Monday, February 20, 2017

Tilknytning til ting - Attachment to Things

Det er sagt, at når alt er værdifuldt, er intet værdifuldt! Det er rigtigt!

Så vi skal lære at skelne mellem det, som virkelig betyder noget og det, som bare er kommet os i hænde.

Somme tider beholder vi ting, fordi vi vil føle os skyldige, hvis vi afhænder dem. Det drejer sig i reglen om ting, der har tilhørt mennesker vi holder/holdt af. Hvordan håndterer vi det?

Vi trækker kortet, hvor der står: Du skal ikke føle skyld, hvis du ikke beholder denne ting! Det er udelukkende en følelse, som du pålægger dig selv. Ingen andre føler den.

Når det gælder arv og gaver, bliver vi ofte ejere af ting, som vi ikke har ønsket os.

Men vi skal kun beholde gaver, som er nyttige for os. Gaver, som ikke er nyttige, skal afhændes. Vil det få dig til at føle dig skyldig? Hvis det gør, så tænk på, at du er taknemlig for, at et menneske har taget sig tid til og givet penge ud på noget, der skulle glæde dig, og så glæd dig over selve glæden og giverens ønske om at gøre dig glad. Og lad tingen gå! Hvis du sælger den, kan du købe noget for pengene, som du ønsker dig, og hvis du giver det væk, giver du glæden videre. Det er her, at det for alvor er sandt, at det er tanken, der tæller.

Hvis det er arv, gælder det samme. Vi overtager ting fra en nærståendes dødsbo, og vi skal håndtere det følelsesmæssigt. Det er overvældende! Det bedste, vi kan gøre, er, at vælge få ting, som vi kan bruge i hverdagen, og hvis det drejer sig om pynteting, så vælg det, der minder dig mest om personen, og vælg noget du altid vil have plads til. Glem alt om, hvad personen selv satte pris på. Det er måske ikke din smag og vil derfor kun tynge dig.

Vælg f.eks. smykker kan bæres, som de er eller laves om til noget mere moderne. Ure kan repareres. Møbler skal passe ind i din møbelstil for at blive en succes. Køkkengrej skal man kun vælge, hvis man har brug for det. Prøv at tænke rationelt, selv om situationen er vanskelig.

Det værste man kan gøre er at fragte alt til sin egen bolig med intentionen om at gøre noget ved det, når man får mere overskud. Det kommer der aldrig et godt resultat ud af, fordi man så dagligt står med 'gode møbler' og andre 'værdifulde ting', som det bliver sværere og sværere at afhænde, fordi man tænker sig ind i alle scenarier om, hvordan man kan passe dem ind i sit liv.  Lad være med at købe opmagasinering! Det går - heller -ikke! Tøm i stedet alt for personlige papirer og tag dem med til en nærsortering, men tag stilling til alt andet her og nu. Vi skal heller ikke tænke på, om den eller den i familien kan bruge noget. Inviter nærmeste familie og lad dem vælge, hvad de vil. Træk ikke pinen lang, og lad være med at se tilbage. Vi lever fremad. Det er kun ting.

Jeg har fået lavet min Gudmors forlovelsesring om, og den sidder på min ene hånd hver dag, og min mors speciallavede ring sidder på den anden. Fra min far har jeg en 'æres-pokal', som han fik som anerkendelse for et stort arbejde han gjorde for andre, og mine bedsteforældre er husket ved et ur og en halskæde og min tip-oldemors lugtesaltflaske. Små ting, som har til huse i et lille, gammelt tobaksskab, som stammer fra mine oldeforældre. Alt sammen synligt opbevaret på 40x50 cm.

Man behøver ikke at gemme hele hjem fra alle forfædre - med mindre man ejer et museum! - så hold op med at føle skyld!

It is said, that when everything is valuable, nothing is valuable! That is true!

So we have to learn to differ between what really means something, and what just falls into our hands.

Sometimes we keep things, because we feel guilty, if we would give them away. It is mostly thing, which have belonged to people, we care/have cared about. And how do we handle that?

We draw the card, which says: You must not feel guilty, if you don't keep this thing! Because it is exclusively a feeling, you put upon yourself. No-one else feels it.

When it comes to inheritance and gifts, we often become owners of things, we haven't wanted.

But we should only keep gifts, which are of use to us. Gifts, which aren't, should go. Will that make you feel guilty? If it does, then think about that you are grateful, that someone has taken the time and money to give you something to make you happy, and then be happy about that feeling and the thought that this person wanted to make you happy. And let it go! If you sell it, you can buy something, you want, or if you give it away, you pass on the good feeling. It is right here, where the sentence 'It is the thought that counts' really counts.

If it is inheritance, it's the same thing. We take over things from a close relative, and we have to handle the whole deal. It is overwhelming! The best thing we can is to choose a few things, which we can use in everyday life, and if it is decorative items, then choose, what reminds you of this person, and choose something which always will fit into your home. Forget everything about what the person him- og herself liked. It might not be your taste and will therefore always weigh you down.

As examples jewelry can be worn, or it can be changed into something more modern. Watches can be repaired. Furniture has to fit into your style to become a succes. Kitchen stuff should only be chosen, if you need it. Try to think rationally, even though the situation is difficult.

The worst thing you can do is to move everything to your own home with the intention about doing something about it later, when you get more distance. It will never give a good result, because you every day stand in front of 'good furniture' and other 'valuable' things, which will become harder and harder to do something about, because you try to think out all scenarias, how to incooperate these items into your life. And don't buy extra storage! It doesn't work - either! Instead collect personal papers and bring them home for further sorting, but handle everything else as quickly as possible. We shouldn't either deal with thinking about who could use what. Invite the family and let them choose. Don't pull the pain longer than necessary, and don't look back. We live 'forwards', and it is only things.

I have had my Godmother's engagement ring redone, and it is on one hand every day, and my Mother's special designed ring on the other. From my Father I have an honery cup, he received as an acknowledgement for the big effort he put into helping others, and my Grandparents are represented by a necklace and a watch, and then there is my Great Grandmother's smelling salt bottle. Small things, which are kept in a small tobacco cabinet, which has belonged to my great grandparents. Everything stored in sight on 20x16 inches.

You don't have to keep everything from all your ancestors - unless you own a museum! - so stop feeling guilty!

2 comments:

  1. Åhh hvor ER det sandt!! Jeg kender så meget en, der har brug for dette indlæg... jeg vil straks sende hende et link :-)

    ReplyDelete
  2. Dejligt at nogen måske kan bruge det i en svær situation :-)

    ReplyDelete