Saturday, December 22, 2018

Glædelig Jul - Merry Christmas

Nu har vi holdt vores danske jul - også kaldet den fesne Jul - og er næsten på vej sydpå for at holde jul med den anden halvdel af familien.

Det har været lidt travle dage, for alt skulle ordnes, ting skulle købes, børn og voksne skulle til juleafslutninger, men trods alt blev det afslappet og hyggeligt.

Nu er jeg i gang med at pakke, og jeg overvejer at pakke min trolley med alle gaverne (til 16 personer!), og selv om jeg virkelig har overvejet både vægt og størrelse på gaverne, før jeg har købt, så fylder de. Men så bliver det virkelig en minimalistisk jule-garderobe. Men selvfølgelig bringer gaverne en vis udfordring med sig. Jeg skal nok fortælle, om jeg var for optimistisk. 

Jeg nægter at rejse med mere end en carry-on trolley og et stort net, hvis jeg kun er væk en uge. Dog checker jeg den altid ind, for jeg gider ikke slås med den i maskinen. 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig jul, som I forhåbentlig tilbringer med jeres kære, og vi høres ved tæt på nytår.

I de næste dage kan I finde mig på Instagram - @kielnielsen, hvis I har lyst at kigge ind.Now we have held our Danish Christmas - also called the informal Christmas - and we are almost on our way to celebrate Christmas with the other half of the family.

It has been busy days, because many things have been done, things have been bought, children and adults have attended seasonal celebrations, but yet it has been quite relaxed and 'hyggeligt'.

Now I am packing, and I am thinking about packing my trolley with all the presents (for 16 persons!) and even though I have been thinking size and weight before buying, they take up a lot of space. But then it will be a very minimalistic Christmas wardrobe. But of course the gifts are kind of a challange. I will tell you, if I have been too optimistic.

I refuse to travel with more than a carry-on trolley and a tote, when I will be away for a week or so, but I always check in the trolley, because I don't care to struggle with it on the plane. 

Now I wish you all a very Merry Christmas, which you hopefully will spend with your loved ones, and I hope to see you again close to New Year.

If you feel like it, you can find me on Instagram during the next week on @kielnielsen. 

Friday, December 14, 2018

Hvad vi forventer - What We Expect

Denne weekend vil være et godt tidspunkt at standse op og se på, hvad vi skal lave de næste dage indtil jul. Hvad skal der til, for at julen bliver hyggelig. For julen er ofte et pres. Der skal handles ind til... ja, alt, der har med julen at gøre. Og så skal der arrangeres en masse sammenkomster, laves en masse mad og lækkerier, og det skal helst være perfekt. Vi forventer utrolig meget af os selv. Men forventer vores omgivelser det samme?

Prøv at tage julen op til ny-forhandling.

Hvis du gør nogle ting for familien, som de i virkeligheden ikke synes er nødvendige, så drop dem! Man skal ikke holde traditioner i hævd, hvis der ikke er nogen, der sætter pris på indsatsen.

Hvis de forventer, at du gør nogle ting, som får dig til at føle dig stresset og ude af stand til at nyde højtiden, så inddrag 'nyderne' og sig, at hvis julen skal være som sidste år, så skal de deltage.

Jamen, jeg har i alle årene gjort dit, dat og dut og så lidt mere, så det forventer de!

Ja, men det er ikke det samme som, at du er tvunget til at gøre det resten af dit liv. Lad andre komme med forslag til, hvordan julen skal se ud. Sæt jer sammen og planlæg, hvem der gør hvad, og hjælp så hinanden i det omfang, at der er nogen, der skal 'læres' op. Fortsæt med de gamle traditioner, som fungerer, og opfind så også nogle nye.

Der kan komme lidt muggeri, men vil man have del af kagen, skal man også være med til at bage den. For som oftest ligger ansvaret for julen på ét familiemedlem, som hvert år ligger ud i strakt arm, så alle de andre familiemedlemmer kan nyde den dejlige tid. Og det kan jo ikke være rigtigt, vel?

Så slut med at spille martyr, og start med at være projektleder. Lad julen være et levende projekt. Ikke en død vane.


This weekend is a good time to stop and consider, what needs to be done in the days until Christmas. What does it take to make Christmas really 'hyggelig'. Because Christmas is often a stressful time. You have to go shopping for... well, everything that has to do with Christmas. And on top of that you have to arrange different gatherings, make a lot of food and goodies, and it has to be perfect. We expect so much of ourselves. But does our surroundings expect the same?

Try to renegotiate Christmas.

If you do something for the family, which they don't think is necessary, then drop it! You shouldn't have traditions, if nobody appreciates the work.

If they expect you to do/make something, which makes you fell stressed out and unable to enjoy the holiday season, then include the everybody and say, that if Christmas is going to be like last year, they have to participate.

Yes, but I am the one, who have done this for decades, so they expect it!

Yes, but that doesn't mean, that you have to do it for the rest of your life. Let the family give input to what Christmas should be like. Sit together and plan, who is doing what, and then help each other, when the new ones need some training. Continue the old traditions, which work well, and invent a couple of new ones.

There might be some grumbling, but if you want a piece of the cake, you have to participate in baking it. Because much too often the responsibility for Christmas is lying on the shoulders of one family member, who is running around like mad to get everything done, so the others can enjoy the wonderful time. But that cannot be right?

So stop playing martyr, and start being a project leader. Let Christmas be a living project. Not a dead habit.

Monday, December 10, 2018

Den 'fesne' jul - The 'Informal' Christmas

Den fesne jul er slet ikke fesen. Jeg har fortalt om det før, men jeg vil alligevel gøre det igen, fordi der i vore dage er så mange familiesammensætninger, at det ikke er usædvanligt at holde jul flere gange og på mange måder.

Da de små favoritpersoner kom på banen, ønskede største favoritperson, at de også skulle opleve den danske jul. Den skal fejres, men det kan den bare ikke altid blive på datoen, fordi favoritfamilien består af to nationaliteter, der tales 3 sprog (som de mindste favoritpersoner jonglerer frit med), og der er forskellige traditioner. Da familien til den ene side er stor og til den anden er lille (den danske side) er vi dem, der rejser for at mødes med de andre til jul - eller i hvert fald er det oftest os, der rejser.

Grunden til at han den første gang kaldte det Den Fesne Jul, var, fordi han ville gøre det sjovt og uhøjtideligt. Vi var blevet enige om, at vi voksne ikke skulle give gaver, men han synes alligevel, at der skulle være gaver under træet, og så købte han små gaver til alle. De kan være fjollede eller nyttige. F.eks. 3 dåser makrel i tomat og en pose mayonnaise, en pakke køkkenruller, nye træklemmer og lignende, og han er virkelig god til at finde på skæve ting, så der bliver grinet meget under udpakningen. De små får rigtige julegaver, for så er vi fri for at slæbe gaver med i bagagen senere, og de får jo masser af gaver, når jul nummer to bliver fejret.

Så næste søndag fejrer vi dansk jul med de nærmeste familiemedlemmer, der egentlig ikke er familie, men nogle mennesker, som er helt specielle for os, og som vi har valgt at kalde familie.

Jeg tror ikke, at der er en 'forkert' dag at fejre jul på. Bare vi husker, hvorfor vi fejrer den.

Lidt af Favorit Storebrors nisselandskab
A bit of Favorite Big Brothers Christmas display

The 'informal' Christmas is not informal at all. I have told about it before, but I will do it again, because there are so many family combinations today, that it isn't at all strange to celebrate Christmas more than once and in different ways.

When the small favorite persons came to, the biggest favorite person wanted them to experience Danish Christmas. That isn't always possible on the right date, as the Favorite Family consists of two nationalities, they speak 3 languages (which the smallest favorite persons juggle freely), and there are different traditions. The family on one side is very big, and the family on the other is quite small (the Danish side) so we are usually the ones traveling to meet the others for Christmas - or at least it is mostly us, who travel.

The reason that he called it The Informal Christmas the first time was, that he wanted it to become a fun celebration. We agreed that adults shouldn't have/give presents to each other, but he thought, that we should have pagkages under the tree, so he bought small presents for everyone. They can be silly or useful. Like 3 cans of tuna in tomato and mayo, a package of kitchen tissues, wood pegs and so forth, and he is really good at finding odd stuff, and we laugh a lot while opening the packages. The little ones get real Christmas presents, because then we don't have to carry them in our luggage later, and they get a lot of presents, when Christmas number 2 is celebrated.

So next Sunday we celebrate Danish Christmas with the closest family members, who actually aren't family at all, but persons who are very special to us, and whom we have chosen to call family.

I don't think that there can be a 'wrong' date to celebrate Christmas. As long as we remember, why we celebrate it.

Wednesday, December 5, 2018

Vinter Gør-det-selv - Winter DIY

Jeg har ikke haft lyst til at begynde på større projekter her på det sidste. Jeg har stået lidt i stampe. Jeg plejer ellers altid at have noget at rive i.

Men julen står jo for døren med der til hørende festaktiviteter og oven i det er der planlægningen af rejsen i selve julen. Et par uger ind i det nye år får jeg flyttekasser, og så starter pakningen af mine ejendele, og en gang i februar bliver jeg genhuset.

Tanken om alt det har taget en del af mit overskud. Sjovt, hvordan tankegang kan æde af ens energi. Det er som at stå med fødderne i starthullerne uden nogen til at affyre startskuddet.

Men et lille projekt kunne jeg overskue. Og lidt garnrester blev til en hue.

Samtidig blev min lyst til at strikke vækket igen. Så det kan være, at jeg skal ud og finde noget garn til en sweater. På trods af alle de andre ting, der skal ske.

For man skal jo ikke leve i fremtiden. Man bliver nødt til at leve her og nu.I haven't felt like starting bigger projects lately. I have been kind of procrastinating. Normally I have something going on most of the time. But not right now.

There is the Christmas month with all the festive gatherings taking time, and the planning for spending Christmas abroad. A couple of weeks into the new year I will get my moving boxes, then the packing starts, and approx. mid February I am going to be rehoused. 

All this has taken some of my energy. Funny, how thoughts can do that. It is like standing with your feet in the starting blocks without anybody firing the start shot.

But I could deal with a small project, and it became a beanie.

It actually made my interest for knitting wake again. So maybe I am going shopping for some yarn for a sweater. In spite of all the events coming up.

Because you cannot live in the future, you have to do it here and now.

Monday, December 3, 2018

Ønsker... Ønsker ikke - Want... Want not

Nogen gang går man og ønsker sig noget. Man skriver det ned, eller man kommer i tanker om det, når det er jul, fødselsdag eller anden gaveanledning. Det er noget, som gror mere og mere fast i ens hjerne.

Man har en helt speciel ide om, hvad man vil gøre med det. Hvad man vil sætte det sammen med. Det kan være, hvad som helst. En ting til ens hjem, en ting til ens garderobe. Det kan være alt muligt.

Somme tider siger man til sig selv, at man burde egentlig spare op til den ting, eller begynde at søge efter den på nettet.

Men man får ikke taget sig sammen.

Og pludselig er den der! På gavebordet, på nettet, eller hvordan man nu får den i hænde. Og man bliver glad. Virkelig glad. Nu er det mål nået.

Men måske er der en lille ting, der gnaver i ens indre. Noget, der spørger med meget lille stemme: Hvorfor ønskede du dig egentlig det?

Måske glemte man at se, om ens ønske er så gammel, at man er vokset fra det. Måske glemte man, at ens liv har ændret sig, og det ønskede slet ikke er relevant mere. Eller at du måske var blevet forelsket i en trend.

Så man er glad - med måde. Et mål er nået, men måske var rejsen mod målet det mest spændende. For det var ikke en ting, som man kan pakke væk. Det var en følelse af forventning.


Sometimes you have something on your wish list. You write it down, or you think of it, when it is Christmas, birthday or some other day, which comes with gifts. It is something, which stays on your mind.

You have a very specific idea about, what you want to do with it. What you want to put it together with. It can be anything. Something for your home, something for your wardrobe. It can be everything.

Sometimes you tell yourself, that you should start saving for this thing, or look for it on the internet.

But you don't get around to do it.

And all of sudden it's there! On the gift table, on the net, or which ever way you get hold of it. And you are happy. Really happy. Now you have reached your goal.

But maybe there is a little thing biting inside of you. Something which asks with a very little voice: Why did you actually want this?

Maybe you forgot to see, if your wish had become so old, that you had outgrown it. Maybe you forgot, that your life had changed, and the wanted item wasn't relevant anymore. Or maybe you had fallen in love with a trend.

So you are happy - with moderation. A goal has been reached, but maybe the road to the goal was the most exciting part. Because it was not a thing, it was a feeling. A feeling of expectation.