Wednesday, May 17, 2017

Sommerferie-stress - Summer Holiday Stress

Sommerferien ligger lige forude, og nu lyder det: "Hvor skal det blive godt at komme væk!"

Det fuldt forståeligt, at man gerne vil opleve andet end hjemstavnen, men selv om jeg kan godt forstå, hvad der menes, får jeg alligevel en lidt dårlig fornemmelse i maven.

Har vi det virkelig så dårligt med vores hverdag, at vi har behov at flygte til noget andet. Og hvad er det 'andet' så?

For det er hårdt arbejde at tage på ferie. Ferier er en anderledes stress-tilstand. Det starter lang tid før, man begynder rejsen. Der er 1000 ting, der skal forberedes. Hvor skal vi hen? Hvad koster det? Har vi råd? Skal vi vaccineres? Hvem skal passe hunden? Og haven og planterne? Hvad skal vi pakke? Hvordan er vejret? Skal vi have kontanter med?

Selve rejsen kan være anstrengende. Turen til lufthavnen. Bagage, der skal slæbes (ofte alt for meget). Har jeg nu glemt noget? Sikkerhedskøer, der er langsomme. Når vi flyet, og får vi tid nok i næste lufthavn? Bare vi ikke mister vores bagage! Kan vi få noget ordentlig at spise?

Nogle af de største skænderier, jeg har oplevet, har taget plads i lufthavne og på feriehoteller!

Når vi så ankommer til destinationen, og skal vi finde os til rette. Herefter knokler vi rundt for at se alle seværdigheder og/eller ligger ved poolen.

Og på toppen af alt det kan det være en stressende oplevelse, at hele familien er sammen 24 timer i døgnet, fordi det er uvant, og at der er forskellige forventninger til, hvad der skal ske.

Så når vi kommer hjem, trænger mange af os til lidt mere ferie til at 'komme sig på'.

Jeg synes, at det er ærgerligt, hvis man har en hverdag, som gør, at man hungrer efter at komme væk. Måske kunne en mindre indsats være nok. Man kan tage i sommerhus eller på dagsture, så det ikke betyder noget, om man får pakket det rigtige eller når det hele, og børnene kan måske have kammerater med. Man kan lægge planer om, at hvis det regner i morgen, gør vi sådan, og hvis det er dejligt vejr, gør vi noget andet. Man kan afstemme familiens forventninger og energi fra dag til dag - både børns og voksnes - helt enkelt 'flyde med'.

Børns forventninger stemmer ofte slet ikke overens med forældrenes. Små børn vil bare være sammen med Mor og Far. De vil pjaske i noget vand og grave i noget sand, eller spise madpakker på en træstub kl.5 om morgenen i skoven, se på småkravl og høre fuglene vågne. De små er ligeglade med at se pyramiderne i Ægypten og at bo på Burj Al Arab i Dubai. Hvis der er forældre, der siger, at det er hvad deres børn ønsker, vil jeg udfordre dem og påstå, at det er noget, som forældrene har plantet i hovedet på dem!

Siger jeg, at vi ikke skal rejse og opleve ting? Overhovedet ikke! Men måske er det klogt at overveje, hvad der passer sig for familien, og hvorfor man har brug for ferie.

For ferie er vel egentlig bare en pause fra arbejde, eller hvad?

Kunne man tænke sig have en hverdag af en kvalitet, så det ikke var så nødvendigt at flyve den halve verden rundt for at 'slappe af'?

Ikke helt sommer, men det kommer. Taget på en våd, hyggelig tur med fotoklubben
Not quite summer yet, but it is getting there. Taken on a fun, wet trip with the photo club

Summer Holidays are right ahead, and now you hear: "It's going to be good to get away!"

Quite understandable, that you want to experience something else than your home town, but even though I can understand it, it gives me a bad stomach-feeling.

Do we really have such a bad everyday life, that we need to escape to something else. And what is 'something else'.

Because it is no holiday to go on a holiday trip. Holidays is another kind of stress mode. It starts a long time, before you start the trip. There are 1000 things, which should be considered. Where are we going? What does it cost? Can we afford it? Should we be vaccinated? Who is going to take care of the dog? The garden and the plants? What should we pack? How is the weather? Should we bring cash?

The travel itself can be a challenge. The trip to the airport. Luggage to be carried (always too much). Have I forgotten something? Slow security checks. Will we get to the plane in time, and will we catch the connection. Hope that we don't loose our luggage. Can we get some ordinary food?

I have heard some of the biggest quarrels in airports and at holiday hotels.

When we arrive to the destination, we settle in. After that we go on tours to see everything, we 'should' see and/or stay at the pool side.

On top of everything it can be a stressing experience for a family to be together around the clock, because we aren't used to that, and that there are different expectations to, what is going to happen.

So when we get home, we need a little more holiday to 'recover'.

I think that it is sad, if you have an everyday life, which makes you want to get away. Maybe less could be enough. You could go to a summer cabin close by or on day trips, where it doesn't matter, if you have packed the right things, or if you get to see the things you 'have to' see, and maybe the kids could bring friends. You can make plans to do something, if it rains, and something else if the sun shines. You can check the expections and energy level every day, kids as well as adults - you can simply go with the flow.

Childrens expectations are often totally different from their parents. Little children just want to be with Mom and Dad. They want to splashed around in water and dig in sand, or eat sandwiches on a tree stump 5 in the morning in the forest, watch creepy crawly insects and hear the birds wake up. The little ones don't care about the pyramids in Egypt or to stay in the Burj Al Arab in Dubai. If any parents say so, I will challenge them, that they have plantet that.

Am I saying that you shouldn't travel and experience new things? Not at all! But maybe it could be smart to consider, what fits the family, and why you need a holiday.

Because a holiday is actually just a break from work, or what?

Could you imagine to have a everyday life, so you didn't feel the need to fly half across the world to 'relax'.

No comments:

Post a Comment