Friday, January 29, 2016

Minimalist garderobe start - Minimalist Wardrobe Start

OK - så starter vi!

Dit klædeskab skal være overskueligt. Du skal ikke behøve at lede efter tingene. Du skal kunne se dem!

Bukser, nederdele, skjorter, jakker på bøjle. Toppe, t-shirts og sweaters på hylder eller i skuffer. Jeg ruller mine bluser og mit undertøj. Det giver meget plads og godt overblik.

Som med al anden oprydning, så skal alt ud på gulvet eller sengen, og alt skal tages op i hånden. Hvert eneste stykke tøj. Gør det ordentligt denne gang.

Det er meget, meget vigtigt, at du ikke tager stilling til det, der skal ud. Bare læg det væk!

DU SKAL TAGE STILLING TIL, HVAD DU VIL BEHOLDE!

Sorter det så i tre bunker:
  1. Beholdes
  2. Sendes videre
  3. Smides ud
Der er ingen kategori, der hedder 'måske'. Er der et 'måske', er det tegn på så meget tvivl, at det er din underbevidsthed, der siger nej. Så det stykke tøj skal i en af de to sidste bunker.

Derefter prøver du alt tøjet fra stakken, som du vil beholde. Igen, hvis du er i tvivl, skal det i bunke 2 eller 3.

Glem ikke at gennemgå undertøj, strømper og sportstøj. Det er ting, der let bliver slidt. Lækkert undertøj er godt. Jeg føler mig altid godt tilpas, bare jeg har noget lækkert undertøj på. Det gør ikke noget, at der ikke er nogen, der ser det. Bare jeg ved det! Det er 'skjult luksus'.

Når du er færdig med denne sortering, pakker du 'sendes-videre' og 'smides-ud' bunkerne i sække og sætter dem væk. Og det er nu forbudt at hente noget som helst tilbage fra disse sække. Se at komme af med det hurtigst muligt.

Nu vil du måske gå i panik over, hvor lille 'beholde'-stakken er. Det er normalt ikke den bunke, der vælter! Men du kan være helt rolig. Du har præcis lige så meget tøj, som du havde før!

Nemlig alt det, som du rent faktisk bruger!

Hvis du har været helt konsekvent med dine valg, er jeg også helt sikker på, at du ikke mere har et pladsproblem i dit klædeskab! Ellers har du snydt dig selv! Det gælder ikke om at have meget. Det gælder om at have det rigtige.

Og nu begynder det sjove.

Læg det resterende tøj op i sæt. Se, hvad du kan matche – og her skal du så frasortere dubletterne. Ingen behøver 6 grå t-shirts. Se, hvad du mangler for at få garderoben til at hænge endnu bedre sammen. Er der noget, der stikker ud, så læg også det væk. Koncentrer dig om de ting, som du vil bygge videre på.

Så er det tid til at gå ud kigge efter præcis den ting, eller de par ting, som giver din garderobe det sidste løft. Skriv dem en seddel og hav den altid hos dig og køb kun de ting, der står på den. Hvis det er noget dyrt, så giv dig god tid, spar sammen og køb, når du ser det helt rigtige. Gør det til en sport!

Du er nu på vej til at få en garderobe, som du har kontrollen over, og du har tøj til alle anledninger. Ikke flere panik-køb, når du skal det ene eller det andet. Kun de velovervejede køb!

Men du har ikke kun fået kontrollen over din garderobe og dine indkøb. Du får også kontrollen over dine morgener, når du ikke mere skal bruge tid på at bestemme, hvad du vil have på. For lige meget, hvad du vælger, kan du finde noget, der passer til, og det er alt sammen noget, som du kan passe.

Lyder det rart? Så gå i gang! - og rigtig god fornøjelse. Det er faktisk sjovt. Nyd det!
OK – here we go!

Your closet should be manageable. You shouldn't have to search for different items. You must be able to see everything.

Pants, skirts, shirts, jackets on hangers. Tops, T-shirts and sweaters on shelves or in drawers. I roll my t-shirts, sweaters and underwear. It is easy to see and takes up very little space.

So like in all other cleaning sessions everything has to get out in the open on the floor or on the bed, and you have to take every piece up in your hands. Every single one. Do it properly this time.

It is very, very important, that you don't concentrate on the items, which have to go. Just put them aside!

YOU HAVE TO CONCENTRATE ON THE THINGS, YOU ARE GOING TO KEEP!

Now sort it in three piles:
  1. To keep
  2. To give away
  3. To throw out
There is no category called 'maybe'. When 'maybe' comes up, it is a sign of doubt, and it is your subconsciousness saying no, so that garment goes in pile 2 or 3.

Now you try on everything in the keep-pile. Again if in doubt, let it go into pile 2 or 3.

Don't forget to go through underwear, stockings and sportswear. These categories often get really worn, and nice underwear is good. I always feel good, if I wear nice underwear. It doesn't matter, that no one can see it. As long as I know. It is 'hidden luxury'.

When you have finished this sorting, you pack the 'give-away' and the 'throw-out' piles in plastic bags and put them away. And now it is forbidden to take anything back. Get it out of the house ASAP.

Now you might panic about, how small the 'keep' pile is. It is normally not the pile, which tilts! But be quite calm. You have exactly as much clothes as before!

You have all the clothes, you actually use!

If you have been totally consequent in your choices, I am also quite certain, that you no longer have a space problem in your closet. Otherwise you have cheated yourself! It is all about not having a lot. It is all about having the right things.

And now the fun begins.

Put the remaining clothes on the bed in pairs. See, what you can match – and now it is time to sort away the doublets. No one needs 6 grey t-shirts. See, what is missing to make it all come together. Is anything sticking out, then put that away too. Concentrate on the things you will build you new wardrobe on.

Now it is time to go looking for exactly the thing, or the few things, which can give your wardrobe the last lift. Write them down on a piece of paper and always keep it in your bag, and only buy the things written on it. If it is somethings expensive, save you money and buy, when you find the right thing. Make it a sport!

You are now on your way to own a wardrobe, which you control, and you have outfits for all occasions. No more panic purchases, when you have to go to this or that event.

But you have not only gained control over your clothes and your purchases. You have also got the control over your mornings, now you don't have to waste time choosing, what to wear. Because no matter what you choose, you will always be able to find something, which matches, and every item fits you.

Does this sound good? Well, then get going! - and it is actually fun. Enjoy!

No comments:

Post a Comment