Wednesday, January 20, 2016

Bøger, CD'er og DVD'er - Books and Other Media

Medier

Bøger: At købe bøger i dag er en temperamentssag. For nogle år siden begyndte jeg at downloade bøger til min Kindle og Ipad, og jo mere jeg gør det, jo bedre kan jeg lide det. Det betyder dog ikke, at jeg aldrig køber en 'rigtig' bog. Somme tider køber jeg en papirudgave af en bog, jeg har læst på min Kindle. Hvis en bog taler så meget til mig, at jeg kunne finde på at gå hen og slå op i den fra tid til anden, eller at læse den igen, så køber jeg papir versionen. Jeg køber også foto-, design- og kunstbøger, for det er de andre medier ikke rigtig egnede til.

Men som sagt er det en temperamentssag, men uanset hvad du føler mest for, så tag alligevel et kig på din bogreol. Bøger fylder ret meget, og hvis du er helt objektiv, har du bøger i reolen, som du ikke kan lide, bøger som er uinteressante og bøger, som du aldrig kommer til at læse mere. Dem vil jeg råde dig til at komme af med – af flere grunde. For det første er de en meget stor støvsamler, og de tager unødvendig meget plads op. For det andet – og mest vigtige – så får du en samling bøger, som virkelig betyder noget for dig.

De andre bøger? Giv dem til læseglade mennesker med besked om, at de skal gives videre, når de er læst. Bøger, der ikke bliver læst, har ingen værdi. Så giv glæden og underholdningen videre. Det føles godt.

DVD og CD'er: Der er rigtig mange mennesker, der har en kæmpe samling DVD'er. Hvis det ikke lige er en reel samling (jeg vil definere samlinger senere) så brug samme fremgangsmåde som ovenfor eller sælg dem, der ikke betyder noget, og behold dem, du vil se igen og igen, og lad resten gå.

Mine DVD'er er ude af huset. Dem gav jeg til en velgørenhedsforretning, og jeg har ikke savnet en eneste. Da jeg flyttede her til for snart 5 år siden, fik jeg aldrig tilsluttet mit afspiller, og nu bliver det ikke gjort. Jeg har flere gange tænkt på at komme i gang med at streame, men det har jeg ikke fået gjort, og det tager jeg som et tegn på, at jeg ikke har tid til det, når det kommer til stykket. Eller også er det ikke så vigtigt for mig?! Men det er jo altid en mulighed, hvis jeg skulle få lyst til det. Det samme gælder for mine CD'ere. Jeg har ganske få, men min CD-afspiller er i stykker! Så min musik ligger på min pc.

Mens jeg har skrevet på denne blog, har jeg opdaget, at de fleste af mine bøger er 'fagbøger'. Fotobøger, kunstbøger og opslagsbøger af forskellig slags. Skønlitteraturen har jeg givet videre.

Alle disse ting ville have taget en masse plads op i mit – den gang – nye hjem og samle en masse støv. Jeg ville hellere have lys og luft i min stue end at opbevare 500 CD'er og DVD'er. Det har sin charme, men hvis man ikke er samler af disse ting , skal man lade være med at bruge pladsen på det. Tilfældige samlinger skal man undgå.

Hvis du nu har taget al overflade-rodet (se tidligere blog) og din mediesamling under kærlig behandling, er vi klar til at tage fat på stuen. Så hæng på!
Books: To buy books today is a matter om temperament. Some years ago I started downloading book to my Kindle and to my Ipad, and the more I did that, the more I liked it. It doesn't mean that I never buy a 'real' book. Sometimes I buy the paper version of a book which I have read on the Kindle. If a book is so appealing to me that I need to be able to go and look something up from time to time or re-read it, then I want the paper version. I also buy photo-, design- and art books, because paper books are better for that.

As said it is a matter of temperament, and no matter what you like the best, then take a close look at your book collection. Books take up space, and if you are objective, you have books on the shelves, which you don't like, books which are un-interesting, and book which you will never read again. I advise that you will get rid of them – for several reasons. First they collect a lot of dust, and they take up valuable space. Second – and most important - you are left with a collection, which really makes you happy.

The other books? Give them away to people who appreciate reading with the message to pass them on, when they are done with them. Books, which are not being read, have no value. So give the pleasure of reading to somebody else. It feels good.

DVDs and CDs: A lot people have big collections of DVDs. If it isn't a specific collection (I will come back with the definition of collections), then use the same procedure as above. Keep the ones, you will watch again, and let the others go.

My DVDs are out of my house. I gave them to the second hand shop, and I haven't missed a single one. When I moved in there almost 5 years ago, I never found a place for my DVD player, and I will not start that now. I have several times thought about starting streaming, but I haven't taken action for that either, and I take that as a sign, that I don't have the time for it, when it comes to the point. Or maybe it isn't that important for me?! But it is always an opportunity, if I should feel like it. It is the same with my CDs. I have a few, but my CD player is broken. So all my music is on my pc.

While writing this blog I saw that most of my books are non-fiction books. I have given the literature book to others after reading them.

All these things would have taken a lot of space in my – at the point – new home and collected a lof of dust. I chose to have a free and airy space in my living room rather than having 500 CDs and DVDs. Random collections should be avoided.

If you now have cleared you house from all the surface clutter (see earlier blog) and your 'media'-collection with a loving hand, you are ready to face putting your living room in order. So hang on!


No comments:

Post a Comment