Tuesday, March 14, 2017

Tilsidesætter du dig selv? - Do You Override Yourself?

Systemer og rutiner kan være en lettelse - hvis vi ikke stivner i dem.

Hvis vi kører i en fast rutine i hverdagen, er vi ofte bedre til at få tingene gjort. Det gør jeg, og jeg føler, at det er befriende. Så skal jeg ikke sidde og overveje, om jeg skal gøre det her eller noget andet lige nu. Det, jeg skal gøre mandag kl. 11, skal bare gøres. Indrømmet, så striks er jeg ikke, men der er ting, jeg gør om mandagen, andre ting om tirsdagen osv.

Og det giver en masse frihed! Tid, hvor jeg ikke skal indhente det ene eller det andet, og jeg laver det, jeg har lyst til, ustresset og uden dårlig samvittighed.

Med mindre... at der sker noget, der ikke kan tilsidesættes. F.eks. hvis nogen bliver syge, eller jeg får tilbudt en teaterbillet, eller en ven har brug for en snak. For selvfølgelig skal vi skelne mellem, hvad der er vigtigt, og hvad der ville være rart at få gjort.

Men hvis der sker noget uventet, kan man let overkomme det også, fordi man ikke er bagud med alt. Så er man 'kun' bagud med dagen eller et par dage.

Så hvis der er nogen, der vil have mig til at gøre en tjeneste, eller jeg bliver opfordret til at deltage i noget, så bliver det, når jeg kan passe det ind i min plan. Det gør, at jeg regelmæssigt siger nej tak til invitationer, og jeg er ikke det ringeste bange for at gå glip af noget. Det er et spøgsmål om at have klare prioriteter i sit liv. At man ved, hvad der tæller, og hvad der ikke gør. Hvis jeg ikke har tiden - så har jeg ikke tiden! Og der er heller ikke nogen, der er tjent med, at jeg deltager halvhjertet.

Mange mennesker - især kvinder - er gode til at tilsidesætte deres egne liv for at hjælpe andre. Det ender galt. Enten med at man bliver udnyttet, fordi man altid står til rådighed - "dig kan man altid stole på". Meget smigrende, men ikke særlig gavnligt hverken for den, der giver eller den, der modtager.

Så koncentrer dig om de ting, som er vigtige for dig og dine kære. Prioritér dine gøremål og din tid benhårdt. Få gjort det, der er nødvendigt, og brug resten af tiden på det og dem, du allerhelst vil bruge den på.


Systems and routines can be a relief - if we don't stiffen in them.

If you run a routine every day, you often get better at getting things done. I do, and I feel that it is very liberating. I don't have to sit and think about, wether I should do this or that right now. What I am going to do at Monday 11 o'clock just has to be done. Admitted, I am not that strict, but there are things I do on Mondays, other things on Tuesdays etc.

It gives a lot of free time. Time, where I don't have to catch up on other things, and I do, what I want unstressed and without feeling guilt.

Unless... something, which cannot be delayed, happens. If somebody gets sick, or I get a theater ticket, or a friend wants to talk. Because of course we should distinguish between, what is important, and what would be nice to get done with.

If something unexpected happens, you can easily fit it in, because you are not behind with everything. You are only one day or a couple of days behind.

But is somebody wants me to do a favour, or I get invited to participate in something, then I say yes, if it fits into my plan. Which means, that I often say no thanks to invitations, and I am not at all worried about missing out on something. It is a question about having clear priorities in you life. To know, what is important, and what is not. If I don't have the time - I don't have the time! And nobody need anybody on board, who is not wholehearted.

A lot of people - especially women - are to good at overriding their own lives to help others. That ends bad. Either you get exploited, because you are always available - "I can always count on you", which is very flattering, but not very beneficial to you or to the other part.

So concentrate on the things, which are important to you and your loved ones. Prioritize your chores and time unyielding. Get thing, which should be done, done, and spend the left over time on things you cherish the most.

No comments:

Post a Comment