Friday, February 3, 2017

Børneværelses-oprydning - Childrens' Room De-Clutter

Et børneværelse indeholder normalt en seng, en reol/skab fyldt med legetøj, masser af kasser med mere legetøj, og et gulv fyldt med legetøj, for de fleste børn har oceaner af legetøj. Men uanset hvor meget de har, vil de ind imellem sige, at de ikke har noget at lege med - simpelthen fordi de ikke kan overskue det hele, og fordi de ikke kan vælge.

Derfor er det en virkelig god ide at pakke det legetøj, der ikke lige nu bliver leget med, ned i kasser og sætte dem væk. For det første levner det plads til de ting, der rent faktisk bliver leget med, og for det andet bliver børnenes valg lettere. Børn har altid 'perioder', hvor de interesserer sig for 3-4 ting, og når en periode er slut, er det dejligt at kunne hente en ny kasse, som kan afløse det, der ikke længere har interesse. Nyt behøver ikke altid at være nyt.

I et børneværelse skal der være gulvplads og overskuelighed. Værelset skal ikke være skrabet for legetøj - det ser vi alt for meget af på Pinterest og lignende steder, og sådan ser den virkelige verden ikke ud for de fleste. Men der skal være plads til, at tingene er let tilgængelige og kan stå synligt.

Så planlæg en legetøjsoprydning og inkluder børnene. Fortæl, at intet bliver afhændet, men at det, de ikke leger med lige nu, bliver lagt til side, og at de skal vælge, hvad de synes er allermest spændende nu. Lad dem vælge 'til'.

Vis børnene, hvor det overskydende legetøj kommer hen, men husk at sortere ødelagte ting fra først. Pak resten pænt, så det er let at finde igen, og stil yndlingtingene frem på hylderne - og måske er det så en mulighed at kassere nogle kasser, så rummet bliver lettere at holde rent.

Der er altid mange minder forbundet med børn og legetøj. Ofte er det bare mest de voksnes minder. Hvis lille Oliver har slæbt rundt med sin bamse, fra det øjeblik han kunne holde på den, til han bliver 12 år, så er der grund til at gemme den. Men hvis det bare er en nuttet lille gave, som han aldrig rigtig har beskæftiget sig med - så giv den videre. Gem ikke legetøj med mindre der planlægges familieforøgelse. Det bliver bare til en masse kasser, som børnene ikke er interesserede i, når de flytter hjemmefra, men tager med fordi mange forældre videregiver en masse dårlig samvittighed. Gør ikke dine børn til hoardere. Gem så lidt som muligt.

Hav en rigtig god week-end.

Legetøj, der venter på, at favorit Lillesøster bliver stor nok
Toys, waiting for favorite Little Sister to get big enough

 Legetøjskassen til mine små favorit mennesker
The toy box for my small favorite persons
 Men favorit Storebror skal have lidt større udfordringer nu
But favorite Big Brother need bigger challanges now.

Childrens' rooms often contain a bed, a bookshelf/closet filled with toys, lots of boxes with more toys, and a floor filled with toys - because most children have tons of toys. But no matter how much they have, they will from time to time claim, that they have nothing to play with  - simply because they get overwhelmed by all the stuff, and because they cannot make up their minds what to choose.

So it is a very good idea to pack the toys, which aren't being played with right now, into boxes and put them away. No 1 reason - it leaves space for the toys, which actually are being played with, and reason no. 2 - it makes choosing easier. Children always have 'periods', where they play with 3-4 things, and when a period is over, it is nice to be able to take out a box, which can supersede the stuff, which isn't interesting any more. New stuff doesn't always have the be new.

In the room itself you should aim for a lot of floor space and visability. The room shouldn't be cleared from toys - we see too much of that on Pinterest and other internet sites, but the real world doesn't look like that for most people. But there must be room for things to be visable and easily accessed.

So plan a toy de-clutter and include the children. Make sure that they know that nothing will be tossed, but that the things, they don't use right now, are just being put aside for a while, and then make them pick the things, they find the most interesting right now. Let them choose with a 'yes'.


Show the children where the toys are going to be stored, but remember to sort away things which aren't perfect. Pack the rest nicely, so everything is easy to find, and put the favorite things back on the shelves again - and maybe now there is an opportunity to remove some boxes, so the room will be easier to keep clean.

There is always a lot of memories connected to children and toys. But often it is the memories of the grown-ups and not the child. If little Oliver always carried his teddybear around, from the day that he could hold it and until he was 12 years old, then there is a good reason to save it. But if it just is a cute little present, which he never really noticed - then pass it on. Don't save toys unless you plan to have more children. It just becomes a lot of boxes, which you aren't really interested in, when you move away from home, and it is passing on a heavy load of  feeling guilty, because the parents have feelings about it. Don't make your children into hoarders. Save very little.

Have a great weekend.

No comments:

Post a Comment