Wednesday, February 3, 2016

Kælderen/Loftet - The Basement/Attick

En sød person, som jeg kender, fortalte mig før kort jul, at hun ikke kunne nå ind til kasserne med julepynten i sin kælder, fordi der stod så meget foran, som hun ikke orkede at flytte. Så mange ting har hun og familien sat i kælderen siden sidste år ved samme tid - hvor hun godt kunne få fat i kasserne.

Det er vanvid. Hvordan kan så mange ting bliver sat 'på køl' i løbet af et år? Hvorfor har man så mange ting gemt et sted, hvor ingen har nytte af dem?

Det er udelukkende, fordi vi ikke tænker på, hvad vi vil gøre med ting, som vi ikke bruger mere. Så bliver de bare sat i kælderen uden nogen spørgsmål. Vi spørger ikke os selv, om vi bruge dem senere. Eller om de kan blive afhentet af nogen, som har brug for dem? 

Vi overvejer ikke at løse problemet en gang for alle.

Men hvad er egentlig en kælder til? I min øjne er den til opbevaring af sæson-ting. Ting, som ikke hører til oppe i hus eller lejlighed, men som bruges regelmæssigt. F.eks.

Have- eller altanmøbler og haveudstyr
Pynt – påske, fødselsdage og jul
Værktøj
Cykler
Kufferter
Børneudstyr og legetøj (men kun hvis der i fremtiden er børn, der skal bruge det).

Det er de generelle ting, som kan stå i en kælder uden at udvikle sig til ophobning. Jeg ville gerne vise jer min kælder, som er 1,80x2,20 kvadratmeter stor, men det vil ikke give noget klart billede, for jeg har lånt over halvdelen af den til en ven, der ikke har kælder. Men udover nogle af de ovennævnte ting har jeg også følgende stående: To låger, til det skab, jeg har i mit køkken. Der er ikke plads til at have dem på, fordi køkkenet er for smalt. De kommer på, når min lejlighed bliver renoveret næste år, og skabet bliver flyttet. Der er seks stabelstole, som jeg bruger ca. 10 gange om året, 2 store billeder og 3 små, der sammen med et lille glasbord også skal op i lejligheden efter renoveringen.

En kælder skal lige så lidt som ens bolig indeholde 'døde' ting. Der skal være grund til at sætte noget i kælderen. At være i tvivl om, hvad man skal gøre med tingene er ikke nogen grund. Overvej om du nogensinde vil få brug for det, som du sætter ned. Hvis du ikke har en grund til at beholde det, så sælg eller aflever det til genbrug. Så kommer tingene til gavn.

Klar til en udfordring?
Gå i kælderen en gang om ugen og tag 10 ting under behandling. Overvej om du bruger tingene regelmæssigt igennem året. Hvis ikke, så afhænd dem.

Hvis du gør det, kan du afhænder 520 ting på et år! Det kan da kaldes et resultat!

p.s. - og når nu du er der, så tag lige og gennemgå værktøjet og se, om der er noget, der trænger til en reparation/udskiftning, så det er klar, når du har brug for det næste gang. Det er skønt bare kunne gå ned i kælderen og hente det, man skal bruge, og at det fungerer!Shortly before Christmas a friend of me told, that she couldn't get to the boxes with the Christmas decorations down in her basement, because there were so many things in front of the them, that she couldn't be bothered to move the stuff. That is how much she and her family had put down there since last year at the same time – when she actually could get the boxes out.

That is crazy. How can so many things be put away during one year? Why do you keep so many things 'hidden' somewhere, where they are good for no one?

Just because we don't think of what to do with the things, we don't use anymore. Without questions they go to 'out of sight'. We don't ask ourselves, if we actually are going to use them any more. Or if we should let somebody get them. 

We don't think about solving the problem once an for all.

But what is a basement actually for? In my opinion it is for storing season items. Things, which don't belong in your living area, but still are in use frequently. F.ex.

Garden equipment of all kinds incl. Furniture
Decorations – Easter, Christmas, and birthdays
Tools
Bicycles
Suitcases
Children's equipment, toys and clothes (if you don't plan to expand your family, then give it away. There are many, who can use it).

This is the general basement stuff, which don't turn into hoarding. I would like to show you my basement, which is approx. 6 X 7,2 feet, but I will not do that, since I have borrowed more than half of it to a friend, who hasn't got a basement. But apart from some of the above mentioned things I have the following in my basement: To doors for the cabinet, I have in my kitchen now. I have taken them off, because the kitchen is too narrow for having them on. They will come back on, when my apartment has been renovated next year, and I can move the cabinet somewhere else. There are 6 stack chairs, which I use approx. 10 times a year, 2 big and 3 small pictures, which together with a small glass table also will come back up after the renovation.

A basement should like your home not be cluttered with 'dead' things. You must have a reason to put something in a basement. To be in doubts what to do with something, is no reason. Make up your mind, if you ever are going to use the things, you normally would put away. If you don't have a reason, then sell it or give it away. Then the stuff comes to good use and aren't just lying around in the dark being ruined.

Ready for a challenge?
Go to your basement once a week and deal with 10 items. Think about if you are going to use them frequently over the next year. If not they should go!

If you do that, you have dealt with 520 items in a year. That is called a result!

p.s. - and now that you are at it, then go through your tool box. See if anything need repair, maintenance or even to be replaced. It is so nice, when you can go to the basement and pick up anything – and it just works!

No comments:

Post a Comment