Tuesday, October 30, 2018

Lavede ingenting i går! - Did Nothing Yesterday!

I går havde jeg en dag, hvor jeg lavede ingenting! Der så ikke anderledes ud noget steder, da det blev aften.

Så da det var blevet mørkt, satte jeg mig og tænke over, at jeg egentlig havde følt, at jeg havde været ret flittig hele dagen. Der havde ikke været mange stille stunder bortset fra frokost (lidt sent) og her, hvor det var blevet mørkt.

Så jeg satte mig og lavede en 'har gjort-liste', og den viste et lidt andet billede:
 1. Morgengymnastik
 2. Nyheder, bad, morgenmad og rede seng
 3. Spraye to par sko 3 gange, så de er klar til vintervejr. Havde nær forgivet mig selv!
 4. Ordnet køkken og stue  – det var noget rodet fra søndags-samlingen, som var så hyggelig!
 5. Farvede mine UGGs. Det var ikke en succes, men de var ødelagt, så det var et forsøg, der mislykkedes 😒 Jeg nåede også at vælte flasken med farve!
 6. Været nede i byen og handle ind til hele ugen
 7. Vandet og nusset blomster
 8. Tørret vindueskarme af for byggestøv (p.g.a. renoveringen)
 9. Vasket sengetøj
 10. Downloaded symønstre (planlægger at sy en kimoni-jakke)
 11. Været ovre på containerpladsen med 4 sorterede poser til skrald. Uhyggeligt, så meget jeg generer! Ved ikke, hvordan jeg kan undgå det?!
 12. Havde meget mad i køleskabet, gav noget af det til nogen, der trænger
 13. Lavet mad til de næste 3 dage.
Sådan kan en dag, hvor man 'laver ingenting' se ud!

Vinter? - Winther?

Nææ! Jeg giver ikke op! - Naah, I am not giving in!

Det gør jeg heller ikke! - I don't either!

Yesterday I had a day, when I did nothing! Everything looked the same, when the evening came.

So when it became dark, I sat and thought about, that I actually felt, that I had been quite busy all day. There hadn't been many quite moments, apart from lunch (a bit late) and now, when it was dark.

So I sat down and made a 'have-done-list', and it showed a bit of another picture:
 1. My morning gym program
 2. Read the news, bath, breakfast and did the bed
 3. Sprayed two pairs of shoes 3 times, so they are ready for winter. Almost poisoned myself!
 4. Cleared the kitchen and the livingroom, which were quite messy after Sunday's very nice get together
 5. Colored my UGGs. Not a success, but they were already ruined, so it was a trial, which didn't go well 😒 I even succeeded knocking over the bottle with color!
 6. Went to town and did the shopping for this week
 7. Watered and nursed all the plants
 8. Wiped off the window sills for dust from the house renovation
 9. Did the linen laundry
 10. Downloaded sewing patterns (are planning to sew a kimono jacket)
 11. Went to the container place with 4 sorted bags of trash. Scary, how much I generate! Don't know how to avoid it?!
 12. Had a lot of left-overs in the fridge. Gave it to somebody, who need it
 13. Cooked food for the next 3 days.
That's how a day, when you 'don't do anything' can turn out!

Friday, October 26, 2018

DIY Bevare og reparer! - DIY Preserve and Mend!

I den sidste tid har jeg læst en masse om japanske håndværkstraditioner og deres måde at se på deres ejendele.

Det, der har betaget mig mest, er respekten for ting og håndværk. De har en helt anderledes tilgang til ejendele, end den vi har i den vestlige verden. De tager sig tid til at bevare og reparere. Vi bruger, smider væk og køber nyt. Alt skal være hurtigt og ubesværligt.

En af de ting, som har inspireret mig og fået mig til at nytænke min egen måde at gøre tingene på er
Kintsugi. Et håndværk, som omhandler reparation af glas og lertøj. Når noget er gået i stykker, gør man sig den umage at reparere det, og reparationen er synlig og meget smuk. Man har respekt for det oprindelige produkt og lægger ikke bare noget til 'skrald', fordi det er gået i stykker.

Nu vil jeg ikke prøve at få alle til at reparere hver tallerken, der går i stykker, men der er andre og lettere tilgange til at forlænge levetiden på vores ejendele. Bl.a. på vores tøj.

Bogen, som jeg fortalte om i foregående blogpost, er nu kommet. Mending Matters af Katrina Rodabaugh. Den omhandler synlige reparationer - lige som Kintsugi - af fortrinsvis demin, silke og hør. Den er let læselig, med god information om tøjindustrien og gode instruktionsfotos. Jeg kan varmt anbefale den - og jeg er ikke sponseret!

Vi ved alle sammen, at tøjindustrien er en af de store miljøsyndere - eller rettere vi er! For det er kun os, der kan ændre det, og det kan vi gøre ved at bruge vores tøj længere og købe tøj med omtanke for, hvor og hvordan det er lavet. Der er trods alt ikke noget marked, hvis der ikke er købere. Så vi har magten til at ændre tingene.

Det er tid til at udvise respekt for det, vi ejer, i stedet for at gå ud og købe nyt hele tiden.Lately I have been reading a lot about Japanese crafts traditions, and I have been taken by the respect for belongings and crafts. They have a totally different attitude to what they own, than we have in the West. They take the time to repair. We use, toss and buy new stuff. Everything has to be fast and easy.

One of the things, which have inspired me and made me rethink my own way of doing things is Kintsugi. It is a craft, which is about repairing glass and pottery. When something is broken, they make the effort to repair it. The repair is visible and very beautiful. There is a respect for the original product, and they just don't put something in the 'trash', because it is damaged.

Now I am not trying to make everybody repair every plate, which is broken,  but there are other ways to prolong the lifetime of our belongings. Here I am thinking about our clothes.

The book, I told about in my previous blog post, has arrived. Mending Matters by Katrina Rodabaugh. It is all about making visable repairs - like kintsugi - of demin, silk and linen. It is easy to read, there is good information about the clothes industry and good instruction photos. I highly recommend it - and I am not sponsored!

We all know, that the clothes industry is one of the big environmental sinners - or rather we are! Because we are the only ones, who can change it, and we can do that by using our clothes longer and buy new clothes with knowledge about, how and where it is made. Because there will be no marked, if there are no buyers. So we have the power to change things.

It is time to show respect for, what we own, instead of going shopping for new stuff all the time.

Wednesday, October 24, 2018

Vinter projekt - Winter Project

I går var det regn- og blæsevejr. Det var ikke koldt, men det var virkelig efterår. Bladene fløj rundt, og der var mange skyer på himlen.

Jeg fik først rigtig øje på månen og skyerne, da jeg kom hjem, så jeg tændte ikke lyset med det samme. Jeg satte mig og nød synet af skyerne, der fløj afsted og skiftevis dækkede og åbenbarede månen.

Først sad jeg en en rum tid uden at tænke på noget specifikt, men så fik det mig til at tænke på, hvilket vinterprojekt jeg vil kaste mig ud i. Jeg kan godt lide at lære noget nyt, og jeg føler, at efterår og vinter giver mig lidt ekstra mulighed for at være 'tilladt' inaktiv rent fysisk og kaste mig over noget hoved- og håndarbejde. Det kan være alt fra at sidde i et sofahjørne og læse lidt mere, gå til nogle foredrag, se nogle flere film og meget andet, for jeg får ikke dårlig samvittighed over at sidde inde, hvilket jeg ofte får om sommeren.

Nu kan jeg godt lide efterår og vinter, så jeg føler ikke, at vejret er dårligt. Det er, som jeg forventer, det vil være, og det forhindrer mig ikke i at gå ud, men på den anden side synes jeg, at det opfordrer til at gå i dybden med noget.

Denne vinter har jeg tænkt mig at lære nogle nye syteknikker, så jeg har bestilt en bog, som omhandler, hvordan man reparerer tøj, så det er synligt! Så man kan se, at det er brugt, men at det bliver behandlet med respekt. Det modsatte af 'brug og smid ud'.

Når bogen kommer, skal jeg nok 'dele' den med jer.


Yesterday was rainy and windy. Not cold, but it really was autumn. The leaves flew all over the place, and the sky was covered in clouds.

I didn't really see the moon and the clouds, before I came home, but it was so beautiful, that I didn't turn on the light immediately. I sat down and enjoyed the sight of the clouds flowing fast across the sky covering and revealing the moon.

I sat for quite a while without thinking about anything specific, but then I started thinking about, which project I want to focus on this winter. I like to learn something new, and I feel, that autumn and winter gives me an extra opportunity for being a bit more inactive physically and swop it with a bit of head and hand exercises. It can be anything from sitting reading in a sofa corner, go to some lectures, watch more movies and a lot of other things, because I don't feel bad about sitting indoors, which I often feel during summer time.

I like autumn and winter, so I don't feel, that the weater is bad. It is, what I expect it to be, and it doesn't stop me from going out, but on the other hand it sort of encourages me to go in depth with something.

This winter I have decided to learn some new sewing techniques, so I have ordered a book, which is about mending clothes, so you can see it! You can see, that the clothes is well used, but that it is treated with respekt. The opposite of 'use and toss'.

When the book arrives, I will 'share' it with you.

Monday, October 22, 2018

Spontan dag - Spontaneous Day

I går, søndag, var der en del ting, som jeg havde planlagt at gøre før søndagsmiddagen, så jeg var i gang fra morgenstunden.

På vej ned for at handle ringede min telefon, og største favorit person spurgte, om jeg var begyndt på middagen, for hvis jeg ikke var, ville han høre, om jeg ville med hele favoritfamilien i Tivoli? Om jeg ville! Jeg smed alt, jeg havde i hænderne, og vi tog afsted med s-tog til København.

Tivoli var dejligt, og til trods for at det var søndag, var menneskemængden behagelig. Ikke så mange, at man ikke kunne komme rundt, og tilstrækkeligt mange til at det var hyggeligt.

Favorit-storebror (og Far) prøvede to forlystelser og ellers var det den store legeplads, der trak. Det blev også til et 15 minutters teaterstykke, lige passende for et ungt publikum.

Der var medbragt lidt at spise hjemmefra, så der var ikke behov for at købe noget tilfældigt, og hjemturen startede med noget nem mad i en fastfood restaurant og en is bagefter, og så var det tid til at tage toget hjem igen - som også var en oplevelse.

Den tur fik mig til at tænke på 2 ting:

 1. Man behøver ikke at købe sig fattig i forlystelser og slik for at få en dejlig tur, og
 2. Planer er gode, men samvær er bedre, og her til morgen har jeg kigget på de ting, jeg havde planlagt at gøre i går - og de er såmænd ikke så vigtige.

Konklusion: At være sammen med dem, man elsker, er vigtigere end alt andet.

Rasmus Klump Teater i Tivoli - Childrens Theater in Tivoli

Yesterday, Sunday, I had some plans, which I wanted to execute before Sunday dinner, so I got going from early morning.

On my way to go shopping, my phone rang, and Biggest Favorite Person asked, if I had started making dinner, because if I hadn't, he wanted to know, if I wanted to join the Favorite Family on a trip to Tivoli? If I would! I dropped everything, and we went by the subway to Copenhagen.

Tivoli was lovely, and even though it was Sunday, there were exactly so many people, that it felt good. Not too many, not too little, so it was easy to get around.

Favorite Big Brother (and Daddy) tried two rides, and otherwise the big, free playground was the attraction. We also saw a 15 minutes theater show, exactly long enough for the young audience.

We had brought a bit of food, so there were no need to buy anything, and the trip back started with some easy food in a restaurant followed by an ice cream, and then it was time to head home by train, which also was an experience.

That trip made me think of two things:

 1. You don't have to buy yourself poor in rides and candy to have a nice trip, and
 2. Planning is good, but being together is better, and this morning I took a look at the plans, I had for Sunday - and they aren't actually that important.

Conclusion: Being together with the ones you love is more important than anything else.

Thursday, October 18, 2018

Blå sko til blåt tøj - Blue Shoes for Blue Clothes

Det har altid været svært for mig at have noget på, der ikke matcher. I hvert fald til en vis grad, for jeg vil gerne have, at f.eks. skoene matcher enten bukser eller top. Jeg vil have sorte sko til sorte bukser eller sort top. Det kræver selvfølgelig også, at jeg har blå sko til blå bukser eller blå top, eller hvad?

Jeg har egentlig ikke været på udkig efter blå sko, men pludselig var de der. Gid at alle ting, man gerne ville have dukkede op på den måde! Men der var de, og endda til nedsat pris på grund af åbning af en ny skoforretningen, så det var ikke til at modstå, og er de skønne at have på. Det kan man jo ikke klage over. Så min blå bølge fortsætter

Men nu skal jeg vel også have blå sokker?It has always been difficult for me to wear something, which was a color mismatch. At least to the degree, that I want my shoes to match my pants or my top. I need a connection. I want black shoes for black pants or a black top. And that would also be the case, that I should wear blue shoes for blue pants or blue top - wouldn't it?

I haven't really been looking for blue shoes, but suddenly there they were. I wish, that all things you want, would come along like that! But there they were, and they came with a discount due to the opening of a new shoe shop, so they were impossible to resist, and they are so comfortable to wear. What's not to like? So my blue wawe continues.

But I guess, that now I need blue socks?

Monday, October 15, 2018

Pligter, pligter, pligter! - Chores, Chores, Chores

Pligter! Pligter, som skal gøres!

Man skal selv vaskes og ordnes.
Opvasken skal klares - opvaskemaskine eller ej.
Vasketøj skal vaskes og måske stryges.
Hjemmet skal gøres rent.
Småreparationer rundt omkring på hjem og tøj.
Pudses sko (hvis man gør det), renses tøj osv.
Planter skal vandes.
Der er måske en græsplæne, der skal slås.
Grene, der skal klippes af
O.s.v - o.s.v.

En endeløs liste af pligter! Og man bliver næsten træt på forhånd.

Men måske er det lettere at se disse helt praktiske pligter som et frirum! Ja, også selv om man ikke synes, at det er spor spændende. Jeg har i mange år praktiseret en metode, hvor jeg kobler enhver følelse fra de ting, som jeg ikke kan lide at gøre, og bare gør dem! Jeg siger NU, rejser mig og går i gang. Så er det værste overstået. Bagefter kaster jeg mig over de ting, som ikke gør mig noget, og til sidst laver jeg det, jeg godt kan lide. Undervejs lytter jeg til podcasts og musik - det er der frirummet kommer ind - og så lover jeg mig selv en belønning, når jeg er færdig.

Jeg kan ikke lide at tørre støv af. Det er en endeløs historie for mig. Men jeg kan godt lide vasketøj! Både det beskidte og det rene. Det glatte og det, der skal stryges. Jeg ser langt mere resultat i vasketøj end i så meget anden rengøring, men gøres rent - det skal der! Det er en del af vores velbefindende og selvfølelse, at vi selv og vores hjem er velholdte. Min Far kaldte det mental hygiejne. At vi ved, at vi har gjort det bedste for os selv og vores omgivelser giver et fundament, der rækker langt ud over selve rengøringen.

Så næste gang du synes, at det er træls at skulle gøre rent, så bare se at få lettet dig, få det gjort svære først og kom videre til det, du synes er ok eller måske endda godt kan lide.

Og bagefter kan du føle dig som dagens helt!Chores! Chores, which have to be done!

You yourself should have a bath.
The dishes must be done - dishwasher or not.
The laundry has to be done and maybe ironed.
Your home must be cleaned.
Small repairs around house and on your clothes have to be done.
Shoes to be polished (if you do that), clothes to be sent for dry cleaning.
Plants to be watered.
Maybe a lawn to be cut.
Dead branches to be cut off.
Etc. etc.

And endless list of duties! And you are almost tired before starting.

But maybe it is easier to see all these practical deeds as clearances! Yes, even though you don't think, that it is one bit exciting. I have for many years used a method, where I disconnect any kind of emotion from the chores, I don't like to do, and then I just do them! I go NOW, get up and get going. Then the worst part is done. I 'throw' myself into the things, I don't like, afterwards I do the things, I really have no feelings about, and in the end I do the things, I like. While working I listen to podcasts or music - that is where the clearances comes in -  and I always promise myself a reward, for when I am done.

I don't like dusting. For me it it an endless story. But I like laundry. Both the dirty and the clean laundry. The smooth and the items, which have to ironed. I see much more result in doing the laundry than in many other kinds of cleaning, but cleaning has to be done! It is a part of our well being and self-esteem, that we ourselves and our homes are well maintained. My Father called it mental hygiene. The fact that we know, that we have done the best for our selves and our surroundings gives a foundation, which reach so much further that just the cleaning.

So the next time you feel, that it is annoying to have to clean, just get out of the chair, get it diffficult stuff done first, and get on with the stuff, which you think are OK or maybe even like.

And then you will feel like the hero of the day!

Friday, October 12, 2018

Hvad er din luksus? - What is Your Luxury?

For lang tid siden læste jeg en artikel, der omhandlede en ung designer, der levede meget spartansk, fordi han var under uddannelse. Han indrømmede, at han gerne ville gøre mere ved sin lejlighed, men der var simpelthen ikke penge, så det måtte vente. Men han følte alligevel, at der var luksus i hans tilværelse.

Han elskede sengetøj af god kvalitet og sølv lysestager. Det var hans luksus.

Sølvlysestagerne var genbrug, som stod i en stor klase midt på hans secondhand spisebord, og i al deres enkelthed så ud som... luksus. Sengetøjet var af god kvalitet, og han elskede nystrøget, velduftende, glat sengetøj - lige som mig! Måske var det derfor, at jeg læste artiklen med så stor interesse.

Men da jeg læste artiklen, fik jeg en klar fornemmelse af, hvad jeg føler, der er luksus i mit liv. Det er de ting, som fungerer for mig år efter år. Mit sengetøj, min hårbørste, min store sorte taske o.s.v. De ting, som jeg tager som en selvfølge og ikke tænker på at udskifte med noget nyt, bare for at skifte til noget nyt.

Måske er det sådan, det hænger sammen. At reel luksus ikke drejer sig om at eje det dyreste eller det nyeste, men om at eje ting, der fungerer, så man aldrig får impulsen til at udskifte det?

Denne unge designer havde en sund, gennemtænkt måde at gøre tingene på. Han har ikke råd til at gøre præcis, som han har lyst til nu, men han køber ikke noget bare noget for at 'fylde ud'. Han bygger sit hjem langsomt, og de ting, han køber, er kommet for at blive.

De fleste mennesker ejer så mange ting, at de ting, der virkelig fungerer, drukner i mængden, og de fleste af os ejer allerede, hvad vi har brug for.

Så tænk over, hvad luksus er for dig? Måske er det ikke den næste nye ting, men noget i dit hjem, som allerede fungerer og gør noget godt for dig? Når du har fundet ud af det, behøver du måske ikke gå på jagt efter mere!

Så enkelt er det måske at definere luksus?

Jeg bliver aldrig træt af mine gamle Nagel-stager
I never get tired of my old Nagel candle holders


Og denne gamle skønhed kommer heller ikke til at skifte hænder
And this old beauty will never change hands either

Det er et par ting af de ting, som giver luksus til mit liv
These are a couple of things, which add luxury to my life

A long time ago I read an article about a young designer, who lives in a very spartan way, because he still is studying. He admitted, that he wanted to do something to his flat, but the money wasn't there, so it had to wait. But he still felt, that he had luxury in his life.

He loved bed linen of good quality and silver candle holders. That was his luxury.

The silver candle holders were bought 2nd hand, and he had bought them one by one after careful consideration. They were standing on the middle of his table in a circle and in all their simplicity they looked like... luxury. The bed linen was of good quality, and he loved it, when it was ironed and smelling nice - just like I do! Maybe that was why I read the article with such big interest.

But when I read it, I got a clear idea about, what I feel is the luxury in my life. That is the things, which have been functioning for me year after year. My bed linen, my hairbrush, my big black bag etc. The items, which I take for granted, and don't think about replacing with something new - just to get something new.

Maybe that is the way, it is. That real luxury isn't about owning the most expensive or the most trending items, but to own things, which work, so  you never get the impulse to change it?

But this young designer had thought out a way how to do things. He didn't have the money to do exactly, what he felt like right now, but on the other hand he didn't buy something else to 'fill out' the space. He built his home slowly and took the time to think about, that the things, he buys, have come to stay.

Most people own a lot of things. So many, that the things, which really matters, are drowning in the piles, and most us already own all the stuff, we need.

So give it a thought - what do you consider is luxury for you? Maybe it isn't the next new thing, but something, which you already own and is working well for you? When you have found that out, you might not go hunting for the next new purchase!

Maybe that is the simple way to define luxury?

Monday, October 8, 2018

Unikke hjem - Unique Homes

Ca. hver 14. dag tager jeg på biblioteket. Så ser jeg, hvilke nye bøger, der er kommet, og om det er noget, som jeg er interesseret i, og så læser jeg også nogle blade og magasiner. Bred viden og underholdning i en times tid eller mere.

I et boligblad fandt jeg en artikel med overskriften: "4 unikke hjem". Jeg slog spændt op - og blev så skuffet. Det var Eames stole, Y-stole, Hay spiseborde, diverse vintage lamper, det marokkanske gulvtæppe, Kaj Bojesen aber... og så en lille ting fra slægt og et par rejseminder (ikke souvenir) fra eksotiske steder. Hjem, som jeg måske lidt kynisk kalder de 'design-sikre' hjem, hvor jeg ikke føler, at jeg kan se de personer, der bor der. Hjem, hvor tingene er valgt efter den 'gode smag'. Så kedeligt, forudsigeligt og på en måde lidt trist.

Hvis man vil se unikke hjem, skal man gå på websiten Freunde von Freuden. Der bliver enhver fornemmelse for unik indfriet. Ikke noget med samlebånds-hjem, men hjem der passer til de personligheder, der lever der. Dyrt og billigt. Vildt og... ja, her skulle vel stå det modsatte af vildt, men det er for det meste vildt!

Og så er det helt klart, at der bliver levet der!

Kunne det ikke være lidt 'vildt' at prøve at slå sig løs og gøre noget anderledes. Det behøver ikke at være dyrt. Det behøver ikke være noget, andre synes om. Men det kan 100% blive, hvad der passer til dig og din familie.

Tag et kig og bliv inspireret til at se udenfor boksen!

Stemning fra Christiania -desværre ikke interiør
Atmosphere from Freetown Christiania - unfortunately not indoors interiorsOnce approx. every fortnight I go to the library. I take a look at the new books, if there are some, I am interested in, and then I read some magazines. Broad knowledge and entertainment for an hour or so.

This time I found an article in a furniture magazine with the headline: "4 unique homes". Excited I look at them - and got so disappointed. There were Eames chairs, Wishbone chairs, miscellaneous vintage lamps, the Maroccan carpet, Kaj Bojesen's wood monkeys... and then a small item from the family and a couple of travel purchases (not souvenirs) from exotic places. The kind of homes, which I - maybe a bit cynical - call the 'design-safe' homes, where I don't feel, that I can see the persons living there. Homes, where the things are chosen according to 'the good taste'. So boring, so predictable and in a way a bit sad.

If you want to look at unique homes, go to the website Freunde von Freunden. There every sense of unique will be redeemed. No assembly line homes, but homes for the (big) personalities living there. Expensive and cheap. Wild and... yes, I guess, that I should have written the opposite of wild, but it is mainly wild!

And then you aren't in doubts about, that lives are lived there! 

Couldn't it be a bit 'wild' to let go and do something different. It doesn't have to be expensive. It doesn't have to be something, which other should approve. But it could 100% become, what suits you and your family.

Take a look, get inspired, and think out of the box!

Friday, October 5, 2018

Efterår - Autumn

De fleste af os har en yndlingsårstid. Her er vinteren mørk og somme tider lang, men det er et spørgsmål om at klæde sig rigtig på, og så er det tid til indendørs sysler. Alt det, der ikke blev gjort, mens det var sommer, kan blive gjort nu. Det er også årstiden, der kan være smuk og stille, når sneen falder.

Foråret er altid smukt. Det er så 'lovende', frisk og nyt. Som at begynde forfra. Somme tider springer vi dog her i Danmark fra vinter til forsommer i løbet af ganske kort tid. Men tiden, hvor alting spirer, løfter humøret.

Sommeren er ifølge en undersøgelse i en avis for nylig de fleste danskeres yndlingsårstid, og det er jo helt forståeligt. Det er let at gå ud uden at skulle iføre sig en masse tøj, mange mennesker dyrker solen, og normalt varer den ikke så længe. Det har den dog gjort i år. Vi har stort set haft sommer fra begyndelsen af maj til midten af september, og de lover høje temperaturer igen i næste uge. Så sommerfolket kan ikke være utilfredse.

Min årstid er efterår. Jeg elsker farverne og den friske, 'sprøde' luft. Så føler jeg, at der er højt til loftet. Selv blæsten kan jeg godt lide. Bare at tage en jakke på og gå en rask tur gør mig glad. Der er også regnvejr om efteråret, men det er kun et spørgsmål om at have noget ordentlig regntøj - og så at komme hjem i varmen og hygge sig bagefter.

Den her årstid er for mig begyndelsen til at kunne fordybe mig. Jeg 'trækker mig ind i mig selv' og går på opdagelse i de ting, jeg ikke havde tid til, da jeg skulle nyde sommeren. Det er også tiden, hvor projekter, der har ligget stille, kommer frem i lyset igen. Jeg lægger planer om, hvad jeg gerne vil nå inden jul - inden foråret. For så får jeg igen travlt med andre ting.

Det er som at leve, som man gjorde i gamle dage på gårdene, hvor sæsonen bestemte det, man skulle lave. Så jeg er glad for at leve et sted med forskellige årstider, der giver en naturlig mulighed for at køre i forskellige gear.Most of us have a favorite season. Here the winter is dark and sometimes long, but it is a question about dressing in the right clothes, and then it is time for indoors chores. All the things, which weren't done during summer, can be done now. It is also the season for the snow, which makes everything beautiful - and quite.

Spring is always fantastic. It is so 'promising', fresh and new. Like starting over again. But here in Denmark the spring is short, because we often jump from winter to early summer in a very short time. But the time, when everythings go green, gives your mood a lift.

The summer is according to a poll in a newspaper recently most Danes' favorite time of year, and that is understandable. It is easy to go outside without a lot of clothes, lots of people worship the sun, and normally summer is short. Though this year it lasted from May 1st  to mid September - and they have promised high temperatures next week. So summer persons cannot be discontent.

My season is autumn. I love the colors and the crisp, fresh air. Then I feel the 'height to the ceiling'. I even love the wind. Just to put on a jacket and go for a walk makes me happy. Rain comes with autumn, but that is just a question about the right rain clothes - and then to go home in the warmth and have some 'hygge'.

This season is for me the start of being able to immerse. I 'pull back' and go on a discovery into the things, I didn't have time for, when I was enjoying summer. It is also the time, when projects, which have been put away, come out into the light again. I make plans for, what I want to do before Christmas - before spring. Because then I will be busy doing other things.

It is a bit like living on a farm in the old days, where the season decided, what you had to do. I am very happy living in a part of the world, where the seasons change, and give a natural possibility for living in different gears.

Tuesday, October 2, 2018

Indlæg nr. 1000 og en gave - Post no. 1000 and a Gift

Denne post er en tak til jer, der har fulgt min blog i lang tid. Tusind tak for jeres support. Og jeg håber, at det er et velkommen til jer, der måske er her for første gang. For mig er det stort, at bloggen runder 1000 blog posts! Jeg har nydt det hele vejen og lært en masse.

Jeg startede bloggen i 2012 for at dele mine erfaringer med, hvordan det er at drukne i sine ting, altid at føle at man har pligter, der skal gøres og at føle sig overvældet - og om hvordan man arbejder sig ud af det. Der er sket meget siden da, og jeg håber, at min intention er lykkedes.

Men jeg tror, at emnet er mere relevent end nogen sinde, for vores tilværelse er blevet et stort reklamemarked, som er svær at modstå. Men det kan aldrig meningen med vore liv, at vi skal bruge dem på at arbejde for at købe, og arbejde mere for at købe mere.

Derfor arbejder jeg på et større projekt, der ikke bliver en hurtig 'ryd hele dit hjem på 30 dage'-session, men en række oprydningsforslag, der kommer til at gå stille og roligt, så alle kan være med. Men mere om det senere på året.

Og lidt fest skal der være, så i anledning af bloggens jubilæum giver jeg min bog 'Ryd Dig op' til 3 læsere, der vil fortælle mig,  hvad I gerne vil have mere af, eller om der er nye emner, som I føler, at jeg skal tage op.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Måske den sidste rose for i år - Maybe the last rose this year

This blog post is a big Thank You to all of you, who have followed my blog for a long time. A million thanks for your support. And I hope that it is a welcome to you, who might be here for the first time.

For me it is a big thing, at I have have written 1000 blog posts. I have enjoyed it all the way and learned a lot. 

I started this blog in 2012 to share my experiences of, how I was drowning in my stuff, always feeling that I had duties, which had to be done and feeling overwhelmed - and how to work your way out of it. A lot of things have happened since then, and I hope, that my intentions have been of help.

But I think, that the subject is more relevant than ever, because our lives have become one big advertising market, which is difficult to resist. But it cannot be the mening of life to spend our time working for stuff, and only to work more to get more stuff. 

So now I am working on a bigger de-cluttering projekt, which will NOT become a 'de-clutter your home in 30 days'-session. It is going to be something you can do quitely, so everybody can join. But more about that later this year.

But there is going to be a bit of celebration, so because of the number 1000 I will give away 3 copies of my book 'Wipe Your Slate' to 3 readers, who will tell me, what you want more of, or if there are other subjects you want me to cover.

I am looking forward to hearing from you!