Monday, January 30, 2017

Den Ultimative Oprydning - The Ultimate Declutter Session

Jeg vil fortælle en lille historie fra min barndom, fordi jeg da - uden at vide det - lavede den ultimative oprydningsmetode.

Jeg var 8 år, da min far fik arbejde i Silkeborg, og vi måtte flytte. Jeg kom i en ny skole, og jeg fik først venner i skolen, men senere blev jeg ven med en pige hjemme på vejen, hvor vi boede. Hun hed Lilian, og mine skolekammerater fortalte mig, at hun var fattig. Jeg kommer selv fra en arbejderfamilie, og jeg vidste, at vores fædre kendte hinanden, og min far sagde, at Lilians far var en god mand, der gjorde, hvad han kunne for sin familie.

Lilian og jeg legede for det meste ude foran huset, eller også inde hos mig. Men en dag inviterede Lilian mig til at lege hos hende. Lilians hjem var fint og rent, men jeg kunne godt se, at de ikke boede så godt, som min familie gjorde. Der var spartansk.

Men vi var 2 små piger, så det var ikke væsentligt. Vi gik ind på det lille værelse, som Lilian delte med sin søster. Der var køjesenge, en kommode med 6 skuffer, 2 spisestuestole og en knagerække på væggen. Pynten bestod af nogle tegninger, som hendes storesøster havde tegnet - og de var gode, og nogle udklip af filmstjerner fra blade og aviser. Der var ikke noget legetøj at se - så det lignede bestemt ikke det værelse, som min bror og jeg delte.

Lilian åbnede nederste skuffe, og der lå hendes legetøj. Det kunne alt sammen være i én skuffe. Hendes søster havde også en skuffe til sine personlige ting. De andre 4 skuffer indeholdt alt pigernes tøj.

Da jeg gik hjem, kom jeg til at tænke på, hvor meget legetøj jeg havde. Jeg havde en hel kommode og en reol for mig selv - og et par kasser under sengen. Så jeg fik ideen, at Lilian kunne få det legetøj, som jeg ikke legede med. Og jeg gik i gang med at sortere: Jeg bruger mit sjippetov og mine bolde - jeg elsker mine påklædningsdukker - det lille plys-egern er så sødt. jeg elsker mit dukkehus, denne her dukke og hendes dukkeseng leger jeg altid med o.s.v. Jeg lavede en bunke med 'de gode ting'.

Min mor kom ind på værelset (fordi min bror havde fortalt, at jeg var i gang med et mystisk projekt) og spurgte, hvad jeg lavede, og jeg fortalte min plan. Min mor standsede mit forehavende, og det var sikkert godt nok, for det kunne måske godt se lidt underligt ud, at jeg kom slæbende med flere kasser legetøj, og Lilian havde heller ikke givet udtryk for, at hun manglede noget. Faktisk forholdt det sig lige modsat. Jeg kendte ingen, der var så glad for sit legetøj som Lilian.

Men da jeg skulle rydde det hele væk, blev alt det frasorterede legetøj proppet ned i kommoden og kasserne under sengen og så aldrig lyset igen, før vi flyttede videre, og mange, mange år senere forsvandt de - uden at være pakket op - i en tredie flytning. Men til gengæld havde jeg stadig alle mine yndlingsting, som ved oprydningen var kommet op og stå på reolen, hvor jeg kunne se dem og havde let adgang til dem.

Så hvad handler denne historie om?

Jo, jeg havde - 8 år gammel - instinktivt lavet den ultimative oprydning. Jeg havde valgt alle de ting, som jeg holdt af og legede med, og jeg havde pakket resten væk.

Sådan skal en oprydning være! Den skal bestå af tilvalg - ikke fravalg. En oprydning skal ikke bestå af en hel bunke med 'skal-måske-beholde-for-en-sikkerheds-skyld'. Alt, man ikke holder af og ikke bruger, skal pakkes væk, og efter 3 eller 6 måneder kan man forære tingene væk. Tro mig, man kommer ikke til at savne noget.

Denne lille fyr var min maskot i mange år :-)
This litte fellow was my mascot for many years :-)

I am going to tell a story from my childhood, because there - without knowing it - I made the ultimate de-clutter methode.

I was 8 years old, when my father got a new job in another city, and we had to move. I came in a new school, and at first I made new friends at school, and later I got a friend in the street, where we lived. Her name is Lilian, and my school mates told me, that she was poor. I come from a working class family, and I knew, that our fathers knew eachother, and my father said, that Lilian's father was a good man, who did, what he could for his family.

Lilian and I played a lot outside the house, or we played indoors at my place. But one day she invited me to play at her place. Lilian's home was neat and clean, though I could see, that they didn't live quite as nice as my family. It was spartan.

But we were to small girls, so it didn't matter. We went into the room Lilian shared with her big sister. There were bunk beds, a dresser with 6 drawers, 2 table chairs and a coat rack on the wall. The decor was drawrings, which her sister had made - and they were good, and some clippings of movie stars from magazines and newspapers. No toys in sight - so it didn't look at all like the room I shared with my brother.

Lilian pulled out the lower drawer in the dresser, and there was her toys. Everything in one dresser. Her sister also had a drawer for her things, and the remaining 4 drawers contained the girls' clothes.

When I went home, I thougth about, how much toys I had. I had a whole dresser and a big bookcase for myself - and a couple of boxes under my bed. So I got the idea, that Lilian could have all the toys, which I didn't play with. So I started sorting: I play with my jump rope, I love my paper dolls, the small toy squirrel is so cute, I love my doll house, this doll and her bed is one I always choose, and so on. I made a pile of the 'good stuff'.

My mother came into the room (because my brother had told her, that I was working on a mystical project) and she asked me, what I was doing, and I told her about my plan. My mother stopped my 'enterprice', which probably was ok, because it might have become a bit ackward, if I had arrived dragging several boxes of toys, and Lilian had not ever given the impression, that she was missing anything. On the contrary, I didn't know anyone, who appreciated her belongings, as much as her.

But when I had to put everything back, all the toys, which I had intended to give away, were put in the dresser and the boxes, and never saw the light of day again, before we moved on, and many years later they disappeared in a new move - without ever had been opened. But I had all my favorite things, which had moved up into the light on my bookcase, where I could see them and have easy access.

So what is this story about?

Well, I had - 8 years old - instinctively made the ultimate de-cluttering. I had chosen all the things, which I really appreciated and was using, and I had packed everything else away.

That's how a clean up of a house should be! You should choose, what you use and really love. You should choose with a 'yes', not with a 'no'. Also a total de-clutter should not contain any 'maybees' or 'just-in-case' stuff. All that should be packed in boxes, and after 3 or 6 months you can let it go without any worries. Trust me, you are not going to miss it.

Wednesday, January 25, 2017

For meget Gør-det-selv? - Too Much DIY?

Jeg var lige ved at gøre det igen i dag. At skrive noget på min indkøbsliste, som jeg ved, at jeg ikke får tid til at lave i meget lang tid fremover. Både fordi jeg har andre prioriteter lige nu, og fordi jeg ikke har tid, hvis jeg også skal have tid til at være menneske.

Jeg kan, som jeg tidligere har skrevet om, godt lide at (prøve at) lave forskellige ting selv. Lige nu har jeg mit strikketøj liggende i en smuk vinkasse, og jeg vil gerne sy en pose, der passer til, så jeg ikke skal være forsigtig med, at garnet ikke hænger fast i kanten.

Jeg fik skrevet lærred på listen, og jeg har slettet det igen. For som sagt: Andre prioriteter og for lidt tid. Jeg har spildt mange penge på at købe ind til ting, jeg aldrig kom i gang med, og jeg har lavet mange 'to-do'-bunker, som bare har ligget i årevis og tynget.

Det har taget mig lang tid til at erkende, at jeg ikke kan lave alt, jeg gerne vil, og jeg er blevet meget bedre til at holde igen. Hvis noget bliver ved med at vende tilbage til mig (så som at strikke en plaid), så skal det laves, og så går jeg i gang. Men listerne med alle de ting, som jeg (også) gerne vil lave, eksisterer ikke mere. De stressede mig for meget. De blev til pligter i stedet for afstressende fornøjelser.

Så hvis du har en masse ufuldendte projekter liggende - så vælg ét - 1! - og ryd resten ud. Giv dem væk eller sælg dem. Gør dig selv fri. Vælg det ene projekt og gør det færdigt, og køb ikke ind til næste 'gode ide', før du har tomme hænder. Lad det ligge. Hvis ideen er god nok, vil den komme igen.

Løft de selvpåførte pligter væk fra dine skuldre. Lav én ting ad gangen og giv dig tid til at gøre det ordentligt. Det er sådan, man fuldfører projekter, og det er de projekter, som man bliver så glad for.

Halvvejs til færdig plaid - Halfway to a finished blanket!


I almost did it again today. I was writing something on my shopping list, which I know, that I don't get the time to do anything about for a long time ahead. Both because I have other priorities now, and because I don't have the time, if I also want time to be a human being.

I like, as earlier mentioned, to make (try to make) different things myself. Right now my knitting is lying in a beautiful wood wine box, and I want to make a linen bag that fits, so I don't have to be careful about the yearn sticking, when I take it out.

I wrote linen on the shopping list, and I deleted it again. Because as said: Other priorities and too little time. I have wasted too much money buying material for projects, which I never got to make, and I have made so many 'to-do'-piles, which just weighed me down.

It has taken a long time to acknowledge, that I cannot make all the projects, I want, so I have become much better at sorting the ideas. If something keeps popping up (like knitting a blanket), then I will take action to make it, and I get started. But the lists with all the good ideas about things, which I (also) want to make, do not exist anymore. They stressed me too much. They all became duties instead of de-stressing pleasures.

If you have a lot of unfinished projects lying around - then choose one - 1! - and give the rest away or sell them. Make yourself free. Choose the one project and finish it, and don't buy anything for the next 'good' idea, before you have empty hands. Leave it alone. If the idea is good enough, it will come back.

Lift off the self inflicted duties from your shoulders. Do one thing at a time and give yourself time to do it properly. That's how you complete projects, and these projects become the ones, you really get happy about.

Monday, January 23, 2017

Oprydning af bogsamlingen - Decluttering The Book Collection

Nogle mennesker samler ikke bøger, fordi de har andre interesser. Men de, der læser, har i reglen en masse. Både nogle som de har læst, nogle de læser nu, og nogle som de har indkøbt til at læse i fremtiden. Hvem har ikke prøvet at have en stak bøger liggende til kommende læsning.

Det har jeg, og jeg har ofte fortrudt det, for det tager glæder af at læse fra mig. Så bliver det til noget, jeg skal 'have gjort'. Det er sikkert langt fra alle, der har det sådan, men hvis jeg ser en bog, som jeg gerne vil læse, så skriver jeg den på en ønskeliste, og når jeg så er 'bog-fri', kigger jeg på listen og køber, hvad jeg gerne vil i gang med. Jeg får tid til at gentænke mine ønsker, og der er ofte en eller to øjebliks-fristelser, som jeg alligevel ikke vil bruge penge på.

Men nu er det jo sådan, at ikke alle bøger får varig værdi for læseren. Mange bøger læser vi kun for fornøjelsen i øjeblikket. Der er ingen grund til, at disse bøger tager plads op i din reol. Der skal kun stå de bøger, du vil vende tilbage til.

Sortér de andre bøger fra. De fortjener ikke at tage plads op i din reol. Giv dem væk til familien og venner eller til en genbrugsshop, for en bog, der ikke bliver læst, er intet værd.

Det er sjældent, at jeg læser en skønlitterær bog flere gange. Det vil sige, jeg har et par stykker, som jeg har fået et specielt forhold til, og som jeg en gang imellem går hen og slår noget op i for at genopleve en speciel sekvens, så de fleste af mine skønlitterære bøger bliver sendt videre. Jeg har til gengæld en del fagbøger, som jeg ofte bruge.

Så få luft i reolen til nye oplevelser ved at spørge:  "Hvilke bøger vil jeg læse igen?" og pak resten ned og send meddelelse ud om, at der er bøger til afhentning. Det kan blive til en hyggelig aften sammen med andre læsere.


Dette er også mit 'kontor', hvor laptoppen og mit kamera ligger (derfor tomme hylder)
This is also my 'office', where the laptop and my camera are placed (therefore the empty shelves)


For det meste fotobøger og albums - men også et par yndlingsbøger
Mostly photo books and albums - but also a couple of favorite books

Some people don't collect books, because they have other interests. But those, who read, often have a lot of books. Some they already have read, some they are reading, and some they have bought for reading in the future. Who hasn't tried to have a stack of books lying around for reading later.

I have, and I have often regretted it, because it kills my joy of reading. It becomes something, which I 'have to do'. I am sure, that not everybody feels this way, but if I see a book, which I want to read, I write it on my wish list, and when I am 'book-free', I look at the list and pick, what I want to read next. I get time to re-think my wishes, and there are often one or two whims, that I don't want to spend money on anywaay.

But not all books give lasting value for the reader. Very often we only read for the pleasure of the moment. There is no reasons, that these books should take up space in your bookshelves. They should be for books, you want to return to.

The other books don't deserve the space on your shelf. Give them away to family and friends, or to a 2nd hand shop, because a book, which isn't read, is worth nothing.

It is rare, that I read a fiction book several times. I have a couple of books, which I have gained a special feeling for, and sometimes I will pick them out and read/relive a special section, but most of my fiction books will be passed on. On the other hand I have several non-fiction books, which I often use.

So get some space for new experiences by asking: "Which books do I want to read again?" and pack up the rest and send out the message, that there are books for free. It can become a really nice afternoon together with other readers.

Friday, January 20, 2017

At gemme minder - To Store Memories.

I december var jeg til en frokost, hvor vi kom til at tale om gamle minder. En af tilstedeværende fortalte, at der var et familiemedlem, der havde fundet hendes gamle sut, og den gemte hun nu som minde. Jeg kunne høre, at hun søgte bekræftelse i, at det var et minde, så jeg forfulgte det ikke - hvilket jeg normalt heller ikke gør, fordi jeg aldrig i festligt lag fører samtalen i oprydnings-retning.

Men hvorfor vil man dog gemme sin gamle sut? Der er jo ingen minder forbundet med den, med mindre hun brugte sut, indtil hun var ca. 4 år gammel. Jeg har et familiemedlem, der fik sin barndoms sut i forsølvet udgave på sin konfirmationsdag, og jeg kan tydeligt huske hans reaktion. Først væmmelse og derefter forundring. Hvorfor få en gammel sut - og til hvad? Da dagen var ovre, smed han den i skraldespanden! Det forstår jeg godt. Det var ikke hans minde.

Vi skal være varsomme med, hvordan vi ser på minder, for alt kan gøres til minder. En dejlig dag ved stranden kan bliver til mange glas fyldt med strandfund. Gode fester kan blive til mange kasser fyldt med bordpynt. En rejse kan blive til læssevis af ting, som ikke passer ind i et dansk hjem (eller klima).

"Men hvis jeg ikke har disse ting, så glemmer jeg, hvor skønt det hele var". Nej, sådan er det nemlig ikke. Du vil altid huske det mindeværdige, og selvfølgelig skal vi huske vores fortid, men vi skal ikke dvæle ved den. Vi er her nu.

Vi skal heller ikke gemme en masse for vores børns skyld. Det gør vi nemlig ikke for deres skyld. Det gør vi for vores! Børnene kan alligevel ikke huske en brøkdel af, hvad de har lavet i tidens løb, og der er ingen grund til at starte deres liv med rod.

Vi skal heller ikke gemme en masse af vores (forældrenes) ting, for ungerne skal ikke starte på mindernes parkeringsplads, som er en plads, de ikke selv har valgt. Udse nogle få gode, sjove ting og pak dem ned. Ikke i 5 eller 6 kasser, men i én. Ved at begrænse sig til én kasse bliver man nødt til at sortere det mindst vigtige fra hele tiden.

Vi har alle vores ide om, hvad minder er, og de er meget forskellige fra person til person. Så vær kritisk. Kig fremad. Det er den vej, du lever.


In December I attented a lunch, and we started to talk memories. A woman told me, that somebody had found her old pacifier, and she had kept it as a memory. I could hear, that she was seeking approval, that this was ok, so I didn't follow up on it - which I normally don't do, if I am together with friends.

But why on earth would anybody keep an old pacifier? There are not memories connected to a pacifier, unless you were 4 years old, before you stopped using it. I have a family member, who at his confirmation got his childhood's pacifier - silvered - as a present. I remember his face. He was disgusted and puzzled - Why? When the day was over, he threw it into the garbage bin. I understood that. It wasn't his memory.

We have to be very careful and conscious about, what we consider memories, because we can make everything into memories. A lovely day at the beach can become many boxes/glasses filled with beach finds. Good parties can become many boxes filled with table decorations. A travel can become piles of stuff, which doesn't fit into a Danish home (or climate).

"But if I don't have these things, I forget, how wonderful it was". No, believe me, you will always remember events worth remembering, and of course we should remember, but we shouldn't dwell in the past. We are here now.

We shouldn't either save all our childrens' creations. They will not remember a fraction of all the stuff they have made in kindergarten or school. And we - to be quite honest don't save these thing for the childrens' sake. We save them for our sake. They are our memories.

The same counts for our (the parents') stuff. Our children should not live in a memory lane, which they haven't created themselves. So pick a few things of quality and put them away. Not in 5 or 6 boxes, just one. By limiting the number to one box you will have to sort out the best stuff all the time. We all have an personal idea about, what a memory is, and they are very different from one person to another.

So be critical. And look ahead. That's the lane you should walk.

Tuesday, January 17, 2017

Når livet spænder ben - When You Get Tackled by Life

Der har været stilhed her på bloggen, for de sidste dage har været turbulente. Favorit Storebror kom akut på hospitalet med feberkramper. Det er meget skræmmende, når nogen, man elsker, bliver udsat noget så voldsomt. Heldigvis har han det godt nu, selv om han er meget træt, men han er en lille Ferrari, der går fra 0 til 100 på ingen tid!

Det er en oplevelse, som jeg ikke ønsker nogen, men det er også en oplevelse, der får ens prioteter banket på plads. De mennesker, man elsker, tæller - det gør ting ikke!

Jeg er tilbage om nogle dage med Det Enkle Liv, og jeg håber, at I holder fast.There has been silence here on the blog, because the last couple of days have been turbulent. Favorite Big Brother acute came to the hospital with febrile seizures. It is very scary, when somebody you love, is exposed so something that violent. Luckily he is fine now, though he is very tired, but he is a small Farrari, who goes from 0 to 100 in no time!

It is an experiene, which I don't want for anybody, but is also something, which knocks your priorities in place. The persons you love count - things/stuff don't!

I am back in a couple of days with The Simple Life, and I hope, that you will hang on.

Friday, January 13, 2017

Minimalisme eller fanatisme - Minimalism Or Fanatism

Den her blogpost er noget, jeg har tænkt meget over, om jeg skulle skrive, for emnet er lidt ømfindtligt. Men lige meget - her kommer det.

Jeg går helt og fuldt ind for, at man ikke skal have så mange ting i sin tilværelse, at de tager magten, og at man skal være meget opmærksom på, hvad man bærer ind over dørtærsklen. Det skal der ikke være tvivl om. Livet med mindre er lettere!

Jeg har skrevet en bog om emnet og er i gang med en ny, og jeg søger hele tiden ny viden, og jeg har for at få ny inspiration deltaget i flere forskellige minimalist-fora. Man kan jo altid lære mere og blive klogere eller komme til at se noget fra en ny synsvinkel.

Men det har faktisk resulteret i, at jeg i sidste uge frameldte 6 forskellige online 'inspirations'-kilder. Grunden til at jeg skriver dette i citationstegn er, at de ikke inspirerer. De simpelthen er gået amok! Det er begyndt at dreje sig om, hvor mange der har smidt deres seng ud og sover på gulvet, og hvem der ikke ejer en sofa, et tv eller vaskemaskine, for nu vaskes de 3 stykker tøj, de har, i hånden hver aften. Eller hvor mange der kun ejer én spork (en spork er en mellemting mellem en ske og en gaffel - spoon/fork), én kop og én tallerken. Det har udviklet sig til en konkurrence om, hvem der ejer mindst muligt, og tidligere foregangs-minimalister er pludselig blevet eksperter i alt fra samlivsproblemer til børneopdragelse og infrastruktur! Der er gået orakler og fanatisme i det.

Så er jeg steget af, og jeg vil ikke sættes i bås med den retning!

For mig drejer det sig om at strømline mine ejendele, så de giver mig størst mulig støtte i det liv, jeg lever. At jeg har, hvad jeg behøver uden at føle mangel, men ikke mere end det, og ikke at eje noget der tynger mig ned. At det, jeg ejer, er af god kvalitet, så jeg både kan glædes over den gode forarbejdning og den lange levetid. Mit hjem er funktionelt og enkelt, men samtidig en oase og en base, hvor jeg samler kræfter og hygger mig med og uden gæster. Gæster er mere end velkomne - jeg har mere end et krus. Det skal være et varmt og dejligt sted.

Jeg håber, at I forstår, at når jeg skriver 'skære ind til benet', så er mener jeg ikke, at det skal være for enhver pris. Ens hjem skal være komfortabelt, og man skal føle sig godt tilpas, så der er energi til overs til at lave sjove ting med andre mennesker.

Jeg vil stadig 'prædike' :-) at man skal afhænde det, man ikke bruger, og lade være med at anskaffe ting, som man ikke kommer til at bruge. Det er lettere at leve enkelt uden en masse at passe og flytte rundt med.

Rigtig god weekend! Jeg er tilbage næste uge med ny inspiration til et enklere liv.


This blogpost is one, which I have given quite a lot of thought, whether I should write it or not, because I could pull some trickers. But never mind - here I go.

I fully believe, that you shouldn't have so much stuff in your live, that it takes your life away, and that you always should be aware about, what you bring into your house. No doubts. Life is easier with less!

I have written a book about it, and I am working on the next one, so I seek new knowledge all the time, and I have for inspiration participated in several minimalist fora. I feel, that I can always learn more, get wiser and come to see something from a new angle.

This has actually had the result, that I last week unsubscribed from 6 different online 'inspiration' blogs. The reason I write this in quotes is, that they don't inspire. They have gone crazy! Now it is all a competition about, who has thrown out their bed and sleep on the floor, who don't own a sofa, a tv or a washing machine, because now they wash the 3 pieces of clothes, they own, by hand every night. Or who only owns one spork (a spoon-fork thing), one mug and one plate. It has developed into a competiton about, who owns the least, and early minimalist pioneers have suddenly turned into marrige counselors and children psychologists as well as experts in weightproblems! I my opinion, a big part of the minimalist world has turned into self-appointed oracles and fanatics.

I will not be part of that!

For me it is about strealining my stuff, so it supports me in the life I live. That I have, what I need without feeling deprived, but not having more that necessary, and not to have anything which weighs me down. That everything I own is of good quality, so I can enjoy the good patina things get, and also enjoy that my things have a long 'lifetime'. My home is functional and simple, and it is an oasis and a base, where I gain energy and have a good time with and without guests. Guests are more than welcome - I have more than one mug! It must be a warm and nice place.

I hope, that you understand, that when I write 'cut to the bone', then I don't mean, that everything has to go. Your home should be comfortable, and you should feel good every time you enter, and you should gain energy for having fun and good times with family and friends.

I will still 'preach' to get rid of stuff, you don't use, and that you don't buy new things, which you will never get to use. It is easier to live a simple life without a lot to manage and take care of.

Have a really good weekend. I will be back next week with new inspiration for a simple life.

Wednesday, January 11, 2017

Drop-zoner - Drop Zones

Det næste 'angreb' på hjemmet skal være synligt og hurtigt efter den store tøj-omgang i mandags. Så lad os kigge på overfladerne.

I et hjem opstår der nogle automatiske drop-zoner. I entreen, hvor fodtøj, tøj, tasker og nøgler lægges. Køkkenbordet eller et sted i stuen, hvor reklamer, aviser/blade og post bliver lagt. Tøj, der ikke rammer vasketøjskurven, og opvask der ikke selv kan finde ud af at blive skyllet af eller puttet i opvaskemaskinen.

Tag en runde rundt i huset med en affaldspose og saml alt sammen, der ikke er lagt 'på plads' for det er jo ikke sikkert, at det har en plads) og få et overblik over, hvor der bliver rodet hver dag.

Saml famlien og vend bunken ud på gulvet, så alle kan se, hvad der skaber dagligt rod.

Find sammen ud af, om der skal hænges nogle kroge op i entreen til tasker og jakker.
Om der skal være én kasse til hvert familiemedlem til sko, vanter og huer.
Om der skal ekstra kroge op på badeværelset.
Om der skal gøres bedre plads til vasketøj.
Om der er en, der skal have ansvaret for alt post og sorterer skidt fra kanel hver dag, og at det bliver lagt, så man kan finde det, hvis der er noget, man skal gøre noget ved senere.
Og så videre.

Bunken fortæller nemlig, hvor problemerne ligger, så tag fat på det sammen. Er man 3 år eller mere, kan man sagtens finde ud af det meste.

Så fortæl familien, hvad der skal ske, og gå i gang med indsamlingen. At få fladerne i et hjem ryddet giver en fornemmelse af ro, og de smukke ting, som man sætter pris på at have stående fremme, kommer til sin ret.


The next 'attack' on your home will be visible and fast after the big clothes intervension. So let's look at the surfaces.

In most homes some drop-zones will arise all by themselves. In the entrance, where shoes, clothes, bags and keys will fall. The post will end up at the kitchen counter or on a random shelf or table somewhere includring newspapers/magazines, regular mails and different offers. Clothes which never hits the laundry bag, and dirty dishes which cannot find their way into the dishwasher by themselves.

So take a round around the house with plasticbags and pick up everything not 'in place' (because it might not have a place) and get at view of, where the clutter piles up every day.

Get the family together and turn upside down on the plasticbags, so everybody can see the everyday clutter.

Then let everybody be a part of solving these clutter problems.

Should you have some hooks for bags, coats etc at the entrance?
Should you have a box for each family member for shoes, gloves and hats?
Should there be extra hooks in the bathroom?
Could you make more room for laundry?
Could one person take responsibility for the post coming into the mailbox to sort important stuff from unimportant (which goes into the trash immediately) and put the rest, so you can find it later.
And so on.

The pile on the floor tells everything about, where your clutter problems are, so solve it together. If you are 3 years old or more that is easily learned.

So tell the family, what you are about to do and start collecting the clutter. To have cleared the surfaces in a home gives so much space and peace of mind, and the beautiful things, which you actually love having on display, really stands out.

Monday, January 9, 2017

Tøj og din type - Clothes and your Type!

Det er faktisk ikke det emne, jeg helst vil tage fat på først, men det er altid det, der tiltrækker mest opmærksomhed, så...

Jeg er ikke en af dem, der går ind for at dele hele bunken af tøj i: beholde - 'måske' - afhænde. Jeg tror simpelthen ikke på det. Der skal laves tilvalg - ikke fravalg, og det foregår på denne måde:

Åbn dit klædeskab (eller -skabe), skuffer og andet, der indeholder ting fra din garderobe. Tænk så lige på, hvordan du har opnået det - skal vi kalde det resultat, som du har nu.

Køber du på impuls?
Lader du dig rive med, når andre shopper?
Kan du ikke tage en bytur uden at komme hjem med noget?
Køber du, når du er 'nede', 'oppe', eller når du keder dig?
Eller noget helt andet.

Og hvad køber du så?
Køber du dubletter. Den hvide t-shirt, den sorte cardigan osv., fordi det kan man aldrig få for meget af?
Køber du noget, som du har set på en anden eller i et modemagasin?
Køber du den sidste nye trend?

Det er helt bestemt værd at ofre lidt tankevirksomhed på, fordi det næste gang du har pungen fremme, vil du automatisk komme til at tænke over dit købe-mønster.

Så må du også gerne tænke over, hvordan du egentlig gerne vil have din garderobe til at se ud.
Vil du lave en Capsule Wardrobe?
Vil du have en 'uniform'?
Vil du være med på sidste trend?
Vil du have en klassisk basisgarderobe af kvalitetsting?

For de fleste af os vil ønsket nok være, at vi har tøj, som vi kan lide at tage på - og det er det tøj, du skal finde frem af bunkerne nu.

Du vælger kun de stykker tøj, som du altid vælger. Ikke noget, som du somme tider tager på, men det du altid vælger, når du har travl, er i tvivl om hvad du skal have på, og ikke mindst som du har det så godt i, at du glemmer, hvad du har på.

Fordi det tøj er DIG! Det er din type! Det er dit 'særpræg'.

Mange har et tøj-forbillede, en inspirationskilde, men desværre ligger deres liv og måske også facon ofte langt fra vores, og det virker ikke. Så hvis veninden er smuk i pink, og Lou Dillon er fantastisk i forrevne jeans, er det ikke ensbetydende med, at andre vil se godt ud i det. Undgå af efterabe. Vær dig selv.

Tag også hensyn til din hverdag. Går du i skole? På arbejde? Har du små børn? Færdes du i bil, bus eller på cykel? Skab din stil omkring din hverdag, så den fungere.

Så find dine favoritter og læg alt andet tøj i poser og sæt dem væk. Du skal ikke afhænde noget endnu, men sæt det langt væk. Hvis du så finder ud af, at du mangler en eller flere ting, så hent dem. Men når der er gået 3 måneder skal det til tilbageværende i sækkene væk. Du skal selvfølgelig tage hensyn til sæsonen, og sommertøjet skal gemmes, indtil du kan lave samme proces med det.

Hvis det er for grænseoverskridende for dig, er der en variant. Sæt et bælte eller et tørklæde på en bøjle og hæng den ind i skabet helt ovre til den ene side. Når du har haft et stykke tøj på, hænges det over på den anden side af bøjlen, og efter en måned kan du se, hvad du har haft gang i. Det vil være klogt at rydde en hylde eller en skuffe til ting, der ikke kan hænge, men systemet er det samme. Resten er klar til at lægges væk i poser i 2 måneder yderligere, og derefter kan de også afhændes.

I begge tilfælde har du lige så meget tøj, som du havde før - nemlig det du bruger!

Med mindre du ligger inde med tøj af eksklusive brands, så forær tøjet væk. Giv det til genbrug, for det er så energikrævende at sælge tøj, som man alligevel ikke får en ordentlig pris for.

Det er en stor mundfuld. Ingen tvivl om det, men jeg vil alligevel ønske god fornøjelse, for du kan gøre det til en spændende proces, der bringer så mange goder med sig. Dejligt tøj at tage på hver dag uden tidsspilde. Ingen panik-stunder, hvor man ikke har en klud at tage på. Ingen spildt tid på endeløse shoppeture. Ingen spildte penge. Jeg gentager: Ingen spildte penge! Fordi når du har fundet ud af, hvilken garderobe du ønsker dig, så kommer du til at spare penge. Ikke sådan at du ikke kommer til at købe dyre ting. Men tøj, der ikke bliver brugt, er altid købt for spildte penge!

Brug dine penge ordentligt. Køb lidt, men godt.


It's actually not the subject, which I wanted to start with, but it is the one, which everybody's paying most attention to, so...

I am not one of the ones, who say, that you should devide your clothes in: keep - maybe - let go. I don't believe in it. You should make a pro-choise. You should say 'yes', and it works this way:

Open your closet (or closets), dressers and other places, where you store your clothes. Then give a thought about, how you have obtained this - let's call it result, which you have now.

Do you buy on impuls?
Do you get carried away, when somebody else is shopping?
You cannot go into a mall without bringing something home?
Do you buy, when you are 'up', 'down' or bored?

And when this happens, what do you buy?
Do you buy doublets. The white t-shirt, the black cardigan etc. You can never have too much of those, can you?
Do you buy something, which you have seen in a magazine or on a friend?

It is worth taking the time, because next time you go shopping, you will think about your shopping pattern.

Then you have to think about, what you want your wardrobe to look like.
Do you want a capsule wardrobe?
Do you want a uniform?
Do you want to follow the latest trend?
Do you want to built a classic wardrobe with quality items?

Most of us want to have clothes, which we like to wear - and these are the items you should pick out now.

You only choose those items, which you always choose. Not something which you wear now and then, but the items you choose, when you are in a hurry, when you are in doubts about what to wear, and not the least the clothes you feel so good in, that you forget what you are wearing.

Because those items are YOU! They are your type of clothes! They are your distinctiveness!

Many have a fashion idol, a sourse of inspiration, but infortunately their lives and maybe also their looks far from the rest of us, and that doesn't work. If your friend looks good in pink, and Lou Dillon is fantastic in torn jeans, it doesn't mean, what we will look just as fantastic wearing the same thing. So don't be a copycat. Be you!

Also consider your everyday life. Do you go to school? Do you work? Do you have small children? Is your transport a car, the bus, or a bicycle? Create your style around your life.

So find your favorites and put everything else in bags and put them away. Don't get rid of anything yet, but put it far away. If you then find out, that you miss one or two items, go and get them. But when 3 month have passed, you let the bags go. Of course you have to consider the season, and the summer clothes should be put aside, until you can take the same action with them.

If this method is too harsh for you, there is another variaty. Put a belt or a scarf on an hanger and put it at one end of the clothes rail. When you have worn a piece something, you hang it on the other side of the hanger, and after one month you can see, which of the items are in use. It will be smart to clear a dresser or a shelf for items, which cannot hang, but the system is the same. Put it there, only if you have used it. The 'leftovers' go into bags for 2 months more, and after this period they go.

In both scenarios you have just as much clothes as always - which is the clothes you actually use!

Unless you are the owner of clothes of very expensive brands, then give the clothes away. Give it to a charity shop, because it is such an ungrateful task to sell clothes, which you don't get a decent price for anyway.

This is quite a mouthful, no doubts, but enjoy - you can easily make it a very exciting process, which will bring you so many benefits. Nice clothes to wear every day without wasting time. No panic moments, when you don't have a rag to wear. No time wasted on endless shopping trips. No wasted money. I repeat: No wasted money! Because when you have found out, what kind of wardrobe you want to go for, you will save money. Not that you won't buy expensive stuff. But clothes which you never use, are always bought for wasted money!

Use your money well. Buy less, but better.

Friday, January 6, 2017

Lektion 1: Gør ingenting - Lesson No. 1: Do Nothing

Hvis man gerne vil have et enklere liv, er den bedste start at holde op med at købe! Så enkelt er det! Men det kræver en indsats, og det vil sige, at du skal starte med at gøre... INGENTING! Eller måske ikke helt ingenting, men der er noget, du skal lade være med at gøre.

Du skal i januar måned ikke at købe noget unødvendigt. Det vil sige, at du skal købe mad, rengøringsmidler og ting til den personlige pleje, og hvis noget vitalt går i stykker - men ellers intet! Du skal altså ikke købe den nye neglelak fra Chanel eller en luksuriøs aftershave fra Armani, men du må selvfølgelig gerne købe en fugtighedscreme, så du ikke kommer til at gå rundt og knirke. Du må også gerne købe lørdagsbøffer og et par dåser Ben & Jerry's, hvis du normalt køber sådan noget til weekenden. Så lev normalt - bare uden indkøb af ting - store eller små.

Lad være med at købe hårspændet til datteren, bogen på tilbud, servietterne med det sjove mønster, de gode viskestykker eller hvad der nu ser fristende ud. Det er alle de ting, som fylder op i skufferne. Og du skal selvfølgelig heller ikke købe tøj og sko - selvom der er udsalg. Du har sikkert nok allerede.

Undgå alt, der er på tilbud, hvis det ikke lige står på din shoppeliste - og sådan en skal du lave, før du går hjemmefra!

Så hvis det normale indkøbsmønster er, at tingene bare 'falder' ned i kurven, og du i denne måned ikke køber noget unødigt, vil det være meget mærkbart på pengepungen sidst på måneden.

Du skal med andre ord øve dig i IKKE at slæbe unødvendige ting ind over dørtærsklen, for jeg er sikker på, at du sagtens kan klare dig med de ting, du allerede ejer i en måneds tid. Så sæt hælene i og hold ud. Der går sport i det, når man finder ud af, hvordan det er at bruge sine penge fornuftigt og ikke smide dem ud på ligegyldige ting, og vi skal nok tage fat i de ting, der allerede er i huset i løbet af denne måned.

Men dette er starten på at eje færre, men bedre ting.

Rigtig god weekend!If you want a simpler life, the best start is to stop shopping! It is that simple! But you have to make an effort, which means, that you start with doing... NOTHING! Or maybe not really nothing, but there is something you have to stop doing.

During January you should not buy anything, which isn't necessary. This means, that you can shop food, cleaning products and personal care, and if something vital breaks - but otherwise nothing! This means that you don't buy the new nail polish from Chanel or a luxurious aftershave from Armani, but of course you can buy a moistorizer, so you don't walk around creaking. You can also buy the Sunday steaks and a couple of buckets of Ben & Jerry's, if that is what you normally do. So live like always - just without buying things - big or small.

Don't buy the hairclip for your daughter, the book on sale, the napkins with the pretty print, the good tea towels, or what ever is tempting you. These are all the thing, which fill up the drawers. And of course you should not buy clothes or shoes - even though there is a sale. You probably have, what you need already.

Avoid all offers, if the item isn't on you shopping list - which you definitely should write, before you leave home.

So if the normal shopping pattern is, that stuff just 'fall' down in you shopping cart, and you don't buy anything for the remaining days of January, you will see it in your bank account. No doubts.

In other words you are going to practice NOT to carry stuff into your house, because I am sure, that you easily can do with the thing you own already for about a month. So be persistent and endure. It becomes a sport, when you find out, how to spend your money wisely and not waste them on uninportant items, and we will start doing something about the stuff, which already is in the house later.

This is the start of owning fewer, but better things.

Have a really nice weekend. 

Wednesday, January 4, 2017

At organisere sine ting - To Organize Your Stuff

Tænker I nogen sinde på, hvor meget tid vi bruger på at organisere vores ting?

Vi organiserer, arrangerer og flytter rundt på ting fra et sted til et andet. Fra en hylde eller skuffe til en anden, bare for at få det til at fungere bedre. Gør det så det?

Mange ting, vi organiserer, kommer aldrig i brug, men vi beholder dem, fordi vi har givet penge for dem, for en sikkerheds skyld, eller fordi vi har fået det som gave. Det er de mest tyngende grunde.

Men ting skal ikke organiseres. De skal bare lægges på plads.

"Jamen, jeg har næsten ingen plads, så jeg må proppe mine skabe og skuffer og købe kasser til opbevaring."

Så nu er det, at jeg bliver provokerende og påstår:

DU HAR IKKE FOR LIDT PLADS - DU HAR BARE FOR MANGE TING!

Hvordan jeg ved det? Det gør jeg heller ikke, men faktum er, at man skal være realistisk. Vi kan ikke opføre os, som om vi ejer en slot, hvis vi bor i en 3-værelses eller et lille rækkehus. Vi bliver nødt til at indse, at vi ikke kan eje alt, og det behøver vi heller ikke, for vi bruger kun ca. 25% af vores ting.

Men hver eneste ting, vi bærer over sin dørtærskel kræver vedligeholdelse og plads.

Hvis tingene bliver brugt, så er det perfekt. Hvis ikke - så skal de fjernes, uanset af hvilket grund man holder fast på dem, for de tager din tid, din plads, dine penge og din energi.

Kig dig lidt omkring i dit hjem, dine skabe/skuffer, i din kælder, og spørg dig selv, hvordan du kom hertil med alle disse ting, og prøv at tænke på, hvorfor du ejer, hvad du nu ejer.


D
De sorte 'stænger' i baggrunden er 2 roll-ups
The black 'sticks' in the background are 2 roll-ups

Do you ever think about, how much time we use organizing our stuff?

We organize, make arrangements, move things around from one place to another. From a shelf to a drawer and back again just to make it work better. So does it?  We we organize stuff, that never will be used, and we keep it, because we have paid money for it, for 'just in case', or because it was given as a present. These are the heaviest reasons to keep unused things.

But things should not be organized. They should just be put into their place.

"Yes, but I have almost no space, so I have to stuff my things into closets and dressers and buy extra furniture or boxes to store everything."

So now is the time that I become a bit provocative:

YOU DON'T HAVE TOO LITTLE SPACE - YOU JUST HAVE TOO MUCH STUFF!

How can I know? I don't, but a fact is, that you have to be realistic. You cannot behave as if you live in a mansion, if you have 3 room flat or a small house. We have to realize, that we cannot own everything. And we don't have to, because we don't use more than 25% of our stuff.

With all this stuff comes obligation. Every little thing that you bring into your house demands a space and maintenance.

If everything is being used - perfect! If not - then they have to be removed, no matter the reason that you stick to them, because they take up your time, your money, your space and your energy.

So take a look around your house, look into the closets/drawers, in your basement, and ask yourself, how you got all these things, and why you own, what you do.

Monday, January 2, 2017

Oprydningsmåned til ET ENKLERE LIV - Declutter Month to A SIMPLE LIFE

Der er masser af oprydningsprogrammer, kurser og lignende på nettet, og mit er måske bedre end nogen og måske ikke så godt som andre, men

 • Du skal ikke købe noget. Det er gratis
 • Du skal ikke aflevere mail, så du bliver ikke spammet senere
 • Det er enkelt
 • Det er ikke sponsoreret
 • Du kan springe de afsnit over, som du ikke kan lide
 • Du kan sakke bagud og tage det i det tempo, du vil (det bliver ikke taget af bloggen ved afslutning)
 • Du behøver ikke at 'hænge' på et kursus over en lang periode
 • Det kører hele januar måned.
Det hele er fra mig til dig, og jeg håber, at du kan bruge nogle af mine erfaringer, så du ikke begynder forkert og gør det hele mere besværligt, end det behøver at være - sådan som jeg gjorde.

Jeg ønsker at gøre det hele lidt lettere for dem, der vil leve ET ENKLERE LIV.

Så velkommen på onsdag, hvor det hele starter. Jeg modtager meget gerne kommentarer og spørgsmål undervejs, som selvfølgelig vil blive besvaret hen ad vejen.There are a lot of de-clutter programmes on the net, and maybe my program is better than some and maybe not as good as others, but
 • You are not going to buy anything. It is for free
 • You don't have to send your e-mail, so you will not get spammed later
 • It is simple
 • It isn't sponsered by anybody
 • You can skip the part, you don't like
 • You can take it at the speed, which suits you (it will stay on the blog)
 • You don't have to 'attend' a training over a long period
 • It all comes during January.
It is from me to you, and I hope that you can make use of my experiences, so you don't start out wrong and make it more difficult than necessary - like I did.

I want to make it all a bit easier for you - if you want to live A MORE SIMPLE LIFE.

So welcome this Wednesday, when it all starts. I would love to have your comments and questions, which of course will be answered along the way.