Thursday, May 16, 2019

Slut med minimalisme? - The End of Minimalism?

Dette indlæg er min post nr. 1050, og jeg har været stille i et par uger. Grunden er, at jeg har tænkt meget over, om jeg kan sige mere om minimalisme.

Overskriften betyder ikke, at jeg er færdig med at leve så enkelt som muligt. Slet ikke. Det er jeg sikker på, at jeg aldrig kommer til at slippe. Den frihed, det har givet mig, økonomisk, tidsmæssigt og ikke mindst følelsesmæssigt, vil jeg aldrig give afkald på. Ting skal ikke stjæle mit liv, mit hjem og min tid.

Jeg bor i en lejlighed, der ikke skal være min permanent (genhusningen varer mindst 6 måneder endnu), og jeg skal ikke tilbage til min oprindelige lejlighed. Hvor jeg ender i sidste ende, ved jeg ikke med sikkerhed endnu. Men det er slet ikke nogen bekymring for mig. Hverken flytning eller nye omgivelser. Jeg trives.

Men jeg tror ikke, at jeg kan fortsætte med at tale om minimalisme uden at gentage mig selv. Da The Minimalists skrev, at den letteste måde at holde orden på, er at smide 90% af, hvad man ejer ud, grinede jeg. Det gør jeg stadig, for nu ved jeg, at de har ret. Jeg holder ikke orden. Jeg lægger bare ting på deres plads, og det, der ikke er plads til, skal jeg ikke eje.

Jeg ved ikke, om jeg fortsætter denne blog, men i et stykket tid kommer der til at være længere mellem indlæggene. Jeg skal have tænketid. For jeg bliver ikke inspireret af at være i gang med at kreere et minimalistisk hjem. Jeg har et minimalistisk hjem, der indholder essensen af det, jeg vil have i mit liv. Nu vedligeholder jeg.

Jeg ønsker, at I alle sammen får sorteret det uvæsentlige fra det væsentlige, at I har mod til at sige farvel og tak til ting fra tidligere perioder i jeres liv, selv om det strammer lidt i brystet, for lettelsen er så stor, når man står med - for at være lidt banal - lidt, men godt.

Og nu skal jeg videre. Jeg har fået overskud til at gå ind i en mere kreativ verden, hvor jeg skal udforske, hvad jeg kan, så kig ind og se, hvornår jeg får mod til at publicere, hvad jeg arbejder på at blive dygtigere til. Jeg vil forfølge en drøm, som altid har spøgt i min hjerne... eller rettere i mit hjerte. I kan også kigge ind på min Instagram profil på @kielnielsen.

Så venner, hav courage til at gøre det, I føler, at I er nødt til. Lad være med at spilde tiden på ting, som man 'bør' gøre. Gør ting, som I har lyst til at gøre, og lad være med at gøre 'ting' væsentlige.

Blomster fra en kær ven - Flowers from a dear friend

This post is my post no. 1050, and I have been quite for a couple of weeks. The reason is, that I have thought a lot about, if I can say more about minimalism.

The headline doesn't mean, that I am done with living as simple as possible. On the contrary. That is one thing, that I am sure of. The freedom it has given me economically, time wise and not the least emotionally, I will never let go of.

I am living in a flat, which isn't going to be my permanent home (the rehousing will last at least 6 months more), and I am not going back to my previous flat. Where I end up some time in the future, I don't know for sure yet. But I am not worried. Not about a new move, nor about new surroundings. I am thriving.

But I don't think, that I can continue talking about minimalism without repeating myself. When The Minimalists wrote, that the best way to keep order was to throw out 90% of your belongings, I laughed out load. I still do, because now I know, that they were right. I don't keep order. I just put things in their place, and what I don't have room for, I am not going to have.

I don't know, if I will continue this blog, but for a while there will longer between the posts. I need time to think. Because I am not inspired by building a minimalist home. I have done it. I live in a minimalist home which contains the essence of, what I want in my life.

I hope, that you all get your stuff sorted in the significant and the insignificant pile, and that you have the guts to say goodbye and thank you to earlier periods of your life, even though you might have a bit of a heavy feeling in your chest, because the relief is so big, when you are left with - to become a bit banal - less, but good.

And now I am getting on. I have gained strength to enter a more creative world, where I am going to explore, what I can do, so visit this blog now and then and see, when I get the courage to publish, what I'm working on getting better at. I want to pursue a dream, which always has lurked in my head... or rather in my heart. You can also visit my Instagram at @kielnielsen.

So friends, have courage to do, what you feel, you need to do. Don't waste time on things, which you 'should or ought to' do. Do stuff, you want to do, and don't make 'stuff' something essential. 

No comments:

Post a Comment