Wednesday, November 9, 2016

Jul og økonomi - Christmas and Economy

Mand, det er kedeligt! Men det er nødvendigt! Og det kan ikke siges højt og tydeligt nok...

SÅ LÆG DOG ET JULEBUDGET!

Bestem, hvor meget der skal bruges på:
Gaver
Mad
Nyt tøj (hvis absolut nødvendigt)
Rejse (hvis man skal besøge familie)
Pynt
Slik, kager m.v.
Deltagelse i forskellige arrangementer

Hvis dette budget viser, at det ligger over, hvad man har råd til, så må man gå i gang med at vælge fra! Så enkelt er det!

For det er ikke en god jul, hvis januar, februar og marts (måske længere) lægger økonomien i ruiner.

Skær ned, hvis enderne ikke mødes, og hvis det betyder færre/mindre gaver, så lad det blive sådan. Man vil selvfølgelig gerne give nogle ordentlige gaver, men måske kan mindre gøre det. Eller rettere mindre kan sagtens gøre det. Det er en misforståelse, der er blevet banket ind i vores hoveder af reklamebranchen, at vi alle skal have gaver for hundrede- eller for den sags skyld tusindvis af kroner, og at det vil gøre os lykkeligere. Det er en syg indstilling til en højtid.

Foreslå bedsteforældre, at man slår sig sammen om gaverne til børnene. Måske bliver der så færre gaver, men det kan også blive bedre ting - og de kære unger har sikkert masser i forvejen.
Foreslå at droppe gaver mellem voksne, og hvis det ikke falder i god jord, så kunne en gave sagtens være en invitation til en hjemmelavet middag i januar, når det hele ikke er så festligt mere. Eller tilbud om babysitning. Hjælp med til at male en væg. Og mange andre ikke-købe relaterede ting.
Lad julemiddagen blive et sammenskudsgilde.
Kom med hjemmelavede småkager (eller andet, hvis du har kreative talenter) som vært/værtinde-gaver i stedet for dyre blomster og vin, og det er så meget sjovere at få noget originalt.

Tænk ud af boksen. Der er 1000 måder at gøre julen billigere på, og det er jo (forhåbentlig) ikke, hvad vi køber, der definerer julen!

Det kaldes en højtid. Ikke et shoppe-event!

Julekalenderen, der nu er til glæde for 2. generation
The Christmas calendar, which now is being injoyed by 2nd generation

Maaan, this is boring! But it is necessary! And it cannot be said loud or clear enough...

GET THAT CHRISTMAS BUDGET GOING!

Decide, how much money you want to spend on:
Presents
Food
New Clothes (if absolutely necessary)
Travel (if you visit family)
Decorations
Christmas candy and all sorts of goodies
Participation in different events.

If this budget is too high, for what you can afford, then you have to start  disselecting! It is as simple as that!

Because it will not be a good Christmas, if January, February and March (maybe longer) will send the economy down the drain.

So cut, if ends don't meet, and if it means smaller presents, then so be it. Of course you want to give nice presents, but maybe you can do with less. Or rather you can easily do with less. It is a gigantic misunderstanding which have been beaten into our heads from smart advertising, that we all should have presents for hundreds of Dollars, Kroner or Yen, and that it will make us happier. That is a sick attitude to a holiday.

Suggest to the family, that you get together buying presents for the children. There will be fewer presents, but it could become better ones - and the little dear ones probably already have almost everything.
Suggest to drop presents between adults, and if that is totally out of the question, then a present could be an invitation for a homemade dinner in January, when all the fun is over. Or babysitting a child, or help to paint a wall. And lots of other thing, which does not cost money, but effort.
Let Christmas dinner be a potluck.
Bring homemade cookies (or something else, if you have creative talents) as a present for the hostess/host instead of buying expensive flowers and wine. And it is so much fun to get something genuine.

Think out of the box. There are 1000 of ways to make Christmas cheaper, and it is (hopefully) not, what we buy, which defines Christmas!

It is called a celebration. Not a shopping event.

No comments:

Post a Comment