Friday, December 14, 2018

Hvad vi forventer - What We Expect

Denne weekend vil være et godt tidspunkt at standse op og se på, hvad vi skal lave de næste dage indtil jul. Hvad skal der til, for at julen bliver hyggelig. For julen er ofte et pres. Der skal handles ind til... ja, alt, der har med julen at gøre. Og så skal der arrangeres en masse sammenkomster, laves en masse mad og lækkerier, og det skal helst være perfekt. Vi forventer utrolig meget af os selv. Men forventer vores omgivelser det samme?

Prøv at tage julen op til ny-forhandling.

Hvis du gør nogle ting for familien, som de i virkeligheden ikke synes er nødvendige, så drop dem! Man skal ikke holde traditioner i hævd, hvis der ikke er nogen, der sætter pris på indsatsen.

Hvis de forventer, at du gør nogle ting, som får dig til at føle dig stresset og ude af stand til at nyde højtiden, så inddrag 'nyderne' og sig, at hvis julen skal være som sidste år, så skal de deltage.

Jamen, jeg har i alle årene gjort dit, dat og dut og så lidt mere, så det forventer de!

Ja, men det er ikke det samme som, at du er tvunget til at gøre det resten af dit liv. Lad andre komme med forslag til, hvordan julen skal se ud. Sæt jer sammen og planlæg, hvem der gør hvad, og hjælp så hinanden i det omfang, at der er nogen, der skal 'læres' op. Fortsæt med de gamle traditioner, som fungerer, og opfind så også nogle nye.

Der kan komme lidt muggeri, men vil man have del af kagen, skal man også være med til at bage den. For som oftest ligger ansvaret for julen på ét familiemedlem, som hvert år ligger ud i strakt arm, så alle de andre familiemedlemmer kan nyde den dejlige tid. Og det kan jo ikke være rigtigt, vel?

Så slut med at spille martyr, og start med at være projektleder. Lad julen være et levende projekt. Ikke en død vane.


This weekend is a good time to stop and consider, what needs to be done in the days until Christmas. What does it take to make Christmas really 'hyggelig'. Because Christmas is often a stressful time. You have to go shopping for... well, everything that has to do with Christmas. And on top of that you have to arrange different gatherings, make a lot of food and goodies, and it has to be perfect. We expect so much of ourselves. But does our surroundings expect the same?

Try to renegotiate Christmas.

If you do something for the family, which they don't think is necessary, then drop it! You shouldn't have traditions, if nobody appreciates the work.

If they expect you to do/make something, which makes you fell stressed out and unable to enjoy the holiday season, then include the everybody and say, that if Christmas is going to be like last year, they have to participate.

Yes, but I am the one, who have done this for decades, so they expect it!

Yes, but that doesn't mean, that you have to do it for the rest of your life. Let the family give input to what Christmas should be like. Sit together and plan, who is doing what, and then help each other, when the new ones need some training. Continue the old traditions, which work well, and invent a couple of new ones.

There might be some grumbling, but if you want a piece of the cake, you have to participate in baking it. Because much too often the responsibility for Christmas is lying on the shoulders of one family member, who is running around like mad to get everything done, so the others can enjoy the wonderful time. But that cannot be right?

So stop playing martyr, and start being a project leader. Let Christmas be a living project. Not a dead habit.

No comments:

Post a Comment