Thursday, October 18, 2018

Blå sko til blåt tøj - Blue Shoes for Blue Clothes

Det har altid været svært for mig at have noget på, der ikke matcher. I hvert fald til en vis grad, for jeg vil gerne have, at f.eks. skoene matcher enten bukser eller top. Jeg vil have sorte sko til sorte bukser eller sort top. Det kræver selvfølgelig også, at jeg har blå sko til blå bukser eller blå top, eller hvad?

Jeg har egentlig ikke været på udkig efter blå sko, men pludselig var de der. Gid at alle ting, man gerne ville have dukkede op på den måde! Men der var de, og endda til nedsat pris på grund af åbning af en ny skoforretningen, så det var ikke til at modstå, og er de skønne at have på. Det kan man jo ikke klage over. Så min blå bølge fortsætter

Men nu skal jeg vel også have blå sokker?It has always been difficult for me to wear something, which was a color mismatch. At least to the degree, that I want my shoes to match my pants or my top. I need a connection. I want black shoes for black pants or a black top. And that would also be the case, that I should wear blue shoes for blue pants or blue top - wouldn't it?

I haven't really been looking for blue shoes, but suddenly there they were. I wish, that all things you want, would come along like that! But there they were, and they came with a discount due to the opening of a new shoe shop, so they were impossible to resist, and they are so comfortable to wear. What's not to like? So my blue wawe continues.

But I guess, that now I need blue socks?

Monday, October 15, 2018

Pligter, pligter, pligter! - Chores, Chores, Chores

Pligter! Pligter, som skal gøres!

Man skal selv vaskes og ordnes.
Opvasken skal klares - opvaskemaskine eller ej.
Vasketøj skal vaskes og måske stryges.
Hjemmet skal gøres rent.
Småreparationer rundt omkring på hjem og tøj.
Pudses sko (hvis man gør det), renses tøj osv.
Planter skal vandes.
Der er måske en græsplæne, der skal slås.
Grene, der skal klippes af
O.s.v - o.s.v.

En endeløs liste af pligter! Og man bliver næsten træt på forhånd.

Men måske er det lettere at se disse helt praktiske pligter som et frirum! Ja, også selv om man ikke synes, at det er spor spændende. Jeg har i mange år praktiseret en metode, hvor jeg kobler enhver følelse fra de ting, som jeg ikke kan lide at gøre, og bare gør dem! Jeg siger NU, rejser mig og går i gang. Så er det værste overstået. Bagefter kaster jeg mig over de ting, som ikke gør mig noget, og til sidst laver jeg det, jeg godt kan lide. Undervejs lytter jeg til podcasts og musik - det er der frirummet kommer ind - og så lover jeg mig selv en belønning, når jeg er færdig.

Jeg kan ikke lide at tørre støv af. Det er en endeløs historie for mig. Men jeg kan godt lide vasketøj! Både det beskidte og det rene. Det glatte og det, der skal stryges. Jeg ser langt mere resultat i vasketøj end i så meget anden rengøring, men gøres rent - det skal der! Det er en del af vores velbefindende og selvfølelse, at vi selv og vores hjem er velholdte. Min Far kaldte det mental hygiejne. At vi ved, at vi har gjort det bedste for os selv og vores omgivelser giver et fundament, der rækker langt ud over selve rengøringen.

Så næste gang du synes, at det er træls at skulle gøre rent, så bare se at få lettet dig, få det gjort svære først og kom videre til det, du synes er ok eller måske endda godt kan lide.

Og bagefter kan du føle dig som dagens helt!Chores! Chores, which have to be done!

You yourself should have a bath.
The dishes must be done - dishwasher or not.
The laundry has to be done and maybe ironed.
Your home must be cleaned.
Small repairs around house and on your clothes have to be done.
Shoes to be polished (if you do that), clothes to be sent for dry cleaning.
Plants to be watered.
Maybe a lawn to be cut.
Dead branches to be cut off.
Etc. etc.

And endless list of duties! And you are almost tired before starting.

But maybe it is easier to see all these practical deeds as clearances! Yes, even though you don't think, that it is one bit exciting. I have for many years used a method, where I disconnect any kind of emotion from the chores, I don't like to do, and then I just do them! I go NOW, get up and get going. Then the worst part is done. I 'throw' myself into the things, I don't like, afterwards I do the things, I really have no feelings about, and in the end I do the things, I like. While working I listen to podcasts or music - that is where the clearances comes in -  and I always promise myself a reward, for when I am done.

I don't like dusting. For me it it an endless story. But I like laundry. Both the dirty and the clean laundry. The smooth and the items, which have to ironed. I see much more result in doing the laundry than in many other kinds of cleaning, but cleaning has to be done! It is a part of our well being and self-esteem, that we ourselves and our homes are well maintained. My Father called it mental hygiene. The fact that we know, that we have done the best for our selves and our surroundings gives a foundation, which reach so much further that just the cleaning.

So the next time you feel, that it is annoying to have to clean, just get out of the chair, get it diffficult stuff done first, and get on with the stuff, which you think are OK or maybe even like.

And then you will feel like the hero of the day!

Friday, October 12, 2018

Hvad er din luksus? - What is Your Luxury?

For lang tid siden læste jeg en artikel, der omhandlede en ung designer, der levede meget spartansk, fordi han var under uddannelse. Han indrømmede, at han gerne ville gøre mere ved sin lejlighed, men der var simpelthen ikke penge, så det måtte vente. Men han følte alligevel, at der var luksus i hans tilværelse.

Han elskede sengetøj af god kvalitet og sølv lysestager. Det var hans luksus.

Sølvlysestagerne var genbrug, som stod i en stor klase midt på hans secondhand spisebord, og i al deres enkelthed så ud som... luksus. Sengetøjet var af god kvalitet, og han elskede nystrøget, velduftende, glat sengetøj - lige som mig! Måske var det derfor, at jeg læste artiklen med så stor interesse.

Men da jeg læste artiklen, fik jeg en klar fornemmelse af, hvad jeg føler, der er luksus i mit liv. Det er de ting, som fungerer for mig år efter år. Mit sengetøj, min hårbørste, min store sorte taske o.s.v. De ting, som jeg tager som en selvfølge og ikke tænker på at udskifte med noget nyt, bare for at skifte til noget nyt.

Måske er det sådan, det hænger sammen. At reel luksus ikke drejer sig om at eje det dyreste eller det nyeste, men om at eje ting, der fungerer, så man aldrig får impulsen til at udskifte det?

Denne unge designer havde en sund, gennemtænkt måde at gøre tingene på. Han har ikke råd til at gøre præcis, som han har lyst til nu, men han køber ikke noget bare noget for at 'fylde ud'. Han bygger sit hjem langsomt, og de ting, han køber, er kommet for at blive.

De fleste mennesker ejer så mange ting, at de ting, der virkelig fungerer, drukner i mængden, og de fleste af os ejer allerede, hvad vi har brug for.

Så tænk over, hvad luksus er for dig? Måske er det ikke den næste nye ting, men noget i dit hjem, som allerede fungerer og gør noget godt for dig? Når du har fundet ud af det, behøver du måske ikke gå på jagt efter mere!

Så enkelt er det måske at definere luksus?

Jeg bliver aldrig træt af mine gamle Nagel-stager
I never get tired of my old Nagel candle holders


Og denne gamle skønhed kommer heller ikke til at skifte hænder
And this old beauty will never change hands either

Det er et par ting af de ting, som giver luksus til mit liv
These are a couple of things, which add luxury to my life

A long time ago I read an article about a young designer, who lives in a very spartan way, because he still is studying. He admitted, that he wanted to do something to his flat, but the money wasn't there, so it had to wait. But he still felt, that he had luxury in his life.

He loved bed linen of good quality and silver candle holders. That was his luxury.

The silver candle holders were bought 2nd hand, and he had bought them one by one after careful consideration. They were standing on the middle of his table in a circle and in all their simplicity they looked like... luxury. The bed linen was of good quality, and he loved it, when it was ironed and smelling nice - just like I do! Maybe that was why I read the article with such big interest.

But when I read it, I got a clear idea about, what I feel is the luxury in my life. That is the things, which have been functioning for me year after year. My bed linen, my hairbrush, my big black bag etc. The items, which I take for granted, and don't think about replacing with something new - just to get something new.

Maybe that is the way, it is. That real luxury isn't about owning the most expensive or the most trending items, but to own things, which work, so  you never get the impulse to change it?

But this young designer had thought out a way how to do things. He didn't have the money to do exactly, what he felt like right now, but on the other hand he didn't buy something else to 'fill out' the space. He built his home slowly and took the time to think about, that the things, he buys, have come to stay.

Most people own a lot of things. So many, that the things, which really matters, are drowning in the piles, and most us already own all the stuff, we need.

So give it a thought - what do you consider is luxury for you? Maybe it isn't the next new thing, but something, which you already own and is working well for you? When you have found that out, you might not go hunting for the next new purchase!

Maybe that is the simple way to define luxury?

Monday, October 8, 2018

Unikke hjem - Unique Homes

Ca. hver 14. dag tager jeg på biblioteket. Så ser jeg, hvilke nye bøger, der er kommet, og om det er noget, som jeg er interesseret i, og så læser jeg også nogle blade og magasiner. Bred viden og underholdning i en times tid eller mere.

I et boligblad fandt jeg en artikel med overskriften: "4 unikke hjem". Jeg slog spændt op - og blev så skuffet. Det var Eames stole, Y-stole, Hay spiseborde, diverse vintage lamper, det marokkanske gulvtæppe, Kaj Bojesen aber... og så en lille ting fra slægt og et par rejseminder (ikke souvenir) fra eksotiske steder. Hjem, som jeg måske lidt kynisk kalder de 'design-sikre' hjem, hvor jeg ikke føler, at jeg kan se de personer, der bor der. Hjem, hvor tingene er valgt efter den 'gode smag'. Så kedeligt, forudsigeligt og på en måde lidt trist.

Hvis man vil se unikke hjem, skal man gå på websiten Freunde von Freuden. Der bliver enhver fornemmelse for unik indfriet. Ikke noget med samlebånds-hjem, men hjem der passer til de personligheder, der lever der. Dyrt og billigt. Vildt og... ja, her skulle vel stå det modsatte af vildt, men det er for det meste vildt!

Og så er det helt klart, at der bliver levet der!

Kunne det ikke være lidt 'vildt' at prøve at slå sig løs og gøre noget anderledes. Det behøver ikke at være dyrt. Det behøver ikke være noget, andre synes om. Men det kan 100% blive, hvad der passer til dig og din familie.

Tag et kig og bliv inspireret til at se udenfor boksen!

Stemning fra Christiania -desværre ikke interiør
Atmosphere from Freetown Christiania - unfortunately not indoors interiorsOnce approx. every fortnight I go to the library. I take a look at the new books, if there are some, I am interested in, and then I read some magazines. Broad knowledge and entertainment for an hour or so.

This time I found an article in a furniture magazine with the headline: "4 unique homes". Excited I look at them - and got so disappointed. There were Eames chairs, Wishbone chairs, miscellaneous vintage lamps, the Maroccan carpet, Kaj Bojesen's wood monkeys... and then a small item from the family and a couple of travel purchases (not souvenirs) from exotic places. The kind of homes, which I - maybe a bit cynical - call the 'design-safe' homes, where I don't feel, that I can see the persons living there. Homes, where the things are chosen according to 'the good taste'. So boring, so predictable and in a way a bit sad.

If you want to look at unique homes, go to the website Freunde von Freunden. There every sense of unique will be redeemed. No assembly line homes, but homes for the (big) personalities living there. Expensive and cheap. Wild and... yes, I guess, that I should have written the opposite of wild, but it is mainly wild!

And then you aren't in doubts about, that lives are lived there! 

Couldn't it be a bit 'wild' to let go and do something different. It doesn't have to be expensive. It doesn't have to be something, which other should approve. But it could 100% become, what suits you and your family.

Take a look, get inspired, and think out of the box!

Friday, October 5, 2018

Efterår - Autumn

De fleste af os har en yndlingsårstid. Her er vinteren mørk og somme tider lang, men det er et spørgsmål om at klæde sig rigtig på, og så er det tid til indendørs sysler. Alt det, der ikke blev gjort, mens det var sommer, kan blive gjort nu. Det er også årstiden, der kan være smuk og stille, når sneen falder.

Foråret er altid smukt. Det er så 'lovende', frisk og nyt. Som at begynde forfra. Somme tider springer vi dog her i Danmark fra vinter til forsommer i løbet af ganske kort tid. Men tiden, hvor alting spirer, løfter humøret.

Sommeren er ifølge en undersøgelse i en avis for nylig de fleste danskeres yndlingsårstid, og det er jo helt forståeligt. Det er let at gå ud uden at skulle iføre sig en masse tøj, mange mennesker dyrker solen, og normalt varer den ikke så længe. Det har den dog gjort i år. Vi har stort set haft sommer fra begyndelsen af maj til midten af september, og de lover høje temperaturer igen i næste uge. Så sommerfolket kan ikke være utilfredse.

Min årstid er efterår. Jeg elsker farverne og den friske, 'sprøde' luft. Så føler jeg, at der er højt til loftet. Selv blæsten kan jeg godt lide. Bare at tage en jakke på og gå en rask tur gør mig glad. Der er også regnvejr om efteråret, men det er kun et spørgsmål om at have noget ordentlig regntøj - og så at komme hjem i varmen og hygge sig bagefter.

Den her årstid er for mig begyndelsen til at kunne fordybe mig. Jeg 'trækker mig ind i mig selv' og går på opdagelse i de ting, jeg ikke havde tid til, da jeg skulle nyde sommeren. Det er også tiden, hvor projekter, der har ligget stille, kommer frem i lyset igen. Jeg lægger planer om, hvad jeg gerne vil nå inden jul - inden foråret. For så får jeg igen travlt med andre ting.

Det er som at leve, som man gjorde i gamle dage på gårdene, hvor sæsonen bestemte det, man skulle lave. Så jeg er glad for at leve et sted med forskellige årstider, der giver en naturlig mulighed for at køre i forskellige gear.Most of us have a favorite season. Here the winter is dark and sometimes long, but it is a question about dressing in the right clothes, and then it is time for indoors chores. All the things, which weren't done during summer, can be done now. It is also the season for the snow, which makes everything beautiful - and quite.

Spring is always fantastic. It is so 'promising', fresh and new. Like starting over again. But here in Denmark the spring is short, because we often jump from winter to early summer in a very short time. But the time, when everythings go green, gives your mood a lift.

The summer is according to a poll in a newspaper recently most Danes' favorite time of year, and that is understandable. It is easy to go outside without a lot of clothes, lots of people worship the sun, and normally summer is short. Though this year it lasted from May 1st  to mid September - and they have promised high temperatures next week. So summer persons cannot be discontent.

My season is autumn. I love the colors and the crisp, fresh air. Then I feel the 'height to the ceiling'. I even love the wind. Just to put on a jacket and go for a walk makes me happy. Rain comes with autumn, but that is just a question about the right rain clothes - and then to go home in the warmth and have some 'hygge'.

This season is for me the start of being able to immerse. I 'pull back' and go on a discovery into the things, I didn't have time for, when I was enjoying summer. It is also the time, when projects, which have been put away, come out into the light again. I make plans for, what I want to do before Christmas - before spring. Because then I will be busy doing other things.

It is a bit like living on a farm in the old days, where the season decided, what you had to do. I am very happy living in a part of the world, where the seasons change, and give a natural possibility for living in different gears.

Tuesday, October 2, 2018

Indlæg nr. 1000 og en gave - Post no. 1000 and a Gift

Denne post er en tak til jer, der har fulgt min blog i lang tid. Tusind tak for jeres support. Og jeg håber, at det er et velkommen til jer, der måske er her for første gang. For mig er det stort, at bloggen runder 1000 blog posts! Jeg har nydt det hele vejen og lært en masse.

Jeg startede bloggen i 2012 for at dele mine erfaringer med, hvordan det er at drukne i sine ting, altid at føle at man har pligter, der skal gøres og at føle sig overvældet - og om hvordan man arbejder sig ud af det. Der er sket meget siden da, og jeg håber, at min intention er lykkedes.

Men jeg tror, at emnet er mere relevent end nogen sinde, for vores tilværelse er blevet et stort reklamemarked, som er svær at modstå. Men det kan aldrig meningen med vore liv, at vi skal bruge dem på at arbejde for at købe, og arbejde mere for at købe mere.

Derfor arbejder jeg på et større projekt, der ikke bliver en hurtig 'ryd hele dit hjem på 30 dage'-session, men en række oprydningsforslag, der kommer til at gå stille og roligt, så alle kan være med. Men mere om det senere på året.

Og lidt fest skal der være, så i anledning af bloggens jubilæum giver jeg min bog 'Ryd Dig op' til 3 læsere, der vil fortælle mig,  hvad I gerne vil have mere af, eller om der er nye emner, som I føler, at jeg skal tage op.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Måske den sidste rose for i år - Maybe the last rose this year

This blog post is a big Thank You to all of you, who have followed my blog for a long time. A million thanks for your support. And I hope that it is a welcome to you, who might be here for the first time.

For me it is a big thing, at I have have written 1000 blog posts. I have enjoyed it all the way and learned a lot. 

I started this blog in 2012 to share my experiences of, how I was drowning in my stuff, always feeling that I had duties, which had to be done and feeling overwhelmed - and how to work your way out of it. A lot of things have happened since then, and I hope, that my intentions have been of help.

But I think, that the subject is more relevant than ever, because our lives have become one big advertising market, which is difficult to resist. But it cannot be the mening of life to spend our time working for stuff, and only to work more to get more stuff. 

So now I am working on a bigger de-cluttering projekt, which will NOT become a 'de-clutter your home in 30 days'-session. It is going to be something you can do quitely, so everybody can join. But more about that later this year.

But there is going to be a bit of celebration, so because of the number 1000 I will give away 3 copies of my book 'Wipe Your Slate' to 3 readers, who will tell me, what you want more of, or if there are other subjects you want me to cover.

I am looking forward to hearing from you!

Friday, September 28, 2018

DIY Dragtpose - DIY Garment Bag

For lang tid siden købte jeg et sæt sengetøj med mønster. Hvidt med blå tern på den ene side og blåt med hvid tern på den anden. Det var ikke dyrt, og kvaliteten svarede til prisen. Det blev hurtigt falmet og kedeligt i farven på den blå side. Men stoffet var sådan set ok, så det blev lagt til side.

I disse støvtider (henvisende til den husrenovation, som jeg er i gang med) finder jeg støv alle steder. Også i mit klædeskab. Det er ikke så slemt med det tøj, som er i gang hele tiden, men for festtøjet er det ikke så godt.

Så i går satte jeg mig og syede en dragtpose af den hvide side af dynebetrækket. Det tog 1½ time, og i den tid fik jeg også syet et hovedpudebetræk til den lille memory skum pude, som jeg har købt (og elsker!).

Så nu er mit pæne tøj beskyttet mod støv, og der ser pænt ud i mit klædeskab. Mission accomplished!


Some time ago I bought a set of bed linen with a pattern. White with blue checkers on one side and blue with white checkers on the other. It wasn't expensive, and the quality was accordingly. It faded on the blue side. But the material was fine, so I put it aside.

In these dust-times (I am referring to the renovation project, I am living in now) I find dust everywhere. Also in my closet. It's not that bad with the clothes, which I use all the time, but for the more party like items it is not so good.

So yesterday I sat down with the sewing machine and made a garment bag of the white side of the duvet cover. It took 1½ hour, and during this period I also made a cover for the small memory foam pillow, I have bought (and love!).

So now my nice clothes is protected against dust, and it looks good in my closet. Mission accomplished!

Wednesday, September 26, 2018

Drøm stort og tag action - Dream Big, and Take Action

Jeg kender et fantastisk menneske, der i mange år haft en drøm. En drøm om at skabe noget helt specielt. Men som for så mange mennesker her i verden tager livet somme tider over. Man bliver 'voksen'. Man bliver forelsket, forlovet, gift, forælder til en og så til en mere, og så er løbet kørt. Eller er det? For drømmen er der stadig!

Heldigvis er det en familie, for hvem statussymboler er ligegyldige. De har en rimelig stor bil, men de har også to mindre børn, og hvad dertil hører af bleer, børnesæder, klapvogne m.m., så det er et praktisk hensyn. Ellers lever de på 80 kvadratmeter i en bolig med en lav husleje. Det er et valg, og børnene er ligeglade, hvor de bor, bare mor og far er glade. De har et pænt hjem, men man finder ingen designer-møbler der.

De har kigget på huse og tænkt over, hvor meget der skal arbejdes for at bo i egen bolig, og de har vurderet, at det ikke er friheden værd. I hvert fald ikke lige nu, hvor børnene er små.

Men nu har han taget skridtet til at lave det projekt, der har spøgt i hans hoved i mange, mange år. Det er et stort og modigt skridt, som kun kan gøres, hvis der er opbakning. Opbakning omkring selve projektet, og om at økonomien for en tid bliver anderledes. Men de har bestemt, at tiden er nu!

Vi har alle sammen drømme. Nogle drømme forbliver drømme. Nogle kommer og forsvinder for altid, og nogle vender tilbage igen og igen.

Den sidste slags drømme er værd at investere i. Uanset udfaldet. Lykkes man ikke, så har man forsøgt og står ikke senere med fortrydelsen over, at man ikke turde tage skridtet, mens tid var.

Hvis det ikke lykkes, bringer det måske en i en helt ny retning. For ingen forsøg er totale fiaskoer. Vi lærer, bliver klogere, og vi finder nye veje. Vi lærer også at overleve. Uden fortrydelse.

Og somme tider lykkes man med at søsætte sin drøm - men det kan kun ske, hvis man forsøger!


I know a fantastic person, who for many years have had a dream. A dream about creating something special. But like for so many other persons in this world life 'takes over'. You 'grow up', fall in love, get engaged, married, become a parent for one child and then one more, and then the race is on. Or is it? The dream is still there!

I am talking about a family for whom status symbols mean nothing. They have a fairly big car, but they have 2 small children, and everything which comes with that like dipers, car seats, prams etc., so that is a practical issue. But they live in a rented flat approx. 850 square feet with a low rent. That is a choice, and the kids don't care, as long as Mami and Dad are happy. They have a nice home, but you don't find any design furniture there.

They have been looking at houses, but they have also been calculating, how much they have to work to buy their own house, and they have come to the conclusion, that it is not worth the freedom. At least not right now, when the kids are small.

But now he has taken the big step to make the project, which has been seated in his head for so many years. It is a big and bold step, which only is possible, if the back-up is there. The back-up about the project itself as well as the accept that the economy will be a bit different for a while. But they have decided, that the time is now!

Everybody has dreams. Some dreams keep on being dreams. Some come and go forever, and some return over and over again.

The last kind of dreams are the ones worth investing in. No matter the outcome. If you don't succeed, you have tried, and you will never be left with the regret, that you didn't take the step, when it was time.

And if you don't succeed, it might push you in a totally different direction. Because no attempt is a total failure. We learn, get wiser, and we find new ways. We also learn to survive. Without regret.

And sometimes you succeed with you dream - but this will only happen, if you try!

Monday, September 24, 2018

Brug det du allerede har! - Use What You Already Have!

I et stykke tid har jeg tænkt over min tøjklemme-kasse, når jeg har vasket! Selvfølgelig ikke den store tankevirksomhed, men jeg har tænkt over, at den sikkert er lavet af det bløde plastic, som indeholder en masse hormon- og miljøskadelige stoffer. Så den skulle ud på et tidspunkt, men man går jo ikke ud og shopper for at få en tøjklemmekasse, vel?

Så jeg tænkte over, om jeg måske allerede havde noget, der kunne bruges. Og tænk, det havde jeg!

For nogen tid siden fik jeg 3 'skåle' af filt, som egentlig nok er brødbakker. Den store bruger jeg, når jeg laver rustikke gryderetter, hvor gryden går direkte på bordet. Men de to andre brugte jeg ikke rigtig.

Så nu kom de i brug som opbevaring af vitamintilskud og tøjklemmer.

Plastickassen er nok er fra 1960'erne, hvor jeg mener at vide, at det var fra den første Tupperware-bølge, der kom til Danmark. Så den har udtjent sin tid (!!!) og kommer i plastic-kontaineren til sikker tilintetgørelse... eller så sikker, som det nu er muligt!

Endnu en gang var det ikke var nødvendigt at bevæge sig ud af huset for at købe nye ting, der bare fylder op, og samtidig kom noget i brug - som bare fyldte op.A while ago I started thinking about my clothespins box, when I was doing the laundry. Not any kind of big thinking, but I have given it a thought, because I think, that it is made of the soft plastic, which contains a lot of environmental and hormone disturbing substances. It had to go at a certain point of time, but you don't really go shopping for a clothespin container, do you?

So I thought about, if I already had something, which could be used for the purpose. Imagine that I had!

Some time ago I had a gift of 3 felt 'baskets', which I think are meant to be bread baskets. I use the big one, when I make a rustic stew, and the casserole is put directly on the table. But the other ones haven't really been used.

So now they are containers for the vitamins and the clothespins!

The plastic box is - I think - from the 1960's, and was in the first wave of Tupperware, which came to Denmark. So it has served its time (!!!) and will go to the plastic container for safe destruction... or at least as safe as possible!

Once more it wasn't necessary to leave the house to buy something new, which just take up more space. And at the same time something, which just took up space, came to use.

Friday, September 21, 2018

Genbrugsforretninger og loppetorv - 2nd Hand Shops and Flea Markets

Ideen om genbrug er fantastisk, men jeg er desværre aldrig rigtig blevet venner med den. Jeg er mere typen, der køber nyt og bruger, til jeg ikke kan være bekendt at bruge det mere, fordi det hænger i laser.

Og der er ting, jeg aldrig kommer til at købe fra de steder. Bl.a. sko, fordi man ikke ved, om den tidligere ejer har haft fodsvamp og tøj, fordi jeg ikke kan med ideen om, at jeg ikke ved, hvem der har brugt det før mig. Hvis jeg ved det, har jeg ingen problemer. Måske lidt neurotisk, men sådan er det, og jeg vil ikke slå krøller på mig selv for at ændre det.

Men 'hårde' varer, som kan gå i opvaskemaskinen, er ok. Så her forleden, da jeg erkendte, at jeg havde behov for nogle nye glas til de små favoritmennesker, gik jeg i vores lokale genbrugsshop. De gamle glas var totalt grå af glaspest.

Jeg fandt 6 små fine glas til en god pris - syntes jeg - og da ville betale, fik jeg at vide, at der var halv-pris-dag! Så jeg var glad.

Det var et godt køb, synes jeg. Lige ind til jeg checkede på nettet, hvad glassene kostede som nye. De var faktisk billigere end den pris, som genbrugsshoppen havde annonceret med, så hvis jeg ikke havde fået yderligere 50% i rabat, ville jeg have givet mere, end hvis jeg havde købt dem som nye!

Hvad kan man så lære af det? Lige meget hvad man køber, skal man synke en gang, trække vejret, undersøge varen og den oprindelige pris - ellers køber man selv genbrug for dyrt.The idea about buying used things are great, but I never really become totally hooked on it. I am the type, who buys new things, and use/wear them, until I get ashamed, because the item is a total rag.

And there are things, which I would never buy second hand. Shoes is one thing. Because you never know, if the previous owner has athlete's foot, and clothes, because I cannot handle the idea about, that I don't know the person, who has used it before me. If I know the previous owner, I am fine about it. Perhaps a bit neurotic, but that's the way it is, and I will not turn upside down on myself to change it.

But 'hard' items, which can go into the dishwasher, are fine. So here the other day, when I found out, that I needed some new glasses for the small Favorite persons, I went to our 2nd hand shop. The old ones were totally 'sanded down' by the washing machine.

I found 6 small fine glasses for a good price - I thought - and when I was paying, I was told, that it was a 50% discount-day. So I was happy.

A good purchase, I thought. Right until I checked on the internet, what the glasses cost in the shops. They were actually cheaper than the price in the 2nd hand shop, so if I hadn't had 50% in discount, I would have ended up paying more, than I could have bought them for in ordinary shops.

What can one learn from that? Well, no matter what you buy, swallow once, breathe, examine the item and the original price - otherwise you end up buying even used items too expensive.

Wednesday, September 19, 2018

Fra sort til blå - From Black to Blue

I mit tidligere blogindlæg fortalte jeg om min nye mørkeblå festtaske, og og købet af den har medført en opdagelse. Jeg opdagede, at jeg næsten ikke har noget sort tøj mere. 

Jeg har haft et klædeskab fyldt med sort tøj, og nu er der kun et par sorte jeans og en sort cardigan tilbage. Det er overhovedet ikke planlagt, og jeg har ikke skænket det en tanke før, men mørkeblåt har stille og roligt overtaget det sortes plads, så nu er min garderobe hvid, grå og mørkeblå - med de to islæt af sort.

Somme tider ændrer tingene sig åbenbart helt af sig selv, og det var da sjovt at opdage, at en ny farve har sneget sig ind som min primærfarve. Jeg har intet tidspunkt følt, at der er noget, der ikke har passet sammen, men mine valg må bare være gået i en bestemt retning - helt ubevidst.

Så nu skal jeg måske tænke lidt anderledes, når jeg går ud og shopper tøj! Eller også skal jeg bare lade tingene ske?! Der er nu heller ikke risiko for, at jeg kommer hjem med noget gult eller rødt, selv om det er skønne farver, og jeg har da tørklæder, der er lidt mere spræl i. Men i de store ting foretrækker jeg en mere neutral farveskala.

Og her går man og tror, at man bestemmer alt helt overlagt!

Det ser sort ud, men det er blåt! - It looks black, but it is blue!

In my previous blog post I told about my new dark blue party bag, and it has made me realize something. I discovered, that I almost have no black clothes left. 

My closet has been filled with black clothes, and now there is only a black cardigan and a pair of black jeans left. That was never planned, and I haven't given it one single thought, but dark blue items have sneaked in, pushing out the black ones, so now my wardrobe is white, gray and dark blue - plus two black items.

It seems that things sometimes change by themselves, and it is fun to notice, that a new basic color has made its way in as my primary color. I have not at any point felt, that things haven't been matching, but my choices have gone in a new direction - completely unconsciously.

So maybe I should think a bit different, when I go clothes shopping! Or maybe I should just let things happen?! Well, there is no risk, that I would come home with something yellow or red, though they are beautiful colors, and I do have some scarfs, which brings a bit of sparkle. But for the big things I prefer a more neutral color range.

And I - who have believed, that I decide everything using my brain!

Monday, September 17, 2018

En ny taske - A New Bag

Jeg køber aldrig souvenirs, når jeg rejser, men jeg køber somme tider noget, som intet har med udlandet eller minder at gøre. Jeg har ikke rigtig nogle bestemte kriterier, men det skal være brugbart. Ikke pynt eller småting, der bare bliver sat til at samle støv på en hylde til 'minde' om turen.

Mange forretninger er de samme i de fleste europæiske byer, uanset hvor man er, så jeg går ikke ud for at shoppe. Men jeg går da rundt i byen og ser på vinduer.

Det tøj, jeg havde på til brylluppet er mørkeblåt, og jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at jeg skulle have taske med, men så faldt jeg over en, som var så anderledes, at jeg slet ikke kunne lade være med at købe den. Farven var perfekt, og det satte lidt spræl på mit helt klassiske outfit.

Men når der kommer en ting ind, må en anden komme ud, så nu ryger min sorte Mandarina Duck Tank-taske. Jeg har haft den i mange år, og jeg brugt den ind imellem til festlige lejligheder, men der kan næsten ikke være noget i den, og den er besværlig, når man skal åbne den, uden der falder noget ud.

Lidt nyt en gang i mellem kvikker gevaldigt op.
Dækket med blå pailletter og i to størrelser. Sjov og brugbar. Bliver ikke meget bedre! 
Covered in blue paillettes and two sizes. Fun and useful. Doesn't become much better!

I never buy souvenirs, when I travel, but I do sometimes buy something, which has nothing to do with being abroad or mementos. I don't really have any specific criteria, but it has to be beautiful and useful. Not just something pretty to collect dust on a shelf as a 'memory'.

Many shops are exactly the same in Europe, not matter where you are, so I don't go out with shopping in mind. But I do go wandering around the city, and I do look a shop windows.

The clothes I wore at the wedding last week is dark blue, and I really didn't plan to carry a bag with me, but then I saw this one, which was so different, I couldn't resist buying it. The color is perfect, and it added a little fun to my totally no frills outfit.

But when one thing comes in, another goes, and now my Mandarina Duck Tank bag has finished its time with me. I have had it for many years, and I have used it occasionally at parties, but it holds nothing, and it is difficult to open without things falling out.

A new thing can make a big difference.

Friday, September 14, 2018

Slut med Facebook - Done with Facebook

For en måned siden fjernede jeg FB fra min telefonskærm. Som et forsøg. Og i går lavede jeg et indlæg på FB, hvor jeg fortalte, at jeg ikke mere vil være aktiv der.

Jeg har tidligere kommenteret, fulgt interessante links, der førte til flere interessante links, og en dag fandt jeg ud af, at jeg brugte alt for meget tid på FB. Jeg har brugt uendelig meget tid på at læse alle mulige indlæg.

Så jeg begyndte at føle, at jeg kunne bruge den tid på noget bedre. Lave noget til gavn for mig og mine kære. Jeg har fået mange gode informationer på FB, men jeg har spildt meget tid på ting, som jeg ikke kan gøre noget ved. Som ligger langt ud over mine handlemuligheder. Jeg er også blevet ked af, hvordan folk skriver til hinanden. Så jeg har ofte lukket FB med en dårlig fornemmelse i maven af spildt tid og grim opførsel.

Jeg har ikke afinstalleret app'en. Jeg lagde den bare, så jeg skulle søge efter den for at komme på. Det var underligt første dag, men allerede næste dag var det ikke noget problem, og savnet opstod aldrig, hvilket jeg faktisk er meget overrasket over.

Men sådan bliver det fremover. Den bliver liggende, hvor den ligger nu. Meget bekvemt får jeg notifikationer, som er rettet direkte til mig, så jeg stadig får information fra de lukkede grupper, jeg er medlem af.

Jeg læser mine nyheder, jeg følger nogle få blogs og vlogs, jeg hører podcasts, så jeg er stadig 'på'. Bare ikke i en endeløs kaskade af nyttige og unyttige informationer. Det er mig, der vælger.

Hvad har det så ændret? Jeg har fået mere tid, temmelig meget mere, hvilket er lidt skræmmende, når jeg ser tilbage.

Går jeg så glip af noget? Ja, det gør jeg sikkert. Men det gør ikke noget, for det ved jeg jo så ikke! :-)

Hav en rigtig god weekend!
One month ago I removed FB from my phone screen. As a test. And yesterday I made a comment on FB, where I told, that I wouldn't be active any more.

I have previously commented, followed interesting links, which lead to other interesting links, and one day I found out, that I spent way too much time on FB. I have used endless hours reading all sorts of inputs.

But one day I felt, that I could use these hours on something better. Doing something for the benefit of my dear ones and others close to me. I have had a lot of good information over time, but I have definitely also wasted a lot of time on subjects, which I can do nothing about. Issues far away from my action radius. I have also often become sad about the way, people write to each other. So I have often closed FB with a bad feeling in my stomach.

I haven't removed the app. I just placed it, so I have to make an effort to get to it. It was strange the first day, but day two it wasn't a problem. I never missed it, which actually surprices me a lot.

And that is how it is going to be. It stays, where it is now. Very convenient I get notifications, which are directed to me, and I still get info from the private groups, which I am a member of.

I read my news, I follow a few blogs and vlogs, I hear podcasts, so I am not off grid. I am just not participating in an endless cascade of useful and useless information. I'm the one choosing what to read.

What has it changed? I have more time, quite a lot more, which is kind of scaring, when I look back.

Will I miss out on something? Yes, probably. But it doesn't matter, because I will not know that, will I? :-)

Have a great weekend!

Thursday, September 13, 2018

Hvor er det surt! - This Really Sucks!

Jeg har lige fået at vide, at min genhusning er blevet udskudt! Øv, øv, øv!

Hvordan skal man reagere på det? Jeg har lagt planer, der skulle gøre det hele let og sat mig op til at være helt klar til første uge i december, så jeg kunne holde en dejlig jul i mit nye, midlertidige hjem, og så er det hele udsat til sidst i februar næste år! Ti uger mere.

Det firma, der skulle stå for miljøsaneringen indendørs er gået konkurs, og så er den sådan set ikke længere.

Selvfølgelig bliver det lettere i julemåneden, hvor der i forvejen sker så meget, men alligevel...

Hvor er det træls!

Nu kan man jo kun håbe på, at der ikke er flere af de involverede firmaer, der gør det samme, så der sker yderligere udsættelser.

Jeg krydser fingre.
Udsigten fra mine vinduer - The view from my windows

I have just had a mail saying, that my rehousing has been postphoned! 

How should one react to that? I have made plans, which should make everything easy, and put myself up to be totally ready for the first week of December, so I could spend a nice Christmas in my new, temporary home, and then it has all been postphoned until late February next year! Ten weeks more.

The company, which should take care of the indoor environmental remediation has gone bankruptcy, and that is that.

Of course it will be easier during Christmas month with do many other things going on, but anyway...

It is so annoying!

Now we can only hope, that no more of the involved companies do the same thing, so further postphonements happen.

I cross my fingers.

Tuesday, September 11, 2018

Feriefølelse og et bryllup - Holiday Feeling and a Wedding

Så er vi hjemme fra ferie igen. Det var dejligt, og vi var inviteret til et fantastiske bryllup. Prinsen fik sin prinsesse, og så håber man jo på al medgang i verden for det unge par.

Da jeg kom hjem i går og havde pakket ud, kom jeg til at tænke på, at når jeg har haft ferie og er hjemme igen, går der kun 5 minutter, og så er den væk. Kender I den følelse? Man kommer ind ad døren, og så er ferien forsvundet. Man glæder sig til den, man er i den, og så er den væk. Man har minderne, men ikke følelsen. Fordi feriefølelse er flygtig.

Ferie betyder, at man kommer ud af sine vante rutiner. Ud af sine vaner - madvaner, sovevaner, alle slags vaner, og man har tid til at opleve nye ting. Og tid til at lave ingenting.

En stor del af ferien er, at man ikke er overvældet af alle slags pligter. Det kan godt være, at man er nødt til at vaske undervejs. Man skal måske også lave lidt mad og gøre lidt i orden, fordi der bliver for rodet og beskidt. Men af en eller anden grund er det ikke så uoverkommeligt, som det er hjemme.

Forskellen ligger i enkelheden.

Når man pakker til ferie, pakker man det, man behøver. Man slæber ikke mere med end højst nødvendigt. Selvfølgelig fordi man kun har de kræfter, man har, og det er en god tilgang. Kun at 'slæbe' det, der er nødvendigt, og det man har kræfter til.

Hvis vi indrettede vores hjem, så vi kunne 'slæbe' det og kun havde det nødvendige, ville vi få overskud til at lave ny mad, opleve nye ting, tid til at lave ingenting, og vi så bare skulle vaske og ordne lidt en gang imellem.

Så afhænd alt det, der er unødvendigt og for tungt og overfør feriefølelsen til hverdagen.

Bruden gemmer sig for sin kommende mand - The Bride hiding from her husband in spe

Den lille brudepige på opdagelse - The small bridesmaid on the prowl

I sikkerhed hos storebror - Safe with Big Brother (hendes 'baby' skal med alle steder)
Ringbærer og brudepige - Ring Bearer and Bridesmaid (her 'baby' goes everywhere)


We are now back from holiday. It was lovely, and we attented a beautiful wedding. The prince got his princess, and then we hope for all the best for the young couple.

When I came home yesterday and unpacked, I was thinking, that when I have been on holiday and come back, 5 minutes pass, and then it is all gone. Do you know that feeling? You walk in your door, and then holiday is gone. The feeling is gone. You look forward to it, you are in it, and then it is gone. You have the memories, but not the feeling. Because the holiday feeling is ethereal. 

Holidays mean that you get out of your normal routines. Out of your habits - food habits, sleeping habits, all kinds of habits, and you have time to experience new things. Time to do nothing.

A big part of a holiday is, that you don't get overwhelmed by all kinds of dutires. Maybe you have to do a bit of laundry. Maybe you have to make some food and do a bit of cleaning up, because things get too messy. But for some reason this is not as difficult, as it is at home.

The difference is in the simplicity.

When you pack for a holiday, you pack, what you need. You don't tow more than necessary. Of course because you only have the strength, you have. It is a good way of thinking. Only to 'tow' what is necessary, and what you have the strength for.

If we made our homes, so we could 'tow' it and only had, what is necessary, we would have the mental surplus to make new food, go have new experiences, to do nothing, and then we would have to do a bit of laundry and cleaning now and again.

So get rid of all the unnecessary and heavy stuff, and transfer the holiday feeling to your everyday lives.

Friday, September 7, 2018

Vores smukke gade - Our Beautiful Street

Vi er i smukke omgivelser, og livet er dejligt 😊
These are our beautiful surroundings, and life is good 😊

Thursday, September 6, 2018

Rejsemood - Travel Mood

Nogen gange går en rejse ikke helt som planlagt. Der er forbindelser, der kikser, tidsplaner, der alligevel ikke kan nås, fordi man ikke er stedkendt. Alt muligt, der kan gå 'galt', hvis man vælger at se det sådan.

Men hvis man vælger at se det som en del af at rejse, og at det vigtigste er, at de med de små ben har det godt - og samtidig ikke placerer ansvaret for alt det, der gik anderledes end forventet på een person, men tager et medansvar og griner af fejltagelserne, så går det hele ret glat - trods bumpene 😊

Og nu er vi her og har hygget med familie hele dagen i går. Og det fortsætter vi med igen i dag 👍❤


Sometimes a travel doesn't go quite as expected. There are connections, which don't connect, imposssible time schedules, because you don't know distances. Everything can go 'wrong', if that's the way you choose to look at it.

Or you can choose to see it as a part of traveling, and the most important thing is, that the ones with the small legs are fine - and at the same time don't put the responsibility on one pair of shoulders, but are acting as a co-responsible person, things will go smoother and the bumps will not be that bad.

And now we are here. We spent a cozy day yesterday with family, and we will continue that way today ❤👍

Monday, September 3, 2018

Ferieforberedelser - Holiday Preparations

Lige nu er det hele rodet til! Men i morgen ved denne tid sidder jeg i et fly på vej sydpå. Ikke kun på vej til ferie, men også til et stort og festligt bryllup!

Når jeg skal rejse, gør jeg ikke mange forberedelser. Det vigtigste er at have vasket 'i bund'. Så kan jeg vælge og vrage i mit tøj.

Jeg holder alt på et minimum, og jeg har de sidste mange år kun rejst med min trolley. Det, der ikke kan være i den, skal jeg ikke have med. Jeg checker den dog altid ind, for jeg gider ikke at slås med toldere om væsker, og jeg gider ikke slås om plads i bagagerummet i flyveren, og jeg har ikke så travlt, at jeg ikke har tid til at vente på min baggage. I flyet har jeg bare et net under sædet med de ting, som jeg skal bruge under flyvningen. Så har jeg let ved at få fat i tingene.

Nu er der jo selvfølgelig den tvist denne gang, at jeg skal have tøj med til brylluppet, men så må noget andet vige, og i dette tilfælde bliver det ting som sæbe, hårshampoo o.s.v. Det kan købes de fleste steder, og jeg efterlader det eller giver det væk, når jeg rejser hjem. Det er ikke mange kroner, det drejer sig om.

Så nu skal der pakkes, vandes blomster og ryddes rundt omkring i huset, så det er rart at komme hjem igen.


Right now my house is quite messy! But tomorrow at this hour I will be on a plane going to warmer areas. Not only on holiday, but also to a big and festive wedding!

When I am traveling, I don't make many preparations. The most important thing is, that all my clothes are clean. Then I can pick and choose.

I keep everything I bring to a minimum, and for years now I have only traveled with my trolley. What can't be packed in it, isn't going anywhere. Though I always check it in, because I cannot be bothered with the customs about liquids, and I don't want to fight anyone about the luggage space in the cabin. I am not that busy, that I cannot wait for the luggage to roll in. In the plane I only bring a light tote, which can be under my seat with the stuff I need during the flight. Then I have easy access.

Now there is a twist this time, that I am going to bring clothes for the wedding, but then other stuff has to go, and in this case it probably will be things like bodyshampoo, hairshampoo etc. That can be bought everywhere, and I normally leave it or give it away, when I go home. It is not a big expense.

So now I start packing, the plants need watering, and the house will get a small declutter, so it is nice to come back home again.

Friday, August 31, 2018

Ind- og udlisten - The In and Out List

Så er det den sidste dag i måneden, og da jeg jo er begyndt en gennemgang af det hele som forberedelse til mit flytning, er der nogen ting, der er kommet ud af hoveddøren. Der er også nogle nyanskaffelser og nogle erstatninger.

Vi starter med ud-listen

1 grydelåg - passer ikke til nogen af mine nuværende gryder
2 t-shirts - ødelagt af solcreme! Bliver indpakningsmateriale, når jeg skal genhuses
1 afhakkede jeans - har udtjent deres liv hos mig
1 fotomagasin - har gennemtygget det
1 bh - øh! Meget yndig - dårlig pasform (det er ikke sjovt at 'falde ud'!)
1 fnugrulle - det skulle være en genbrugs-fnugrulle, men den virker ikke
2 håndklæder - totalt slidt op. Bliver indpakningsmateriale, når jeg skal genhuses
1 par hvide bukser - pasformen er ikke min pasform mere
1 brun poncho - bruger den aldrig
1 kuglespil - bliver aldrig leget med
2 vandflasker - har et termokrus og en termoflaske. En til varmt og en til koldt
2 kamera-remme - bruger dem ikke
1 regnemaskine - hvem bruger dem i dag? Men den går til genbrug
1 passepartout skærer - jeg har ikke håndkræfter til det
1 spansk grammatik - skal ikke lære spansk ad grammatik-vejen :-)
1 stegepande - ridset i belægningen
1 par blå bukser - totalt fejlkøb, som jeg får en gangs skyld ikke fik returneret. Aurrgh!
1 håndstrap til kamera - knækkede og jeg tabte kameraet ned i betonen. Det holdt! Godt kamera!
1 par sandaler - slidt ned

På ind-siden er der så:

1 par sandaler - erstatning
1 trækasse til krydderier - afstedkommet af støv og omflytning i mit køkken
1 sæt tøj - bryllup i Spanien snart :-) og en halskæde, der passer til (udsalg)
1 blå bluse - er begyndt at se lidt på efterårs/vinter garderoben

Og det var det. Så nu foregår sorteringen til henholdsvis genbrug og containerpladsen. Jeg har det så godt, når det er gjort.

Jeg gemmer normalt ikke tøj og stof, der ikke kan gå til genbrug, men nu kommer det alt sammen ned i en kasse, så jeg har pakkemateriale til senere. Så undgår jeg at skulle købe bobble wrap til de skrøbelig ting, som jeg skal pakke, når jeg skal genhuses.

Hav en rigtig dejlig weekend.Now it is the last day of the month, and I have, as you know, started the de-cluttering of my home as preparation for my move, so there is quite a lot of stuff which goes out the front door. There are also some new items and a few replacements, which have come indoors.

We start with the out list

1 lid - doesn't fit to any of my pots
2 t-shirts - ruined by sun screen! Saved as wrapping for my rehousing
1 pair of cut-off jeans - has outlived life in my life
1 photo magazine - has 'chewed' it forth and back
a bra - eh! Very lovely - bad fit (it is no fun to 'fall out'!)
1 lint roll - supposed to be reusable, but it doesn't work
2 towels - totally worn out. Saved as wrapping for the rehousing later this year
1 pair of white pants - the fit doesn't fit my fit anymore
1 brown poncho - never uses it
1 box of toys - nobody plays with it
2 water bottles - I have a thermo mug and a thermo bottle. One for warm drinks and one for cold drinks
2 camera straps - never use them
1 calculator - who uses them today? Still goes to the 2nd hand shop
1 passepartout cutter - I don't have the strength in my hands to cut
1 Spanish gramma - I am not going to learn Spanish the gramma way :-)
1 frying pan - scratched and ruined in the coating
1 pair of blue pants - total purchase mistake, which I for once didn't get to return in time! Aurggh!
1 hand stap to my camera - broke and I lost my camera down into the pavement. No damage. Good camera!
1 pair of sandals - totally worn out

On the in list is:

1 a pair of sandals - replacement
1 wooden box for my spices - due to dust and moving things around in my kitchen
1 new blouse and a pair of pants - wedding in Spain coming up plus a necklace (from a sale)
1 blue blouse - has sort of started my autumn/winter wardrobe.

And that was it. So now the sorting for the 2nd hand shop and the container place has started. I feel so good, when that is done.

I normally don't keep things like worn out clothes and towels, which are too damaged for the 2nd hand shop, but now everything go into a box, so I have packing materials for later. Then I can avoid buying bobble wrap and likewise for the more delicate things, when I am being rehoused.

Have a great weekend.

Wednesday, August 29, 2018

Ledninger og opladere - Cords and Chargers

Hvordan har I det med ledninger og opladere? Jeg har haft det skidt, fordi det er noget, der altid roder!

En dag bestemte jeg mig for, at sådan skulle det ikke være mere. Det skulle være slut. Jeg ville ikke mere lade mig ophidse over, at ledningerne til mine opladere filtrer sig sammen - for det gør de! Altid! Og sådan er ledningers natur. Sådan er de født. De kan ikke gøre for det.

Jeg har prøvet 100 måder at rulle dem sammen på. At sætte dem sammen med kæmpeclips. At sætte dem samme med strips. At putte dem i alt muligt. Rulle dem og hænge dem. Bare for at styre dem.

Men har jeg fundet ud af, at det tager akkurat lige så lang tid at skille ledningerne fra hinanden, som det gør at have et striks oprulning-system. Så det er lige meget. For mig. Ikke mere irritation på den front. Jeg har accepteret, at sådan er livet i den kategori.

Til gengæld har jeg dem så i denne kurv, som jeg synes, er så sød. Den er håndlavet af søgræs og genbrugsplastic. Natur og genbrug. Det bliver ikke meget bedre. Så den har en stor andel af den manglende irritation.

Somme tider må man bare indordne sig efter naturen.

Orden - Order 

Uorden - Mess

Orden igen - Order again!

How do you feel about chargers and cords? They have always irritated me a lot, because they are always a mess!

One day I decided, that it shouldn't be like that anymore. Over and done with. I decided not to get upset, that the cords always tangle - because they do. Always! And that's the nature of cords. That's the way they are designed. They cannot help it.

I have tried 100 ways to roll them. To put them into gigantic clips. To put them together with strips. Roll them and hang them. To make them orderly in every way. Just to keep uncluttered.

But  I have found out, that it takes just as long time to have a strict 'roll-system', as it does to untangle them. So it doesn't matter. To me. No more irritation on that front. I have accepted, that that's the way life is in that category.

But I have this beautiful basket, where my cords and chargers are now. The ones I use regularly. It is handmade out of seagrass and recycle plastic. Nature and recycle. It doesn't become much better, and it has a big part of the missing irritation.

Sometimes you just have to adapt to nature.