Thursday, January 21, 2016

Er du en samler? - Are you a collector?

Samler du på noget bestemt – eller samler du bare på alt?

At sige: ”Jeg er samler” kan være sandt eller usandt. For det er ret let at definere en samling. Her er kriterierne for en samling:
 • En samling kan blive komplet.
 • Samlere mødes ofte i foreninger eller på nettet, hvor de diskuterer, bytter og sælger.
 • En samling er afgrænset. Hvis du er fodboldfan, der støtter en bestemt klub, kan du samle trøjer, men ikke en kasket fra en anden klub. Så har du brudt samlingen.
 • Samlinger bliver mere værd ved en nyanskaffelse, men ikke nødvendigvis i penge.
 • Der er orden i en samling, fordi man passer den. Den bliver ikke bare en bunke.
 • En samling består både af tingene, der samles og arbejdet, der lægges i den.
 • En samling drives af en interesse.
 • En samling strækker sig over tid.
 • Og man er ofte i allerede i gang, når man opdager, at man har en samling!
Samlinger kan desværre også komme snigende! En god ven af mig havde en stor samling ugler i alle materialer. Jeg spurgte, hvordan hun var begyndt at samle præcis ugler, og hun svarede, at hun faktisk slet ikke samlede! Hun havde bare haft 2 små ugler stående, og så var folk begyndt at give hende ugler som gave, fordi ”jeg ved jo, at du samler jo på ugler”, og nu nænnede hun ikke at afhænde dem, fordi folk ville blive kede af det. Men hun stod tilbage med en reol, der var næsten dækket af ugler, som tog en masse plads op, skulle rengøres med mellemrum og masser af dårlig samvittighed over, at hun ikke satte pris på dem! Jeg foreslog, at hun åbent fortalte alle om misforståelsen, og at hun skulle sælge samlingen til en, der for alvor samlede på ugler, så hun kunne blive fri igen. Så kunne hun give en frokost til alle dem, der havde købt ugler til hende for pengene!

Man kan samle på alt. Frimærker, tinsoldater, kuglepenne, bestemte slags legetøj, teaterprogrammer etc., bare samlingen er afgrænset. Så bestem dig for det, du helst vil arbejde med. Det, som giver dig størst glæde, og koncentrer dig om den. Så kan du sælge alle de 'halve' samlinger og få penge til at supplere din eneste samling.

Der er også nutidige samlinger, som ofte består i, at der bliver udgivet 'en ting' om året. Det er et godt kommercielt trick, og tingene er ofte halvdyre, men alle har dem, så der er ikke noget eksklusivt eller specielt ved dem. Nogle ting bliver lanceret som 'samler-objekter' eller 'begrænset oplag'. Men det er ikke producenterne, der skal bestemme, hvad der skal blive samlerobjekter. Det er dig, og det er også bare reklamestunts.

Hvis man samler på alt, man 'falder for', er det starten til at blive ekstrem samler (hoarder!).

Det æder bare plads og energi - så begræns dig!

Min samling! - My collection!

Are you a collector – or do you just collecting everything?

To say: ”I am a collector” can be true or untrue. Because it is easy to define a collection. Here are some criteria for a collection:
 • A collection can become complete.
 • Collectors often meet in clubs or chat rooms to discuss, exchange and sell/buy.
 • A collection is limited. If you are a football fan of a club, you can collect t-shirts, but not add a cap from another club. Then you have broken the collection.
 • Collections often get more valuable with new things coming in, but not necessary not in money value.
 • You keep a collections in order. Otherwise it becomes a pile of junk.
 • A collection is both the items you collect as well as the work, you put into it.
 • A collection is driven by your engagement in it.
 • A collection is stretched over time.
 • And often you already collect, when you realize that you have a collection!
Unfortunately, collections can creep in on you! A good friend of mine had a big collection of owls in all kinds of materials. I asked her, how she had started collecting owls, and she answered, that she actually hadn't! She had had 2 little porcelains owls standing on a shelf, and then friends started giving her owls, because ”I know, that you are collecting owls”, and now she didn't have the heart to get rid of them, scared of hurting people's feelings. But she was left with a shelf covered in owls, which should be cleaned and was taking up space and a lot of bad conscience about not really appreciating them! I suggested, that she sold all the owls to a real collector and gave her friends a lunch for the money, coming clean with that she actually didn't collect owls.

You can collect everything. Stamps, toy soldiers, ball point pens, certain kinds of toys, theater programs etc., as long as you don't loose direction. So decide what you really want to work with. Choose the thing, which gives you the biggest joy, and concentrate. Then sell all the 'half' collections and get some money for your only collection.

There are also season collections, which often means that a producer launches one 'item' a year. It is a good commercial trick, and the items are very often quite expensive, but everybody buys them, so there is nothing exclusive or special about them. Some things are also marketed as 'collectors-items' or 'limited editions'. But it should not be the producers, who decide if something becomes a collectors-item. It is you, and it is all just advertising stunts.

But if you collect everything, you 'fall for', it is the start to becoming a hoarder!

It will eat you space and your energy – so limit yourself!

No comments:

Post a Comment