Wednesday, June 20, 2018

Begræsning af livet på de sociale medier - Limiting the Life on Social Media

Min formiddag forsvandt! Jeg havde så mange gode planer, men de blev ikke rigtig til noget. Det vil sige, at da jeg endelig kom i gang, måtte jeg skynde mig for at nå det hele. Og det ærgrede mig.

Min formiddag forsvandt nemlig på de sociale medier.

Det er simpelthen for tåbeligt, så nu har jeg besluttet, at jeg vil være på nettet max en halv time om morgenen og et kvarter om aftenen. Nyheder, FB, Instagram og diverse links, som det medfører. Max. 45 minutter om dagen!

Jeg tror, at det bliver svært, men alt det skærm-kiggeri er jo som at leve alle andre menneskers liv i stedet for ens eget! Jeg bliver så let afledt af et link, der sender mig videre til et andet link, og så forsvinder tiden.

Men det skal være min tid! Jeg vil bestemme, hvordan jeg bruger den, og det gør jeg ikke gennem at læse, hvad andre bruger deres tid til.

Det er selvfølgelig lidt at skyde sig selv i foden, for jeg håber selvfølgelig, at der er mange, der læser min blog, men jeg håber og ønsker alligevel, at I bruger tiden til at leve jeres eget liv - og så kigger her ind en gang i mellem og får lidt inspiration til at leve lidt enklere.

Det lidt enklere liv begynder for mig nu!


My morning disappeared! I had so many good plans, but they didn't really get into play. When I finally got going, I went from having enough time to be really busy. And that annoyed me.

You see, my morning disappeared on the social media.

It is just too brainless, so now I have decided, that I will be on the net max ½ an hour in the morning and 15 minutes at night. News, FB, Instagram and the links, which comes with that. Max 45 minutes a day.

I think, that it is going to be difficult, but it is a bit like living other people's lives and not your own! I get distracted so easily by a link, which links me to a new link, and then time is flying.

But I want it to be my time! I will be in control about, how I use it, and I don't do that by following, what others spend their time on.

It is a bit like shooting myself in the food, because of course I hope, that many people will read my blog, and yet I hope, that you would spend the time living your own lives - and then pop in her on my blog once in a while to get a bit of inspiration to live a little simpler.

The little simpler life is starting for me now!

Monday, June 18, 2018

At blive væk og finde noget - To Get Lost and Find Something

For et par uger siden skulle jeg finde en adresse inde i København og gik forkert. Men somme tider må jeg erkende, at jeg egentlig ikke går forkert, selv om jeg måske ikke havner, hvor jeg skal. For så kommer jeg steder hen, hvor jeg ikke har været før, og denne gang på den meget lange omvej fandt jeg det firma, som skal ombetrække mine stole.

I sidste århundrede (!) købte jeg nogle konferencestole af mit gamle firma, da de anskaffede nye. Jeg har altid siddet godt i dem, og det gør mine gæster også. Min sofa bliver stort set ikke brugt. Alle bliver siddende ved bordet.

Nu trænger de stole til en ombetrækning.

Jeg har selv ombetrukket dem for mange år siden, men der er en grund til, at der er nogle, der kan kalde sig fagfolk og andre, der må kalde sig amatører. Ombetrækningen blev sådan set ret godt, men nu synes jeg, at de fortjener at få den helt rigtige behandling, for der er ingen tvivl om, at det kan gøres bedre.

Somme tider er det helt rigtigt at gå forkert.
A couple of weeks ago I was trying to find an address in Copenhagen, and I took the wrong direction. But sometimes I have to acknowledge, that I don't really take the wrong way, even though I don't end up in the place intended. Because then I go places, where I never have been before, and on this (long) detour I found the company, which is going to upholster my chairs.

In the last century (!) I bought some conference chairs from my old company, when they replaced them with new ones. I have always loved sitting in them, and so do my guests. My sofa is almost never in use. Everybody stays at the table.

But now my chairs need maintenance.

I have done it myself before many years ago, but there is a reason, why some people can call themselves experts and others, who are amateurs. My work became quite good actually, but now I think, that they need the right treatment, because there are no doubts, that it can be done better.

Sometimes it is right to take the wrong direction.

Wednesday, June 13, 2018

At få sat ord på - To Put into Words

Kender I det, når man endelig får sagt noget, som man ikke før har kunnet sætte ord på før?

Pludselig er der en forklaring, som har ligget og ulment i hovedet, men som man ikke har kunnet formulere, når nogen har spurgt uden at komme til at kaste sig ud en lang forklaring, som folk ikke gider høre.

Men pludselig kommer ordene helt ubesværet. Forklaringen på, hvorfor jeg gør mit bedste for at være en bevidst forbruger, og hvorfor jeg vælger at leve med så få ting som muligt.

Fordi jeg vil leve småt, ubekymret og ubelastet. Ikke stort, bekymret og belastet.

Småt og ubekymret dækker over, at jeg hellere vil bo et lille sted, som jeg kan betale, uanset hvad der sker, end jeg vil leve et stort sted, der kræver, at jeg forpligter til at tjene mange penge hver måned. Derfor småt og ubekymret.

Belastet dækker over, at jo mere jeg ejer, jo mere skal jeg passe. Jeg er ikke belastet af en masse rengøring, pligter og vedligeholdelse. Man kan selvfølgelig have rengøringshjælp, og man kan betale sig fra vedligeholdelse, men det er så bare en udgift yderligere, som jeg skal tjene flere penge til.

Så når jeg næste gang bliver spurgt, hvorfor jeg lever, som jeg gør, så har jeg svaret:

Fordi jeg vil leve småt, ubekymret og ubelastet.


Have you ever experienced, when you finally say something, which you haven't been able to put into words before?

All of a sudden the explanation, which has been simmering in your head, comes out. The explanation which you haven't been able to express, when somebody has asked without giving a long speech, which nobody cares to listen to.

But right there the words came totally effortless. The explanation about why I do my best to become a conscious consumer, and why I choose to live with as little stuff as possible.

I want to live small, carefree and without being weighed down. I don't want to live big, worried and being weighed down.

Small and carefree cover, that I will rather live in a small place, which I can pay, no matter what happens, than I will live in a big place, which demands, that I am obliged to earn a lot of money every month. Therefore small and carefree.

Being weighed down covers,  that the more I own, the more I have to take care of. I don't want to be weighed down with a lot of cleaning, duties, and maintenance.  Of course you can buy help for both things, but this just leads to more expenses and another kind of obligation, which I have to earn money for.

So the next time I am asked, why I live the way I do, I will answer:

 Because I want to live small, carefree, and without being weighed down.

Monday, June 11, 2018

Dukkevugge færdig - Doll Cradle done

Så er den færdig, og jeg synes selv, at den er yndig! Den er totalt 60 - 65 år gammelt genbrug, så den har ikke kostet noget - ud over en vaskemaskine-reparation, men det er historie :-).

Jeg glæder mig til, at Favorit Baby skal have den, men hendes forældre bestemmer hvornår. Selv om hun ikke er ret gammel, er hun meget nænsom og forsigtig, og hendes dukker bliver pakket ind i alt muligt blødt og pink - som skal ligge helt fladt og ordentligt. Hun rydder også ting på plads af sig selv.

Der ikke er noget legetøj, der venter i kælderen til Favorit Storebror. De ting, jeg havde, er leveret til Legetøjsmuseet på grund af historien bag dem. Det var en kran, en bil og en sporvogn af træ, ret groft bygget på Helsingør Skibsværft under 2. verdenskrig, og ingen drenge ville finde på at lege med dem i dag.

Efter nogen overvejelse gav jeg dem videre for nogle år siden, og det er jeg glad for. De er bevaret og kan blive set af andre. De ligger ikke bare i en kælder, der altid er truet af vandskade. De ligger ikke i en kasse, som bliver flyttet rundt i en uendelighed uden glæde for nogen, og de bliver heller ikke ballast for nogen, der ikke har tilknytning til dem en gang i fremtiden. Hverken fysisk eller psykisk.

Men selvfølgelig skal Favorit Storebror også have noget, når Favorit Søster får gaver uden speciel anledning, når det er noget så stort.

Det finder jeg ud af med Favorit-forældrene.Now it is done, and I think, that is has become quite lovely! It is totally reuse of 60-65 years old material, so it hasn't cost anything - apart from a washing machine repair, but that is all history :-)

I am looking forward to giving it Favorite Baby, but her parents decide when. Even though she isn't very old, she is very careful and gentle, and her dolls get wrapped in anything soft and pink - which has to lay totally straight and orderly. She also puts things back in place by herself. 

Unfortunately, there aren't any old toys in the basement for Favorite Big Brother. The things, I had, have been given to the Danish Toy Museum because of the story behind them. It was a crane, a car and a tram made very simple out of wood at Elsinore Ship Yard during the 2nd World War, and no boys of today would play with them.

After some consideration I passed them on some years ago, and I am happy about that. They are preserved and can be seen by others. They are not just lying in a basement, which always is a target for water damage. They are not put away in a box, which will be moved around endlessly without being of any value to anyone, and they will not be a heavy load mentally or physically for somebody in the future, who hasn't any connection to them. 

But of course Favorite Big Brother is going to have a gift, when Favorite Sister has one without any special occasion, when it is something this big.

The Favorite Parents and I will figure something out.

Thursday, June 7, 2018

En dag uden planer - A Day without Plans

Hvad gør man i denne hede?

Ja, hvad kan man gøre? Man kan bestemme sig til at tage det helt roligt og lade dagen komme af sig selv! Ingen specifikke planer.

Og hvad er der så sket? Jeg har
 • været i bad, ordnet hår, spist morgenmad og læst nyhederne
 • ryddet op i hele huset og ordnet køkkenet
 • sorteret alt skrald til containerpladsen
 • bestilt varer over nettet
 • printet billet til musicalen De Tre Musketerer til i aften - ikke fordi det er noget særligt at printe, med mindre man skal hente sin gamle, meget tunge printer ud af et skab
 • vasket sengetøj
 • moppet mit gulv over hele huset - renoveringsarbejdet støver så meget, at det knasede mellem mine tænder, da jeg vågnede i morges!
 • vasket dukkevuggen, så den nu er klar til montering
 • klargjort nogle billeder, jeg skal bruge i mit arbejde
 • skrevet indkøbsliste over de ting, jeg er nødt til at købe selv
Alt sammen uden at få sved på panden! Hvad sker der dog? Kl. er kun 10!

Måske skulle jeg tage nogle flere dage uden planer. Det er værd at tænke over.
 What to do in this Heat? 

Yes, what can you do? You can decide to take it easy and just let the day come to you! Totally calm! No specific plans.

And what happened? I have
 • taken a shower, done my hair, eaten breakfast and read the news
 • gone through the entire flat for clutter and cleaned the kitchen
 • sorted the trash for the container place
 • ordered groceries over the internet
 • printed out the ticket for the musical The Three Musketeers for tonight - not because printing is something special, unless you have to take your really heavy printer of the closet
 • washed some bedlinen
 • mopped my floor all over the house - the renovation work is creating so much dust, that I could feel the gravel dust between my teeth, when I woke up this morning!
 • washed the doll cradle again, so now it it ready for next step
 • made photos ready for some work I have going on
 • written a grocery list for the things I have to pick up myself
Everything without breaking a sweat! What is happening? And it is only 10 o'clock!

Maybe I should make some more days without plans. That is worth thinking about.

Monday, June 4, 2018

Køber du pynt? - Do You Buy Knickknacks?

Jeg har en veninde, der klager over manglende plads i skabe og skuffer. Hun siger selv, at hun ikke køber ret meget og aldrig store ting . Hun køber bare lidt 'hygge'. "Det er jo dejligt at pynte op og forny. Ellers bliver det hele så trist."

Det kan hun jo have ret i. Hun vil typisk købe lidt stearinlys, nogle nye lunch servietter eller en lille dug, et par søde lysestager, et par potteplanter i nogle søde zink urtepotteskjulere, og hendes borddækning er altid ny og spændende. Hun er så god til det.

Men uden at tænke på det akkumulerer hun ting, for når man ser på hendes indkøb, er det kun stearinlysene og potteplanterne, der er forgængelige. Bagefter skal der findes plads til lunch servietterne, lysestagerne og urtepotteskjulerne. Sammen med alle de foregående hygge-indkøb.

Tænk over det, når du køber lidt nyt til at friske op med. Tænk på at købe noget, der er forgængeligt. Pynt et frugtfad. Køb stearinlys i en ny farve. Sæt en potteplante i en urtepotteskjuler, som du allerede har. Køb blomster til den vase, der står inderst i skabet allerede.

Brug det, du har. Så sparer du både plads og penge.I have a girlfriend, who always complains about not having enough space in her closets and cabinets. She claims, that she doesn't buy very much, and she never buys big things. She is just buying a bit of  'hygge'. "It is nice to decorate and get something new. Otherwise everything becomes so boring."

And that is true. She will typically buy some candles, new place mats or a small table cloth, a pair of pretty candle holders, and couple of plants in decorative zinc pots, and her lunch table decorations are always new and beautiful. She is definitely very good at it.

But without thinking about it she is accumulating stuff, because when you look at her purchases, it is only the candles and the plants, which are going to disappear. She will have to find space for the table mats, the candle holders and the pots. On top of all the previous 'hygge'-purchases.

Think about it, when you want to buy something to brighten you home.. Buy something, which will not take space up after use. Make a fruit platter. Buy candles in a new color. Put a new plant in a pot, which you have. Buy flowers for the vase, which is standing in the back of the kitchen cabinet already.

Use what you have. You will save space and money.

Thursday, May 31, 2018

Altan-stole - Balcony Chairs

Allerede da jeg flyttede ind i denne lejlighed i 2011, var planen ifølge renoveringen (som jo skulle have været færdig for flere år siden) at jeg skulle have den nuværende franske altan skiftet til en rigtig altan. Jeg kom fra en lejlighed med altan, og derfor satte jeg mine flotte teaktræsstole i kælderen.

Jeg har haft de stole i en del år, men de er god kvalitet, tidløs design og meget behagelige.

Der var dog også ulemper. De var tunge, for de var af massiv teak. Meget tunge. Og store. Meget store, og så kan man klemme sine fingre noget så grumt i dem, da de har flere indstillinger.

Så med den nye viden, der løbende kommer frem under en renovering, fandt jeg ud af, at stolene ville være alt for store til den altan, der kommer op nu. Der ville ikke blive plads til den mindste lille blomst.

Så selv om jeg gerne ville have beholdt dem, er de nu blevet solgt. Sæsonen er den rigtige, og prisen var god.

Det betyder selvfølgelig, at jeg bliver nødt til at købe nye stole, når jeg er blevet genhuset, men så har jeg jo pengene til det. Så næste forår skal jeg ud og se på stole, der passer til mit nye hjem!

Det er rart at tænke på, når man sidder her i støv og støj fra arbejdet udenfor.

Så man kan vel kalde det en win-win-situation!


Already when I moved into this flat in 2011, the plan for the renovation (which have been delayed for several years already) showed, that the present French balcony whould be replaced with an ordinary balcony. I came from a flat with a balcony, so I put my really nice balcony chairs into the basement.

I had already then had these chairs for some years, but they are of good quality, timeless design and very comfortable.

There were downsides though. They were massive teak, and therefore heavy. Very heavy. And big. Very big, and then you can squeeze your fingers so bad in them, because they have different positions.

So with the new knowledge, which you get little by little during a renovation, I found out, that the chairs would be way too big for the balcony, which comes up now. There wouldn't be room for the smallest flower.

So even though I would have liked to keep them, they have now been sold. The season was right, and the price was good.

Of course this means, that I have to buy new chairs, when I have been rehoused, but now I have the money for it. So next Spring I will go looking for chairs, which fits my new home!

It is nice to think about these things, which you sit here covered in dust and noice from the work outside.

So you can call it a win-win-situation!

Tuesday, May 29, 2018

Dukkevugge - Doll Cradle

Selv om man er minimalist, behøver man ikke at smide alting ud. Heller ikke selv om det skal stå og vente lidt på at blive brugt! Familie-klenodier kan være et gode. Men kun hvis de giver værdi. Der skal være et formål, og det skal være noget helt specielt. Og det er det her!

Det er en 65år gammel dukkevugge med tilhørende sengetøj!

Den er så smuk, og nu er jeg gået i gang med at istandsætte den. Jeg tager mig god tid, for Baby Favorit person er ikke helt gammel nok, selv om dukker allerede er det store hit. Hun er lidt for voldsom endnu, men jeg er gået i gang, så den kan stå klar til, når hendes forældre siger GO!

Jeg har allerede omtalt den, fordi det var en af puderne til den, der 'eksploderede' i min vaskemaskine og blev til en masse, der lignede rabarber-kompot. Heldigvis fungerer vaskemaskinen igen, men vuggen bliver ikke billig, hvis man regner reparationen med!

Alligevel er det oplevelsen værd! Jeg glæder mig til at give hende den, og nu skal jeg have udtænkt, hvad Favorit Storebror så skal have. For han skal ikke snydes.


Even though you are a minimalist, you don't have to let go of everything. Not even if it has to be stored for a while before use! Family heirlooms can be of value. But only if it makes value and have a special purpose - and that is what this has!

It is a 65 year old doll cradle with bed linen!

It is so beautiful, and now I have started restoring it. I am taking my time, because Baby Favorite Person isn't quite old enough yet, even though dolls already are the big thing. She is still too hard-handed, but I have started, so it will be ready, when her parents say GO!

I have already mentioned it here, because it was one of the pillows for the cradle, which 'exploded' in my washing machine and became a mass of something looking like rhubarb compote! Luckily the washing machine is working again, but the cradle doesn't become cheap, if you count the repair on top!

But it is worth it! I am looking forward to giving it to her, and now I have to think about, what Favorite Big Brother is going to have. Because he should not be cheated.

Friday, May 25, 2018

Forbrugs-stigen - The Ladder of Consumption

I den vestlige verden har vi lært at måle succes og lykke med ting og synlig status. En stor bil eller flere biler, et stort hus, et 'fedt' job, exotiske ferier, store fester, dyre smykker og dyrt tøj. Succes er blevet en konkurrence. Om forbrug. Dem, der har råd til mest, bliver mest respekteret. De har opnået 'lykken'.

Det er i hvert fald, hvad reklamer fortæller os: Du skal købe (mere), så bliver du lykkelig. Vi ved godt, at det ikke er sandt, men det er et konstant bombardament, og vi bliver fristet. Langt de fleste af os. For hvem vil være bagud af dansen?

Det er som en trappe, hvor vi bare skal tage det næste trin for at blive den person, vi gerne vil være. Men der er altid et trin mere. Vi når aldrig toppen - for den findes ikke. Derfor er vi forbrugere - eller rettere over-forbrugere.

Men vi bliver ikke lykkelige, fordi vi forsøger at købe os til en ny identitet og eller en 'højere' status. Lige meget hvor meget vi køber, så sker det ikke.

Videnskaben har nu konstateret, at man bliver glad over økonomisk fremgang og status - indtil man har nået en vis grænse. Når de mest basale ting har nået et bestemt stade, så sker der ikke mere på 'lykke-fronten' - i hvert fald ikke bare ved anskaffelse af ting eller stræben efter 'mere' status. Nye ting og nye trin op på rangstigen giver ikke andet end et øjebliks konstatering af, at nu er der 'mere' af noget.

Har du nogen sinde ønsket dig noget rigtig meget, og når du så har fået det, har du følelsen af, at nu har du den/det, og hvad skal der så komme der efter? Vi får suset af at købe, og i næste øjeblik er vi videre.

Det er ikke forkert at ønske sig noget, men lykke er ikke at accumulere ting og status.

Prøv i stedet at tænke på, hvornår du sidst har følt det sus i kroppen, der giver ro og glæde? Hvor du har været der, hvor du ønsker, at intet må forstyrre det, der skete. At tiden godt måtte gå i stå, så du kunne forlænge oplevelsen.

Tænk over det et øjeblik - og gå så ud og gør meget mere af det.

Rigtig god weekend!


In the Western part of the world we have learned to measure success and happiness with owning stuff and having a high economical status. A big car or several cars, a big house, a 'cool' job, exotic holidays, big parties, expensive jewelry and expensive clothes. Success has become a competition. About spending. The ones, who can spend the most, get the most respect. They have achieved 'happiness'.

At least that is, what advertisements tell: You have to buy (more) to become happy. We know, that this isn't true, but it is a constant bombardment, and we get tempted. Most of us. Because who doesn't want to be a success?

It is like a ladder where you just have to take one more step to become the person you want to be. But there will always be one step more. We will never reach the top - because it doesn't exist. That is why we become consumers - or rather excess consumers.

But we don't become more happy trying to buy a new identity or a new status. No matter what we buy, it doesn't happen.

Scientist have now made studies, which prove, that you become happy achiving economical progress and status - until you have reached a certain level. When the most basic needs have been reached, no more is happening on the 'happiness-ladder' - at least not by consuming more stuff or reaching a 'higher' status. New items and new steps op the rank ladder give nothing but a moment's findings of, that now there is 'more' of something.

Have you ever wanting something really bad, and then - when you have got it - gotten the feeling, that now you own it, what has to come next? We get the thrill of buying, and the next moment we are done with it.

It isn't wrong to have wishes, but happiness is not accumulating stuff and status.

Try thinking about, when you get that feeling in your body, which creates tranquility and joy? When have you been in a situation, where you wish, that nothing would disturb it? When have you wanted time to stop, so you could make this feeling last longer?

Think about it for a bit - and then go do much more of that.

Have a great weekend!

Tuesday, May 22, 2018

Fantasi-krop - Fantasy Body

I dag har jeg været inde i byen for at se på bryllupstøj. Rolig nu, det er ikke mig, der skal giftes, men jeg er så heldig at være blevet inviteret til bryllup i udlandet i september. Det er sydpå, så jeg var ude og se på festligt sommertøj.

Der er meget hvidt tøj i butikkerne, men det duer jo ikke til brylllup. Det gør sort heller ikke, og jeg er ikke rigtig til de mange blomstrede ting, som er fremme nu.

Men det var ikke problemet. Det var, at jeg altid falder for det, som var smart til mig, da jeg var yngre. Jeg er høj, og jeg var meget slank. Et siv! Jeg har stadig lange slanke arme og lange slanke ben, men på midten er jeg ikke som før! Taljen er ikke helt så markeret mere.

Så jeg prøvede en del kjoler og forskellige sæt med bukser, men der var ikke rigtig noget, som jeg syntes klædte mig. Jeg skulle heldigvis også købe nogle t-shirts og en skjorte som erstatning for nogle ting, der var slidt op. Helt ned til at to af de aflivede t-shirts er blevet til klude! Det lykkedes mig heldigvis at finde noget pænt!

Så jeg skal gentænke. Jeg er ikke den, jeg var. Jeg er, som jeg er nu. Ikke noget body-shaming her. Men en ting er at købe en t-shirt og et par jeans. En anden ting er at købe noget smukt festtøj, som klæder mig, og som også føles godt at have på.

Så jeg søger videre.

Hvidt og marine - det går man ikke fejl af, men det er jo ikke bryllupstøj!
White and blue - then you don't go wrong, but it is not wedding clothes!

Today I was in Copenhagen shopping for wedding clothes. Easy now, I am not the one to get married, but I am so lucky, that I have been invited to a wedding in another country in September. It is down south, so I was out looking for festive summer clothes.

There is a a lot of white clothes, which doesn't work for a wedding. Neither does black, and I am not really fond of all the flower patterns going on now.

But that wasn't the problem. The problem is, that I always fall for items, which was looking good on me, when I was younger. I am tall, and I was very slim. I still have long slim arms and long slim legs, but the middle is not like before! My waist is not quite as it used to be.

I tried on a lot of dresses and trouser suits, but nothing really worked for me. Luckily I also was out to get a couple of t-shirts and a shirt, which are replacements for worn out pieces, of which two t-shirts now are made into rags. Fortunately, I was lucky to find something really nice in that area.

But I have to rethink. Because I am not the one, I once was. I am the one, I am now. No body-shaming here. But it is one thing to buy a t-shirt or a pair of jeans. And another thing to buy something beautiful for a wedding, which makes you look good, and also feels nice to wear.

So I keep looking.

Friday, May 18, 2018

Indrømmelse om min kælder- Confession About My Basement

Når jeg nu konstant fortæller, at jeg har styr på mine ting, må jeg gøre en indrømmelse.

Jeg har ting i kælderen, som ikke er i brug. Normalt gemmer jeg ikke ting, som jeg 'måske får brug for en gang', men disse her gør jeg ikke noget ved lige nu.

Selv om det skriger i mit indre!

Alle lejligheder i bebyggelsen skal renoveres, og vi ikke noget om, hvordan de præcis kommer til at se ud. De tegninger, vi har set, stammer fra 2010, og der er jo gået nogle år siden. Samtidig der er kommet større viden om ejendommenes tilstand, så der er blevet skåret i budgettet mange gange, og vi, der skal bo der, ved ikke så meget.

Favoritfamilien og jeg er i samme situation. Vi skal flytte fra vores lejligheder, genhuses under renovationen, og der efter flytte ind i andre nyistandsatte lejligheder, som altså ikke er dem, vi bor i nu! Så vi skal flytte to gange og til ukendt plads.

Derfor vi har aftalt at hjælpe hinanden, hvis der opstår behov, som vi ikke kan forudse lige nu og bytte rundt med ting alt efter, hvor der bliver brug for dem.

Når vi alle en gang er på plads, ryger alt overskydende ud ved enten salg, foræring eller til en genbrugsforretning.

Jeg har flere gange været ved at skille mig af med tingene, men synes, det ville være lodret dumt, når vi nu er så tæt på. Det har vi dog følt, at vi har været i flere år, for denne renovation kom på tale første gang i 2006 og var planlagt til at være færdig sidste år. Men nu kører den over de næste 3 år.

Så det er så spændende, at det nu endelig er kommet i gang, selv om det kun kan gå for langsomt!

Jeg bor øverste etage ved det helt sorte vindue og vinduerne ud til højre i bygningen
I live on the top floor with the window, which looks totally black and the windows to the right in the building.

When I constantly tell that I am in control of my stuff, I have to make a confession.

I have stuff in my basement, which aren't in use. Normally I don't keep thing, which I 'might need some day', but this stuff I don't do anything about right now.

Even though my inner core screams!

All flats in this 'settlement' are going to be renovated, and we don't know anything about, how they are going to look. The drawings we have seen are from 2010, and that is quite some years ago. At the same time the knowledge about the conditions of the buildings are getting exposed, so the budget has been cut several times. We, who are going to live here, do not know a lot.

The Favorite Family and I are in the same position. We are going to move out of our flats, going to be rehoused for a while during renovation, and after that we are going to be relocated in other renovated flats, which aren't the ones, we live in now! We are going to move twice!

So we have agreed to help each other if needs, which we cannot foresee pop up, and switch around with our stuff, where it is needed.

When we all are, where we are going to stay, all excess stuff will go one way or another.

I have several times been very close to just get rid of things, but now I think that it would be stupid, now we are so close. Which we actually have felt for several years, because this renovation was planned in 2006 and expected to be finished last year. But now it will run over a period of the next 3 years.

So it is so exciting, that something finally is happening - even though I really impatient!

Wednesday, May 16, 2018

Når ting går i stykker - When Things Break

Jeg havde en interessant dag i går! Jeg levede op til, at når ting i hjemmet begynder at gå i stykker, så går der 3 ting!

Først gik mit strygejern i stykker. Det er oldgammelt, og nu kunne det ikke mere.
Så smadrede jeg en skål. Det gjorde nu ikke så meget, for den var ikke særlig pæn.

Men jeg er i gang med at istandsætte en dukkevugge, som jeg fik som barn, og jeg har vasket alt sengetøjet til den, og så skulle jeg lige vaske en pude. Men det skulle jeg ikke have gjort, for den var fyldt med vat - og den gik i stykker. Ved I, hvordan en trevlesi så ser ud? For ikke at tale om hvordan det lyder, når pumpen er pakket ind i vat? Hvis ikke, så skal jeg fortælle jer det. Det lyder som en tekniker! Han kommer heldigvis på fredag, og så får jeg omfanget af skaden at vide.

Men det var så den 3. ting, så nu håber jeg, at der ikke kommer mere.

Men pyt - det er kun ting.

To ud af de tre ødelagte ting - Two out of the three ruined things

I had an interesting day yesterday! The saying about that when something breaks in a home, three things will break within a short time. Well, that's is true.

At first my iron gave up. It was good, but really old, and now it didn't want to be around any longer.
Then I broke a bowl. It doesn't matter much, because it wasn't very nice looking anyway.

But I am having a project going with my old dolls cradle, which I had as a child, and I have washed all the bed linen, and then I was going to wash a pillow. I probably shouldn't have done that, because it was filled with cotton - and it broke. Do you know, what the filter looks likes then? Not to mention how the water pump sounds, when wrapped in cotton? If not, then I am going to tell you. It sounds like calling the repair guy. Luckily he comes on Friday, and then I will know the extent of the damage.

So that was the third thing, and now I hope that it is over.

But who cares - they are all just things.

Monday, May 14, 2018

Manglende minimalist-inspiration - Missing Minimalist Inspiration

For et stykke tid siden skrev jeg, at det er blevet sværere for mig at skrive om minimalisme, og her i formiddag er det gået op for mig hvorfor. Jeg møder ingen inspiration i mit eget hjem mere.

I dag er det en dejlig sommerdag, og jeg skal ud senere. Men jeg ville lige bruge den kølige formiddag til at stryge mit sengetøj. Da jeg havde gjort det, tænkte jeg på, om der var andet, der skulle gøres. Det var der. Mine sneakers skulle renses. Pudderfarvede sneaker på flyrejse med små børn er ikke pudderfarvede sneakers, når man kommer hjem! Hvorfor står børn egentlig altid på ens fødder? :-) Men de blev også ordnet, og køkkenet blev lige ryddet. Og hvad så?

Der var ikke mere!

Fordi jeg ikke mere møder ting i mit hjem, som jeg er i tvivl om, hvad jeg skal gøre ved, eller henliggende projekter der venter på, at jeg får tid.

Derfor er det blevet sværere at skrive om at downsize, og derfor bad jeg om input fra jer om, hvad I gerne vil høre mere om.

Jeg har tid til at gøre, hvad jeg har lyst til.


A while ago I wrote, that it has become harder to write about minimalism, and this morning I realized why. I meet no inspiration in my own home any more.

Today is a wonderful summer day, and I am going out later. But I just wanted to iron my bed linen, before the temperature goes up. When I had done that, I thought about what else to do. My sneakers needed a damp cloth. Powder colored sneakers on a plane trip with kids are not powder colored sneakers, when you get home! Why do children always stand on your feet? :-). But they got fixed, and the kitchen was done. And so what?

Nothing!

Because I no longer meet things in my home, which I am in doubt what to do about, or projects waiting for me to get time to fix them.

So I don't meet new projects in my home. That's why it has become harder to write about minimalism, and that is why, I asked for your input, about what you want to hear more about.

I have time to do, what I want.

Friday, May 11, 2018

Nu er jeg på instagram - I am on Instagram

Ja, som så mange andre har jeg nu meldt mig ind i Instagram klanen, så det er jo ikke den store sensation. Men jeg har overvejet det længe, og nu er det altså sket. Der er hele 6 feriefotos på! De er fra vores miniferie i Cordoba, hvor der var smukt og varmt!

Jeg har tøvet, fordi jeg ikke rigtig har den skarpeste plan om, hvordan jeg vil bruge den. Men jeg vil lægge nogle af de fotos op, som ikke er relevante for bloggen, da jeg fotograferer en del og længe har ønsket at offentliggøre dem.

Bloggen er  mit hjertebarn, og det er jo ikke helt i ånden af minimalisme at sprede sig, men det skal prøves!

Vær sød at give mig lidt tid til at komme i gang. Jeg er ny, men kig ind en gang imellem og kom gerne med kommentarer.

Jeg er på @kielnielsen.Well, like so many others I have joined the Instagram tribe, so it is not that big a sensation. But I have considered it for a long time, and now it has happened. Now there is 6 holiday photos there from our mini holiday in Cordoba, where it was warm and beautiful!

I have be a bit hesitant about this, because I don't have the sharpest plan about, how I will use it. But I will post some of the photos I take, which aren't relevant for this blog, as I do take other kinds of photos and for a while have wanted to publish them.

I will still write this blog, which is close to my heart, and it isn't quite in the spirit of minimalism to spread yourself, but it has to be tried!

Please give me a bit of time to get started. I am new in this game. Take a look now and again and do comment, if you want to.

You can find me on @kielnielsen.

Saturday, May 5, 2018

Mini Holiday

I går startede vores mini-ferie. Favorit-familien og jeg tog afsted fra morgenstunden.

Flyet blev forsinket med 1 og en halv time, men rejsen gik godt alligevel, så der var intet at klage over. Det er jo ikke sjovt med forsinkelser, men det er godt, at alt bliver checket, hvis der er noget, der blinker eller
ikke blinker, som det skal eller ikke skal.

Efter en varm velkomst af de spanske familiemedlemmer og en sen aften var vi lidt sløve i morges, men vi kom da ud døren og har nydt denne skønne by og de 31 grader.

Vi er alle flade nu, de små sover, nogle af de store er ude og handle, og resten passer de små.

Så er vi klar til en god middag ude i aften. Ferie er godt!Yesterday our mini holiday started. The Favorite Family and I started out in the morning.

The plane was one and a half hour late, but the travel went well anyway. Delays are no fun, but it is good that everything is being checked, when a light is blinking or not blinking as it should do or not do.

After a warm welcome from the Spanish family members and a late night, we were a bit slow this morning, but we finally got out of the door and have enjoyed this beautiful city and the 31 degreees C.

We are all a bit tired now, the little ones are taking a nap, some of the big ones are out shopping, and the rest of us are looking after the little ones.

Then we are ready to go out for a nice dinner later tonight. Holidays are good!

Wednesday, May 2, 2018

Et liv med mere eller mindre - A Life with More or Less

For mange i den vestlige verden er at være rig eller fattig et spørgsmål om opfattelse. Med risiko for at havne i en såkaldt shitstorm vil jeg påstå, at det afhænger af, om man ønsker, hvad alle andre har, eller om man ønsker, hvad man har råd til - og accepterer det.

At have eje meget kan være et mål. Hvis det er den store villa på den rigtige adresse, de store biler, stor udskiftning af tøj og tilbehør, eksotiske rejser o. lign., så kræver det en stor indtægt. Med en stor indtægt følger ofte mange arbejdstimer, og dermed kommer presset, der følger med alle udgifterne, der skal betales hver måned. Det er helt fint.

At eje mindre kan også være et mål. At bo småt og/eller billigt, at have en lille bil eller ingen overhovedet, at have tøj og tilbehør af god kvalitet, der ikke behøver at blive skiftet ofte, at rejse med måde eller slet ikke, kan gøres for en mindre indtægt. En mindre indtægt kan skyldes færre arbejdstimer eller et arbejde, der ikke griber ind i fritiden. Og det er også helt fint.

Hvad der ikke er helt fint er, når mennesker, hvis livsforhold ændres, tror, at de kan fortsætte uden at ændre noget.

Når unge, der har boet hjemme uden at betale, fortsætter levestandarden uden at tage i betragtning, at de nu skal leve af en SU suppleret med et deltidsjob.
Når mennesker, der mister deres arbejde - for kortere eller længere tid - ikke sætter sig og beregner, hvad der er råd til og holder igen, mens situationen byder det.
Når ældre krampagtigt holder fast på dyre huse alt for længe og udhuler deres økonomi, når de går på pension, hvis den er mindre end lønindtægten tidligere har været - hvad den ofte er.

Der kunne være mange flere eksempler, men det drejer sig alt sammen om at erkende, hvad man har råd til lige nu. Situationen behøver ikke at være permanent, men hvis indtægten går ned, er det dumt ikke at nedsætte forbruget, så man ikke kommer til at stå med en masse gæld, når man kommer ovenpå igen.

Det samme gælder, hvis indtægten går op. Man behøver ikke med det samme at gå ud og købe hele indtægten væk. Sæt dig ned og tænk på, hvordan du gerne vil have det om 5 år og planlæg. Lad være med at drysse pengene væk.

Mange mennesker, hvis økonomi hænger i laser, kunne have haft god og stabil økonomi, hvis der var blevet gearet op eller ned, alt efter hvor mange penge, man har at råde over.

At have råd er ofte et spørgsmål om at ønske sig mindre - i hvert fald når det gælder materielle goder.


Man kan ikke både have kagen og spise den - You cannot eat the cake and have it at the same time!
Den er bagt af min vidunderlige underbo - It is made by the wonderful lady, who lives downstairs!

For many of us in the Western part of the world being rich or pour is a matter of perception. Risking running into a s...storm I will claim is a matter of, if you want, what everybody else have, or if you want, what you can afford - and that you can accept it.

To own a lot can be a goal. If the big villa has to be in the 'right' address, big cars, changing clothes and accessories constantly, exotic travels et cetera, the salary has to be high. With a high salary often comes lots of working hours and on top of that the pressure, which follow the expenses to be paid every month. That is quite OK.

To own less can also be a goal. To live in a small place, to have a small car or no car, to have clothes of good quality, which doesn't have to be changed often, to travel occasionally et cetera, can be done on a smaller salary. A smaller salary could be due to fewer working hours or a job, which doesn't take hours from your spare time. That is quite OK too.

What isn't OK, is, when people, who's living conditions change, think, that they can go on without changing anything.

When young people, who lived at home without contributing to the household expenses, continues to live as before, when they move out, without thinking about, that they have to live on a student job salary.
When someone loses their job - for a shorter or longer period - don't calculate, what they can afford and don't hold back, while the situation demands it.
When older people hold on to expensive houses much too long and therefore are digging into their economy, when they retire, and the pension is smaller than the previous income - which it often is.

There could be many more examples, but it is all about acknowledging, what you can afford right now. The situation doesn't have to be permanent, but if the income goes down, it is wise to decrease the spending, so you don't end up with a lot of debt, when you get back on your feet again.

The same goes, if you income goes up. You don't have to go out buying a lot of expensive stuff immediately. Sit down and calmly think about, where you want to be in 5 years. Don't throw good money out the window. Invest it in something lasting.

Lots of people, who's economy is hanging in a thread, could have had a stable and good economy, if they had 'geared' up or down, and they had accepted the amount of money, they actually had on hand.

To be able to afford thing is often a matter of wanting less - at least if you think about material stuff.

Monday, April 30, 2018

Ind- og Udlisten - The In and Out List

Jeg er kommet til ind- og udlisten, som tæller fra februar til i dag, og der har været nødvendige indkøb. Og der har været knap så nødvendige indkøb!

Min harddisk var fyldt - Nødvendigt at købe en ny med mega-giga meget hukommelse
Kartoffelpurerer indkøbt – Den gamle var gået i stykker
Madopbevaring – en plasticdåse blev erstattet med en rustfri stålskål
Et par jeans røg ud – der var et stort hul i rumpen på et ikke så charmerende sted
Mine drikkeglas blev erstattet – de var simpelthen blevet for ridsede (erstattet med Duralex – gode, flotte og billige)
Nogle sokker måtte lade livet og blev erstattet (er jeg den eneste, der slider sokker så hurtigt?)
Fire tallerkner var krakelerede – og blev erstattet
Jeg havde brugt nogle tusser op – og behøvede nye
Sorte sandaler, der var slidt op, blev erstattet med nye sorte sandaler
Sneakers, over 10 år gamle, blev erstattet med et par mokkasiner.

Så på udlisten kom følgende – bortset fra ovenstående:
En top
En sort vest
En kasse farver
3 par strikkepinde
En boom box
En isspand
En blå cardigan
Sort strik bluse
Et lille sylteglas
En bageform
En legetøjssaks

På indlisten er det følgende:

2 grønne planter
et balancebræt - jeg har et problem med den ene fod, og lægen anbefalede det - og det virker!
en silketop
en blåternet skjorte
en pink strikbluse
en pudderfarvet t-shirt.

Så der var lidt nyt til sommergarderoben, og jeg skal nok vise tøjet senere.

Det, der er i anstændig stand, bliver altid leveret til en genbrugsforretningen. Alt andet bliver sorteret og smidt ud i diverse containere.

Hvis jeg nu summerer det op, har jeg indtil nu i mit 'ting-regnskab' for hele året følgende:

Ud 36 – hvad skal jeg kalde det? - items?
Ind 29
Heraf er der 13 erstatninger.

Skal jeg være tilfreds med det? Det må jeg lige tænke over! Jeg er lidt i vildrede over, om jeg skal stræbe efter balance, så der kommer lige så meget ind som ud?Now it is time for the in- and out list, which covers from February until today, and there have been necessary purchases. And there has been not so necessary purchases!

My harddisk was full! - Necessary to buy a new one with mega-giga lots of memory
Potato masher – the old one broke
Food container – a plastic one replaced with a stainless steel one
A pair of jeans – there was a big hole in the butt in a not so charming place
My water glasses were so scratched, so they were replaced (with Duralex glasses – good, and cheap)
Some socks had to go and were replaced (am I the only one getting holes in my socks that fast?)
Four plates were replaced, because they were cracking
Needed new markers
My black sandals were replaced with – a pair of black sandals
My sneakers (soo old) were replaced with a pair of casual shoes.

So on the out list is – apart from the above
A top
A black vest
Some crayons
3 pairs of knitting needles
A boom box
An ice bucket
A blue cardigan
A black knit blouse
A small glass container
A baking dish
A pair of toy scissors

On the in list is the following – apart from what I wrote about at the start:
2 green plants
A balance board- I have a problem with my foot, and the doctor ordered it – and it works!
A silk top
A blue top
A pink-ish knit blouse
A powder colored t-shirt

So there were some purchases for the summer wardrobe, and I will show you the clothes later.

Everything, which is in a decent condition, is going to a 2nd hand store. Everything else will be sorted and thrown in the respective containers.

If I sum this up, my 'item account' for 2018 until looks now as follows:

Out 36
In 29
Out of this 13 items are replacements.

Should I be content with this? I think, that I have to give that an extra thought! I am in a bit doubts, if I should strive for balance between in and out?

Wednesday, April 25, 2018

Sommersko - Summer Shoes

I dag har vi regnvejr og 7 grader, og jeg har lige fået lavet sommerfødder og indkøbt sommersko. Så nu håber jeg på, at sommeren snart kommer igen.

Lavet sommerfødder betyder, at jeg har fået ordnet mine fødder og fået fransk lak på tåneglene. De er så fine.

Indkøbet af sommersko startede som en negativ oplevelse og endte med en positiv oplevelse. Jeg havde købt et par vinterstøvler i en forretning inde i København (Gabor på Kgs. Nytorv), og i løbet af 3½ måned havde jeg slidt hul igennem sålen på hælen - på begge støvler. Nok er jorden rund, men alligevel. Så jeg klagede. Det vil sige, jeg afleverede støvlerne inde i forretningen, og de sagde, at de ville ringe til mig. Opkaldet kom, og det var: Du kan bare komme ind og købe andre sko eller få et tilgodebevis! God service og sød betjening. Kan man bede om mere.

Så jeg fandt noget nyt. Jeg købte et par sandaler næsten magen til dem, jeg havde slidt ned og et par mokkasiner, som er helt neutrale - tæt på det kedelige, men af den slags man slider til døde, og sammen med mine UGG sneakers fra sidste år, er jeg dækket ind.

Heldige mig!

Jeg tror, at de er 10 år gamle. De skal ud... uden mig
 I think, that they are 10 years old. They are leaving... without me

Slidt ned - Worn down

Slidt ned - Worn down


Min nye sommersko - My new summer shoes
Three in - Three out

Today it is 7 degrees C and raining, and I have just had my 'summer-feet' made and bought new summer shoes. So I hope, that the summer comes back again soon.

'Summer-feet' means, that I have had a pedicure and a French lacquer. It is so pretty.

The purchase of summer shoes this time started with a negative experience and ended with a positive one. I had bought a pair of winter boots in a shop in Copenhagen (Gabor at Kgs Nytorv), and when I had worn them for 3½ months, there was holes through the sole - on both heals. I know that the world is round, but not that much, so I complained. Sort of. I brought the boots to the shop, and they would call me. The call came, and the message was: Come a find something else or get a gift card for later! Good service and very nice shop people. Can you ask for more.

So I found something new. I got a pair of sandals almost like the ones, I had worn down and a pair of casual shoes, quite neutral - close to boring, but the kind you wear to death. So together with my UGG sneakers from last year, I am covered.

Lucky me!

Monday, April 23, 2018

Svært at skrive om minimalisme - Harder To Write About Minimalism

Det er sjovt, hvordan ting udvikler sig. Jeg synes, at det er blevet sværere at skrive om minimalisme. Ikke fordi det ikke optager mig mere. Tværtimod. Jeg tænker stadig over alle mine indkøb. Tænker over, om jeg ejer ting, jeg kan bruge til flere formål. Tænker over, om der er ting, jeg skal skille mig af med, eller om de kan friskes op. Om ting skal gives videre, eller om de skal have lidt mere levetid i mit hjem.

Jeg tænker på det dagligt. Det er stadig vigtigt for mig kun at omgive mig med ting, der giver mig værdi i mit liv.

Men det bliver sværere at skrive om. Det er blevet svært at forny. Jeg har været hele vejen rundt så mange gange, så for mig er det hele helt almindeligt. 

Som alle bloggere ved jeg, at læsere kommer og går, så selv om der er læsere for hvem, minimalisme er noget nyt, så skal der også gerne være noget til gamle, trofaste læsere.

Så jeg vil gerne vide mere om, hvad I vil have, og jeg forstår, at i disse tider, hvor man næsten ikke kan lade være med at blive lidt paranoid over at være på sociale medier, ikke har lyst til at lave flere fodspor på nettet, end man allerede har gjort den gang, man var lidt mere naiv, end man er nu,og at man derfor ikke skriver på blogs mere.

Hvis det er tilfældet, så skriv til mig direkte på ninnakn@yahoo.com, om der er emner, som I har lyst til at høre mere om. Eller om der er noget nyt, I går og tænker på, som I gerne vil have, at jeg tager op. Det vil være dejligt, hvis I ville give mig mulighed for at hjælpe jer videre til at leve et lidt enklere og lettere liv.

Skriv! Kom med input. Jeg glæder mig til at høre fra jer.


It is strange, how things develop. I think, that it has become more difficult to write about minimalism. Not because it isn't important to me anymore. On the contrary. It still think about every purchase I make. Still think about if the stuff I own can be used for more than one purpose. Still think about, if there are things I should get rid of, or if they can be refreshed. If things should be passed on, or if they should live a little longer in my home.

I think about it daily. It is still important to me only to have things in my life, which gives me value.

But it has become harder to write about. It has become difficult to see new angles. I have been all the way around the subject so many times, so to me everything is mundane.

We bloggers know, that our readers come and go, so even though there are readers, for whom minimalism is something new, there has to be something for the old, faithful ones.

I also understand in these times where it is almost impossible not to get a bit paranoid about social media, that you feel reluctant to make more footprints on the net, that you already have done, when we all were a bit more naive, that we are now, but I want to ask, if there are subjects, which you want to hear more about. If there is something new, you have wondered about. Let me hear from your. If you don't want to write here on the blog, then write directly to me on my mail ninnakn@yahoo.com.

I would love to hear, if you have something, you feel, that I can help you with getting a life a bit more easy and simple.

Please write! Give me some input. I am looking forward to hearing from you.

Wednesday, April 18, 2018

DIY hårbøjle - DIY hårbøjle

I årevis har jeg brugt den samme hårbøjle, når jeg tager makeup på. Ikke fordi jeg gør meget af den slags, men en gang dagligt - om morgenen - putter jeg lidt i hovedet, så jeg ser lidt friskere ud. Det skal så indrømmes, at det må holde hele dagen, for jeg gør ikke mere ved det. Jeg tror ikke, at jeg ser mig selv i spejlet mere end den ene gang, med mindre jeg skal ud om aftenen. Ikke fordi jeg ikke har lyst til at se mig selv i spejlet, jeg får ingen traumer over det, men fordi... det gør jeg altså bare ikke.

Den hårbøjle har været med mig længe, og sådan en bliver lidt ulækker med tiden. Det kan ikke undgås, når man tager den af, og hånden stadig er lidt cremet.

Men hvorfor ikke bare købe en ny. Af to grunde. Den første er, at den ikke klemmer bag ørerne. Det kan jeg bare ikke klare. Der er ikke noget, der skal klemme bag mine ører. Derfor kan jeg heller ikke holde hår på plads med solbriller. Ærgerligt, men sådan er det. Den anden grund er, at gode ting skal have en ny chance.

Så hvad gør man, når den nu trænger til udskiftning? Man flår stoffet af og sætter bånd fra sykassen på, og vupti! Ny hårbøjle med den gamle hårbøjles kvaliteter.

Intet er spildt. Alt er vundet.For years I have used the same hairband, when I put on makeup. Not because I do a lot of that stuff, but once a day - in the morning - I put a bit on, so I look a little more fresh. I have to admit, that it has to stay all day, because I don't refresh it. I don't think, that I look in the mirror more than this, unless I go out at night. Not because I don't want to look in the mirror, I have no traumas about it, but because... I just don't.

That hairband has been with me for so long, and these things become a bit disgusting over time. You cannot avoid that, when you take if off, and the hand still is a bit creamy.

But why not buy a new one. For two reasons. The first thing is, that it doesn't hurt behind my ears. I cannot handle that. Nothing is going to hurt behind my ears. That's why I cannot hold my hair back with my sunglasses. Not stylish, but that's the way it is. The other reason is, that good things should have a second chance.

So what do you do, when it needs replacement? You rip off the covering and put on a ribbon found in the sewing box and voila! New hairband with the qualities of the old one. 

No waste. All gain.