Thursday, January 14, 2016

To-do listen skal ud! - The To-Do List Has to Go!

At rydde op er ikke kun et spørgsmål om at rydde ud i ting. Det er også et spørgsmål om at rydde ud i vaner. At gøre dagligdagen mere enkel.

Hvis du har en to-do liste, så smid den ud! Den bliver aldrig kortere, den bliver bare længere. Du får den ene ide efter den anden om, hvad der skal gøres, og så er det rart at kunne huske det, og derfor kommer alt på som punkter. Med andre ord – du løber udfordringerne op, før de er der. Du lever i fremtiden, og listen bliver mere og mere stressende.

Smid den ud! Glem den! Og lav aldrig en igen! Vi er alt for over-organiserede!

I stedet - så tænk dig om.
Hvad er det, du skal lave lige nu?
Og gør så det! Præcis det!

Det er, hvad din to-do-liste skal indeholde, og det behøver du ikke et stykke papir på. Der skal ikke stå købe mælk, hente børnene, vande blomster, skrive rapport til chefen.

Når du er hjemme, ved du, at der skal hentes børn (hvis du har nogen!) laves mad, laves lektier, hygge, puttes i seng og senere, når der er ryddet af efter dagen, skal der også være tid til at være voksen. Gør det, og intet andet. Det er det vigtigste i verden. Intet er vigtigere, end at vi engagerer os dem, vi holder af.

Vande blomster er aldeles ligegyldigt. Hvis du dyrker orchideer, er det sikkert en hobby, og så husker du det automatisk Hvis ikke, så køb kaktusser. De overlever! Og hvis ikke – hvor stor er katastrofen så? Og hvis du først får vasket i morgen, hvad så? Så må en bluse bruges en gang mere! Ingen lægger mærke til det alligevel - og hvis de gør... så er det deres problem.

Er du på arbejde, gør du det, der skal gøres nu. Du checker ikke FB eller Twitter. Du sludrer ikke med din kollega. Det må vente, til du har gjort det, du skal gøre nu. Hvis chefen lægger tonsvis af arbejde på dit bord, så spørg om rækkefølgen, han vil have det gjort i. For du er ikke blæksprutte eller troldmand. Det sidste behøver du ikke at sige højt, men han må prioritere, hvis der er flere ting, der er vigtige på samme tid. Det er det han bliver betalt for at bestemme. Hvis du er din egen chef, ved du, hvornår du prioriterer noget, der er vigtig, eller om er du i gang med en overspringshandling!

Den eneste liste, du nogen sinde skal skrive igen, er din indkøbsliste over madvarer og andre huslige nødvendigheder. Men den skal du til gengæld også skrive hver gang, du skal ud og handle. Den er meget, meget vigtig. Den skal holde fokus på de ting, du behøver og forhindre dig i at købe ting, du ikke behøver. Det er bare god økonomi.

Prøv det. Indrømmet, det er grænseoverskridende, men det virker. Vi gør mange ting rigtig vigtige, fordi de føles vigtige i øjeblikket, men mange gange er det bare et indfald. Et indfald, der måske en dag bliver den ene ting, som du skal gøre den dag – men det er bare ikke i dag.

Så krøl den sammen og smid den ud. Når du vågner i morgen, så spørg dig selv: Hvad er det for en ting, jeg gerne vil have gjort i dag? Og gør så det! Du kommer til at føle, at du har gjort noget i dag.

Du skal gå fra 'at gøre (ting)' til 'at være (menneske)'!
To clean up is not only a question about clearing out your stuff. It is also a question about cleaning up in your habits. To make everyday life simpler.

If you have a to-do list, then throw it out. It will never become shorter, it only becomes longer. You get one idea after another about what to do, and then it is nice to remember it, so you put it on the list as a new bullet point. In other words – You are running ahead trying to catch up the challenges, before there are there. You are living in the future, and the list will become more and more stressful.

Throw it out! Forget it! And never make one again! We are so over-organized!

Instead – think.
What do you have to do right now?
And then to that! Exactly that!

This is all, what it going to be on your to-do list, and you don't need a piece of paper for that. It shouldn't say: Buy milk, pick up the kids (if you have any!), water the flowers, write a report for the boss.

When you are at home, you know, that you are going to  cook, help with school work, have a relaxing time with the kids, tug them in and later, when you have cleaned up after the day, you need time to be adults. Do that and nothing else. It is the most important thing in the world. Nothing is more important that being engaged in the ones we love.

Watering flowers are utterly unimportant. If you into orchids, it is probably your hobby, and then you remember. If not, buy a cactus. They survive! And if not – how big a disaster will that be? And if you don't get time to do the laundry, then use a blouse for the second time. Nobody will notice... and if they to, then it is their problem.

If you are at work, you do, what has to be done now. You don't check FB or Twitter. You don't chat with your colleague. It has to wait, until you have done, what you have to do now. If your boss puts a big pile of work on your desk, ask him, what to do first. You are not an octopus or a wizard. You don't have to say this, but he is the one, who is paid to prioritize, so if things are equally important, he has to choose. If you are your own boss, you know, when you are prioritizing something important, or if you are doing something else, because you dread the other task. Just get on with it!

The only list you ever have to write again, is your shopping list for groceries and other domestic necessities. But on the other hand this is the list you have to write every time, you are going shopping. It is very, very important. It is the one, that keeps you focused on the things, you need, and it is the one, which will prevent you from buying things, which you don't need. It is just good economy.

Try it. I admit that it is a challenge, but it works. We make a lot of things very important, because it feels important in the moment, but very often it is just a whimsical idea. An idea, which might become the one thing, which you should to some day – but it is just not today.

So curl the list up and toss it. When you wake up tomorrow, ask yourself: What it the one thing, that I want/need to do today. Then go do it! Then you feel, that you have accomplished something today.

You should go from 'to do (things)', til 'to be (human)'.


No comments:

Post a Comment