Monday, August 7, 2017

Tag magten tilbage! - Take Back The Power!

Har du nogensinde spurgt dig selv, HVORDAN du kan blive ved med at 'behøve' noget? Hvordan du kan blive ved med at ønske dig noget?

Uanset hvem du er – tør jeg næsten godt sige, når du sidder og læser blogs – så har du et hjem. Du har sikkert seng, bord, stole, lænestole, reoler med bøger, skabe med ting og tøj, et køkken fyldt med alt, der vedrører madlavning. Du har sikkert sengetøj, håndklæder og badekåbe. Mad og drikke i køleskabet osv.

Jeg ved, at det ikke gælder for alle - heller ikke her i Danmark – men størstedelen af den vestlige verden lider ikke nød. Så jeg vil ufortrødent fortsætte.

Hvad er det så, der får os til at fortsætte med at købe?

Noget af det skyldes reklamens magt. Vi bliver overdænget med reklamer alle vegne. Det siges, at vi bliver udsat for 3000 reklamer hver dag! Men hvis vi skal undgå dem, skal vi blive indendørs, ikke se tv eller høre radio, ikke åbne laptoppen, o.s.v. Vi skulle også undgå at se andre mennesker, fordi vi ser, hvad andre får og ønsker det samme, fordi vi vil også 'være med'.

Vi accepterer, at nogen fortæller os, at vi behøver den nye bil, den nye parfume, deodoranten o.s.v., der skal gøre os lykkelige! Og vi ved, at det er noget vås! 

Men hvofor gør vi det så?

Fordi vi alle sammen har ting, som trigger os. Jeg har det sådan, at hvis jeg er meget træt og ikke passer min søvn, så bliver jeg sulten kl. 11 om aftenen, og så går jeg ud og spiser noget, som ikke er godt for mig i stedet for at gå i seng og sove. Det er min mad-trigger.

Jeg er sikker på, at der også findes en 'købe-trigger'. Men hvad er det?

Er det noget man har set i et blad? Noget tøj som så godt ud på pigen i S-toget? Er man ked af det? 'Trænger' man bare til noget? Eller veninden/vennen har fået noget nyt og smart? Kedsomhed? Det kan være hvad som helst.

Nogle gange aftaler man bare med nogen at tage til byen og 'ose' lidt, og så falder der let noget ned i plasticposen, uden at tanken egentlig havde været at man skulle bruge penge. Oven i en sådan tur kommer ofte en latte og måske noget at spise, og det kan ikke gøres under 100 kr., så det kan blive et pænt stort beløb på månedsbasis, hvis man går ud og shopper et par gange om ugen. Penge, der kunne have været brugt bedre.

Det er måske ikke tøj eller make-up, der får pengene til at sidde løst. Det kan være en hobby, der 'kræver' nye opdaterede gadgets. Eller det kan være en samling, som man kan udvide hele tiden. Det kan være, at man elsker at gå på loppetorv og gøre et godt fund, som selv om at både ideen om genbrug og de lavere priser er en positiv ting, så ender det med en udgift, fordi man bare lige faldt for noget.

Bestem dig for, at du har, hvad du behøver og ønsker at bruge dine penge mere målrettet - på noget stort, så du virkelig kan føle, at du får noget. Ikke bare en t-shirt her og et par bukser der, eller den nye design-vase, som de allesammen taler om.

Find ud af hvilken situation der udløser din købetrang.

Hvis du lærer at styre dine indkøb - bliver bevidst om, hvad du egentlig har brug for, så bliver det dig, der bestemmer, hvordan pengene bliver brugt, og hvad der skal ind i dit hus.

Ikke nok med det – du er også med til at bremse den sanseløse forbrugsfest, som ikke gavner nogen i verden - bortset fra dem, der spekulerer i den!

Du tager magten tilbage. Over dine penge, din tid og pladsen i dit hjem. Det er en fantastid følelse!
Have you ever asked yourself, HOW you can go on 'needing' something? How you can keep having a wishlist?

No matter who you are - I dare say no matter, since you are sitting reading this blog - I am sure that you have a home.

You probably have a bed, table, chairs, lounge chair, shelves with books, closets with clothes and stuff, a kitchen with everything needed for cooking. You probably have bed linen, towels and a bath robe. Food and drinks in the fridge etc.

I know that it is not like that for everybody - not even here in Denmark - but most of the Western world doesn't suffer. So I will continue without hesitation.

What is it then, that makes us keep buying stuff?

Some of it is the power of advertising. We are overwhelmed with ads everywhere. It is said, that we see 3000 ads every day. If we should avoid them, we should stay indoors, not watch tv or hear the radion, not open the laptop etc. We should also avoid seeing other people, because we see, what others get, and then we want the same.

We accept that somebody tell us, at we need this new car, this new perfume, the deodorant etc., which will make us happy! And even though we know for sure, that it is totally nonsense, we buy anyway!

But why do we do it, when we know better?

Because we all have triggers. I know, that if I am tired and haven't had enough sleep, then I get hungry at 11 p.m., and I go to the kitchen and eat something, which isn't good for me, instead of going to bed. That's my food-trigger.

I am sure, that there also is a 'shopping-trigger'. But what is it? 

Is it happening, when you read magazines? When you se a smart looking person on the train? When yiy are you sad? Do you just 'need' something? Your friend bought something new? Boredom?

Sometimes you go to the mall with a friend without any plans of buying anything, but stuff just 'drops' into your plastic bag without further thinking. Maybe you top it with a latté and something to eat, and this can become quite a big amount every month, if you go shopping a couple of times a week. Money you could have spent betterr.

It might not even be clothes or make-up, which makes the money disappear. It can be a hobby, which demands new updated gadgets. Or a collection, which you can expand all the time. You might love to go to a flea market and make a 'good purchase', and even though buying secondhand and lower prices is a good idea, it is an expense, when you just 'fell for something'.

Try to find out what situation you are in, when your shopping desire releases. 

Realise, that you already have, what you need and that you want to spend your money more deliberate - for something big so you really feel, that you have get something. Not just a new t-shirt or a pair of pants, or the new designer vase, everybody is talking about.

If you learn to control your shopping - become consious about what you really need, then it is you, who decide, how your money are spent, and which things that are entering your house - and not some 'stylish' ads, which makes you feel that you are missing something, and that you have to buy a certain product to be happy.

Not only that - you also take action to stop the senseless comsumer feast, which doesn't benefit anybody - except the ones speculating in it!

You take the power back. Over your money, your time and the space in your home. That is a fantastic feeling!

No comments:

Post a Comment