Thursday, January 24, 2019

Hvad er god design? - What Is Good Design?

Design er blevet det, alle har. Vi har alle lidt Royal Copenhagen. Vi har alle lidt Georg Jensen. Vi har alle lidt Kay Bojesen. Vi har alle sammen det samme. Det er dyrt, og det siges, at det er god smag.

Og det er er alt sammen blevet masseproduktion. Alt Danish Design bliver nu produceret i Kina, Cambodia, Indien m.m.

Flere og flere er heldigvis begyndt at gøre sig tanker om, hvordan disse ting er lavet. Hvad tingene er lavet af og omstændighederne, de er lavet under. Men uanset hvor billige de er i produktionen, bliver de solgt som semi-luksus ting.

Jeg har nået det stadie, at jeg blevet lidt allergisk overfor begrebet design. Alle ting er jo designet af en eller anden på et tidspunkt. Jeg er træt af det, og jeg har det dårligt med, at der hele tiden er nye ting, som vi bliver bombarderet med at skulle købe for at vise, at vi er 'med', at vi har råd, og at vi har god smag.

Det er også lidt underligt! Hvordan kan noget, som jeg har købt sidste år for dyre penge, sælges billigt ud i år, fordi der er kommet noget 'bedre' på markedet? Det er egentlig ikke et spørgsmål, for det ved vi jo alle sammen godt. Men hvad er det, der udløser vores egen trang til at købe det, når vi har rigtig gode ting til samme formål der hjemme allerede?

Jeg har solgt de fleste af mine masse-producerede designting, og jeg savner intet af det, og det var ret mange ting. Jeg har dog beholdt de ting, som er i brug. Det drejer sig om 5 ting, der er i daglig brug i køkkenet og 3 pynteting, som jeg har fået til en speciel anledning. De ting, jeg solgte, var noget, som jeg ikke følte tilførte noget personligt til mit hjem. Tværtimod.

Men hvad er god design? Det er jo et spørgsmål om smag, men for mig er det, når jeg kan sige:

Det er noget, der fungerer.
Det er noget, der bliver brugt.
Det er noget, som man nyder at bruge og vedligeholde (det er her god design virkelig viser sig!)
Det er noget, som passer til ens livsstil.
Det er noget, der holder.
Det er noget, der er smukt.
Det er noget, der er produceret med omtanke - menneskeligt og miljømæssigt.

Det er allerede er i vores skabe, mister ikke værdi, hvis vi bruger det, og derfor er der ingen grund til at købe noget nye. Brug det, du allerede har.


Det her er god design for mig - This is what I think good desing is about.Design has become the stuff, we all have. We all have a bit of Royal Copenhagen. We all have a bit of Georg Jensen Silver. We all have a bit of Kay Bojesen. We have all got the same. It is expensive, and it is said to be good taste.

And it is all become mass production. Because all Danish Design is now being made in China, Cambodia, India etc.

More and more people have fortunately started to think about, how these products are being made. What they are made of and the circumstances under with they are produced. But not matter how cheap they are to produce, they are sold as semi luxury products.

I have reached the state, where I have become a bit 'allergic' towards the concept design. All thing are designed at one point of time. I am tired of it, and I feel bad about, that new things pop up, which we are being bombarded with, to show that we are 'in', that we can afford it, and that we have good taste.

It is also a bit odd! How can something, which I bought last year at pricy costs, being sold out this year, because something 'better' has replaced it? This is not really a question, because we all know that very well. But what is it, that triggers our desire to buy it, when we already have perfectly good things at home that covers the same purpose?

I have sold most of my mass produced design items, and that was quite a lot, and I don't miss any of them. I have kept the items, which are in use. There are 5 things, which are in daily use in my kitchen, and 3 decorative items, which were given to me at special occasions. The things, I have sold, were things, I didn't feel added anything personal to my home.

But what is good design? For me it is, when I can say:

It is being used.
It is something, I enjoy using and maintaining (the sign of really good design!)
It is something, which fits my lifestyle.
It lasts.
It is beautiful.
It has been produced with conscience- considering humans as well as the environment.

This things, we have got in our closets and cabinets don't use value, if we use them, so there is no reason to buy new stuff. Use, what you already have.

No comments:

Post a Comment