Thursday, May 16, 2019

Slut med minimalisme? - The End of Minimalism?

Dette indlæg er min post nr. 1050, og jeg har været stille i et par uger. Grunden er, at jeg har tænkt meget over, om jeg kan sige mere om minimalisme.

Overskriften betyder ikke, at jeg er færdig med at leve så enkelt som muligt. Slet ikke. Det er jeg sikker på, at jeg aldrig kommer til at slippe. Den frihed, det har givet mig, økonomisk, tidsmæssigt og ikke mindst følelsesmæssigt, vil jeg aldrig give afkald på. Ting skal ikke stjæle mit liv, mit hjem og min tid.

Jeg bor i en lejlighed, der ikke skal være min permanent (genhusningen varer mindst 6 måneder endnu), og jeg skal ikke tilbage til min oprindelige lejlighed. Hvor jeg ender i sidste ende, ved jeg ikke med sikkerhed endnu. Men det er slet ikke nogen bekymring for mig. Hverken flytning eller nye omgivelser. Jeg trives.

Men jeg tror ikke, at jeg kan fortsætte med at tale om minimalisme uden at gentage mig selv. Da The Minimalists skrev, at den letteste måde at holde orden på, er at smide 90% af, hvad man ejer ud, grinede jeg. Det gør jeg stadig, for nu ved jeg, at de har ret. Jeg holder ikke orden. Jeg lægger bare ting på deres plads, og det, der ikke er plads til, skal jeg ikke eje.

Jeg ved ikke, om jeg fortsætter denne blog, men i et stykket tid kommer der til at være længere mellem indlæggene. Jeg skal have tænketid. For jeg bliver ikke inspireret af at være i gang med at kreere et minimalistisk hjem. Jeg har et minimalistisk hjem, der indholder essensen af det, jeg vil have i mit liv. Nu vedligeholder jeg.

Jeg ønsker, at I alle sammen får sorteret det uvæsentlige fra det væsentlige, at I har mod til at sige farvel og tak til ting fra tidligere perioder i jeres liv, selv om det strammer lidt i brystet, for lettelsen er så stor, når man står med - for at være lidt banal - lidt, men godt.

Og nu skal jeg videre. Jeg har fået overskud til at gå ind i en mere kreativ verden, hvor jeg skal udforske, hvad jeg kan, så kig ind og se, hvornår jeg får mod til at publicere, hvad jeg arbejder på at blive dygtigere til. Jeg vil forfølge en drøm, som altid har spøgt i min hjerne... eller rettere i mit hjerte. I kan også kigge ind på min Instagram profil på @kielnielsen.

Så venner, hav courage til at gøre det, I føler, at I er nødt til. Lad være med at spilde tiden på ting, som man 'bør' gøre. Gør ting, som I har lyst til at gøre, og lad være med at gøre 'ting' væsentlige.

Blomster fra en kær ven - Flowers from a dear friend

This post is my post no. 1050, and I have been quite for a couple of weeks. The reason is, that I have thought a lot about, if I can say more about minimalism.

The headline doesn't mean, that I am done with living as simple as possible. On the contrary. That is one thing, that I am sure of. The freedom it has given me economically, time wise and not the least emotionally, I will never let go of.

I am living in a flat, which isn't going to be my permanent home (the rehousing will last at least 6 months more), and I am not going back to my previous flat. Where I end up some time in the future, I don't know for sure yet. But I am not worried. Not about a new move, nor about new surroundings. I am thriving.

But I don't think, that I can continue talking about minimalism without repeating myself. When The Minimalists wrote, that the best way to keep order was to throw out 90% of your belongings, I laughed out load. I still do, because now I know, that they were right. I don't keep order. I just put things in their place, and what I don't have room for, I am not going to have.

I don't know, if I will continue this blog, but for a while there will longer between the posts. I need time to think. Because I am not inspired by building a minimalist home. I have done it. I live in a minimalist home which contains the essence of, what I want in my life.

I hope, that you all get your stuff sorted in the significant and the insignificant pile, and that you have the guts to say goodbye and thank you to earlier periods of your life, even though you might have a bit of a heavy feeling in your chest, because the relief is so big, when you are left with - to become a bit banal - less, but good.

And now I am getting on. I have gained strength to enter a more creative world, where I am going to explore, what I can do, so visit this blog now and then and see, when I get the courage to publish, what I'm working on getting better at. I want to pursue a dream, which always has lurked in my head... or rather in my heart. You can also visit my Instagram at @kielnielsen.

So friends, have courage to do, what you feel, you need to do. Don't waste time on things, which you 'should or ought to' do. Do stuff, you want to do, and don't make 'stuff' something essential. 

Friday, May 3, 2019

Indretningsdetalje - Interior Detail

At bo i en genhusningslejlighed er for mig en god oplevelse. Jeg har ikke knyttet mig særlig til den, men jeg har indrettet mig helt og aldeles - bortset fra at sømme ledninger fast! Det er helt klart en charmerende lejlighed, og jeg har været heldig, men så meget som jeg trives, er følelsen af at jeg kun er her for en tid meget markant.

Jeg tror derfor ikke, at jeg kommer til at savne den. Snarere bliver det nok en god oplevelse af, at jeg kan trives under nye forhold.

Dog er der en ting, som jeg ved, jeg kommer til at savne! Vinduet på badeværelset. Det har jeg ikke i den lejlighed, jeg kommer tilbage.

Iøvrigt - jeg poster ikke så meget for tiden, fordi jeg stadig skriver på min gamle pc, som er helt løsnet i ryggen nu - kun holdt sammen af ledningerne - men jeg har ikke haft tid til at sætte den nye op. Det kommer.

I eftermiddag og aften skal jeg passe mine to mindste favorit personer. Mami og Far havde brug for en voksen aften :-), så min start på weekenden bliver så dejlig. Det håber jeg også, at jeres bliver.

Der er endda plads til mine hårting og mine cremer og makeup.
There is even room for my hair stuff and all my creams and makeup.

To live in a temporary flat is for me a good experience. I haven't totally connected to it, but I have everything in place - except for the electrical cords! This is a very charming flat, and I have been lucky, but as much as I am thriving, the feeling that I will be here for a short time is strong.

So I don't think, that I am going to miss it. I look at it as a good experience, that I can adapt to new environments.

There is one thing though, that I am going to miss! The window in the bathroom. I will not get one in the flat, I am going back to. That will without doubts be the one thing, I will remember, when I move.

By the way - I don't post much these days, because I am still writing on my old pc, which now has totally come off in the back - only held by the wires - and I haven't had time to set up the new one. But I will be back.

This afternoon and night I am going to take care of my two favorite small persons. Mami and Dad needed a night for grown ups :-), so my start on the weekend will be great. Hope that yours will be too!