Friday, January 19, 2018

Fortsættelse af 'Forkert Minimalisme' - Continuation of 'Wrong Minimalism'

Jeg vil gerne uddybe min mandags-blogpost, for det er jo ret kvikt at påstå, at der findes 'forkert minimalisme'. Men jeg taler her om den, der går over og bliver en mani.

For det er sandt, at når man er kommet i gang, så bliver det lettere og lettere, og det kan til sidst føles euforisk at få ting ud af huset. Hvis man kommer til det stade, skal man standse op. For man skal ikke minimere sit hjem, så man ikke er i stand til at leve et normalt liv. Når man har ryddet ud, skal man kunne leve et liv, der fungerer. Og det er, set med mine øjne, hvad minimalisme drejer sig om.

Det er en lettelse både fysisk og psykisk ikke at eje mere end det, man behøver, og det man holder af. Så er der straks nogen, der siger, at de holder af alle deres ting! Men nej, det er ikke sandt, for hvis alle ting, små som store, betyder lige meget, så er der ingenting, der betyder noget særligt. Så bliver det hele en stor masse af grød. Man er nødt til at se på, hvad der giver værdi. Det kan være noget brugtbart eller noget smukt. Nu er de fleste brugbare ting smukke, hvor imod ting, der bare er til pynt, skal vurderes med meget kritiske øjne, for ting, der virkelig er meningsfyldte, forsvinder ofte i mængden.

Jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv om, hvad det betyder for mig at have de ting, jeg behøver og intet andet.

Det betyder, at jeg har tid til at gøre de ting, jeg gerne vil.
At jeg har tid til at være sammen med de mennesker, jeg gerne vil være sammen med.
At jeg har tid til at passe mit hjem og mine ting, reparere og vedligeholde.
Jeg ved, hvor jeg har mine ting. Jeg bruger ingen tid på at lede. Jeg ved, hvad jeg ejer.
Rengøring ikke er, hvad det har været. Bl.a. ordner jeg mange ting, når jeg alligevel har tingen i hånden, før den kommer på plads, så når den ugentlige rengøring skal laves, går det hurtigt.
Jeg har ikke stabler af to do-projekter. Jeg laver en ting færdig ad gangen.
Jeg kunne fortsætte denne liste i lang tid.

Har det altid været sådan? Bestemt nej. Men jeg har gennem årene forfinet, tunet strømlignet eller hvad man nu kan kalde det, mine ting, så de passer til det liv, jeg lever nu.

Behov ændres og dermed bør også ting, vi ejer, ændres. Intet i et hjem skal være fredet for al tid. Måske er der ting, du er vokset fra, og de bør fjernes, så de ikke tager plads op. Til gengæld kan der også være ting, som du skal anskaffe for at lette din dagligdag.

Du er ikke den samme person hele livet. Du udvikler dig, og dit hjem og dine ejendele bør udvikle sig i samme retning.

Sid ikke fast i fortiden, den er levet.

Rigtig god weekend.


Det er let at rengøre bestikskuffen, når den ikke flyder med uvedkommende ting
It is so easy to clean the cutlery drawer, when it isn't filled with a lot of  other stuff

I want to elaborate my Monday blogpost, because it is of course quite cheeky to assert, that there is a 'wrong minimalism'. But I am here talking about the one, which becomes manic.

Because it is true, that when you get started decluttering, it becomes easier and easier and can at a certain point give the feeling of euphoria, when things are leaving the house. If you get there, stop. Because you should be able to live a normal live. When you have decluttered, you should live a life which is functioning. And that is, in my opinion, what minimalism is all about.

It is a relief both physicially and mentally not to own more, than you need, and what you really love. And now some of you will immediately claim, that you love all yourthings! But no, that isn't true, because if all your things, big and small, have the same value to you, then nothing has special value. Then it just becomes a bit pot of stuff. You have to evaluate everything and decide, if it actually gives value. It can be something useful or something beautiful. Well, most useful things are beautiful, where as things just being there for the sake of 'beauty' should be looked at with critical eyes. Things, which are really special often disappear in the piles.

Of course I can only tell, what it means to me to own the things I need and nothing else.

It means that I can do, what I want.
It means, that I have time to spend with the ones, I love. It means, that I have the time to take care of my home and my stuff. To repair and maintain. 
It means, that I know, where my things are. I don't spend time searching for anything. I know, what I own.
Cleaning my house isn't what it used to be. I do a lot of cleaning, while having the things in my hand, before I put it back in place. and the weekly cleaning doesn't take much time.
I don't have stacks of to-do projects. I finish one thing at a time.
I could continue this list for a long time.

Has it always been like this? No, definitely not. But I have through the years refined, tuned and streamlined, or what ever you can call it, my things, so they fit the life, I am living now.

Your needs change, and therefore your belongings should change, too. Nothing in a home should be protected for eternity. Maybe there are things, which you have outgrown, and they should be removed, so they don't take up space, and maybe there are things, which you should buy, which can make your life easier.

You are not the same person all through life. You develop, and your home and your belongings should develop with you.

Don't stay in the past. The past has been lived.

Have a great weekend.

Wednesday, January 17, 2018

DIY er somme tider det bedste - DIY is Sometimes Best

Her til jul ønskede største favoritperson sig en ny hue. Det kan man jo godt forstå i denne kulde, og derfor købte jeg ham en.

Da han fik den, kiggede han lidt på den, kiggede lidt på mig og sagde: Jeg er glad for den, men jeg havde egentlig håbet på at få en rigtig. En hjemmestrikket en.

Så den anden hue blev returneret, garnet blev købt, og nu får han en hjemmestrikket. Sådan en opfordring kan man jo ikke stå for :-)
Here at Christmas a new skiing hat was on the wish list for Biggest Favorite Person. Quite easy to understand in this cold, so I bought him one.

When he got it, he looked at it, looked at me and said: I am quite happy with this, but I had kind of hoped that I would get a real one. A home knitted one.

So the other hat was returned, yarn was bought, and now he gets a home knitted one. I couldn't neglect such a request :-)

Monday, January 15, 2018

Den forkerte Minimalisme -The Wrong Minimalism

Det er op til hver enkelt person, der er interesseret for minimalisme, at sætte sine egne regler for, hvad minimalisme er.

Til trods for det er der alligevel en forkert form for minimalisme. Den, hvor selve rydningen bliver målet. Der, hvor man blive manisk.

Jeg har lige læst et interview med en kendt dansker, der en gang i 2015 erklærede sig som minimalist. På daværende tidspunkt kunne man læse i et interview, at han ejede 172 ting, og at han blev lettere for hver ting, han skilte sig af med. Han offentliggjorde en liste over alle sine ejendele og følte, at det gav han enkelthed i hovedet. Han skilte sig også af med sjældne og dyre ting, og sagde, at - selv om han gerne indrømmede, at han var gået lidt over gevind - så savnede han ikke de ting, der var væk.

Nu har han lige givet et nyt interview, hvor han i overskriften siger, at han ofte mangler en ting og bliver irriteret over, at han har smidt den ud.

Selvfølgelig! Han var jo blevet besat af selve rydningen, og det har intet med at leve minimalistisk at gøre.

Minimalisme behøver ikke at dreje sig om et eller andet antal ejendele. Det er heller ikke at leve som munk, eller i total hvide omgivelser med japanske måtter på gulvet.

Eller det kan det faktisk også være. Men hvis man er interesseret i minimalisme, kan man begynde med at fjerne de ting, som man ikke bruger. Det giver helt klart et enklere liv. Med mere plads, og at ting, får deres egen plads. Og ingenting, der bare flyttes rundt med.

Så før du begynder at gå radikalt til værks, så definér i dit hoved, på papir eller ved hjælp af billeder samlet på den ene eller anden måde, hvordan du gerne vil have, at dit hjem skal se ud og fungere i dit liv.

Der er nogen, der kan leve i en rygsæk, men det behøver vi ikke alle sammen at gøre - selv om vi gerne vil have et enkelt liv, hvor vi ikke drukner i ligegyldige ting.


It is up to each person, who are interested in minimalism, to make the set of rules of, what minimalism is.

In spite of that there is actually a wrong sort of minimalism. The one, where the declutter itself becomes the goal. The one, which makes you manic.

I have just read an interview with a well known Dane, who gave an interview in 2015 and declared himself a minimalist. You could read, that he owned 172 items, and that he felt lighter for each thing, he got rid of. He published a list of all his belongings and felt, that it created simplicity in his head. He even got rid of some very rare and expensive items, and that - even though he admitted, that he might have gone a bit overboard - didn't miss any of the items, which were gone.

But now he does miss some thing. He has just released a new interview, where he in the headline says, that he often miss different things and gets irritated, that he got rid of it.

Of course! He became obsessed by the declutter, which has nothing to do with living with minimalism.

Minimalism doesn't have anything to do with a certain numbers of belongings. Nor to live like a monk, or in totally white surroundings with Japanese mats on the floor.

Or in a way - it can be like that, too. But if your are interested in minimalism, you can start by removing things, which you don't use. That gives a simple life. A life with more space, and items, which have spaces of their own. And nothing, which you just move around with.

So before you start a radical declutter, take the time to define in your head, on papir or clippings, showing how you want your home to look like, not to mention how you want it to function.

Some people can live in a backpack, but not all of us have to do that - even though we want a simple live, where we don't drown in a lot of unimportant things.

Thursday, January 11, 2018

DIY - Istandsættelse - DIY Repair

Mine elskede stole! De stole, som er fra en gang i 1960'erne. Jeg har ganske vist ikke haft dem så længe, og jeg har fået flere hen ad vejen. Fordi man sidder så godt i dem.

Jeg bor småt, som I ved, og når jeg har gæster, er det godt at sidde ved et bord med gode stole, for der er ikke så mange andre steder at flytte hen, da jeg ellers kun har en bambusstol og en 2 personers sofa (og nogle stabelstole i tilfælde af det store ryk-ind af venner og familie!). Men det er heller ikke noget problem.

Men de trænger til en opfriskning! De er gamle, de er slidte, og de er ikke pæne mere. Men de er gode, så de fortjener det.

Dog synes jeg, at man altid skal gøre op med sig selv, hvor meget det kan betale sig at gøre. Somme tider har ting levet sit liv ud. Men disse stole bliver istandsat nu. På forskellig vis, for tre af dem er betrukket med stof og 3 med læder. Jeg har besluttet, at jeg ombetrækker dem med stof selv - det har jeg gjort før - og de, der er læderbetrukket, er i meget forskellig stand. En er nærmest perfekt, og de to andre har krakeleringer.

Jeg starter ofte sådan et projekt med bævende hjerte, men med god hjælp og vejledning fra Skindhuset i København er jeg nu begyndt at farve stolene, og det bliver rigtig godt. Jeg har farvet et sæde, og selv om jeg endnu ikke har givet det læderfedt, er jeg virkelig henrykt over resultatet.

Så om ikke ret lang tid er 3 af stolene, som de skal være mange år ud i fremtiden, og de andre tre har jeg allerede fundet stof til. Det er dog ikke købt endnu, for jeg skal kigge lidt mere.

En ting ad gangen, så bliver tingene gjort!


My beloved chairs! The chairs, which are dated from some time in the 1960s. I haven't had them for that long, and I started out with two, and now I have six. Because you sit so well in them.

I live in a small place, as you know, and when I have guests, it is nice to sit around a table with good chairs, because I don't have many other places to move guests to. I only have a bamboo chair and a two-seater sofa (and some stack chairs in case of an invasion of family and friends!). But it isn't a problem at all.

But they are old, they are worn, and they don't look good any more. But they are so nice, that they deserve to be taken care of.

Though I appreciate my chairs, I think, that you should always consider, how much you want to keep repairing things. Some times an item has lived out its life. But these chairs will get a shine up now. In different ways, because I have 3 chairs with leather and 3 with fabric. I have decided, that I will reupholster the fabric ones myself - I have done that before - and the leather ones are in different conditions. One is almost perfect, and the other two have grazing.

I often start projects like this with a shaky knees, but with great help and guidance from Skindhuset, Copenhagen (of course, if you don't live here, this address is no good, but there are a lot of good information on the website) I have now colored the first seat, and even though I haven't given it leather grease yet, I am so happy with the result.

So in a short while 3 of the chairs are in a conditions, which will take them a bit further in life, and I have already found the fabric for the 3 other ones. I haven't bought it yet, because I will browse around for a bit longer.

One thing at a time, then things get done!

Monday, January 8, 2018

Ind- og Udlisten for 2017 - The In and Out List for 2017

Der kommer et tidspunkt, hvor der ikke går så meget ud af huset mere., og måske er det ved at nærme sig.

2016 var jo et vildt udrydningsår, og man kan jo ikke blive ved! Jeg afhændede 150 ting og bragte 59 ting hjem, heraf var 18 udskiftninger, hvilket vil sige, at jeg anskaffede 41 nye ting.

I 2017 har jeg afhændet 55 ting og fået 37 ting ind i huset, heraf er 13 udskiftninger, så her har jeg anskaffet 24 nye ting.

Det kan man jo sætte mange regnestykker op over, men det vil jeg undlade, for det er ikke interessant.
Indtil nu går det den vej, jeg gerne vil. Der kommer ikke mere ind, end der kommer ud, og langt de fleste ting, som er blevet afhændet, er gået til genbrugsforretningen.

Ud-listen for december ser sådan ud:

Sort bh - fordi den var slidt op
Ecco sko - var begyndt at gå dårligt i dem
Moppe og spand - trængte til ny
Sorte jeans - slidt op
Sort læder kalenderomslag - brugte det ikke, selvom det var pænt
Hullemaskine til kalender - ikke brug for den uden kalenderomslaget
Peberkværn - var så svær at dreje!
Shoppingnet - det var bare blevet ulækkert
Grå sweater - slidt op
Omslag til iPhone - har en android
Lyskæde - ikke lige min stil
Citronpresser - virker ikke rigtig
Læderfedt - lugter såå sødt af honning. Kunne ikke klare den lugt!

Og indlisten ser sådan ud:

Sort bh = erstatning
Sort sweater - manglede en
Grå sweater = erstatning
Kalender for 2018 - den kan jeg ikke klare mig uden
Moppe og spand = erstatning
Sorte jeans = erstatning
Sorte støvler - med i mine vintertøjsønsker. Har to par nu. Et par pæne og et par til høj sne
Pink tørklæde - var med i planlægningen af mit vintertøjs-ønsker
Shoppingnet - så lækkert! = erstatning.

Jeg har ikke nogle planlagte indkøb lige nu, men når sommeren kommer, ved jeg, at der kommer til at ske lidt med mit sommertøj. Jeg er ret sikker på, at jeg har pakket ting ned, som er i en stand, så jeg måske ikke vil kunne forstå, at jeg har brugt det sidste sommer :-)

Med hensyn til anskaffelser til mit hjem, så er de sat på hold. Som jeg har talt om, skal jeg genhuses, så det er ikke tidspunktet at købe nyt.

Jeg er egentlig rigtig godt tilfreds med resultatet og vil fortsætte med kritisk at vurdere mine ting. Det bliver lettere og lettere.


Nogle af tingene på ud-listen - Some of the things on the Out List


There comes a time, when not so many things go out of the house and maybe that is close now. 

2016 was a wild de-clutter year, and I guess that I can't continue that way! I got rid of 150 items and bought 59 items, of which 18 were replacements, which would mean, that I got 41 new items.

In 2017 I have gotten rid of 54 items and 37 things have come into my home, of which 13 are replacements, so this year I have 24 new items.

I could make a lot of calculations over this, but I will not do that. I don't find it interesting.

Until now it is going the right way. I don't accumulate more stuff, and most of the items, which go out, are going to the 2nd hand shop.

The Out List looks like this for December

Black bra - the other was worn out
A pair of Ecco shoes - suddenly started to hurt my feet!
A mop and a bucket - needed new equipment
Black jeans - worn out
Black leather calendar cover - didn't use it, even though it looked nice
Puncher for the calendar
Pepper mill - it was so hard to turn!
Shopping tote - it became disgusting
Grey sweater - worn out
Cover for iPhone - I have an android
Light chain
Lemon squeezer - doesn't work
Leather grease - smells soooo sweet of honey. Couldn't stand that smell!

The In List is here

Black bra - replacement
Black sweater - needed one
Grey sweater - replacement
Calender for 2018 - cannot do without a paper calendar
Mop and bucket - replacement
Black jeans - replacement
Black boots - included in my planned winter clothes purchases. I have two pair of boots now. A pair of nice ones, and a pair of practical ones
Pink scarf - included in my planned winter clothes purchases.
Shopping tote - so nice! - replacement

I have no planned purchases right now, but when summer comes, I know, that something will happen with my summer clothes. I am quite sure, that I have items, which are in a condition, that I probably cannot understand, that I have worn them last summer :-)

Purchase for my home are on hold for now. As I have told you, I am going to be rehoused, so now is not the time.

I am overall quite happy with the result and will continue keeping a critical eye on my possessions. And it becomes more and more easy.

Tuesday, January 2, 2018

Nytårsforsætter - New Year's resolutions

Først vil jeg gerne ønske jer et rigtig Godt Nytår! - og så vil jeg spørge, om I har nogle nytårsforsætter?

Der er jo både for og imod at lave planer om fremtidige aktioner og nye vaner, for man kan jo begynde på nogen nyt, når man vil! Men det føles alligevel, som om der er noget nyt i vente ved et årsskifte. Jeg tror, det er fordi, at man begynder på en ny kalender med en masse blanke sider i. Et ubeskrevet år.

Jeg har altid være en stor tilhænger af nytårsforsætter, men i år ved jeg faktisk ikke rigtig! Jeg sætter nye ting i kalenderen - og så får jeg mega-dårlig samvittighed, når jeg hverken har tid eller energi til følger med. Det er selvfølgelig, fordi jeg er urealistisk i min planlægning, men det er jo fristende at prøve at spænde buen.

De fleste af os vil gerne
 • stå tidligere op, så morgenen ikke bliver hektisk
 • gå tidligere i seng, så vi er udhvilede om morgenen
 • lære noget nyt
 • motionere (mere?)
 • tabe 69 kg!
 • læse mindst en bog om måneden
 • få frisk luft hver dag
 • lave god, nærende kost hver dag
 • være nærværende med dem vi elsker
 • se vennerne oftere
 • o.s.v.
Prøver vi simpelthen at presse for meget ud af livet, og dermed også af os selv?

Der er et råd om, at man skal begynde småt. Det har jeg prøvet at omsætte til at lære et nyt sprog. Rådet var: Lær et nyt ord pr. dag. Det var en metode, som absolut ikke fungerede for mig, fordi det er løsrevet viden, og jeg vil gerne lære at tale det. Det gøres bedst on location, men så længe er jeg aldrig i landet. Så hvad gør man? Terper? Det kan jeg gøre i en uge, og så glider det for mig.

Er det så, fordi jeg ikke ønsker mig det? Jo, jeg ønsker mig det, men der er bare andre ting, der sker!

Måske har jeg bare for mange ting at tage mig til generelt, så der reelt ikke er tid nok. Narrer jeg mig selv - er jeg bare doven?!

Hm, i år tror jeg, at jeg bare fortsætter med det, jeg plejer. Noget ambitionsløst måske, men det ved jeg, at jeg får gjort! Og hvis jeg kan overkomme mere, så er det jo bare fantastisk.

Så jeg tror, at jeg vil ønske alle et rigtig dejligt Nytår med og uden nytårsforsætter - bare du gør det, du allerhelst vil!

Skal vi kravle ind i 2018 sammen? (handskerne er superhelte-handsker!)
Should we crawl into 2018 together? (the gloves are super hero gloves!)


First I want to wish you a Great New Year! - and then I want to ask, if you have any New Year's resolutions?

Now there are pros and cons making plans about future actions and new habits, because you can actually always start something new, when ever you want! But the feeling that something new is starting is a fact at New Year. Maybe because you start a new calendar with a lot of empty pages. A clean slate.

I have been a big fan of New Year's resolutions, but I am not quite sure this year! Because I put things in the calendar - and feel really bad about if, when I don't have the time nor the energy to act on it. I know - it is due to unrealistic planning. But it is tempting to stretch yourself a bit, right?

Most of us want to 
 • get out of bed earlier to have a calm morning
 • get to bed earlier, so we are rested, when we get up
 • learn something new
 • exercise (more?)
 • loose 103 pounds!
 • read at least one book a month
 • get some fresh air every day
 • make good, nourishing meals every day
 • spend quality time with the ones, we love
 • see friends more
 • etc.
But are we simply trying to squeeze too much out of life, which means squeezing to much out of ourselves?

There is this advise, that you have to start small. I have tried to make that work learning a new language. The advise was: Learn a new word every day. That was a method, which didn't work for me at all, because it is 'detached' knowledge, and I want to speak the language. What of course is best being learned on location, but I am never in the country that long. So what to do? Cram? I can do that for a week, and then it is sliding for me.

Is it then because I really don't want it? Yes, I do, but life happens!

Maybe I just have too many other things to do in general, so the time is actually not there? Am I kidding myself - or am I just lazy?! 

Well, this year I think, that I will continue with what I normally do. Admitted, not very ambitious, but I know that some things will get done then! And if I can overcome more, then it is just great!

So I quess that I wish everybody a very nice New Year with or without resolutions - as long as you do, what you want most!

Wednesday, December 27, 2017

Farvel til Julen - Goodbye to Christmas

Jeg er en af dem, der rydder af lige efter jul. At forlænge en højtid - uanset hvor hyggeligt den er - er i mine øjne at udvande den.

For allerede i oktober bliver vi overvældet af reklamer om jul, så påvirkningen er der over 3 måneder, og hvis vi så også holder fast i julepynt og småkager langt ind i januar, bliver det hverdag og ikke festligt.

Vi sluttede julen med en god frokost i går, og nu er alle juledekorationer er taget ned og ligger klar til nedpakning, og selvom det altid føles lidt bart, er det også frigørende.

Når du skal til at pakke din julepynt, så gennemgå den, før du pakker den ned. Er der noget, der er gået i stykker, så reparer det, hvis det er har betydning og smid det ud, hvis det ikke har. Hvis der er noget, som du aldrig får taget dig sammen til at få op år efter år, så lad også det forsvinde. Så vil du næste år åbne en kasse fyldt med ting, der betyder noget


I am one of these persons, who take down all decorations just after Christmas. To prolong a holiday - no matter how cozy it is - is in my eyes to dilute it.

We are already overwhelmed by advertisements about Christmas in October, so the influence is there for more than 3 months, and if on top of that you keep doing the decoration and cookies-thing far into January, is becomes normal, not festive.

We ended Christmas yesterday with a Danish lunch, and all the Christmas decorations have been taken down and are ready for packing now, and even though it feels a bit 'naked' - it is also calming.

So when you put your ornaments and decorations away, go through them first. Is anything broken, then repair if it has any sentiment to you and throw it out, if it hasn't. If there is something, which never comes out of the box, but stay there year after year, then let that go too. Then you will open a Christmas box next year filled with items, that means something.

Saturday, December 23, 2017

Glædelig Jul - Merry Christmas

Kære Alle Sammen.

Jeg ved, at jeg får travlt i morgen, og derfor sender jeg min hilsen nu lige før sengetid. Gaverne ligger klar, og jeg mener, at jeg har styr på resten. Jeg skal tilbringe min juleaften med Favorit-familien, og Favorit-Baby har det bedre.

Så jeg vil ønske jer en rigtig Glædelig Jul, som jeg håber, at I vil tilbringe med de mennesker, der betyder mest for jer.


Hygge før sengetid - 'Hygge' before bedtime


Dear Everybody,

I know, that I will be busy tomorrow, so I am sending you this greeting now right before bedtime. The presents are ready, and I think, that I am in control with the rest. I am going to spend Christmas (which we here in Denmark celebrate on the 24th) with the Favorite Family, and Favorite Baby is better now.

So I want to wish you a very Merry Christmas, which I hope, that you will spend with the ones, who mean the most to you.

Thursday, December 21, 2017

Ændring af juleplaner! - Change of Christmas Plans

Ja, det går ikke altid, som præsten prædiker! Vi skulle have været taget afsted til Spanien i dag for at holde jul sammen med den spanske del af familien. Men det bliver der ikke noget af, fordi Favorit-Baby har mellemørebetændelse og har fået flyforbud!

Det er rigtig ærgerligt og synd for alle i hvert land, men det kan ikke være anderledes.

Alle er helt afklarede med det, men det har lavet en slags vacuum. Hvad skal vi nu? Ja, vi ved, at vi skal lave alle de ting, som man nu laver juleaften i Danmark, men det er kun den 24., og vi har fået 3 dage, som nu er helt uden planer. Det er sjældent, at man prøver det.

Jeg har lige talt med Favorit-familien, og de har - ligesom mig - dasket rundt og lavet masser af ingenting i dag. Jeg har været lidt huslig på lyst-niveau, været ude at handle ting, som kunne have ventet, og prøvet at tage mig sammen til at lave noget, som jeg ellers havde planlagt skulle ske mellem jul og nytår - uden held.

Måske er lidt godt en gang imellem at få et tvunget pusterum - men det er underligt, at man bliver så rastløs og ideforladt, når det endelig sker.

Så nu vil jeg lave masser af ingenting resten af aftenen og håbe på, at energien og fantasien indfinder sig igen i morgen.
Well, as we say in Denmark: It doesn't always work out, as the priest says! We should have been off to Spain today to celebrate Christmas with the Spanish part of our family. But it didn't happen, because Favorite Baby has an ear infection and has denied permission to fly!

It is really a pity and sad for everybody in each country, but it cannot be any different.

Everybody totally understand, but it has created kind of a vacuum. What to do now? Yes, of course we know, that we are going to do, what we normally do on the 24th in Denmark, but that is only that day and leaves 3 days totally without plans. It is not often, you get to try that.

I have just talked with the Favorite family, and they have - like me - been slouching around doing a lot of nothing. I have done a few things around the house on pleasure-level, been out shopping things which could have waited, and tried to pull myself together to do something, which I had planned to do between Christmas and New Year - without any luck.

Maybe it is good to have a forced break now and then - but it is strange, that you get so restless and uninspired, when it finally happens.

So now I am going to do a lot of nothing for the rest of the day, hoping that the energy and the fantasy will appear again tomorrow.

Wednesday, December 13, 2017

Vintertøjs-ønskeliste næsten købt - Winther Clothes Wish List almost fulfilled

For nogen tid siden skrev jeg om min vintertøjs-ønskeliste. Nu har jeg fået købt 3 af de 4 ting, som var på listen.

Støvlerne blev en mellemting mellem sneakers og støvler. De er med snøre, som kun er til for at kunne stramme dem lidt til. Der er - heldigvis - lyslås i.

Bukserne blev sorte og ikke blå - hvilket ved nærmere eftertanke nok er meget godt, når jeg tager resten af min garderobe med i spillet.

Og tørklædet blev pink! Changerende pink! Bare for at prøve noget andet. Meget sødt og anvendeligt både til gråt, sort og hvidt. Det er købt på Kræftens Bekæmpelses webshop.

Så nu mangler jeg bare sweateren, og jeg håber, at jeg snart finder den, for det er VIRKELIG koldt, og jeg ønsker mig en i off-white.

Når jeg nu praktiserer En ind-En ud, hvad der så kom i genbrugsposen? Et par sko, som jeg fandt ud af, at jeg går dårligt i, da jeg fik gang i dem her i begyndelsen af vinteren, og et par blå jeans.

Så jeg er næsten klar.
Some time ago I wrote about my winter clothes wish list. Now I have bought 3 out of the 4 things on the list.

The boot style is something between sneakers and boots. They have laces, but only to make them tighter, because they close with a zip. I like that.

The jeans are black and not blue - which in hindsight probably is better, when I am going to match them with the other things in my closet.

And the scarf is pink! Pink in different shades! Never tried that before! Very sweet and versatile for both gray, black and white. It is actually bought on the Danish Cancer Association's website.

Now I only need to find the sweater, and I hope that I soon do so, because it is REALLY cold now, and that I want one in off-white.

Practicing One in-One out the following things went into the bag for the 2nd hand shop: A pair of blue jeans, and a pair of shoes, which I found out, I wasn't walking very well in, when I started using  them at the start of this season.

So I am almost done.

Monday, December 11, 2017

Første step mod genhusning - First Step Towards Rehousing

Dagen i dag er tid for de første store maskiner, der ruller ind i vores område. Nogle af træerne er faldet, og nu går det rigtig løs.

Det er nødvendigt, trist og glædeligt, voldsomt og spændende, og ingenting bliver nogensinde som før igen.

Forhåbentlig bliver det nyt og bedre, og det skal man også være klar til. Det føler jeg også, at jeg er. Nu må det bare godt gå hurtigt! - Hvilket det ikke kommer til. Det drejer sig om total renovering af 525 lejemål, og målet er, at det skal være færdig i 2021!

Tålmodighed, tålmodighed!


Today is time for the first big machines rolling into our lawns. Some of the trees have already been cut down, and it is time for some serious action.

It is necessary, sad and joyful, violent and exciting, and nothing will ever be the same again.

Hopefully it becomes new and better, and then I am ready for that. I. And it just cannot go fast enough! - Which will not happen, as we are talking about total renovation of 525 flats, and the goad is, that it will be done in 2021!

Patience, patience!

Friday, December 8, 2017

En gave - A Gift

En gang om året mødes 'Logen' - som ikke er en loge i virkeligheden. Vi er fire kvinder, der har kendt hinanden siden vores teenage-år, og vi mødes hvert år den 1. onsdag i December. Det er en fasttømret tradition. Det er super hyggeligt, og der er mange ting, der skal rapporteres om. Det bliver også kun til de væsentlige ting, for vi har ikke tid til at fylde eftermiddagen med ligegyldig snak.

Vi spiser frokost, og bagefter går vi hen og får en drink et andet sted. Begge steder er de samme hvert år. Vi vælger næsten også de samme ting samme ting fra menukortet hvert år :-)

Og så giver vi hinanden gaver! Vi køber en gave hver, og så trækker vi lod. Jeg fik dette skønne hjerte, som nu er kommet op i mit stuevindue, og i aften skal jeg se, hvordan det skal se ud med lys i - og det glæder jeg mig til. Så kan jeg tænke på de 3 fantastiske kvinder, jeg er så heldig at kende.

"Same procedure as last year, Miss Sophy? - Yes, same procedure as always, James!".Once a year I meet with the 'The Lodge' - which actually isn't a lodge. We are four women, who have known each other since our teenage years, and we meet the first Wednesday in December. It is a rock solid tradition. It is so cosy, and we all have many things to report. Only the big things that have happened in our lives, because we don't have time to spend the afternoon with small talk. 

We have lunch, and after wards we go and have a drink somewhere else. The same two places every year. We almost also choose the same food on the menu every year :-) 

And then we give each other a gift! We buy one gift each, and then we draw lots. I got this beautiful heart, which now is hanging in my living room window, and tonight I am going to see, how beautiful it looks, when the light is on - I am looking forward to that. Thinking about 3 great women, I am lucky to know.

"Same procedure as last year, Miss Sophy? - Yes, same procedure as always, James!". 

Thursday, December 7, 2017

Giganterne falder! - The Gigants are Falling!

Det er gråt og blæsende i dag. Præcis passende til det, der sker udenfor mine vinduer.

Man fælder mindst 7 smukke 35-40 år gamle træer! 

Vores bygninger skal renoveres, og det trænger de til. Men at det skal være nødvendigt at fælde træer i det omfang, er der ikke grundlag for. Det påstås, at de er farlige, og det kan jo være sandt. Vi ved jo alle, hvor ofte vi læser om, at der er folk, der er blevet slået ihjel af faldende træer her i Danmark! Faktisk lige så ofte, som vi læser, at en svømmer er blevet bidt i rumpen af en høj i Øresund. Super-farligt!

Jeg joker kun, fordi jeg er ked af det. Jeg ser ingen grund til det, der sker, og vi har ikke for mange træer her i nabolaget mere. Desuden ved vi jo alle, at der skal træer til, for at vi kan trække vejret... eller hvad? 

Jeg bor i en lille by med ca. 29.000 indbyggere, og der er store planer med byen. Meget store. I hvert fald meget høje. Der bliver revet ned og bygget den ene fantasiløse bygning på over 8-10 etager efter den anden. Jeg ved godt, at det er ingenting i forhold til NY eller Singapore. Men det her er ikke NY eller Singapore. Det er Herlev. En by, der tidligere var kendt som en grøn by tæt på København. En by, hvor de højeste bygninger var 3 etager. Et charmerende sted.

Nu er vi snart som enhver anden by. Men de standser måske, når mindste grønne plet er forsvundet. For at prøve at bevare noget gammelt er åbenbart ikke en mulighed.

Jeg er ikke glad i dag!

Taget i tågen forleden - Taken in the fog the other day

I dag - Today

I dag - Today

Foråret kommer aldrig til at se sådan ud igen.
Spring will never look like this again.

Today is gray and windy. Fits exactly to what is going on outside my windows.

They are cutting down at least 7 beautiful 35-40 years old trees!

Our buildings are going to be renovated, and they need it. But that it has be necessary to cut down trees to that extent, is unbelievable. It is said, that they are dangerous, and this could be true. We all know, how often we read about somebody being killed by falling trees here in Denmark! In fact just as often, as we read about swimmers in Øresund (the water between Sweden and Denmark) are bitten in their butts by sharks. Super dangerous! (Fact info: We don't have sharks in Danish waters!)

I am joking, because I am sad, I see no reason, this happens, and we don't have many trees around here anymore. On top of that we all know, that we need trees to breathe... or what?

I live in a small city, approx. 29.000 citizens, and there are big plans for this city. Very big. At least very tall plans. Buildings are torn down and building, which pop up are ugly and built without any fantasy 8-10 stories high. I know, that it is nothing compared to NY or Singapore. But this is not NY or Singapore. This is Herlev. A city, known for its green areas close to Copenhagen. A city, where the highest buildings were 3 stories. A charming place.

Now we will soon be like most cities. But maybe they will stop, when the last green spot is gone, because trying to restore something old is apparently not a possibility.

I am not happy today!

Monday, December 4, 2017

Ro i hjerne og hjerte - Peace in Mind and Heart

Nu knokler vi afsted! Der er meget, der skal nås, men som jeg skrev i min sidste blogpost, skal vi være kritiske med, hvad vi bruger os selv til.

Vi skal have hjerne og hjerte med. Vi behøver at gøre det, vi gør, ordenligt - med hjerne og hjerte i ro. Ellers bliver denne måned ikke en fornøjelse.

Favoritfamilien og jeg er lige blevet 'banket på plads', for livet sker - uanset hvad man skal og hvilken måned, man er i. To børn og to voksne har været syge, og det har ikke været sjovt. Men det er ret ligegyldigt, for nu er alle ved at være på benene igen, og så må vi fortsætte. Ikke der, hvor vi slap, men der fra hvor vi er nu. Det vi når, det når vi.

Jeg havde dog den store fornøjelse at have Favorit-storebror på sleep-over her i fredags, og vi var ude og julehandle. Vi skulle handle ting til fortsættelse af vores nisselandskab fra sidste år, og denne gang var der budget på. Altså loft over hvor mange penge vi kunne bruge. Indrømmet, det blev sprængt lidt, men det var lidt lærdom af, at man ikke bare kan købe.

Resten af aftenen gik med at pakke små nisser og andet julegøjl ud og sætte det på plads i nisselandskabet - som jeg ikke kan vise billeder af, da hele kreationen blev bortført og bragt hjem til Favorit-familien :-). Favorit Storebror kunne bare ikke forlade det, hvilket er helt ok med mig!

Det er altid en fantastisk oplevelse af være helt koncentreret om at være sammen, at kreere og hygge, og det giver så meget god energi.

Når man så putter en 4-årig, der er glad og falder i søvn i løbet af 2 minutter, så har det været en perfekt dag.Now it's time for running fast! There are so many things to be done, as I wrote about in my last blog post, but we do have to be critical about, what we are spending our energy on.

We should have our hearts and brains into everything. We need to do, what we do in a proper way - with heart and brain at ease. Otherwise this  month will not become pleasurable.

The Favorite-family and I have just had a reminder about, that life happens - no matter what you have to do. or which month you are in. Two kids and two adults have been ill, and it hasn't been fun. But it doesn't matter, because now everybody are almost on their feet again, so we can continue. Not from where we were, but from where we are right now. So we skip a few things.

Yet, I had the pleasure to have Favorite Big Brother on a sleep-over here last Friday, and we went Christmas shopping. We were shopping for things to continue our winter landscape from last year, and this time we were shopping on a budget. We had a spending limit. Admitted, it was broken a bit, but it gave a small lesson in, that you just cannot buy, everything you want.

The rest of the evening was spent unwrapping little elves and other Christmas items, putting them in place - and I cannot show you anything, because everything went home with Favorite Big Brother. He just couldn't leave it here. That is quite OK with me!

It is always a fantastic experience to be totally concentrated about being together, creating and 'hygge', and it gives so much good energy. 

When you then at the end of the day are tugging in a 4 year old, who is tired and happy, falling asleep within 2 minutes, then you have had a perfect day.

Friday, November 24, 2017

Jul og den gnavne nisse - Christmas and The Grumpy Elf

Nu er den gnavne julenisse på banen igen! Så er I advaret og kan skippe denne blogpost, hvis I ikke vil have julehumøret forstyrret.

Jul og økonomi! Det er ikke en lille ting for mange mennesker. Det er svært at følge med i det hele i løbet af måneden, og hvis der er flere børn i en familie, der både har arrangementer på skolen og  i fritidsklubber, kan det blive en stram tidsplan. De voksne har jo også deres traditioner, så det er vigtigt at lægge en plan. Både økonomisk og tidsmæssigt.

Så det er tid til at være realistisk:

Økonomi:
Økonomisk - hvad har du egentlig råd til? Hvem skal have gaver, og hvor mange penge er der til hver gave? Så enkelt skal det være. Det er ikke rart at skulle afdrage på et kviklån eller et tilbud om 'køb nu og betalt en gang i januar'. Det holder ikke. Man har råd til det, man har råd til! Så er den ikke længere. Det er bedre at være ærlig, end at ødelægge sin økonomi.

Tid:
Tidsmæssigt skal man være kritisk med, hvad man vil deltage i. At stresse rundt gør ingen glade. Man ved i reglen, hvad der kommer, så overvej, hvad familien skal deltage i, så ingen går død i arrangementer, men kan nyde en hyggelig tid.

Pakkekalendere:
Skal børnene have pakkekalendere - eller skulle det være en adventskalender med lidt bedre ting i? Eller måske skulle den tradition afskaffes for ikke at drunke ungerne i en masse bras. 

Aktiviteter:
Julekalenderen kan erstattes med familieaktiviteter. Gå i biografen eller besøge et børnevenligt sted. Det bliver såmænd ikke dyrere, men glæden kan vare en hel dag. For ikke at tale om en tur i skoven for at samle ting til dekorationer - måske med medbragte sandwiches og varm kakao. Bage småkager. Højtlæsningstime hver aften efter middagen. Der er uendelige muligheder.

Julegaver til voksne:
Skal de voksne have gaver? Eller kunne man udveksle 'naturalier' = jeg passer din hund/dine børn, mens I går på voksen-date. Hjemmelavede ting som syltetøj, hjemmestrikkede karklude eller en selvdyrket potteplante. En invitation til en hjemmelavet middag. Der er mange tjenester, der ville gøre nogen rigtig glade. Tænk på dem, du vil give gaver, og find ud af, hvad du kunne gøre i stedet.

Julegaver til børn:
Børn vil gerne have gaver, og det synes jeg også, at de skal også have. Men for det første skal man ikke give efter for urealistiske ønsker, og de behøver heller ikke at få ALT, de ønsker sig. Køb til børn med omtanke. Giv dem noget, de kan have glæde af længe.

Lyder det trist? Tja, måske er det lidt en spand koldt vand, men det vil få livet efter jul (for der er et liv efter jul!) til at føles meget lettere, og til den tid er det meste glemt alligevel. Ikke mindst, hvad man har fået i julegave. Med mindre gaven er meget gennemtænkt og kan holde rigtig længe eller er et skønt minde, og det behøver den ikke at være dyr for!

Bestem dig nu for at holde en afslappet, økonomisk forsvarlig jul med tid til at hygge i denne mørke tid med de mennesker, som betyder mest for dig.

Mit første juletiltag - My first sign of Christmas

Now the grumpy Christmas elf is on the run again! So now you are warned and can ship this blog post, if you aren't in the mood for having your Christmas mood interrupted.

Christmas and economy! It is not a small thing for many people. It is difficult to keep up in general during the coming month, and if there are children in a family, events at school and other places, the schedule can become quite stressed. Economically and time wise.

So it is time to become realistic:

Economy:
Economy - what can you afford? Who are going to have presents, and how much money is there for each gift? That's how simple it is. It is not a good thing to take loans or offers about 'buy now, and pay some time in January'. It doesn't work. You can afford, what you can afford! That's it. It is better to be honest, than to ruin your financial situation.

Time:
You should be critical about, what you want to participate in. To stess around doing everything makes no one happy. Most of the time you know, what is going to come up, so consider what the family should participate in, so you don't get tired, but can enjoy a pleasant season.

Christmas calendars:
Should the children have daily calendar gifts - or should they have advent calendars with better packages? Or maybe this traditions should be abolished to avoid drowning the kids in a lot of junk.

Activities:
The calendar could be replaces with doing something including all family members. Go to the movies or visit a child friendly place. It doesn't become more expensive, but the joy lasts for a whole day. Not to speak about a trip to the forest to collect branches, cones etc. for the decorations - maybe bringing sandwiches and hot cocoa. Baking cookies. Or gathering the family in the afternoon reading a book out loud.

Christmas gifts for adults:
Should the adults have presents? Or could you exchange services = I will take care of your dog/children, so you can go on a date. Homemade things like jam, knitted kitchen cloths or a home grown plant. An invitation for a homemade dinner. There are lots of 'services', which would make a lot of people happy. Try to think of the ones, you want to give a gift, and find out, what else would make them happy.

Christmas gifts for children:
Children want presents, and of course they should have presents. But you shouldn't give in to unrealistic wishes, and they don't get to have EVERYTHING, they want. Buy presents for the little ones with care. Give them something, which will give joy for a long time.

Does it sound gloomy? Well, maybe it is kind of a bucket of ice water over the head, but it will make life after Christmas (because there will be a life after Christmas!) so much easier, and at that time most of it is forgotten anyway. At least most of the presents will be. Unless the gift is well thought out and can work for a long time after or become a sweet memory, and it doesn't have to be an expensive one to become memorable.

Make up your mind to have a relaxed, economically responsible Christmas with time to 'hygge' in this dark season with the ones, you love.

Wednesday, November 22, 2017

Ikke helt færdig med Black Friday - Not Quite Done with Black Friday

Jeg har fået en del argumenter for, at Black Friday er en god dag at købe noget, hvis man vil spare penge.

OK! Lad det komme an på en prøve! Hvad trænger du til?

Ny parfume eller andre make-up artikler?
Kig i dit skab og dine skuffer og se, hvor meget du har liggende i forvejen. Det giver dig samtidig en mulighed for at rydde alle gamle produkter ud. Men trænger du reelt til mere?

Tøj?
Tag lige og kig ind i klædeskabet, før du kaster dig ind i en tøjforretning. Du har sikker en masse, som du ikke bruger (det er selvfølgelig bare en påstand fra min side!). Måske er der nogle ting som vil forekomme nye, hvis du tager dem i brug.

Køkkenudstyr?
Jeg ønsker mig en køkkenmaskine, men jeg køber den ikke, for jeg har ikke plads, og jeg klarer mig jo ganske fint uden. Jeg vil hellere have min bordplads fri, og jeg er sikker på, at den ikke vil tjene sine penge hjem, hvis jeg skal hente den ud af et skab, hver gang jeg kunne bruge den. Jeg er heller ikke sikker på, om jeg reelt har så stort et behov, at den er værd at investere i lige nu.
Tallerkner, glas og kaffekrus? Har vi ikke alle sammen det allerede?

Møbler?
Alle store indkøb, der skal holde i mange år, skal købes efter nøje overvejelse. Hvis man har overvejet en bestemt ting i den kategori, som nu er nedsat, så skal man købe. Men som sagt i går, hvis ikke man kan få præcis den ting, man ønsker - så skal man gå hjem uden noget. Man bliver aldrig rigtig glad for en erstatning. Og husk, at hvis du er heldig at købe et ønskemøbel, så skal noget ryge ud, hvis ikke pladsen skal blive trang.

Forråd af enhver art?
Det er der overhovedet ingen grund til at købe. Der kommer altid flere tilbud. Også til hverdag.

Sengetøj, håndklæder og lignende?
Igen, se hvad du har i gemmerne først. Der ligger ofte noget, som vi har gemt (og glemt) bagerst i skabet.

Nyt tv eller anden elektronik?
Lad være! Jeg vil vædde med, at dit tv er udmærket, hvis du altså har et, og udsendelserne bliver ikke bedre, fordi du køber et nyt tv. Ny telefon - puh! Nej, heller ikke. Nyt af denne slags tager bare din totale opmærksom i den næste uges tid fra samvær med andre, mens du får orden på alle apps og telefonnumre - og så bliver det hverdag og u-interessant igen. Spildt tid!

Køb kun, når du virkelig har brug for noget. Det er dig, der styrer det ræs..., hvis du altså vil tage styringen! Og vil du ikke spare flere penge ved ikke at købe end ved at købe noget, du - måske - ikke har brug for alligevel?

Så hvad er det egentlig, du har så vanvittigt brug for? Er du sikker på, at det ikke bare reklamerne, der råber KØB! KØB!I have received some arguments for, that Black Friday is a good day to buy, if you want to save money.

OK! Let's test that! What do you need?

A new perfume or other make-up products?
Take a look in you bathroom cabinet or drawers to check, how much you have lying around. It will at the same time give you the possibility to toss old products. But do you really need more?

Clothes?
Take a look in your closet, before you run towards a fashion shop. You probably have a lot, which you don't use (this is just an assertion from my side!). Maybe there are some pieces, which will appear new, if you start using them.

Kitchen appliances?
I want a big kitchen machine, but I will not buy it, because I haven't got the space, and I manage pretty good without. I will rather have my table top free from stuff, and I am sure, that I will not feel that my money is well spent, if I have to take it out of a cabinet, every time I am going to use it. At the same time I am not sure, that I really have such a big need for it, that it is worth investing in right now. 
Plates, glasses, coffee mugs? Haven't we all got that already?

Furniture?
All big purchases, which are going to last for many years, should only be bought after careful consideration. If you have considered something in this category, which now is sold at a reduced price, you should buy. But as said yesterday, if you don't get exactly, what you want, you must go home with nothing. You will never really become happy about a substitute. And also remember, if you are lucky to get your favorite piece, something else have to go, if you don't want your space to get eaten up.

Food of any kind?
No reason to buy anything. New offers will always come. Also on an ordinary day.

Bedlinen, towels etc.?
Again, take a look in your closets first. Often we have something lying around, which we have hidden (and forgotten) way back in the closet.

A new TV or other kind of electronic appliances?
Don't! I bet, that you TV is fine, if you have one, and the shows don't get any better, because you buy a new one. New phone - phew! No, don't do that either. New stuff of this kind just takes up your total attention for the next week or so from the company of others, while you get in control of all your apps, phone numbers and photos - and then it becomes normal, boring everyday life again. Waste of time!

Only buy, when you need something - bad. You are the one in control... that is, if you want to be in control. And will you not save more money not buying anything, than buying something which you - maybe - don't need anyway?

So what is it, that you need so bad? Are you sure, that it isn't the influence of advertisements yelling BUY! BUY!

Tuesday, November 21, 2017

Gør det ikke! - Black Friday - Don't Do It!

Black Friday er ikke lavet for at glæde dig eller for at give dig billigere varer. Black Friday er udelukkende lavet for at øge salg for diverse forretningsejere, så resultatet er, at de bliver rigere, og du bliver fattigere!

Så køb kun, hvis du har et reelt behov. Køb, hvis du har planlagt det. Fordi du ejer noget, der ikke fungerer mere. For det er altid fint ikke at betale mere end nødvendigt. Men du skal sikre dig, at det er en lavere pris, for der bliver lavet en del fusk med priserne den dag.

 • Så er du sikker på varens kvalitet,
 • at det er præcis, hvad du har behov for,
 • og varen er nedsat, så køb. 

Hvis varen er udsolgt, så gå hjem. Lad dig ikke overtale til at købe en anden dyrere model. Der kommer udsalg igen i december og januar! Der kommer altid flere udsalg.

Hvis der ikke er noget specielt, du trænger til at købe, så lad være at gå rundt og checke i forskellige forretninger. Det ender bare i impulskøb, som du ikke har brug for og/eller ikke har plads til, og du skal ikke købe, bare fordi noget er billigt.

Jeg vil købe en kage til kaffen den dag og nyde tanken om,

 • at jeg ikke har behov for at købe noget
 • at jeg sparer penge
 • at jeg ikke skal stå i kø og måske risikere alligevel ikke at få den ønskede vare.
Det er snart jul, så måske kunne jeg købe julegaver?

Ja, men det gør jeg ikke, for de sidste mange år er varerne i forretninger og stormagasiner blevet nedsat lige før jul, så jeg tror ikke, at jeg misser noget. Og hvis jeg gør - så er jeg ikke bevidst om det, og så kan det jo være ligegyldigt.

Er I klar over, at selv om forretninger har indført Black Friday, så er julehandlen ikke blevet mindre! Ret tankevækkende, ikke? Måske endda lidt skræmmende!


Juledekorationerne har allerede været oppe i næsten 3 uger!
The Christmas decorations has already been in place for almost 3 weeks!


Black Friday hasn't been launched for please you or to give you cheaper stuff. Black Friday has exclusively been made to increase sales for the shop owners, with the result that they get richer, and you get poorer!

That is why you only should buy, if you actually have a need. If you have planned it, because you own something, which doesn't function any more. Because it is always nice not to pay more than necessary. But you have to make sure, that the price actually are lower than usual, because scams with the prices are heard of.
 • So If you are sure about the quality of your purchase,
 • if it is exactly, what you need,
 • and the price is reduced, then buy.
If the wanted item has sold out, then go home. Don't let anyone talk you into buying a more expensive model. There are going to be sales again in December and January. There will always be more sales.

If you don't need anything special, then don't go cruising. It just ends up with impulse purchases, which you don't need, and/or stuff you don't have room for, and you should definitely not buy just because something is cheap.

I will buy a cake for my coffee and enjoy the thought about,
 • that I don't need to buy anything
 • that I save my money 
 • and that I am not going to stampede into a shop with the risk, that I won't get the wanted item anyway.
It is almost Christmas, so I could buy Christmas presents? 
Yes, but I won't, because for many years the shops have decreased the prices just before Christmas, so I don't think, that I will miss out on anything. And if I do - then I am not aware of it, so then it doesn't matter.

Do you know, that even though the shops have 'invented' Black Friday, the Christmas shopping hasn't decreased! Quite thought-provoking, right? Maybe even a bit worrying!

Monday, November 13, 2017

Et hjem, der fungerer - A Home That Works

Tænk, at have et hjem, der bare fungerer!

Hvor der er plads til tingene.
Og at de ligger på deres plads.
Og at de fungerer.

Jeg har haft meget at se til i de sidste to måneder, og jeg er gået tidligt om morgenen og er kommet hjem meget sent om aftenen. Der har ikke været luft i kalenderen til andet end at sørge for ikke at komme i søvnunderskud.

Men jeg ikke haft noget, jeg skulle gøre. Jeg har kunnet komme hjem, lave lidt mad, fyldt opvaskemaskinen og somme tider vaskemaskinen. Det har været så dejligt. Jeg har ikke følt, at jeg har forsømt noget, og jeg har ikke følt mig presset. Mit hjem 'passer sig selv'. Det tager ikke længere tid at lægge tingene på plads, end det gør at smide dem et tilfældigt sted.

Det har taget sin tid at komme der til. Der har været mange oprydninger, men der er skåret ind til benet, uden at jeg på nogen måde mangler noget.

Det er, hvad et minimalistisk hjem betyder for mig. Og jeg vil aldrig have det på nogen anden måde.Imagine to have a home which just works for you!

Where there is a space for everything.
And everything is in their place.
And they are functioning.

I have had a lot on my plate these last two months, and I have left early in the morning, coming home very late at night. There hasn't been any empty slots in the calendar for anything execpt to avoid not having enough sleep.

But I haven't had anything, I had to do. I have been able to come home, make some food, fill the dishwasher and sometimes the washing machine. It has been so good. I haven't felt, that I have neglected anything, and I haven't felt stressed. My home 'takes care of itself'. It hasn't taken any longer time to put things in their place, than it would have, if I just had dropped them anywhere random. And it looks good.

It has taken time to get here. There have been a lot of de-clutter sessions, but I have cut to the bone, without missing out on anything.

That is, what a minimalist home is to me. And I would never want it in any other way.


Wednesday, November 8, 2017

Mini-aben - The Mini Monkey

Det sidste man skal tænke på, når man indretter, er 'pynt'. Man skal tænke stort i vægge, gulve, lofter, basisfarver osv.

Vi skal slet ikke tænker på at pynte eller at dekorere. Det kommer helt af sig selv i form af vaser (hvis man er til afskårede blomster), planter og krukker (hvis man har grønne fingre), smukke brugsgenstande som vandkander, frugtskåle og fotos af smukke steder, hvor man har været og dejlige mennesker i ens liv. Hvis vi holdt os til det, ville vi få meget smukke, personlig hjem. Behøver vi så pynt?

Men der er så uendelig meget dimseri, som man kan købe. Gå ind i enhver isenkræmmer-forretning (meget gammeldags navn, men det er, hvad bl.a. 'Kop og Kande' kalder sig), og du vil finde 1000 ting, du med lethed kan leve foruden, og hvis du køber noget, kan du være sikker på, at du har glemt det ugen efter.

Jeg er lige faldet over Kaj Bojesen aben. Den er kommet i en mini-udgave til 500 kr. Man kan også få den 'almindelige' størrelse til 720 kr. og så en gigant-abe til over 7000 kr. Men hvorfor kommer der en mini-abe? Har Kaj Bojesen designet den? Han døde i 1958. Men selvfølgelig, hvis det er en korrekt kopi, så er det vel en original... eller?

Er den sød? Ja, det er den! Men hvorfor i alverden skal man have en træ-abe? Det er jo ikke ligefrem, fordi den bliver brugt som legetøj. Jeg kan kun se, at den er lavet for at tjene penge - hvilket der selvfølgelig ikke er noget galt i - men hvorfor skulle du bruge så mange penge på en træabe. En ting, der ikke kan bruges til noget!

Spar pengene! Eller køb bøffer og noget rødvin og inviter nogle venner. I længden giver det større glæde, og man bliver fri for at tørre støv af!


The last thing you should think about, when you decorate, is... decorations. You should think big about walls, floors, ceilings, basis colors etc.

We shouldn't think about decorating at all. It will come naturally in the form of vases (if you like cut flowers), plants and pots (if you have green fingers), beautiful usefull things like water carafes, fruit bowls and photos of beautiful places, you have visited and wonderful persons in your life. If we stick to that, we would build very beautiful, personal homes. Do we need decorations then?

There are so much endless knick-knack, you can buy. Go into any store, and you will find 1000 items, you without any difficulty can live without, and if you buy something, you can be sure, that you have forgotten it in a week.

I have just seen the Kaj Bojesen Monkey. You can now get it in a mini version for US$ 78/Euro 68. And there are a bigger one and a gigantic one, too. But why suddenly a mini-monkey? Has Kaj Bojesen designed that? He died in 1958. But of course, if it is a correct copy, then it is an original... or?

Is it cute? Yes, it is! But why on earth buy a wood monkey? It is not as if it is used as a toy. I can only see, that it is made to earn money - which is quite ok - but why should you spend so much money on a wood monkey? A useless thing. 

Save the money! Or buy some steaks and red wine and invite some friends over. In the long run it gives more happiness, and you don't have to dust off anything!

Monday, November 6, 2017

Genbrugsfund - Second Hand Find

Der er mennesker, der altid kan finde gode ting på kontainerpladser, på loppetorv i den blå avis eller lignende. Det har jeg altid haft dyb respekt for, men det er aldrig sket for mig - før nu!

Jeg har min genhusning i baghovedet (tidligst om 1 år...) - (lidt skørt, men det er jo ikke nogen lille ting), og jeg ved, at jeg får altan. Så der skal møbler til, og det skal være 'nomade-møbler', og jeg har haft lette bambusmøbler i tankerne.

Samtidig er jeg ikke villig til at ofre penge på noget på nuværende tidspunkt, når jeg ikke, ved hvor jeg havner senere, så jeg var henrykt, da jeg i lørdags gik over på vores kontainerplads med mit plastik-skrald og så 5 bambusstole i perfekt stand.

Der var 4 ens stole og en, der er mere lænestolsagtig. De 4 stole er kommet i kælderen og afventer altanen, og lænestolen bliver afprøvet lige nu. Hvis den er god at sidde i, vil jeg sy en hynde. Den kommer der billede af senere.

Men som sagt er det dejligt at kunne få afprøvet en ide uden større udgifter involveret, før man ved, om det fungerer for en.There are some people, who always can find good items at dump yards, flea markets, 2nd hand shops, on the internet etc. I really admire that, but it has never happened to me - until now!

I am thinking about my rehousing (at the earliest in 1 year...) - (a bit crazy, but it is not a small thing), and I know, that I am going to have a flat with a balcony. That will need furniture, and it has to be 'nomad furniture', so I have been thinking about bamboo chairs.

At the same time I am not willing to spend money on anything now, when I don't know, where I will live later, so I was thrilled, when I last Saturday went to our container place with my plastic trash and found 5 bamboo chairs in mint condition.

There were 4 matching chairs, and one a bit more lounge like. The 4 chairs are in the basement now waiting for the balcony, and the lounge chair is being tested in my living room. If it is nice to sit in, I am going to make a cushion. I will show you that later.

But as already said it is nice to be able to test an idea, before you know, if you are doing the right thing without big money being involved.