Tuesday, September 11, 2018

Feriefølelse og et bryllup - Holiday Feeling and a Wedding

Så er vi hjemme fra ferie igen. Det var dejligt, og vi var inviteret til et fantastiske bryllup. Prinsen fik sin prinsesse, og så håber man jo på al medgang i verden for det unge par.

Da jeg kom hjem i går og havde pakket ud, kom jeg til at tænke på, at når jeg har haft ferie og er hjemme igen, går der kun 5 minutter, og så er den væk. Kender I den følelse? Man kommer ind ad døren, og så er ferien forsvundet. Man glæder sig til den, man er i den, og så er den væk. Man har minderne, men ikke følelsen. Fordi feriefølelse er flygtig.

Ferie betyder, at man kommer ud af sine vante rutiner. Ud af sine vaner - madvaner, sovevaner, alle slags vaner, og man har tid til at opleve nye ting. Og tid til at lave ingenting.

En stor del af ferien er, at man ikke er overvældet af alle slags pligter. Det kan godt være, at man er nødt til at vaske undervejs. Man skal måske også lave lidt mad og gøre lidt i orden, fordi der bliver for rodet og beskidt. Men af en eller anden grund er det ikke så uoverkommeligt, som det er hjemme.

Forskellen ligger i enkelheden.

Når man pakker til ferie, pakker man det, man behøver. Man slæber ikke mere med end højst nødvendigt. Selvfølgelig fordi man kun har de kræfter, man har, og det er en god tilgang. Kun at 'slæbe' det, der er nødvendigt, og det man har kræfter til.

Hvis vi indrettede vores hjem, så vi kunne 'slæbe' det og kun havde det nødvendige, ville vi få overskud til at lave ny mad, opleve nye ting, tid til at lave ingenting, og vi så bare skulle vaske og ordne lidt en gang imellem.

Så afhænd alt det, der er unødvendigt og for tungt og overfør feriefølelsen til hverdagen.

Bruden gemmer sig for sin kommende mand - The Bride hiding from her husband in spe

Den lille brudepige på opdagelse - The small bridesmaid on the prowl

I sikkerhed hos storebror - Safe with Big Brother (hendes 'baby' skal med alle steder)
Ringbærer og brudepige - Ring Bearer and Bridesmaid (her 'baby' goes everywhere)


We are now back from holiday. It was lovely, and we attented a beautiful wedding. The prince got his princess, and then we hope for all the best for the young couple.

When I came home yesterday and unpacked, I was thinking, that when I have been on holiday and come back, 5 minutes pass, and then it is all gone. Do you know that feeling? You walk in your door, and then holiday is gone. The feeling is gone. You look forward to it, you are in it, and then it is gone. You have the memories, but not the feeling. Because the holiday feeling is ethereal. 

Holidays mean that you get out of your normal routines. Out of your habits - food habits, sleeping habits, all kinds of habits, and you have time to experience new things. Time to do nothing.

A big part of a holiday is, that you don't get overwhelmed by all kinds of dutires. Maybe you have to do a bit of laundry. Maybe you have to make some food and do a bit of cleaning up, because things get too messy. But for some reason this is not as difficult, as it is at home.

The difference is in the simplicity.

When you pack for a holiday, you pack, what you need. You don't tow more than necessary. Of course because you only have the strength, you have. It is a good way of thinking. Only to 'tow' what is necessary, and what you have the strength for.

If we made our homes, so we could 'tow' it and only had, what is necessary, we would have the mental surplus to make new food, go have new experiences, to do nothing, and then we would have to do a bit of laundry and cleaning now and again.

So get rid of all the unnecessary and heavy stuff, and transfer the holiday feeling to your everyday lives.

No comments:

Post a Comment