Monday, August 20, 2018

Plastic - Plastic - Plastic

Her, hvor jeg bor, har vi alle tiders kontainerplads med sortering. Den holdes virkelig fint af vores ejendomsfunktionærer, og langt de fleste opfører sig ordentlig, når de afleverer deres affald. Der er kontainere til plastic, pap, metal, farligt affald, glas, storskrald (møbler, køleskabe o.lign.) og en kontainer til småt brændbart. Der bliver stillet møbler til fri afhentning, og der er et bog-bytte-skab.

For nogle år siden, da vi fik at vide, at vi nu skulle sortere vores affald, skulle man lige vænne sig til det, men det er ikke så svært. Bortset fra...

... at jeg er chokeret over, hvor meget plastic emballage, jeg generer!

Nu, hvor jeg sorterer, er det blevet meget tydeligt. Jeg har mindst 1 helt fyldt pose med plastic-emballage om ugen! Og det samme gælder for mit pap-'forbrug'! Mit organiske affald fylder kun en tiendedel! Og jeg er en ganske almindelig forbruger.

Hvordan kan man undgå det? Jeg har ikke umiddelbart tilgang til at købe ind i medbragt emballage, for så skal jeg på en tur på 10 km ud og 10 km hjem, og storkøb er heller ikke en løsning, for jeg har ikke bil.

Jeg køber økologisk og/eller danske produkter, når det kan lade sig gøre, og det er alt sammen pakket i plastic!

Det er jo alt sammen meget godt, at vi samler plastic og pap ind og sorterer det rigtigt, men det løser jo ikke problemet, at der bliver mere og mere af det.

Hvordan får vi producenter til at ændre indpakningen, så den er nedbrydelig? Hvilke organisationer kan man kontakte? Hvor går man hen for at prøve at ændre denne udvikling?

Hvad gør man?

Bestemt ikke et billede til Pinterest! - En uges affald!
Definitely not a photo for Pinterest!  One week of trash!

Here, where I live, we have a very good container place for sorting all sorts of trash. Our janitors are keeping it nice, and most users are also doing a good job. There are containers for plastic, cardboard, metal, hazardous waste, glass, big items (furniture, freezers etc.) and a container for small gods to be burned. The furniture is put in a section, so anyone can take it, if they want it, and there is a book-exchange-closet.

Some years ago, when we were told to start sorting our trash, it took some time to get used to, but it isn't difficult. Except from...

... I am shocked, how much plastic packing, I generate!

Now when I am sorting, this has become very clear. I fill up 1 whole bag of plastic wrappings a week. Almost the same goes for the cardboard trash! My organic trash is about 1/10 of that! And I am just a ordinary consumer.

How can I avoid this? It isn't possible for me to shop anywhere using my own containers, unless I go on a trip of 10 km one way and 10 km back home, and bulk shopping isn't a solution either, because I don't have a car.

I buy organic and/or Danish products when possible, and everything is wrapped in plastic!

It's fine, that we all sort our plastic and cardboard etc, but it doesn't solve the problem, when we produce more and more of it.

How do we make the producers used degradable wrapping? Which organizations can be contacted? Where do you go and become part of the solution? 

What can one do?

No comments:

Post a Comment