Wednesday, August 31, 2016

Vær tro mod dig selv - Be True to Yourself

Det bliver en lidt længere historie i dag, for jeg vil gerne fortælle en autentisk historie om et ungt par:

De var flyttet fra landet til byen for at studere. Mødte hinanden, sød musik opstod, og de flyttede sammen på et værelse. Da deres uddannelser var færdige, fandt de en dejlig lille lejlighed midt inde i en pulserende hovedstad. De blev gift og fik 2 børn hurtigt efter hinanden.

De elskede at være, hvor de var, og de synes, at det fungerede godt med børnene. De gik i parken og legede, til havnen, mødte vennerne på cafeer, tog på stranden og oplevede alle byens tilbud. De tænkte aldrig for alvor på at flytte tilbage til landet. Livet i byen var enkelt og godt.

En stor del af vennerne begyndte at købe hus og flyttede. Nu var de 'færdige' med byen! Og så begyndte spørgsmålene at komme, om de ikke også snart skulle have et hus med have. 'Luft til børnene', mere plads og tættere på familien. Men de var stadig ikke parate til at flytte.

Så kom det: Tredje barn i maven. De begyndte at søge efter en større lejlighed i byen, men priserne på lejligheder var steget, så det ville blive økonomisk hårdt.

Samtidig var der nogen i familien, der havde fundet et hus på landet, som kun var ca. 50 km fra byen. Et dejligt hus tæt på natur, strand og familien.

Beslutningen om at flytte ikke blev rigtig vel gennemtænkt. Det skete bare! For der var masser af gode argumenter, der overdøvede tvivlen. Beslutningen kom krybende som en slags 'nu-har-vi-fået-børn-og-burde-bo-i-hus-krise'. Nu var de også blevet påvirket af, at der var så mange i vennekredsen, der var flyttet. Måske var det godt at skifte fra storby til natur.

De flyttede, og alle omkring dem reagerede med at sige velkommen 'hjem'. Men de følte sig alt andet end hjemme. De følte, at de var flyttet til Australien. Og følelsen holdt sig, selvom de hele tiden ventede på, at nu måtte de da snart føle sig hjemme. 

Alle kom og hjalp med at sætte huset i stand, og det blev så fint. Det var også dejligt at have familien, der droppede ind. Så kom en med et hjemmebagt brød, så kom en anden med blomster fra haven og vennerne, der stadig boede i byen, kom på besøg, og så blev der sludret, og børnene legede udenfor.

De håber stadig på, at de nok skal 'falde til' en dag. At de vil vænne sig til at bo på landet. Men følelsen af at savne byen er ikke forsvundet. Efter 4 år på landet længes de stadig tilbage.

Det kan føles utaknemmeligt, når man har et godt liv i et godt hus, der ligger et dejligt sted, men det får ikke følelsen til at forsvinde. De er ærlige omkring det. De lod sig suge ind i, hvad alle andre gjorde. Lod sig rive med. Og de glemte at føle efter indeni.

Dette her er ikke en historie om, at det er bedst at bo i byen og dårligt at bo på landet. For historien kunne være vendt om. Det er helt ligegyldigt.

Det er udelukkende en historie om, at man skal være tro mod sig selv og de følelser, der er forbundet med familie, venner, hjem, job, fritid. Alt det, vi fylder vores liv med og som gør vores liv meningsfulde og rige.

Gør ikke som alle andre! Gør det, der føles rigtigt for dig og dine kære.The story today is going to be a bit longer than usual, because I want to tell an authentic story about a young couple:

They had moved from the country to the city to study, met eachother, fell in love, and they moved in together in a rented room. They finished their educations, found a small flat in the inner city in the roaring city. They got married and had 2 children over a very short period.

They thought that life in the city worked very well with the kid. They went to parks to play, to the harbour, met friends at caffees, went to the beach and used all the offers of the city. They never thought about moving back to the coutryside. They loved to be, where they were, and life in the city was simple and good.

A big part of their friends started to buy houses and moved out. Now they were 'done' with the city! And then the questions started coming, if they shouldn't also buy a house. 'Fresh air for the children', more space and closer to the family. But they weren't ready to move.

Then it came: Third child on the way. They started to look for a bigger apartment in the city, but the prices had gone up, so economicly it would become difficult.

At the same time a family member found a house in the countryside, only approx. 50 km away from the city. A nice house close to nature, beach and family.

The decision about moving wasn't really very well thought through. It just happened! There were a lot of good arguments, which made the doubt become background noise. The decision came creeping like 'now-we-have-children-we-should-live-in-a-house'-crises. And they also were affected of that so many friends had moved. Maybe it was good to swop the big city with nature.

They moved, and everybody said 'welcome home'. But they felt nothing like home. They felt, as if they had moved to the end of the world. And the feeling stayed, even though they kept waiting for, that it just had to come.

Lots of people came and helped making the house in order, and it became really nice. It also was very nice to have family dropping in. One came with home baked bread, another with flowers from the garden, and the friends, the few ones still living in the city, came visiting, everybody having a good time, while the kids were playing outside.

As to this day, they still hare hoping, that they will feel at home some day. That they will get used to live in the countryside. But they are still missing the city. After 4 years they still long to go back.

It can seem ungrateful, when you live a good life in a nice house in a nice location, but it doesn't make feeling disappear. They are honest about it. They let themselves suck into, what everybody else was doing. And they forgot to stay true to themselves.

This is not a story about if it is better to live in the city, and bad to live in the country. Because the story could have been reversed. It is not important.

It is entirely a story about being true to yourself and the feelings connected to family, friends, home, job, time off. Everything we fill our lives with, and make our lives feel meaningful and rich.

Don't do what everybody else do! Do, what feels right for you and your loved ones.

Monday, August 29, 2016

Har du råd til at købe hus? - Can You Afford to buy a House?

En af mine venner fortalte, at han gerne ville købe hus, men ikke vidste, om han havde råd til det hus, han gerne ville have. Der er faktisk en god metode til at finde ud af det på:

 1. Gå ud og find området, du gerne vil bo i.
 2. Find så et hus, der er til salg og ligner det, du gerne vil eje og bed ejendomsmægleren om en opstilling, der indkluderer alle årlige udgifter.
 3. Kontakt kommunen og find ud af, hvor meget der skal betales i ejendomsskat og ejendomsværdiafgift, hvis det ikke fremgår af papirerne.
 4. Ring til forsikringsselskabet og bed om et overslag over, hvor meget det vil koste at forsikre ejendommen.
 5. Læg et ekstra beløb af til vedligeholdelse og uforudsete udgifter og husk i den forbindelse øgede udgifter til el, vand og varme, hvis du køber en større bolig, end du har nu
 6. Læg så alle disse tal sammen og del med 12 (måneder).
 7. Tag så differencen mellem den månedlige boligudgift du har nu og den samlede kommende månedlige udgift på det nye hus (som du ikke ejer endnu). 
 8. Nu kommer vi til det: Sæt så differencen i banken hver måned i et år. 

Hvis du kan klare at hensætte den 'øgede' boligudgift i et år uden at forgribe dig på pengene, har du råd til at bo i huset. Hvis ikke - ja, det siger jo så sig selv!

Når du har testet dig selv i et år, har du ikke kun fået viden om, om du kan leve med at undvære de ekstra penge til en nye bolig. Du har også sparet et pænt beløb op til udbetalingen.

Men vent indtil du har til hele udbetalingen. Det er dumme penge at låne, for de skal ofte lånes til en høj rente, og det kan være nok til at vælte budgettet.

God fornøjelse med hus-testen.

Med tak til Lego - With regards to Lego

One of my friends told me, that he wanted to buy a house, but he didn't know, if he could afford the house, he wanted. Acually, there is a very good method to find out:

 1. Go find the location where you want to live.
 2. Find a house for sale, which looks like the one you want to buy, ask the real estate agent for the budget of the house with all expenses included.
 3. Call a insurance company and get an estimate of how much the insurance will cost.
 4. Add an extra amount for maintenance and unexpected expenses and remember that you probably will pay more for water, electricity and heat, if you move to a bigger place, than the one you have now.
 5. Add all these expenses and divide with 12 (months).
 6. Now take the difference between the monthly rent/mortgage you have now and the new one (for the house, you don't own yet).
 7. And now we get to the point: Put this difference into the bank every month for a year.

If you can manage to put side this 'expanded' mortage expence for one year without touching it, then you can afford the house. If not – well, then you know!

When you have made this test for at year, you haven't only gained the knowledge about being able to afford a bigger house expense. You have save quite a nice sum of money for the down payment.

But do wait until you have all the money for the down payment. If you have to borrow, you will have to pay a high interest, enough to make the budget go really tight.

So have fun with the house test.

Friday, August 26, 2016

Åben for kommentarer - Open to Comments

Jeg havde besøg af en kær ven forleden dag, som fortalte, at jeg havde virkelig besværlig blog, når det kommer til at lægge en besked eller komme med en bemærkning!

Det anede jeg ikke! Sorry!

Men nu er det rettet, så jeg glæder mig til at høre fra flere af jer. Kom gerne med input og eventuelle ønsker om, hvad I savner eller vil have mere/mindre af.

Rigtig god weekend!

Mindste og største favoritperson (og en pind!) på skovtur. Der bliver talt om alvorlige ting!
Smallest and biggest favorite persons (and a stick!) on a walk in the forest. They talk about serious things!

A very dear friend visited me this week, and she told me, that I had a really annoying blog, when it comes to leaving a message or make a comment.

I didn't know that! Sorry!

But now it has been corrected, so I am looking forward to hearing from more of your. Please let me have your input, and if you have any wishes about things you miss, or things you want less or more of. please let me know.

Have a really nice weekend!

Wednesday, August 24, 2016

Når man gør det 'forkerte' - When you do the wrong ting!

Hvorfor bliver vi ved med at gøre det forkerte?
 • Vi ved, at den kage ikke hjælper os til at tabe de kilo, som vi gerne vil af med, men vi spiser den alligevel og føler os helt dårlige bagefter, for så godt smagte den nu ikke, og nu har vi ødelagt diæt-planen. 
 • Vi ved, at når vi går for sent i seng, så er vi uoplagte, når vi vågner op, men alligevel kan vi ikke snøvle os sammen til at gå i seng. 
 • Vi ved, at når vi køber den ting, så er vi glade i 5 minutter, og derefter er vi ligeglade, selvom vi har brugt penge på noget ligegyldigt. 
Og så videre. Hvorfor gør vi sådan? Og hvordan holder man op med at gøre 'det forkerte', når man nu godt ved, at det bare er for dumt?

Efter en sygdomsperiode var jeg kommet i rigtig dårlig form, og som jeg har fortalt, er jeg begyndt at motionere 4 dage om ugen og holder stadig ved her på 18. uge, og jeg begynder at føle mig stærkere. Og ikke nok med det - det begynder at kunne ses. Meget småt, men det kan ses! OG jeg er begyndt at kunne lide det!

Men det ville være godt, hvis jeg også gjorde noget ved mine spisevaner, og lysten begynder at melde sig. Sikkert fordi jeg kan se resultaterne af motionen. Det er ikke helt så svært at sige nej tak til brownien til kaffen mere.

Jeg tror (tror!- jeg er ikke psykolog!), at det  er et spørgsmål om at tage én ting ad gangen og koncentrere sig om den. Give sig tid til at blive vant til at gøre den ene ting regelmæssigt og være vedholdende, så den føles naturlig og som en del af dagligdagen, før man begynder at lægge mere på.

Jeg har i hvert fald tænkt mig at tage små skridt. Hellere det, end at blive helt gak i hovedet af en masse forskellige regler, som indføres på en gang for at få det hurtige resultat. Jeg er i hvert fald færdig med at sulte eller leve efter en bestemt plan. Jeg gider ikke gå og dunke mig selv i hovedet, hvis jeg falder i. Det kommer der ikke noget godt ud af.

Så jeg giver det tid og begynder småt. Jeg er overbevist om, at det kan blive til noget stort!... Eller forhåbentlig til 'noget mindre'!


When do we keep doing 'the wrong thing'?
 • We know that that cookie will not help us loose the weight, we want to get rid of, but we still eat it and feel really bad afterwards, because actually it didn't taste that good, and now we have ruined the diet plan.
 • We know, that when we go to bed too late, we are not in top form, when we wake up, but still we cannot get to bed in time.
 • We know, that when we buy this thing, which makes us happy for 5 minutes, we actually won't care tomorrow, even though we have spent our money on something un-important.
And so on. Why do we do that? When do we stop doing 'the wrong thing', when we know, that it is down right silly?


After a periode of illness I  felt that my condition had become really bad, and as I have told, I have started an online fitness program, and I am still at it now week 18, and I am beginning to feel stronger. Not only feeling stronger, I can see it. Not a lot, but I am thinner! AND I am beginning to like it!


But it would be good if I also did something to my eating habits, and I feel, that I am ready to start there too. Probably because I can see that the exercise is paying off. It it not that difficult anymore to say no to the brownie, when having a cup of coffee.

I think (think - I am not a psychologist!) that it is a question about taking one thing at a time and concentrate about it. Take time to get used to doing this one thing on a regular basis and be persistant, so it feels natural and a part of everyday life, before you add something new.

I intend to take small steps. Rather that than going totally crazy by a lot of new and different life rules, implemented at the same time to get a fast result. I am done with starving or living after a rigid regime. I do not want to beat myself up, if I eat a cake now and again. Nothing good comes out of that. 


So I will give myself time and start out small. I believe that it can become something big! ... Or hopefully 'something smaller'!

Monday, August 22, 2016

Display eller ej - On Display or Not

Jeg er - som nævnt før - ikke tilhænger af at have en masse ting stående fremme af mange årsager.

Det kan se flot ud at have f.eks. sine sko stående på hylder og det samme gælder for kreative sysler, hvor pensler og tusser står fremme.

Jeg har prøvet begge dele, og jeg vil ikke have sko stående fremme, fordi jeg synes, at de samler så meget støv - og at støve af er bestemt ikke en af mine hobbies.

Med hensyn til kreativiteten, arbejder jeg bedst af ved have de ting fremme, som jeg har gang i og at have resten gemt væk. For mig giver udsyn til mange ting uro, så jeg ikke kan koncentrere mig om det, som jeg er i gang med.

Men heldigvis er der ingen rigtige eller forkerte måder, og enhver af os må gøre det, der fungerer bedst.

Jeg kan supergodt lide at se det hos andre, men fordi jeg godt kan lide noget, betyder det ikke, at jeg vil gøre det hjemme hos mig.

Sådan vil jeg helst 'udstille'.
The way I want to display.

I am - as said before - not a fan of having a lot of things on display for several reasons.

It can look really nice having shoes on display on shelves, and the same goes for DIY stuff with decorative paint brushes and markers placed in holders.

I have tried both, and I don't want shoes on shelves, because I think that they collect so much dust - and dusting is no hobby of mine.

When it comes to creativity, then I work the best, when the things I am going to use are on the table, and everything else out of sight. A lot of things distract me, so I cannot concentrate about, what I have set out to do.

But luckily there are no rights or wrongs, and you should, what is functioning for you.

I love seeing it in other people's homes, but just because I like something, I don't have to introduce it in my own life.

Friday, August 19, 2016

Køber du til lager? - Are you building a stock?

Køber du 10 stk., når der er tilbud på shampoo eller tandpasta?

Det er meget fristende, for den nedsatte pris er tiltrækkende, skabet bliver fyldt op, og man behøver ikke at købe noget i lang tid. Så er man den bekymring mindre - og det er sandt. Men der er alligevel et større beløb bundet i den slags indkøb, og måske kan pengene bruges bedre til noget andet lige nu.

Men er der nogen grund til at købe ind til lager? Hvis man køber en flaske ad gangen, har man friheden til at vælge en anden shampoo. En, som også er på tilbud, men har en anden duft og en anden virkning. Så kører man hverken træt af produktet.

Vi behøver ikke at lade plads på hylder og i skabet blive fyldt op, for der kommer altid nye tilbud. Også på 1 stk. pakninger. Altid!

Køb en permanent spritpen og skriv købsdato på flasken/kartonen/æsken og se, hvor ofte eller hvor sjældent du skal købe nyt. Du vil blive overrasket!

Jeg købte staniol på tilbud for 1½ år siden. Den 2. rulle stadig urørt (men lettere molesteret af at bliver skubbet rundt i et skab) og fylder op!


Do you buy 10 shampoo bottles or tooth pastes, when there is a discount?

It is very tempting, because it is a good price, the drawer will be filled, and you don't need to buy anything for  along time. So one worry less - and that is true. But it might be wiser to buy a little less, because there is still a big amount of money tied to that kind of purchase, and you might save a little money during time, but maybe the money could be spent better at the moment.

Is there any reason to build up a stock? If you buy one bottle at the time, you have the freedom to choose something else next time. One, which also has a discount, but with another scent and another effect. Then you don't get tired of the product.

We don't need to buy stuff to fill up space at home, because there will always be new offers. Also without buying more than one. Always!

Buy a permanent marker and write the purchase date on the bottle/carton/box and see, how often or how rarely you need new stuff. You will be surpriced!

I bought an offer for tin foil 1½ year ago. The second roll is still untouched, ruffled up (from being pushed around in a drawer) and taking up space.

Wednesday, August 17, 2016

Vær som en baby - Be like a Toddler

Mange gange afholder vi os fra at lære noget nyt af rædsel for at være pinlig!

Små børn er søde, når de tumler omkring, ikke kan få ting til at fungere, eller taler forkert. Voksne er bare pinlige.

Men det er da synd, at vi ikke overkommer pinligheden og ikke er ligeglade med, hvad andre tænker. Hvorfor tager vi ikke rulleskøjterne på (og knæbeskyttere, håndledsbeskyttere, hjelm - og en pude på rumpen) og kommer i gang med at rulle, hvis det er det, vi gerne vil. Måske bliver resultatet, at det faktisk ikke er så sjovt, som vi regnede med, men det kan også være, at det er hylende morsomt.

Under alle omstændigheder kommer én af to ting ud af det:

Det må jeg prøve igen, eller
Nu har jeg prøvet det, og det var ikke mig.

Vi bliver klogere på begge måder. Så vær pinlig - vær som en baby. Og du har modet! Det har de, der kritiserer, ikke!

Hvad er dine 'rulleskøjter'?

Spansk er mine 'rulleskøjter'
Spanish is my 'roller scates'

Often we shy away from learning something new, because we are scared of being embarrassing!

Little kids are cute, when they tumble around, can't make things work, or say something wrong. Adults are just embarrassing.

But it is a pity, that we don't get around it being indifferent about, what other people think about us. Why don't we put on the roller scates (and knee protectors, wrists protectors, helmets - and a pillow for the rear end) and get going, with whatever it is, that we want. Maybe the result is, that it wasn't as funny, as we expected, or maybe it is just becomes the best fun, we have had in a long time.

No matter what - one out of two things come out of trying:

I have to try that again, or
I have tried it, and it wasn't my thing.

Both ways we get wiser. So be embarrassing - be like a toddler. And you had the courage! Those, who critizice, haven't!

So what is your roller scates?

Monday, August 15, 2016

Oparbejde et behov - Working up a Need

Man kan 'oparbejde' et behov. Man tænker så meget på noget, man gerne vil have, og så kører det rundt i hovedet, indtil det går fra at være noget, man har lyst til at eje, til noget man mener, at man har behov for. Vi finder 17 gode grunde til, hvorfor vi skal eje præcis dén ting. 

Er der noget galt med det? Næh, egentlig ikke, hvis vi er sikre på, at det vil give den forventede glæde, når vi har købt.

Men der er ikke grund til at gå og spekulere. For det kan man teste!

Tænk først på, hvor mange gange i løbet af det næste år, du har tænkt dig at denne ting kommer i brug. Vil den spare tid? Penge? Gøre noget lettere i hverdagen?

Tag så din timeløn, se tidligere blog  og beregn, hvor mange arbejdstimer, det vil koste dig at købe denne ting. Er det indsatsen værd? Er det ok at tænke på, at det vil tage dig x antal timer at erhverve noget. Hvor mange dage skal du 'tage ud' af månedsbudgettet for at købe det ønskede.

Hvis du køber, skal du sikre dig, at varen kan leveres tilbage, og så lader du indkøbet ligge med prisskilt og kvittering et par dage. For når man får tingen inden for husets døre, er det meget lettere at se og føle, om det er det 'rigtige'. Hvis ikke, kan varen leveres tilbage.

Så bliver pengene ikke givet ud på noget, som ikke kommer i brug. Og du har ikke noget liggende 'dødt' i skabet. Så har du enten sparet penge eller plads, eller også ejer du noget, som du bliver glad for. En win-win situation!

Om du køber eller ej, er sådan set ikke spørgsmålet. Men du har gjort dig tanker om dit indkøb, og det vil i længden give bedre økonomi og forhindre mange meningsløse indkøb.


Nogle indkøb er et totalt hit!
This purchase is a total hit!

You can think yourself into a need. You think so much about something, you have set our eyes on, and it goes from something you think that you want, to something you think that you need. You will find 17 good reasons for, why you have to have that item. 

But is that wrong? No, not really, if you are sure, that it will give you the expected pleasure, once it has been bought.

But there is no reason to speculate! You can test it!

First think about how many times you expect to use it during next year? Will it save time? Money? Will it make your everyday easier?

Then you take your 'pay per hour,' see  look here and calculate, how many work hours it will take to buy this thing. Is it worth your invested time? It is fine to think about, that it will take you x numbers of hours to buy this? How many 'budget-days' to you have to pull out of your monthly budget?

If you buy, you should make sure, that the shop will take the item back. When you get home with your new purchase, leave it with the price tag on for a couple of days. Because when you have brought something into you house, it is easier to see and feel, if it is worth the money. If not, take it back.

This way your money will not be spent on something, which doesn't come into use, and you have no 'dead weight' in your house. So either you save money or you save space, or you have something, that will make you happy. A win-win situation.

If you buy or not, isn't really the question. As long as you have thought about the your purchase. During time it will give you a better economy and stop many meaningless purchases.

Friday, August 12, 2016

Jeg er vild med at fortælle... - I love to tell...

Jeg er helt bestemt tilhænger af minimilisme. Men ikke sådan en minimalisme, hvor man går og slår dem oven i hovedet, der gerne vil være omgivet af ting. Men en form for minimalisme, hvor vi selv bestemmer, hvad der passer til vores liv. For det afhænger ikke af, om man vil eje 50 ting eller 1000 ting, men hvor væsentlige tingene er, og hvilken glæde de giver, så jeg 'prædiker' bestemt ikke, at man skal afhænde alt, man ejer.

Men jeg er vild med at fortælle om, hvilken frihed det er, ikke at behøve 'mere' eller 'andet'. Ikke at føle trang til 'nyt' hele tiden.

Jeg er vild med at dele min erfaring med, hvordan det er at leve
 • uden behovet for at skulle eje alt, der er smukt og tiltrækkende,
 • uden angsten for at 'gå ned på udstyr',
 • uden følelsen af, at man skal leve op til en standard,
Jeg er vild med at fortælle om, hvordan det er at føle friheden, når man ved, hvad man ejer, og hvad man reelt mangler. Det omfatter bl.a. at finde ud af, at man ikke mangler et nyt sæt stole, ikke mangler ugens 'must-have' taske, eller en ny bil - når dét man har fungerer perfekt.

Jeg er vild med at fortælle om, hvor let det er at holde orden efter en oprydning, og hvor lidt tid man bruger på at gøre rent, hvilket begge dele giver masser af fritid.

Jeg er vild med at fortælle om, at når man rydder op/rydder ud, så behøver man ikke at købe et nyt hus, fordi der bliver masser af plads, når man fjerner alt det uvæsentlige.

Jeg er vild med at fortælle, at man får en bedre økonomi, fordi der ikke skal shoppes hele tiden – kun 'mælk og rugbrød', og med en bedre økonomi kan man planlægge store ting - som måske ikke er ting, men oplevelser der giver en helt anden glæde.

Frihed, fritid, plads og bedre økonomi – hvem er ikke vild med det?

Rigtig god weekend!I am a fan of minimalism. Not the kind of minimalism, where you declare war on people, who like being surrounded by their things. I am a fan of a kind of minimalism, where you decide, what fits into you life. Because it is not about, if you want to own 50 items or 1000 items, but about how much we appreciate these things, so I definitely don't 'preach', that you have to get rid of everything you own.

But I love to tell about the freedom, it is, not to need 'more' or 'something else'. Not to feel the urge for 'something new' all the time.

I love to share my experience about, how it is to live with
 • no need to own everything, which is beautiful and attractive
 • no anxiety of 'missing out'
 • no feeling of having to keep up with the Joneses
I love to tell, how it makes you feel free, when you know, what you have got, and what you actually need - for real. And this is also about finding out, that you don't need a new set of chairs, you don't need the must-have bag of the week, or a new car - when what you have is functioning perfectly.

I love to tell, how easy it becomes to keep your house in order, and how much time you can save making a clean hourse. That is time off to do more fun things.

I love to tell, that when you clean out, you get space, so you might not have to buy a new house, because there is lots of room, when you get rid of all the un-important stuff.

I love to tell about, how you economy will get better, because you don't go shopping all the time - only for 'milk and bread', and with a better economy you can plan for the big things - which might not be things, but experiences, which give so much more.

Freedom, time off, space and a better economy - who doesn't love that?

Have a great weekend!

Wednesday, August 10, 2016

Alt har en udløbstid - Everything has an Expiry Date

Alt har en livslængde. En udløbsdato. Levende væsener, naturen - og ting.

Mennesker producerer nye mennesker. Naturen producerer nye vækster (hvis vi altså lader den være i fred og værner om den!), og vi mennesker producerer tonsvis af nye ting.

Så når vi erstatter en ting med en anden eller køber noget nyt, kan vi gøre det hovedløst eller med omtanke. Men for vores egen (mennesker og naturens) skyld skal vi vælge god kvalitet produceret med omtanke, for kvalitet holder længere og ældes smukkere, og vi skal kun købe ting, som vi har brug for.

Så jeg har valgt at skifte min (meget grimme) plastic-razor ud med en sikkerhedsrazor i metal.
Den fungerer perfekt.
Den er meget smukkere
 - og meget billigere i det lange løb.


Everything has a lifespan - an expiry date. Living beings, nature - and things.

Humans produce new humans. Nature produce new growths (that is, if we leave it alone and protect it!), and we humans also produce tons of stuff.

So when we replace one thing with another or buy something new, we can do it mindlessly or wisely. For our own sake (humans and nature) we should choose good quality produced with a conscience, because quality lasts and becomes more beautiful through time, and we should only buy things, we appreciate, and which we actually need.

I have chosen to replace my (really ugly) plastic razor with a safety razor.
It is functioning perfectly.
It is much more beautiful
 - and cheaper over time.

Monday, August 8, 2016

Miste målet i processen - To loose the Goal in the Process

Forleden skrev jeg en sætning, som blev ved med at cirkulere i mit hoved.

At miste målet i processen.

Jeg tænker ofte på, hvorfor vi gør, som vi gør. Især hvad vi fylder ind i vores liv. Vores basale behov skal dækkes.Vi skal have mad, et hjem, et job osv. Det er klart.

Men så kører vi ellers der ud af. Vi starter ud med en plan, kører der ud af, det går godt. Men så fortsætter vi, selvom vi måske lige skulle have tænkt os om, kigget os omkring, taget farten af og drejet til højre eller venstre. Måske misser vi en afkørsel, fordi det går så hurtigt. Eller fordi der ikke er andre, der drejer den vej!

Måske er det dér, vi mister målet i vores personlige proces.

Men nu kører vi så ud af denne motorvej, og vi har fået bil og hus, og så må vi have en større bil og et større hus. For vi har fået børn, og selvfølgelig skal de have deres egne værelser - uanset hvor små de er. Og vi skal have et sommerhus eller endda et hus sydpå. En båd. Rejser til nær og fjern, især fjern (fordi vi har behov for at komme væk?). Flere ting at passe. Flere ting at holde øje med. Flere timer, der skal arbejdes for at eje og vedligeholde disse ting.

Alt sammen for at blive lykkelige og glade. Alt sammen for at have tid til at nyde tilværelsen og for at have en værdifuld fritid. Hvilken fritid? Man rejser langt væk hjemmefra på ferie med familien, men man er nødt til at arbejde for firmaet, fordi 'sådan er det i dag - og jeg er den eneste, der kan gøre det' - og får dårlig samvittighed overfor familien, fordi man ikke rigtig er nærværende alligevel. Eller omvendt koncentrerer sig om familien og føler dårlig samvittighed overfor firmaet.

Er vi så lykkelige? Er vi ikke bare splittede og stressede?

Men vi skal ikke BLIVE lykkelige og glade. Vi skal VÆRE lykkelige og glade. Midt i processen. For der er jo ikke noget resultat. Det er en løbende proces. Der er ingen afslutning, før vi ikke er her mere.

Derfor drejer det sig ikke om, hvad du har tænkt dig, at du har opnået om 10 eller 15 år og kan 'trække dig tilbage og nyde det'. Det drejer sig om, hvordan du har det undervejs. Om NU.

Selvfølgelig kan vi ikke være lykkelige og glade hele tiden, uanset om vi har meget eller lidt. Men vi bliver nødt til at overveje, om rotteræset er det hele værd. Hvad opnår vi? Hvad vil vi med det? Hvem servicerer vi? Os selv? Eller vores image? Vores firma? Vores familie? Hvem og hvad knokler vi for? Lægger vi indsatsen, hvor den skal lægges?

Det er værd at tage sig tid til at tænke over, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Vi skal allesammen have mad, et hjem og bidrage til samfundet, og dermed også til os selv. Men skal vi bidrage med de ting, vi gør nu? Eller kunne vi gøre det på anden måde, der giver mere mening og rum til os selv - og dermed mere overskud til andre.

Måske skal vi ikke køre derudaf på motorvejen. Måske skal vi vælge en smuk sti at gå på.The other day I wrote a sentence, which kept circulating in my head.

To loose the goal in the process.

I often think about, why we do, what we do. Especially what we put into our lives. Our basic needs must be met. We have to have food, a home, a job etc. That makes sense.

But then we start 'driving'. We start out with a plan, driving along. It goes well. But then we continue, even though we should have taken a break, looked around and gone a bit slower, gone to the left or to the right. But maybe we missed the exit, because we were going so fast. Or we missed it, because nobody else went that way!

Maybe at that point we loose our direction in our personal process.

But now we are driving on this highway, and we have had a car and a house, and then we have to have a bigger car and a bigger house. Because now we have children, and of course they should have theri own rooms - no matter how small they are. And we are going to have a summer cabin, or even a retreat somewhere, where the weather is better. A boat. Travels to near and far - mostly far (because we need to get away?). More things to look after. More things to take care of. More hours to work to maintain and pay for these things.

All of this to be happy and relaxed. All this to have more time to enjoy life and to have valuable time off. What time off? You go far away from home on holidays with the family, but you have to be on-line with the company, because 'that's how it is - and I am the only one, who can do it' - and you feel the bad conscience for the family, because you are not really there with them after all. Or the other way around you concentrate about the family, and you feel bad not being there for the company. Is that being happy? Aren't we just torn apart and stressed out?

But we should not BECOME happy. We should BE happy. In the middle of the process. Because there is no result. It is a running process. There is no ending, before we are not here anymore.

That is why it isn't all about what you achieve in 10 or 15 years, when you can 'retire and injoy life'. It is all about, how you are doing during the process. It's about NOW.

Of course we cannot be happy all the time, no matter if we have a lot or a little. But we have to think about, what the purpose of this rat race many of us end up in! What do we want with it? Who are we serving? Ourselves? Our image? Our company? Or our family? Who and what do we work so hard for? Do we make the effort, where it should be?

It is worth to take the time to think about, why we do, what we do. We all have to have food, a home, and contribute to society, and by that contributing to ourselves. But should we contribute with the things, we do now? Or could we do it in another way, which gives more meaning and space to ourselves - and by that also give more to others.

Maybe we shouldn't drive so fast on the highway. Maybe we should choose a beautiful path to walk.

Thursday, August 4, 2016

Ind- og ud-listen - The In and Out List

Som tidligere 'deklameret' er min oprydning slut! Sådan! Og jeg kan slet ikke beskrive, hvordan det føles, men jeg har fået mere tid. Tid, som jeg brugte på at komme helt i bund, planlægning om hvordan jeg skulle komme af med ting, og så pludselig - ikke mere rydde ud, op eller væk!
Det er en uvirkelig, fantastisk følelse.

Men det sidste ryk på udsiden var:

2 arkivbokse
ca. 50 foto-charteques
Termokrus med låg
2 lunchservietter, lene bjerre
5 neglelakker
neglelakfjerner
skrivegrej, overskydende
card reader
metalbælte
halskæde
mulberry taske
kettlebell, lille
et par tøjdyr
2 urtepotteskjulere
12 hvide kaffekopper
sort/hvid trøje
display kasse
en fotoramme
2 håndvægte

 • Jeg får stadig mindre og mindre papir, derfor ryger arkivbokse og ringbind.
 • Der er stadig mennesker, der bruger deres dias fremvisere, men jeg har fået digitaliseret mine dias.
 • Af samme grund har jeg ryddet alle fotoalbums med plastic-lommer.
 • Termokruset - ja, det fik jeg faktisk 'voldet' i stykker. Låget gik i baglås! Har købt et nyt, så jeg ikke er nødt til at købe dyr kaffe i pap/plastickopper. To fluer med et smæk!
 • Lunch servietter - jeg har aldrig brugt dem, fordi de havde designerens logo broderet på - som udsmykning, og jeg er allergisk overfor store, prangende logoer. Det er bare dårlig smag! (min mening! - jeg vil ikke give penge for at være nogens omvandrende reklame-søjle).
 • Neglelakkerne?!  - fordi jeg ikke har brugt dem meget længe, og fordi jeg egentlig bedst kan lide mine hænder uden lak på neglene. Helt ærligt har jeg hverken tid eller tålmodighed til at holde lakerede negle, og hvis de ikke er velplejede, ser det bare trashy ud.
 • Card reader - jeg sætter mine cards direkte i min computer.
 • Skrive-'ting' - fordi de lå og flød rundt i en skuffe.
 • Metalbæltet - fordi det er for lille (eller fordi at jeg er for tyk - det kommer an på, hvordan jeg har det på dagen!)
 • Halskæden - bruger den ikke.
 • Brun taske - hele min garderobe er sort, hvid, grå og blå. Derfor!
 • Lille kettlebell og håndvægte - fordi jeg er blevet stærkere! :-)
 • 12 kaffekopper - kunne godt lide dem, men brugte dem ikke.
 • Sort/hvid trøje - samme som ovenfor.
 • Display kasse - den har jeg haft mange planer for - i mange, mange, mange år!
 • En fotoramme - har allerede et par stykker. 

indsiden kom der

1 hvid skjorte
2 (tungere) kettlebells og 2 sæt trænings-elastikker
1 cykelhjelm

Det er de ting, som jeg fortalte om i onsdags.

Det er lidt sjovt at se tingene på disse billeder. Det er ting af den slags, som man lægger væk, fordi man 'måske en skønne dag vil få brug for dem' - men aldrig får det gjort!

Planen for ind/ud-listen er, at der fremover bliver skrevet meget lidt på den. Helst kun i forbindelse med udskiftninger, når andet er slidt i stykker eller ikke fungerer.

For mig bliver weekenden uden nogen former for oprydninger og en rengøring, der tager en ½ time! Jeg vil ønske jer det samme! Rigtig god weekend!

As earlier 'proclamed', my de-cluttering has ended! Just like that! And I cannot describe, how it feels, but I have more time, now that I don't spend any on planning how to get rid of this or that, and all of a sudden - no more to clean out and away. It is a surreal and fantastic feeling.

But the last big load on the out-list was:

2 archive boxes
approx 50 plastic photo pockets
a thermo travel mug
2 lunch napkins
5 nailpaints
nailpaint remover
miscl. writing stuff
card reader
metal belt
necklace
brown bag
kettlebell
a couple of toys
2 flower pots
12 white coffee cups
black/white cardigan
display box
photo frame
2 handweights

 • I still get less paper, so archive boxes and binders goes.
 • There are still people, which use their slide projectors, but I have had my slides digitalized.
 • For the same reason I have cleared all photo album of plastic pockets.
 • The thermo travel mug - well, I actually 'killed' it. The lid just wouldn't come off. But I bought new one, so I don't have to buy expensive coffee in paper or plastic cups. Two good reasons to buy a new one.
 • Lunch napkins - I have actually never used them, because the designer's logo was embroidered all over them, and I am allergic to big logos! I will not own or wear anything big logoes and being somebody's walking advertising board.  Big logos are in my opinion bad taste!
 • The nail polishes - because I haven't used them in a looong time, and because I like my hands better without polish on my nails. Quite honestly I don't have the time nor the patience to keep laquared nails, and if nail polish isn't perfect, it just looks trashy.
 • Card reader - I use the slot in my computer.
 • The writing material - just took up space.
 • The metal belt - because it is too small (or because I am too fat. It depends on the mood ot the day)
 • The necklace - don't use it.
 • The brown bag - my wardrobe is all black, white, blue and grey. I am a color freak, that's why!
 • The small kettle bell and the 2 handweights - because I have gotten stronger.
 • The coffee cups - like them, but never used them
 • The cardigan - same thing
 • The display box - have had many plans with that - for years!
 • Photo frame - have a couple already.
On the in-list is

1 white shirt
2 (heavier) kettle bells and exercise elestastic bands
1 bicycle helmet

It is funny to watch the photos of the stuff. I think that it is so obviously stuff, which you put away, because 'you might get to use them some day' - but never get around to!

So from now on the plan for the in- and outlist is, that there will be very few items on it. Mainly when something has to be replaced, because something else is broken og worn out.

For me the weekend will be without any kinds of cleaning out, cleaning up or de-cluttering, and the cleaning will take ½ an hour!
I hope that it counts for you, too! Have a great weekend!

Wednesday, August 3, 2016

Købestop i Juli - Shopping Ban in July

Det er ikke helt korrekt, når jeg skriver købe-stop, for jeg bruger jo penge. Jeg køber bare ikke mange ting. Så det virker! De ting, jeg har købt denne måned, er:

Kettlebells og gym-elastikker, en cykelhjelm og en hvid skjorte.

Kettlebells og elastikker fordi jeg som fortalt er i gang med et on-line gymnastik-forløb, som jeg nok skal komme tilbage til om nogen tid. 
Cykelhjelm, fordi jeg fik fortalt, at man skal skifte en gang imellem, når den gamle har fået en masse hug af at være havnet på gulvet, jorden osv, så jeg købte en model, der er gennemtestet. 
Skjorten var noget, som jeg havde overvejet over nogen tid, fordi jeg kun har en kortærmet hvid, og jeg fandt en sød model. Man må bare have en hvid skjorte! Den kan både gå til fest og hverdag. Den viser jeg en anden dag.

Til gengæld sluttede jeg min oprydning med at rydde 19 'ting' ud, hvor flere af tingene består af flere ting, sådan at jeg har talt 18 bøger som 1 ting. Jeg laver ind- og udlisten i denne uge, og den er omfattende!

Økonomien denne måned sammenlignet med juli sidste år er identisk beløbsmæssigt. Kun 300 kr. i difference. Til gengæld har jeg brugt pengene på

At have gæster
At være ude at spise med venner flere gange
En billet til en tur til Jylland for at besøge venner senere i august
En billet til Alvin Ailey Ballet Company, der kommer her til i oktober (Jaaaa!).

Det er 'ting', jeg gerne vil bruge mine penge på. Ikke ting ind i huset, men masser af gode oplevelser ind i hjerne og hjerte.It isn't correct, when I write shopping ban, because I spend money. I just don't buy things. So it has worked! I have bought the following things this month:

Kettlebells and work-out elastic bands (don't know what it is called in English!), a bicycle helmet, and a white shirt.
The gym equipment, because I - as I have told you - are following an on-line exercise program, which I will come back to on a later date.
A bicycle helmet, because I was told, that you have to change sometimes, when a helmet has been thrown to the floor, fallen down on the ground etc., so I bought a model, which was tested and rated very good.
I had considered buying a long sleeved white shirt for a while. You have to have a white shirt, and I only had one with short sleeves. But this one will work for workdays and as well as party time.

However, I ended my de-slutter with getting 19 'things' out of my house, of which several of the things actually are many things, as I have counted 18 book as 1 'thing'. Will come back with the in and out list, and that is quite comprehensive this time!

The economy this month compared to July last year is more or less identical. Only 40 US$/Euro in difference. I have done this:

Having guests
Out dining with friends on several occations
A ticket for a trip to Jutland to visit friends later in August
A ticket to Alvin Ailey Dance Theater, which comes here in October (Yaiii!).

These are the 'things', which I want to spend my money on. Not stuff going into my house, but a lot of good experiences going into my head and my heart.

Monday, August 1, 2016

En opsparings-historie med en drejning - A Savings Story with a Twist

For mange år siden da mine penge var mindre (meget mindre - jeg var eneforsørger), faldt jeg for et armbånd. Et dyrt armbånd. Jeg ønskede mig det så meget, at jeg klippede et billede ud og satte det op på min opslagstavle.

Det var for dyrt til, at jeg ville være bekendt at skrive det på en ønskeseddel, men jeg satte mig for, at jeg ville have det.

Jeg bestemte, at hver gang jeg ville give mig selv en lille 'belønning', eller når jeg impulsivt faldt for noget, ville jeg i stedet gå hjem og lægge beløbet for det tænkte køb i en krukke. Der kom faktisk hurtigt et pænt beløb i krukken, men grundet omstændighederne måtte jeg somme tider dykke ned i den og hente penge op (små drenges fødder gror fantastisk hurtigt og altid i ryk!), og det var faktisk rigtig rart at have den reservefond. Men jeg blev ved!

Jeg blev ved i 3½ år!

Måneden før at der ville være penge nok til armbåndet, kunne jeg ikke lade være med at gå ind at prøve det. Det havde jeg ikke gjort før. Det fandtes i 3 tykkelser. Jeg ville have det tungeste. Men da jeg fik det på armen, kunne jeg godt se, at mit håndled ikke var kraftigt nok, så jeg fik midterstørrelse på, og pludselig tænkte jeg:

"Hvad hulen har du gang i, Ninna?"

Der sad jeg med et hunde-dyrt armbånd (som var meget smukt) og fandt ud af, at jeg slet ikke ønskede mig det mere. Det, der havde holdt opsparingen ved lige, var selve sporten i opsparingen. Det var gået fra et ønske til at blive en retning at gå. En vane. Jeg havde mistet målet i processen!

Da jeg stod udenfor forretningen, begyndte jeg at grine, og da jeg kom hjem, sagde jeg til min søn:

"Vi skal til Paris!"

Vi tog til Paris en uge, tænkte ikke et øjeblik på penge... jo lidt, men vi var ikke vant til at strø om os med pengene, så det føltes vildt ikke at overveje en kaffe/is på cafe eller en sjov plakat købt ved Seinen.

Og det var så godt at komme hjem og stadig have penge på kontoen. Det kan man godt blive lidt afhængig af at have en stødpude-sum.

Men det lærte mig to ting:
 1. Ikke at miste målet af sigte og hele tiden overveje, hvor jeg er på vej hen.
 2. Og at jeg altid kan få, hvad jeg ønsker mig. Måske ikke lige her og nu, og måske ikke alt hvad jeg ønsker mig. Men jeg kan få det, jeg for alvor ønsker mig.
Nu er jeg der, hvor jeg bare ønsker, at alle omkring mig er raske og glade, og at jeg selv er det samme.
For så kan man alt!


Ikke omtalte armbånd, men et som jeg har fået af mindste favoritperson. Det er meget værdifuldt for mig.
Not the talked about bracelet, but one given to me by smallest favorite person. A very valuable piece to me.


Many years ago, when my money was 'smaller' (a lot smaller - I am a single parent), I fell in love with a bracelet. An expensive bracelet. I wanted it so much, that I found a photo, cut it out and put it on my moodboard.

It was so expensive, that I would be embarrassed to put it on a wish list for Christmas, but I decided, that I was going to get it.

I decided, that every time I wanted to give myself a little 'treat', or when I by impulse would fall for something, I would go home a put the amount for the imagined purchase in a jar. It very soon became a nice amount, but due to circumstances I sometimes had to dive into the jar and pick up some money (little boys' feet grow enormously fast and always over short periods!), and it was nice to have a buffer sum. But I kept going!

I kept going for 3½ years!

The month before I would have had enough money for the bracelet, I couldn't resist going to try it on. I hadn't done that before. It came in 3 sizes, and I wanted the heaviest. But when I saw it on my arm, I could see that it was too heavy for me. My wrist as too slim, so I tried the medium one, and all of a sudden, I thought:

What the h... are you doing, Ninna?!

I sat there with a skyhigh expensive bracelet (which was very beautiful) on my arm and realized, that I didn't want it anymore. What had kept the savings going was the sport of saving. This project had gone from a wish to a direction to walk in. A habit. I had lost sight of the goal in the process!

When I came outside the shop, I started laughing, and when I came home, I said to my son:

"We are going on going to Paris!".

We went to Paris for a week, and we didn't think about the money we spent... well, maybe a little, but we weren't used to throw money around, so it felt quite wild not to think about buying a coffee/an ice cream in a cafe or a fun poster down by the Seine.

But I learned two things:
 1. Not to loose sight of the goal, and have focus on the direction,
 2. that I can get anything I want. Maybe not right here and now, and maybe not everything I want. But what I really want.
But all I really want now is that everyone around me is healthy and happy, and that I am, too. Because then you can to anything!