Friday, May 25, 2018

Forbrugs-stigen - The Ladder of Consumption

I den vestlige verden har vi lært at måle succes og lykke med ting og synlig status. En stor bil eller flere biler, et stort hus, et 'fedt' job, exotiske ferier, store fester, dyre smykker og dyrt tøj. Succes er blevet en konkurrence. Om forbrug. Dem, der har råd til mest, bliver mest respekteret. De har opnået 'lykken'.

Det er i hvert fald, hvad reklamer fortæller os: Du skal købe (mere), så bliver du lykkelig. Vi ved godt, at det ikke er sandt, men det er et konstant bombardament, og vi bliver fristet. Langt de fleste af os. For hvem vil være bagud af dansen?

Det er som en trappe, hvor vi bare skal tage det næste trin for at blive den person, vi gerne vil være. Men der er altid et trin mere. Vi når aldrig toppen - for den findes ikke. Derfor er vi forbrugere - eller rettere over-forbrugere.

Men vi bliver ikke lykkelige, fordi vi forsøger at købe os til en ny identitet og eller en 'højere' status. Lige meget hvor meget vi køber, så sker det ikke.

Videnskaben har nu konstateret, at man bliver glad over økonomisk fremgang og status - indtil man har nået en vis grænse. Når de mest basale ting har nået et bestemt stade, så sker der ikke mere på 'lykke-fronten' - i hvert fald ikke bare ved anskaffelse af ting eller stræben efter 'mere' status. Nye ting og nye trin op på rangstigen giver ikke andet end et øjebliks konstatering af, at nu er der 'mere' af noget.

Har du nogen sinde ønsket dig noget rigtig meget, og når du så har fået det, har du følelsen af, at nu har du den/det, og hvad skal der så komme der efter? Vi får suset af at købe, og i næste øjeblik er vi videre.

Det er ikke forkert at ønske sig noget, men lykke er ikke at accumulere ting og status.

Prøv i stedet at tænke på, hvornår du sidst har følt det sus i kroppen, der giver ro og glæde? Hvor du har været der, hvor du ønsker, at intet må forstyrre det, der skete. At tiden godt måtte gå i stå, så du kunne forlænge oplevelsen.

Tænk over det et øjeblik - og gå så ud og gør meget mere af det.

Rigtig god weekend!


In the Western part of the world we have learned to measure success and happiness with owning stuff and having a high economical status. A big car or several cars, a big house, a 'cool' job, exotic holidays, big parties, expensive jewelry and expensive clothes. Success has become a competition. About spending. The ones, who can spend the most, get the most respect. They have achieved 'happiness'.

At least that is, what advertisements tell: You have to buy (more) to become happy. We know, that this isn't true, but it is a constant bombardment, and we get tempted. Most of us. Because who doesn't want to be a success?

It is like a ladder where you just have to take one more step to become the person you want to be. But there will always be one step more. We will never reach the top - because it doesn't exist. That is why we become consumers - or rather excess consumers.

But we don't become more happy trying to buy a new identity or a new status. No matter what we buy, it doesn't happen.

Scientist have now made studies, which prove, that you become happy achiving economical progress and status - until you have reached a certain level. When the most basic needs have been reached, no more is happening on the 'happiness-ladder' - at least not by consuming more stuff or reaching a 'higher' status. New items and new steps op the rank ladder give nothing but a moment's findings of, that now there is 'more' of something.

Have you ever wanting something really bad, and then - when you have got it - gotten the feeling, that now you own it, what has to come next? We get the thrill of buying, and the next moment we are done with it.

It isn't wrong to have wishes, but happiness is not accumulating stuff and status.

Try thinking about, when you get that feeling in your body, which creates tranquility and joy? When have you been in a situation, where you wish, that nothing would disturb it? When have you wanted time to stop, so you could make this feeling last longer?

Think about it for a bit - and then go do much more of that.

Have a great weekend!

No comments:

Post a Comment