Saturday, September 29, 2012

9. Tag en beslutning - Make a Decision


Click the photo to see the total text

Her er mit elskede skab. Skabet, der indeholder alle mine vigtige papirer. Både om min økonomi og .lign., de kurser jeg går til, mine fritidsinteresser. Stort set mit liv.
Jeg elsker det, fordi jeg har bestemt, at jeg ikke skal have mere dokumentation eller papir, end det kan indeholde, og det tvinger mig til at revidere regelmæssigt. Jeg tvinger mig selv til at tage stilling til, om det papir, som jeg tidligere bare ville smide det ned i en skuffe, er vigtigt nok til at gemme. Når skabet er fyldt, kigger jeg det igennem, og der bliver altid luft, fordi der er ting, der ikke er relevante mere. Det er kærlighed under tvang. Men jeg føler, at jeg holder fokus, så jeg ikke udvander mit liv med at gøre 10 ting halvgodt, men at jeg gør 3 ting rigtig godt.
Here is my beloved cabinet. The cabinet which contains all my important papers. About i.e. my economy, the classes I take, my hobbies. In short – my life.
I love it because I have decided that I shouldn’t have more documentation or papers than it can be in the cabinet, and it forces me to revise regularly. I force myself to make a decision about if that piece of paper, which I earlier just would throw into a drawer, is important enough to spare. When the cabinet if filled , I go through it, and I can always get space, because lots of papers are not relevant after some time. It is love under force. But it makes me feel that I keep focus, so I don't spread myself thin by doing 10 things almost well, but I do 3 things really well.


Friday, September 28, 2012

8. Oprydning og følelser - Clean-out and Feelings


Click the photo to see the whole text

For mange mennesker er en oprydning en proces fyldt med stor ængstelse - endda angst over at skille sig af med ting, selvom man ved, at det vil være en lettelse at være fri for dem.
Man skal erkende, at fordi ting er gamle, er de ikke nødvendigvis noget værd. Men der kan være forskellige årsager, der gør det svært:
Dårlig samvittighed over at afhænde ting
Vores ting tjener os i en tid, og derefter er det ok at sige farvel og tak.
Minder – vi forbinder ting med mennesker
At skille sig af med noget, er ikke det samme som at skille sig af med mindet om en kær person og man skal altid være opmærksom på ikke kommer til at leve i et museum.
Angst for at komme til at mangle tingene, når der er gået et stykke tid
Hvad vil der ske, hvis du afhænder 100 ting og kommer til at mangle en, når der er gået 7½ måned? Ingenting. Du vil anskaffe noget nyt og bedre.
At smide ud er ikke ”god tone”
Der er mange måder at afhænde ting på, og den bedste er at give væk. Enten til nogen, der trænger, eller til nogen der vil blive rigtig glade for det. Man kan også vælge at sælge.
Nostalgi
Minder er gode, så længe de ikke tynger, og vi skal ikke sende os selv signalet om, at det liv, vi har levet, er mere vigtigt end det, vi lever nu.
At tingene har kostet mange penge
Hvis ting ikke bliver brugt, har de ingen værdi. Sælg dem.

 My Grandmother's smelling salt bottle

For a lot of people a clean-out is a process filled with anxiety – even angst parting with things, even though you know that it would be a relief to get rid of them.
You have to acknowledge that because things are old, they are not necessarily worth something.
Feeling of guilt
Our things serve us for a while, and after that it is ok to say goodbye and thanks.
Memories – we connect things with people
To part from a thing is not parting from the memory of a loved person. You should always be aware that you don't end up living in a museum.
Angst of missing the things you got rid of
What will happen if you get rid of 100 things and after 7½ months miss something? Nothing! You will get something new and better.
Use and toss is not good
You can use several ways to get the things off your hands, and the best one is to give them away. Either to someone who need them or to someone who really wants them, or you could sell them.
Nostalgia
Memories are good, as long as they don’t weigh you down, and we shouldn’t send ourselves the signal that the life, we have lived, is more important that the life we live at present.
The money value
Things, which aren’t in use, have no value. Sell them.

Thursday, September 27, 2012

En lille smule stress - A little bit of stress


Please click the photo to see the whole text

Det har været travle dage. Mit firma skal flytte, og jeg står som ansvarlig for selve flytningen. I morgen skal det sidste pakkes, og søndag komme flyttefirmaet. Rigtig mange mennesker skal begynde på arbejde et andet sted på mandag, og så skal alt stå klart i totalt nyrenoverede kontorer. Meget spændende og lidt stressende! Alt er helt nyt - bortset fra min lille kontor mascot!It has been busy days. My company is going to move, and I am in charge of the move itself. Tomorrow the last boxes have to be packed, and Sunday the movers will come. A lot of people are going to start working somewhere else on Monday, and then everything has to ready in totally new renovated offices. Very exciting and a little bit nerve wracking! Everything is quite new - except my little office mascot!

Pausedag i dag - Break Day Today

Håber, at I har har haft en god dag.Hope that you have had a nice day.

Wednesday, September 26, 2012

7. Forventninger - Expectations


Please click the photo to see the whole text

Før man begynder en oprydning, skal man klargøre sine forventninger. Hvordan skal soveværelset se ud? Skal der fjernes møbler? Hvad skal der være i dét skab? Hvordan kommer der mere luft i rummet? Har du gjort stuen til opbevaringsrum i stedet for et rum, hvor du slapper af?
Start et sted, sæt dig og skriv præcis, hvordan du allerhelst vil have, at det kommer til at se ud. Lav evt. en tegning af værelset og flyt rundt på tingene.
Du skal passe på, at du ikke bare får flyttet tingene rundt på et en lidt pænere måde, men faktisk får fjernet overflødige ting/møbler, for ellers er du ikke kommet et skridt videre.
Begynd evt. med dit klædeskab, en kommode eller et andet overskueligt møbel, tøm det totalt, vask af, og find så ud af, hvad det er naturligt at bruge det møbel til, der hvor det står nu.
Men midt i al den roden rundt er det vigtigt stadig at huske, at det, du ikke bruger, skal ud. Hvordan du skal afhænde det, kommer vi til.
Det er starten på en rejse i hjerne og hjerte.Before you start a clean-out, you have to set your expectations. How is the bedroom going to look? Should pieces of furniture be removed? What should that cabinet contain? How do you make the room more airy? Have you made a storage room out of the living room, which should be the place to relax?
Start with one place, sit down and write exactly how you want the room to look. I.e. make a drawing of the room, and move the furniture around.
Take care that you not only move the furniture around a nicer way, but that you actually remove redundant stuff and/or furniture, otherwise you are back to square one.
Start with your closet or a chest of drawers, or any other smaller piece of storage furniture, empty it totally, wash and clean it, and find out what it is going to be used for, where it is placed right now.
But in all this work it is important to remember that the things you don’t use should go. How you should let it go, I will come back to.
It is the start of a journey in head and in heart.

Tuesday, September 25, 2012

6. Du skal selv! - You do it!

Please click the photo to see the whole text


Ingen kan hjælpe dig med at rydde op. Hvis man får nogen til at hjælpe sig, skal det ske i form af støtte. Ikke en person, der hjælper dig med at gøre arbejdet, men en person der vil være der, når du føler, at det er hårdt.
For hvis man ikke gør det selv, står man efter oprydningen med færre ejendele, men også med de samme anskaffelses-vaner som før, og så får man lynhurtigt samlet en masse junk sammen igen.
Oprydning er som slankekure. Før en slankekur skal virke, skal du finde ud af, hvorfor du propper noget i munden. Ellers finder du ikke ud af, hvordan du skal undgå at falde i igen.
Sådan er det også med ting. Hvis man ikke finder ud af, hvorfor man køber ting, man ikke behøver og gemmer alt muligt ragelse, finder man heller ikke ud af, hvordan man undgår at gentage mønsteret.
Men undervejs finder du ud af hvorfor, og så står du næsten på toppen af bakken.
Nobody can help you clean out. If you get help, this should be a support person. Not someone who helps you do the job, but a person who will be there, when it gets tough.
If you don’t do it yourself, you will after the clean out have fewer belongings, but also the same shopping/collecting habits as before, and you will in no time end up with a lot of junk again.
A clean-out is like a diet. Before you can loose any weight, you have to find out, why you stuff yourself. Otherwise you will never find out, how you can avoid to repeat the mistake.
It is exactly the same issue with things. If you don’t find out, why you buy things you don’t need and keep all the little nick-nacks, you will never find out, how you avoid repeating the pattern.
During the process you will find out why, and then you are almost on top of the hill.

Monday, September 24, 2012

5. Næsten en solstrålehistorie - Almost a Sunshine Story

Please click the photo to see all the text


Så jeg har ryddet op.
I mit tøj. I mine skuffer og skabe. I mit køkken. I hele mit hjem. I kælderen. Jeg har ryddet op i alt, hvad jeg ejer.
Jeg kunne føle det undervejs. At jeg fik luft igen, og den store bonus var, at processen også ryddede op i mit hoved. Jeg har fået fjernet en masse unødig støj. Jeg har ikke noget (ok - næsten ikke noget, livet skal jo leves) der ligger og brummer i baghovedet hele tiden: Du skal huske ... du skal have lavet .... du skal ..... du skal!
Det gav mig overskud til at foretage mig andre ting. Sjove ting.
Men det har været en langvarig proces. Det blev ikke ordnet på 2 dage. Og det var ikke et glamourøst tv-show. Det var hårdt arbejde. For hvis du vil gøre det ordentligt, må du gøre det selv.

...fortsættes...
So I have cleaned up!
In my clothes. In my chest of drawers and cupboards. In my kitchen. In my home. In the basement. I have cleaned up and out in all my belongings.
During the process I could feel that I starting to breathe again, and the gigantic bonus was that the process also cleaned up in my head. It removed a lot of noise. I have nothing (ok – almost nothing – life must be lived!) which is humming in the back of my head all the time: Remember....you should do ....you must....you must!
I got energy to do other things. Fun things.
But it has been a long process. It wasn’t done in 2 days. And it wasn’t a glamorous tv-show. It was hard work. Because if you want to do it the right way, you have to do it yourself.

... to be continued ...

Sunday, September 23, 2012

Eftermiddagstur i nabolaget - A walk in my "hood".

Stemningsbilleder på en efterårssøndag - Mood photos on an Autumn day.

Please click the photo to see them all4. Min rejse - My journey

Please click the photo to see the total text


Da jeg var kommet mig over synet af mit eget hjem, var jeg klar over, at jeg måtte gøre noget, og det, der skulle gøres, var enkelt. Der skulle bare ryddes op og ryddes ud. Jeg blev klogere! Når man begynder på sådan et projekt, melder der sig rigtig meget dårlig samvittighed, angst over at komme til at mange det, som man lige har afhændet, minder (gode og dårlige), spørgsmålet om man kan afhænde gaver, og tvivlen om, hvad man egentlig har brug for.
Så jeg begyndte på noget, der lignede en lang rejse, der varede længe, før jeg var, hvor jeg ville være, men det var hvert minut værd.
I dag har jeg et hjem, der er let at holde. Jeg har de ting, jeg har brug for, og jeg ved, hvad der trænger til udskiftning – og jeg ved, hvad jeg ønsker mig.
Det har forandret rigtig mange ting. Bl.a. økonomien, for når man har ryddet i bund, har man ikke lyst til bære hvad som helst over dørtærsklen.

...fortsættes...After having recovered from the sight of my own home, I realized that I had to do something. It was very simple. Just clean out and clean out. But I got wiser! When you begin such a project, a lot of bad conscience, anxiety over missing what you just threw out, the question, if you can get rid of presendts, memories (good and bad) surfaces, and the doubt about what you actually need.
So I started something which felt like a long journey, before the result was, what I wanted it to be, but it was worth every minute.
Today I have a home which is easy to maintain. I have the things I need, and I am awarer of upcoming replacements – and I know what I want.

This process has changed so many things. I.e. my finances, because when you have cleaned out totally, you don’t feel like bringing just anything over your threshold.

...to be continued ....

Saturday, September 22, 2012

3. Hvordan kom det så vidt? - How did it go that far?


Please click the photo to see the whole text

Min familie har altid været fyldt med dejlige, meget talentfulde mennesker. Alle kunne noget med sine hænder og kunne se muligheder i ting, der ”bare” lige skulle males, sys om, eller ordnes på anden vis.
Jeg er selv rimelig handy, og da jeg også er eneforsørger, tog jeg gerne imod ting, og jeg fik mange gode, som jeg ”bare lige” skulle have tid til at ordne. Så der stod og lå projekter rundt omkring i mit hjem og ventede på at blive ordnet, og jeg fik mere og mere travlt. Jeg var faktisk ikke klar over, hvorfor jeg blev så stresset, men at finde noget i huset var umuligt, og rengøring var blevet et mareridt, hvor jeg hvert andet minut stødte på noget, der gav mig dårlig samvittighed.
Så fik jeg et kombineret chok og wake-up-call!
Til min søns fødselsdag blev der taget billeder. Da jeg så dem, måtte jeg erkende, at jeg boede på et loppemarked!
Jeg var ved at blive kvalt i ting! Fysisk og mentalt.
...fortsættes...How did it come so far?

My family has always been filled with wonderful, very talented people. Everybody had a talent one way or another and they could see possibilities in stuff, which “just” had to be painted, mended or fixed somehow.  
I am pretty handy myself  and being a single parent, I never said no to things offered to me. I got a lot of good thing, which I “just” should find the time for to make really nice. So different projects were lying around my home waiting to get fixed, and I got more and more busy. I really didn’t realise, why I got so stressed, but I couldn’t find things when I needed them, and to clean house became a nightmare, because every other minute I would find a project, which made me feel guilty.
Then I got a combined shock and wake-up-call!
Photos were taken at my son’s birthday. When I saw them, I realised that I was living in a flee market!
I was suffocated! Physically as well as mentally.
...to be continued ...

Friday, September 21, 2012

2. Oprydning - hvorfor? - De-clutter - Why?

Please click the photo to see the total text


Det drejer sig ikke orden som ”alting på sin plads” eller minimalisme. Men mere om ”jeg ved, hvad jeg har, og så kan jeg arbejde for det, jeg reelt mangler”.
Vi bedøver os selv ved at købe ting, der fylder vores hjem op og dræner vores økonomi – og ingen af delene gør os lykkelige.
Over de næste dage vil jeg fortælle lidt om, hvorfor jeg brænder for at leve efter devisen ”lidt, men godt”.


                                    
To have too many things is like a fan making a noise. You don’t hear it, but you feel a relief, when it is turned off – the same way you feel relieved when your home becomes “free” and functional. Because clutter creates noise in your subconsius. Your home is you private, personal workplace. It is where the foundation of your life is created.
This is not about “everything in place” or minimalism. It is more about “I know what I have, and then I can work for what I actually need”.
We incapacitate ourselves buying things, which fill up our homes and drains our economy – and neither makes us happy.
During the next days I will tell a little about, why I am so passionate about living the motto “little, but good”.

Wednesday, September 19, 2012

Tøjkøb på internettet - To buy clothes on the internet


Click the photo to see the whole text

Jeg køber en del på nettet. ”Faste” ting som strygejern og bøger. Men tøj har jeg svært ved.
Man bliver let fristet til at købe mere, end man egentlig havde tænkt sig, når man sidder hjemme i sofaen.
Jeg har købt tøj nogle gange, men jeg har returneret mere, end jeg har beholdt, fordi det ikke passede på den ene eller anden måde. Men firmaerne håber jo på, at køberne beholder tøjet, fordi det er så besværligt at skulle pakke det ned og gå på posthuset.
Så jeg har bestemt mig for ikke at købe, med mindre jeg kender varen. Jeg vil have varen i hånden, prøve den og derefter beslutte, om jeg vil købe.
Slut med tøjkøb på nettet. Det vil spare mig både tid og penge.I buy stuff on the internet. “Solid” things like an iron or books. But clothes – I find that difficult.
You easily get tempted to buy more than you had planned, when you sit comfortably in your own couch.
I have bought clothes a couple of times, but I have returned more than I have kept, because it didn’t fit one way or another. But of course the companies hope that the buyers will keep the goods, because they find it too time consuming to pack the stuff again and go to the post office.
So I have decided not to buy, unless I know the item. I want to feel it, try it on and then decide whether I will buy or not.
I am done with buying clothes on the internet. That will save me time as well as money.

Tuesday, September 18, 2012

Pink busk - Pink Bush


Jeg har passeret denne busk så mange gange, og pludselig opdagede jeg nogle fantastiske små pink blomster eller bær, og bladene er halvt grønne, halvt pink! Og sikke en pink! Er naturen ikke fantastisk?I have been passing this bush so many times, and all of a sudden I saw some fantastic little pink flowers or berries, and the leaves are half green, half pink. A what a pink color! Isn’t Nature fabulous?

Monday, September 17, 2012

Tasken! - The Bag!Click the photo to see the whole text

Endelige - endelig!
Jeg har fundet den! Tasken! 
Den, der ikke råber. Læs: logoer over det hele – jeg har altid syntes, at hvis jeg skulle være en omvandrende reklamesøjle, så skulle jeg have penge for det. Ikke betale en formue. Jeg har det bare lidt svært med store, råbende logoer! 
Den, der ikke kostede 2½ månedsløn. Det er en kun taske, for pokker! Jeg kan godt lide kvalitet, men der må være en grænse. Fordelen er, at hvis prisen er ok, så er der mulighed for at skifte ud om et stykke tid – hvilket jeg som regel ikke gør, hvis tingen fungerer.
Den kan indeholde alle mine personlige ting + mit elskede kamera! Og en tablet. Den vejer selvfølgelig en ton, men det er ikke taskens skyld!
Og i modsætning til alle logo-taskerne har den rum! Fede lynlåse!! Jeg har aldrig fattet det dér med et stort hulrum! Det har jeg selvfølgelig, når det kommer til stykket, for det tvinger os til at købe alle slags små opbevarings-punge til at have alle småtingene i, så de ikke ligger og rasler rundt.
Men det behøver jeg ikke :-) !
Og så ser den hyggelig og brugt ud – og den skal den nok blive. Jeg har en god mavefølelse!Finally – finally! 
I have found it! The bag!
The bag, which doesn’t shout. Read: Logoes all over – I have always thought that if I should be a walking advertisement, then I should be paid for it, not pay a fortune for it. I have a bit of difficulty with big – yelling – logoes!
The bag, which didn’t cost 2½ months of salary. It’s only a bag, for Pete’s sake! I like quality, but there must be a limit. The advantage is that if the price is ok, there is a possibility to change after some time – which I normally don’t do, if it works.
It can contain all my personal stuff + my beloved camera. And a tablet. Of course it weighs a ton, but I cannot blame the bag for that!
And in contrast to all the logo-bags it has compartments. Cool zippers!! I have never understood the bag which is just one big compartment! Well, I do understand, because then we have to buy all kinds of small purses for all the nick-nacks, so they aren't all over the place. But I don’t need that :-) !
And then it looks “raw” and used the cool way – and it will be! I have a good stomach feeling.

Sunday, September 16, 2012

To-do-listen - The To Do List


Click the photo to see the total text

Jeg havde de bedste intensioner om at lave en to-do-liste her til morgen. Lave visuelle mål over ting, jeg gerne vil tage fat i, så jeg kunne se dem hver dag, og det gjorde jeg så! Underligt nok blev de sidste punkter til timeglas, hvor sandet løber ud!!?? 
Den hang i 2 minutter, og så begyndte den at dunke mig i hovedet med dårlige samvittighed. Så skulle den hænge der og gøre det hver dag, flere gange om dagen? Nix bix! 
Har du en liste? En liste over alle de ting, du skal huske? I dag, i morgen, næste uge, næste weekend, resten af året – og så videre… og så er livet gået! Det er selvfølgelig at stille tingene på spidsen. Planlægning er godt. Men to-do-lister gror. De er never ending, for hver gang du har krydset 2 ting af, er der kommet 3 ting til. Den eneste liste, du behøver til hverdag er listen over de daglige indkøb. Ja, det kan da ske, at du glemmer at ringe til vinduespudseren, glemmer bogen til biblioteket, lille Victors gymnastiksko – men hvor er katastrofen? Er det vigtigt?
Sæt målene i kalenderen, men forfald ikke til at have dem hængende overalt.

Søndagens udfordring: Hvis du har sådan en liste, så smid den ud! Jeg følte mig helt lettet, da jeg ødelagde min! Når tingene er vigtige nok, får du dem gjort. Lad opgaverne komme til mig. Prøv at lade være med at løbe i forvejen og forsøge at gribe dem ”20 meter længere fremme i livet”.  Slap af og ”flyd med”. Alt skal såmænd nok blive gjort alligevel.I had the best intensions to make a to-do-list this morning. Make visual goals for all the things I would like to do, so I could look at them every day, and so I did! Strangely the last bullit numbers became hour glasses with sand running out!!??
The list was hanging for 2 minutes, and then it started to pound my bad conscience. So, should it hang there day in and day out and do that several times a day? No Way!
Do you have a to-do-list? A list of all the things you must remember? Today, tomorrow, next week, next week-end,  for the rest of the year – and so on.... and then life is gone! That is of course putting things on the edge. Of course planning is good. But to-do-lists grow. They are never ending, because every time you have accomplished 2 things, 3 things have been added. The only list you need every day is your shopping list. And yes, maybe you forget to call the window polisher, the book for the library, little Victor’s gym shoes – but where is the disaster? It is important?
A plan is good. Put your goals in the calendar, but don’t let them hang all over the place?

Sunday’s challenge: If you have a list, throw it out! I felt totally relieved, when I destroyed mine! When thing are important enough, you will do them. You should let the tasks come to you. Don’t try to “catch up” with them 20 meters ahead in life. Relax and go with the flow. Everything will be done in due time.

Saturday, September 15, 2012

Travlt? For travlt/Too Busy?


Click the photo to see the whole text

Vi har travlt. Vores kalendere og liv er så fyldte, at vi må booke kvalitetstid med os selv og vores kære. Travlt er blevet success-ordet. Du har kun success, hvis du ikke kan afse tid til noget eller noget, der ikke er booket i kalenderen. Men er det virkelig det, det drejer sig om? Hvem tør lægge uret og kalenderen fra sig? Bare for en dag! Bare at tage livet som det kommer, og ikke prøve at komme det i forkøbet.


We are busy. Our calenders and lives are so filled up that we have to book quality time with ourselves and our loved ones. Busy is the success word. You have success, if you cannot find time for something/someone, which/who isn’t booked in the calender. But is this really what it’s all about? Who dares to put away the clock and the calender? Just for a day. Just to take life as it comes, and not try to be ahead of it.

Friday, September 14, 2012

Ting/Stuff


Click the photo to see the text

Jeg er ikke helt færdig med Banksy – bliver aldrig helt færdig med Banksy – ikke mindst fordi jeg er enig med ham. Ting gør ingen lykkelige. Det drejer sig ikke om at eje ting og sager. Det drejer sig om at leve og at dele sit liv med andre.


Banksy graffiti

I am not totally done with Banksy – actually will never get totally done with Banksy – because I agree with him. Things make nobody happy. It is not about owning a lot of stuff. It is all about life and sharing it with other persons.


Thursday, September 13, 2012

Graffiti og tagging/Graffiti and tagging


Click the photo to see the whole text

Tagging er ikke kønt, og det er lidt ærgerligt, at offentlige mure bliver svinet til. Jeg synes, at der er et langt skridt fra tagging til graffiti.
Graffiti-kunstneren Banksy er en af mine helte. Talent,  samfundskritik, humor – samlet i en anonym (!!!) kunstner. Hans bog – Wall & Piece – skal bare ses!
Tagging isn’t pretty, and it is a pity, that public walls are being smeared. I think that there is a long step from tagging to graffiti.
The graffiti artist Banksy is one of my heroes. Talent, social criticism, sense of humor - all in one anonymous artist. His book – Wall & Piece – must be read/looked in.

Wednesday, September 12, 2012

Et møde med Bandi/ Meeting Bandi

Click photo to see the whole text

Jeg har holdt fri i dag. Jeg har løbet rundt i København og købt nogle ting, som jeg behøvede. Jeg har spist frokost med den sød ven, nydt det gode vejr, og jeg har mødt Bandi. Bandi er en "hul-i-hækken"-hund. Superdejlig, velopdragen, sund og kærlig, der pænt lægger sig ,når hans herre siger: "Nattøj" :-) De er åbenlyst glade for hinandens selskab og glade generelt - hvordan det så end kan lade sig gøre. For Bandi og hans far er hjemløse. De skal sove på gaden i nat.


I have had a day off. I have been running around in Copenhagen for things, I needed. I have had lunch with a dear friend, enjoyed the nice weather, and I met Bandi. Bandi is a "hole-in-the-hedge"-dog. A wonderful, well-trained, healthy and loving dog. Lies down when his master says "Pyjamas" :-) Master and dog were obviously happy in each others company, and happy in general - however that is possible. Because Bandi and his master are homeless. They are going to sleep in the street tonight.

Tuesday, September 11, 2012

Spred dig ikke ud på 1000 ting/Don't spread yourself thin

Click picture for more text.

Mange af os har mange interesser. Somme tider for mange. Man bliver nemlig aldrig rigtig god til noget, hvis man beskæftiger sig med alt muligt. Det er ikke nogen god ide at have 12 hobbies, prøve at mestre 12 sportsgrene, være samler af 12 forskellige samlinger, eller læse 12 bøger på samme tid, for så meget kan intet menneske rumme.

Så kig dig omkring. Ligger der en masse ufuldendte ”kunstværker”? Er du begyndt på flere sportsgrene og har købt udstyr, som du – hvis du er helt ærlig – aldrig får taget hul på? Eller har du 12 ”ansatser” til samlinger liggende rundt omkring, som du aldrig får sat i orden?

Så find 1 – én – af tingene, koncentrer dig om den og giv den alt, hvad du har af energi. Det er den eneste måde at blive bedre på. David Beckham spiller jo heller ikke håndbold, svømmer freestyle eller kaster diskus. Han spiller fodbold!

Koncentrer dig og bliv den bedste træskærer, stylte-gænger eller få den største samling af tandbeskyttere i verden! Koncentrer dig og bliv supergod. Many of us have many hobbies. Sometimes too many. Because you never get really good at something, if you try to do everything. It is not a good idea to have 12 hobbies, try to master 12 sorts of sports, to collect 12 different types of collections, or read 12 books at the same time, because nobody can “consume” that much.

So look around. Do you have a lot of unfinished “master pieces” ? Have you started on several different sports and bought the equipment for it – and to be honest – never started? Or do you have the start of 12 different collections lying around, you never get in order?

So find 1 – one – of these things, concentrate and give it all it takes. It is the only way to get better at anything. David Beckham doesn’t play handball, swim freestyle or throw discus. He plays soccer!

So concentrate and become the best wood carver, stilt walker or get the biggest collection of tooth protectors in the world. Concentrate and become excellent.


Monday, September 10, 2012

Fanden har skabt opbevaringskasser/The Devil has created storage boxes


Vores lokale supermarked har igen tilbud på de dér pæne opbevaringskasser i plastic. De skulle forbydes! Forbydes, fordi vi gemmer ting i dem, som vi ikke har taget stilling til, hvad vi vil med, og for hver kasse vi fylder, bliver vores hjem mindre. Tingene ligger pænere, men fylder stadig det samme. Du skal kun eje ting, som du bruger. Hvis der er noget, du ikke bruger, så giv det væk. Plastickasser er ”dødt” område. Ugens opgave: Tag en kasse fra kælderen, loftet, skabet eller hvor du nu har gemt dine opbevaringskasser, og ryd den ud. Det giver plads - både mentalt og der, hvor den har stået.

Our local supermarket has an offer for these nice storage plastic boxes again. They should be forbidden! Forbidden, because we store things in them, which we haven’t made up our minds what to do about, and for every box we fill, our home gets smaller. Stuff in boxes look nicer, but still take up the same space. You should only own things, which are in use, and if you don't use them - give them away. Storage boxes create “dead” areas. Task of the week: Take a storage box from the basement, the attic, the closet or where ever you hide them, and get rid of the stuff. It gives space mentally as well as in the place you took it.

Saturday, September 8, 2012

Week-end/I love Cph

Endelig week-end! Og lidt Københavner-stemning.Klik på billedet og se det hele.
Week-end at last! And a bit of Copenhagen. Click the photo and see it all.Og dette var hvad, jeg havde med hjem/And this what I brought home.
Noget sundt og noget sødt/Something healthy and something sweet.
Rigtig god week-end/Have a nice week-endFrivilligt arbejde/Volountiers

Der har lige været festival i vores by. Der var alle slags underholdning. Masser af talentfulde voksne og børn. Der var dans, sport, ting, man kunne få lov til at prøve, rundvisninger, meditation, kæledyrsskue. Der var alt muligt. Der var mad af alle slags. Artister af alle slags. Unge og gamle. En fantastisk weekend. Hele byen var på benene. Men det her er ikke for at hylde alle de, der kunne optræde på den ene eller den anden måde. Det er et stor klapsalve til alle de, der har arbejdet på denne weekend i månedsvis. Til alle de frivillige. Uden dem havde der ikke været en festival. Så tak for den store indsats. I er fantastiske.We just had a festival in our city. There were all kinds of entertainment. Lots of talented grown-ups and children. Dancing, sports, things you could try out, guided tours, meditation, pet shows. There was everything. Food of all kinds. Artists of all kinds. Young and old. A fantastic week end. The whole city was on it’s toes. But this is not to honor all those, who was performing one way or another. This a big applaus for all the ones, who have been working for this in months. To all the volountiers. Without you there wouldn’t have been a festival. So thanks for all the hard work. You are amazing.

Friday, September 7, 2012

Min sommersouvenir - My summer souvenier


Vi har alle sammen prøvet at komme fra ferie med en eller anden ting, et stykke tøj eller en dekorativ dims af en slags og tænkt: Hvad i alverden tænkte jeg dog på? Derfor køber jeg ikke souvenirs (mere!). Jeg fotograferer i stedet.

I år købte jeg dog en ”souvenir” – dvs da jeg var kommet hjem. Jeg købte en af Tenka Gammelgaards ballet-kostume-tegninger. Den hænger på min væg nu. Jeg er henrykt – over billedet og over mødet med søde Tenka i hendes fantastiske atelier.We have alle tried to come back from holidays with something, a piece of clothing or a decorative gadget of some sort, and thought: What on earth was I thinking of? Therefore I normally don’t buy anything (any more!). I take photographs.

But I did buy a “souvenir” this year – when I came back from holidays. I bought one of Tenka Gammelgaard’s ballet coustume drawings! It is hanging on my wall now. I am thrilled – about the drawing and about the meeting with lovely Tenka in her fantastic atelier.