Monday, April 16, 2018

Når man falder af hesten - When You Procrastinate

Vi kender alle følelsen af gerne at ville gøre noget, men vi kommer aldrig rigtig i gang. Eller når vi kommer i gang, så kan vi ikke fuldføre. Der er den her tilbagevendende drøm om at gøre noget bestemt, som ikke forsvinder.

Hvis vi ikke får begyndt, er det måske, fordi ønsket ikke er så brændende, og så er det nødvendigt at finde ud af, hvorfor man egentlig går og tumler med det. Er det bare et gammelt ønske, som man er stivnet i og ikke har givet slip på, eller er det virkelig noget, man stadig gerne vil. Måske er man 'vokset' fra ønsket.

Hvis det ikke er et brændende ønske mere, så lad det gå! Drop det totalt og lad være med at erstatte det med noget andet.  Der ligger altid en drøm om et eller andet. Slap af og se tiden an.

Hvis det er noget, man begynder på gang på gang - det kan være et træningsprogram eller et malerkurses eller hvad som helst andet - og der hele tiden er noget, der spænder ben, så er det en helt anden indfaldsvinkel, der skal til.

Indfaldsvinklen hedder: Gør noget. Gør det så godt og så ofte, som du kan. Halvdårligt eller halvgjort et godt nok. Tage en bid af det. Få begyndt. Få taget hul på det. Begynd småt.

For vi lægger ofte planer, som slet ikke er mulige at udføre. Vi tænker: Hvor svært er det at løbe 3 gange om ugen! Det burde kunne lade sig gøre, og det kan det da også. Men det er måske ikke dér, du er lige nu. I stedet kan du planlægge at gå en tur på et kvarter. Gør det det til en vane. F.eks. onsdag, når du kommer hjem fra arbejde. Se det som en belønning. Femten minutter til dig selv. Når det er indarbejdet, så gør det mandag og onsdag. Udvid til 20 minutter, når du får lyst og har mulighed for det, og når det hele strammer til, så gå tilbage til kun at gøre det onsdag og de 15 oprindelige minutter.

Når du ikke får det gjort, er det stadig ikke en fiasko. Du skal bare acceptere det og starte igen. Du begynder ikke forfra hver gang. Du fortsætter, hvor du slap.

Det drejer sig ikke om perfekt. Det drejer sig ikke om resultat. Det drejer sig om at få det gjort og få det indarbejdet i ens mentale system.

Vi 'myrder' ofte vores egne planer, fordi vi vil være perfekte fra start. Men det drejer sig om at få gjort noget. Småt eller stort. Hver dag eller hver 5. dag. Bare du får gjort noget! Så skal det nok udvide sig hen ad vejen, når følelsen af, at du har gang i noget godt, indfinder sig. For det gør den!

Så gør det til en god dag og gå ud og gør noget!


We all know the feeling wanting to do something, but we never actually get there. Or when we get there, we don't go through with the project. But there is this recurring dream about doing something special, which doesn't go away.

Sometimes the reason that we don't get started, is that the thing we want to do, isn't burning so hard anymore. Then it is necessary to find out, why it still is tumbling around in your brain. Is it just an old dream, which has taken permanent resident in your head, which  you cannot let go of, or is it really still valid? Maybe you have 'outgrown' it.

If it no longer is a solid burning wish, let it go! Drop it permanently, and don't replace it with something else. There will always be another dream. Relax and let things come to you. 

If you cannot let go, and you  keep starting over on something - it could be a training program or a painting class or anything else - and something always gets in the way, then it is a totally different matter.

The approach to this is: Do something. Do it as often and as well, as you can. Half bad or half done is OK. Just take a 'bite' of it. Get started. Scratch the surface. Begin small.

The reason for 'failure' is, that we often make plans, which are impossible to execute. We think: I can easily run 3 times a week! It should be possible, and it is. But maybe it isn't where you are right now. Instead plan to take a walk for 15 minutes. Make it a habit. For example Wednesday when you come home from work. Look at it as a reward. Fifteen minutes to yourself. When this works, make it Monday and Wednesday. Make it 20 minutes, when you feel like it, and you have the time, and when it becomes too much, just go back to Wednesdays and the 15 minutes.

When you don't get to do it, it still isn't a failure. Just accept it and start again. You are not starting over. You continue, where you left.

It is not about perfect. It is not about the result. It is about doing something and incooperate it in your mental system.

We often 'kill' our own plans, because we want to be perfect from start. But it is all about doing something. Big or small. Every day or every 5th day. Just do something! It will develop through time, when the feeling that you have something good going comes along. Because that feeling will come!

So make it a good day and go do something!

No comments:

Post a Comment