Monday, February 12, 2018

Selfcare og økonomi - Self Care and Economy

I fortsættelse af min blogpost 'De 3 søm' har jeg tænkt meget på, hvor ofte der i bladene bliver talt om 'self care', og jeg læste en artikel forleden, der handlede om præcis det. At gøre noget for sig selv. Den tog en lidt anden indfaldsvinkel til spørgsmålet om, hvad det egentlig går ud på. Eller burde gå ud på. Er det at få en massage? At tage på ferie? At købe en ny kjole? At forkæle sig selv på en eller anden måde. At købe en lille belønning, "for jeg har været så.... et-eller-andet".

Burde self care være noget helt andet? Måske at tage ansvar for sig selv og sit liv?

Måske burde self care være
 • at være ansvarlig i pengesager. At leve for det man tjener. Ikke for det man låner.
 • at købe ordentlige fødevarer. At spise ting, der er godt for én de fleste dage i ugen og gå amok en gang imellem.
 • at have en bolig, man har råd til at bo i. Ikke en bolig som strammer økonomien, bare fordi man gerne vil vise andre, at man har magt over tingene.
 • at få rørt sig, så ens krop ikke 'sander til'. Ikke nødvendigvis at træne 3-4 gange om ugen, men at få rørt sig hver dag.
 • at omgås mennesker, man elsker og sætter pris på og sortere dem fra, der kun dræner og spreder negavitet.
 • at erkende, hvem man er, og hvad man har og at handle derefter. Ikke efter hvad naboen kan og gør - for det kan han/hun måske slet ikke, når det kommer til stykket, for man ved aldrig, hvordan tingene ser ud under overfladen, og om folk kæmper for at bevare et image.
Self care er ikke (nødvendigvis) at gå ud og spendere en ny bil, taske eller et par sko. Det varmer kun i øjeblikket. Self care er at ansvar for sig selv og sit liv uden at skele til resten af verden - og at være stolt af det - og så sover man så godt.

DET er self care!

F.eks. bo dyrt eller bo billigt. Bestem, hvad dine penge kan strække til.
Eg. live expensivelly or cheap. Deside,what your money can stretch for. In continuation of my blogpost 'The 3 nails' I have thought about, what the magazines say about self care, and the other day I read an article, which was about exactly that. To do something for yourself. But it took a different angle than usual to the question about, what it maybe should be. It is to have a massage? Go on holiday? Buy a dress? To spoil yourself in some way. To buy a little reward, "because I have been so.... something".

But should self care be something totally different? Maybe to take responsibility for yourself and your life?

Should self care be
 • to be responsible with your money. To live for what you earn, not for loans.
 • to buy quality food. To eat things, which is good for you most days and go wild once in a while.
 • to live in a place, you can afford. Not a place which stretches the economy, just because you want to show the world, that you are on top.
 • to have some exercise, so you body doesn't 'rust'. Not necessary to exercise 3-4 times a week, but to get moving every day.
 • to be with people, you love and appreciate, and sort those away, who are draining you and spreading negativity.
 • to acknowledge, who you are, and what you have and act from that. Not from what the neighbor can and does - because maybe he/she cannot, when it comes to the point, because you never know, what's under the surface, and if people just are fighting to take care of an image.
Self care isn't (necessarily) to go and spend money on a car, a pair of shoes or a bag. That feeling only lasts for a moment. Self care is to take responsibility for yourself without comparing with the rest of the world - and to be proud of it - and then you sleep to well.

THAT  is self care.

No comments:

Post a Comment