Wednesday, June 13, 2018

At få sat ord på - To Put into Words

Kender I det, når man endelig får sagt noget, som man ikke før har kunnet sætte ord på før?

Pludselig er der en forklaring, som har ligget og ulment i hovedet, men som man ikke har kunnet formulere, når nogen har spurgt uden at komme til at kaste sig ud en lang forklaring, som folk ikke gider høre.

Men pludselig kommer ordene helt ubesværet. Forklaringen på, hvorfor jeg gør mit bedste for at være en bevidst forbruger, og hvorfor jeg vælger at leve med så få ting som muligt.

Fordi jeg vil leve småt, ubekymret og ubelastet. Ikke stort, bekymret og belastet.

Småt og ubekymret dækker over, at jeg hellere vil bo et lille sted, som jeg kan betale, uanset hvad der sker, end jeg vil leve et stort sted, der kræver, at jeg forpligter til at tjene mange penge hver måned. Derfor småt og ubekymret.

Belastet dækker over, at jo mere jeg ejer, jo mere skal jeg passe. Jeg er ikke belastet af en masse rengøring, pligter og vedligeholdelse. Man kan selvfølgelig have rengøringshjælp, og man kan betale sig fra vedligeholdelse, men det er så bare en udgift yderligere, som jeg skal tjene flere penge til.

Så når jeg næste gang bliver spurgt, hvorfor jeg lever, som jeg gør, så har jeg svaret:

Fordi jeg vil leve småt, ubekymret og ubelastet.


Have you ever experienced, when you finally say something, which you haven't been able to put into words before?

All of a sudden the explanation, which has been simmering in your head, comes out. The explanation which you haven't been able to express, when somebody has asked without giving a long speech, which nobody cares to listen to.

But right there the words came totally effortless. The explanation about why I do my best to become a conscious consumer, and why I choose to live with as little stuff as possible.

I want to live small, carefree and without being weighed down. I don't want to live big, worried and being weighed down.

Small and carefree cover, that I will rather live in a small place, which I can pay, no matter what happens, than I will live in a big place, which demands, that I am obliged to earn a lot of money every month. Therefore small and carefree.

Being weighed down covers,  that the more I own, the more I have to take care of. I don't want to be weighed down with a lot of cleaning, duties, and maintenance.  Of course you can buy help for both things, but this just leads to more expenses and another kind of obligation, which I have to earn money for.

So the next time I am asked, why I live the way I do, I will answer:

 Because I want to live small, carefree, and without being weighed down.

No comments:

Post a Comment