Wednesday, August 1, 2018

Løse ender - Loose Ends

Min mor var meget dygtig med sine hænder. Jeg har tidligere fortalt om hende, og hun kunne lave alt! Der var ikke det stykke håndarbejde, hun ikke lykkedes med - og hvis det ikke lykkedes, så blev hun ved, til hun kunne det.

Hun var også meget nøje med at gøre tingene ordentligt, og hun lærte mig og min veninde, at når vi lavede noget, skulle vi også lave tingene pæne på bagsiden.

"Ingen løse ender! Det giver utilfredshed, når man ved, at tingene ikke er helt i orden!"

Så orden på 'forsiden' og rod på 'bagsiden' er noget skidt. Jeg tror, at det er sådan for de fleste forhold i tilværelsen. Derfor er det også noget skidt gemme ting, vi ikke bruger. Det gør 'bagsiden' uoverskuelig og rodet.

Så når du rydder op, gør det ordentligt! Det hjælper ikke at finde en ny plads til ting, du ikke bruger. Så er det en OMrydning og ikke en OPrydning, og bagefter er intet ændret. Der er ikke opnået noget som helst. Det er bare spild af tid og energi og måske endda af penge. Penge givet ud til nye opbevaringskasser og møbler. Alt sammen kun for at opbevare ting, som man ikke bruger.

Man får et overskueligt hjem, hvis alt har en plads, og det kan kun lade sig gøre, hvis man gør op med sig selv, hvad der er væsentligt at eje - hvilket egentlig er meget lidt.

Så lad være med at rydde OM - ryd UD! Så er der ingen løse ender.


Dette smukke par er mine forældre. De var sportsdansere, og min mor syede alle sine kjoler selv
This beautiful couple is my parents. They were sports dancers, and my mother made all her dresses herself


My mother was very skilled with her hands. I have told about her before, and she could do anything, she set herself to. There wasn't the thing, she didn't succeed with, and if she didn't, she kept going, until she did.

She was also very particular with doing things neatly, and she taught me and my girlfriend, that when we were working on something, we should make things nice on the back side.

"No loose ends! It gives discontentment, when you know, that things haven't been done in a proper way!"

So order on the 'front' and mess on the 'back' is not good. I think, that it is like this in most things in life. Therefore it is not good to hide things, we don't use. It makes the 'back' unmanageable and messy.

When you declutter, do it properly! It does no good to find a new place for things, you don't use. Then it is just moving things about, not moving things out and afterwards, nothing has changed. Nothing has been gained at all. It has just been a waste of time and energy and maybe even money spent on new boxes and storage furniture. All invested in stuff, we don't use.

You get a manageable home, if everything has its own space, and that is only possible, if you make up your mind about, what is essential for you to own - which is surprisingly little.

So don't move stuff about - move stuff out! So there will be no loose ends.

No comments:

Post a Comment