Tuesday, April 10, 2018

Trends eller ikke trends - Trends or No Trends

Nu er der sat tid på min genhusning - hvis alt går vel!

Det bliver i uge 50, altså lige før jul, og det kan jeg godt leve med. Bare der er skred i processen. Julepynt kan jo hænge alle steder (og nu er jeg jo ikke så 'julet').

Lidt i forlængelse af min råb til himlen om boligudstillinger contra hjem bliver et af mine forsætter her midt i året, at jeg lukker ned for al boligindretnings-kiggeri. Jeg vil ikke påvirkes af nye trends - såvidt det er muligt. Jeg vil flytte ind med de ting, jeg har.

Jeg er træt af trends, som jeg betragter som noget, der bliver lanceret, for at vi skal købe mere, mere, mere. Det ene øjeblik skal alt være gråt, og når vi alle har malet gråt, skal det være blåt mixed med pastelfarver, marmor og messing, og senere bliver det noget andet. Og det er lige meget drejer sig om nye ting eller om genbrug. Det drejer sig alt sammen om at købe mere. Sådan oversætter jeg ordet trends.

Men genhusningen må så vise, om jeg ved at bo et andet sted får nye vaner og ideer. Jeg er spændt på, hvad jeg kan lære af at blive rykket ud af mine vante folder og flytte ind i et midlertidigt hjem. En gang i mellem er det godt at blive drevet lidt rundt i manegen og få rystet posen af gamle vaner og arbejdsgange. Nytænkning er godt, og måske viser det sig, at nogle af de gamle vaner er gode nok til at at holde fast i, og samtidig har jeg en ret sikker fornemmelse af, at der bliver ting, der vil blive taget op til overvejelse og ændret.

Det bliver så spændende!

Forårstegn og solskin - Sping signs and sunshine


Now I have had a preliminary time for my rehousing - if everything goes to plan!

It will be week 50, right before Christmas, but I can live with that. As long as there is a progress. Christmas ornaments can hang anywhere (and I am not that much of a Christmas elf).

Continuing my scream about interior exhibitions vs homes one of my resolutions here in the middle of the year is, that I will stop looking in interior magazines. I don't want to become influenced by new trends - as far as possible. I want to move in with the stuff I have.

I am so tired of trends, which I see as something, which are made to make us buy more, more, more. One moment everything is gray, and when we have changed everything to gray, then it has to be blue mixed with pastels, marble and brass, and later again something else. And it doesn't matter if we are talking about vintage or new items. It is all about buying more. That is how I translate the word trends.

But the rehousing will show, if I by living somewhere else will get new habits and ideas. I am so excited, what I will learn from being pulled out of my usual paths and moved to a interim home. Sometimes it is good to be pushed around a bit being challenged about old habits and work systems. Innovation is good, and maybe some old habits will be good enough to stick with, and at the same time I am pretty sure, that there are things, which I have to reconsider and change.

It will be so exciting! 

No comments:

Post a Comment