Friday, February 17, 2017

Kælder/Loft Oprydning - Basement/Attic De-Clutter

Her har vi et rum, der ikke er aktivt, men alligevel er det fyldt med ejendele. Der ligger nemlig:

Ting, som vi har planer med at gøre noget ved.
Ting, som vi beholder 'for en sikkerheds skyld'.
Ting, som har kostet penge, og vi derfor ikke har det godt med at skille os af med.
Ting, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre med.
Ting, som har tilhørt andre, som vækker minder, eller som er 'gode'.
Og endelig ting, som vi bruger regelmæssigt - og de fylder for det meste ikke ret meget!

Hvad skal vi gøre ved det?- og skal vi gøre noget overhovedet? Har tingene det ikke godt nok der?

JA, DET SKAL VI! - OG NEJ, DET ER IKKE GODT NOK.

For kældre og loftsrum er en byrde.

Det, vi burde opbevare, er kunne være:

Jule/påskepynt
Værktøj
Ting til have og terasse
Cykler og barnevogne
Ting til bilen

og der er kan være et par andre grupper, men kun omfatter ting, der bliver brugt.

For et stykke tid siden var jeg på vores containerplads, og en ældre mand stod med et stort stykke træ. Da han så mig, sagde han: "Ved du, hvor dyrt sådan et stykke træ er? Det er vildt, hvad folk smider ud! Nu tager jeg det med, for man ved aldrig, hvornår man kan få brug for sådan noget godt træ!"

Det er jo præcis det, der kendetegner mange af os. Vi ser noget, som vi ser en mulighed i, og så agerer vi! Uden nærmere eftertanke. Vi tænker ikke færdigt, for den første tanke burde have været: Hvad skal jeg bruge det til? Og næste tanke (hvis vi altså kan finde et formål): Hvornår skal jeg få det gjort?

I de fleste tilfælde burde svaret være: Godt træ, men jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge det til, og hvis jeg vidste det, så ville jeg sikkert aldrig få gjort noget ved det, for jeg har andre og vigtigere prioriteter. Så jeg lader det ligge!

Den gamle mand skulle have efterladt det til en, som rent faktisk havde planer om at bruge det til noget.

Der er omstændigheder, der følger med mange kældre og loftsrum. En af dem er fugt. En anden er stillestående luft, og de fleste steder er der ikke varme. Dette har en effekt på de opbevarede ting, for
ting ændrer sig, når de ligger stille længe. De ældes stadig, og de ældres anderledes, end hvis de havde været i brug.

En af mine erfaringer var en taske, som jeg ikke brugte så meget mere og derfor lagde i en kasse i kælderen, og efter en tid der nede fik den en lugt, der bedst kan defineres som 'gammel'. Den lugt, som er i mange genbrugsforretninger. Lugten af hengemt. Og den er ikke altid mulig at komme af med. Jeg fik den aldrig af tasken.

Jeg har været igennem 2 kælder-oversvømmelser! Det var både en negativ og en positiv oplevelse. Negativ, fordi jeg ærgrede mig over så mange ødelagte ting. Positiv, fordi jeg faktisk ikke savnede noget bagefter! Ikke en eneste ting. Lidt skræmmende, men sandt! Jeg var egentlig lidt lettet over at blive presset til at smide tingene ud. Det ærgerlige bestod i, at hvis jeg havde givet tingene væk, ville de have været til gavn for andre.

Så hvis man ikke vil bruge ting, så lad være med at lægge dem væk. Sælg dem eller giv dem væk, så de ikke lider den skæbne, at de ikke kan bruges, fordi de lugter af 'gammelt' eller bliver ødelagt.

Så tænk bare, hvis du, når du gik ned i kælderen, åbnede døren og fandt 4-5 kasser med ting, som du brugte med jævne mellemrum.
Tænk, hvis du ikke skulle lede, men kunne finde, hvad du skulle bruge med det samme.
Og tænk, hvis du vidste, at tingene der fungerede.

'Afskaf' din kælder. Gør den til det rum, hvor du opbevarer ting, som du bruger regelmæssigt hvert år og sørg for, at de bliver opbevaret godt. Så bliver kælderen en god forlængelse af dit hjem og ikke et gemmested for noget, som bare giver dårlig samvittighed, fordi du ikke har kontrol over det.

Så hav rigtig god weekend - måske bliver det perfekt gråvejr til en kælderoprydning?


Mit kælderrum for meget, meget lang tid siden
My basement very, very long time ago

Here we are talking about a room, which isn't active, but filled with stuff anyway. Often you find these categories of things:

Things, which we plan to do something about.
Things, we keep for 'just in case'.
Things, which have cost us money, which makes us feel bad to let go of.
Things, which we really don't quite know, what to do with.
Things, which have belonged to others, connected to memories, or 'good' stuff.
And finally thing, which we use regularly - and they don't take up much space.

What should we do about that? - and should we do anything? Aren't the stuff allright where it is?

YES! WE SHOULD DO SOMETHING! - AND NO! IT IS NOT ALLRIGHT!

Because basements/attics are a burden!

What we should keep there are the following:

Season decorations
Tools
Garden and terasse stuff
Bicycles and prams
Stuff for the car

and a few other groups of things, which are in use.

Some time ago I met an old guy at the container yard, who was holding a piece of wood board. When he saw me, he said: "Do you know how expensive such a board is? It is crazy, what people get rid of! Now I will take it with me, because you never know, when you are going to need a piece of wood like this."

This is precisely, what characterize a lot of us. We see a possibility in something, and then we act! No further thoughts. We don't finish thinking, because the first thought should have been: What can I use this for? Next thought (if you find a purpose): When will I get it done?

So the answer should have been: Good piece of wood board, but I don't know, what I would use it for, and if i knew, I probably never would find the time to do something about it, because I have other and more important priorities. So I will leave it!

The old mand should have left the board to someone, who actually had plans to use it for something.

There are circumstances, which come with most basements and attics. One of them is moisture. The other is stagnant air, and most places aren't heated. All these things ages the stuff stored there, and things change, when lying around un-used. They get older, and they get older in a different way, than if they had been in use.

I had an experience with a bag, which I didn't use that much anymore, so I put it in a box in the basement, and after some time it started smelling of something, which best can be described as 'old'. The smell you smell in a lot of secondhand shops. And that smell isn't always possible to get rid of. I never got it of my bag.

I have been through 2 floodings of my basement! It has been both a negative and a positive experience. Negative because I really was vexed about so much ruined stuff. Positive, because I didn't really miss any of it afterwards! Not a single thing. A little scary, right? I was actually relieved of being forced to throw out the stuff. The negative side was, that if I had given everything away, it could have been of use for others.

So if you don't get to use something, then don't put it away. Sell it og donate it, so it doesn't get to the point of no use, because it smells 'old' or gets ruined.

Just think about if you went to your basement/attic, opened the door and found 4-5 boxes.
Think if you didn't have to look for something, but knew exactly, where you could find it immediately.
And imagine, if you knew, that everything was in perfect condition.

'Get rid of' your storage. Make the basement/attic the room, where you store things, which you use regularly, and pack them well. Then you basement becomes an extension of your home and not a hiding place for something, which just makes you feel bad, because you don't control it.

So have a great weekend - maybe the weather will be perfect for a basement de-clutter?

No comments:

Post a Comment