Monday, January 9, 2017

Tøj og din type - Clothes and your Type!

Det er faktisk ikke det emne, jeg helst vil tage fat på først, men det er altid det, der tiltrækker mest opmærksomhed, så...

Jeg er ikke en af dem, der går ind for at dele hele bunken af tøj i: beholde - 'måske' - afhænde. Jeg tror simpelthen ikke på det. Der skal laves tilvalg - ikke fravalg, og det foregår på denne måde:

Åbn dit klædeskab (eller -skabe), skuffer og andet, der indeholder ting fra din garderobe. Tænk så lige på, hvordan du har opnået det - skal vi kalde det resultat, som du har nu.

Køber du på impuls?
Lader du dig rive med, når andre shopper?
Kan du ikke tage en bytur uden at komme hjem med noget?
Køber du, når du er 'nede', 'oppe', eller når du keder dig?
Eller noget helt andet.

Og hvad køber du så?
Køber du dubletter. Den hvide t-shirt, den sorte cardigan osv., fordi det kan man aldrig få for meget af?
Køber du noget, som du har set på en anden eller i et modemagasin?
Køber du den sidste nye trend?

Det er helt bestemt værd at ofre lidt tankevirksomhed på, fordi det næste gang du har pungen fremme, vil du automatisk komme til at tænke over dit købe-mønster.

Så må du også gerne tænke over, hvordan du egentlig gerne vil have din garderobe til at se ud.
Vil du lave en Capsule Wardrobe?
Vil du have en 'uniform'?
Vil du være med på sidste trend?
Vil du have en klassisk basisgarderobe af kvalitetsting?

For de fleste af os vil ønsket nok være, at vi har tøj, som vi kan lide at tage på - og det er det tøj, du skal finde frem af bunkerne nu.

Du vælger kun de stykker tøj, som du altid vælger. Ikke noget, som du somme tider tager på, men det du altid vælger, når du har travl, er i tvivl om hvad du skal have på, og ikke mindst som du har det så godt i, at du glemmer, hvad du har på.

Fordi det tøj er DIG! Det er din type! Det er dit 'særpræg'.

Mange har et tøj-forbillede, en inspirationskilde, men desværre ligger deres liv og måske også facon ofte langt fra vores, og det virker ikke. Så hvis veninden er smuk i pink, og Lou Dillon er fantastisk i forrevne jeans, er det ikke ensbetydende med, at andre vil se godt ud i det. Undgå af efterabe. Vær dig selv.

Tag også hensyn til din hverdag. Går du i skole? På arbejde? Har du små børn? Færdes du i bil, bus eller på cykel? Skab din stil omkring din hverdag, så den fungere.

Så find dine favoritter og læg alt andet tøj i poser og sæt dem væk. Du skal ikke afhænde noget endnu, men sæt det langt væk. Hvis du så finder ud af, at du mangler en eller flere ting, så hent dem. Men når der er gået 3 måneder skal det til tilbageværende i sækkene væk. Du skal selvfølgelig tage hensyn til sæsonen, og sommertøjet skal gemmes, indtil du kan lave samme proces med det.

Hvis det er for grænseoverskridende for dig, er der en variant. Sæt et bælte eller et tørklæde på en bøjle og hæng den ind i skabet helt ovre til den ene side. Når du har haft et stykke tøj på, hænges det over på den anden side af bøjlen, og efter en måned kan du se, hvad du har haft gang i. Det vil være klogt at rydde en hylde eller en skuffe til ting, der ikke kan hænge, men systemet er det samme. Resten er klar til at lægges væk i poser i 2 måneder yderligere, og derefter kan de også afhændes.

I begge tilfælde har du lige så meget tøj, som du havde før - nemlig det du bruger!

Med mindre du ligger inde med tøj af eksklusive brands, så forær tøjet væk. Giv det til genbrug, for det er så energikrævende at sælge tøj, som man alligevel ikke får en ordentlig pris for.

Det er en stor mundfuld. Ingen tvivl om det, men jeg vil alligevel ønske god fornøjelse, for du kan gøre det til en spændende proces, der bringer så mange goder med sig. Dejligt tøj at tage på hver dag uden tidsspilde. Ingen panik-stunder, hvor man ikke har en klud at tage på. Ingen spildt tid på endeløse shoppeture. Ingen spildte penge. Jeg gentager: Ingen spildte penge! Fordi når du har fundet ud af, hvilken garderobe du ønsker dig, så kommer du til at spare penge. Ikke sådan at du ikke kommer til at købe dyre ting. Men tøj, der ikke bliver brugt, er altid købt for spildte penge!

Brug dine penge ordentligt. Køb lidt, men godt.


It's actually not the subject, which I wanted to start with, but it is the one, which everybody's paying most attention to, so...

I am not one of the ones, who say, that you should devide your clothes in: keep - maybe - let go. I don't believe in it. You should make a pro-choise. You should say 'yes', and it works this way:

Open your closet (or closets), dressers and other places, where you store your clothes. Then give a thought about, how you have obtained this - let's call it result, which you have now.

Do you buy on impuls?
Do you get carried away, when somebody else is shopping?
You cannot go into a mall without bringing something home?
Do you buy, when you are 'up', 'down' or bored?

And when this happens, what do you buy?
Do you buy doublets. The white t-shirt, the black cardigan etc. You can never have too much of those, can you?
Do you buy something, which you have seen in a magazine or on a friend?

It is worth taking the time, because next time you go shopping, you will think about your shopping pattern.

Then you have to think about, what you want your wardrobe to look like.
Do you want a capsule wardrobe?
Do you want a uniform?
Do you want to follow the latest trend?
Do you want to built a classic wardrobe with quality items?

Most of us want to have clothes, which we like to wear - and these are the items you should pick out now.

You only choose those items, which you always choose. Not something which you wear now and then, but the items you choose, when you are in a hurry, when you are in doubts about what to wear, and not the least the clothes you feel so good in, that you forget what you are wearing.

Because those items are YOU! They are your type of clothes! They are your distinctiveness!

Many have a fashion idol, a sourse of inspiration, but infortunately their lives and maybe also their looks far from the rest of us, and that doesn't work. If your friend looks good in pink, and Lou Dillon is fantastic in torn jeans, it doesn't mean, what we will look just as fantastic wearing the same thing. So don't be a copycat. Be you!

Also consider your everyday life. Do you go to school? Do you work? Do you have small children? Is your transport a car, the bus, or a bicycle? Create your style around your life.

So find your favorites and put everything else in bags and put them away. Don't get rid of anything yet, but put it far away. If you then find out, that you miss one or two items, go and get them. But when 3 month have passed, you let the bags go. Of course you have to consider the season, and the summer clothes should be put aside, until you can take the same action with them.

If this method is too harsh for you, there is another variaty. Put a belt or a scarf on an hanger and put it at one end of the clothes rail. When you have worn a piece something, you hang it on the other side of the hanger, and after one month you can see, which of the items are in use. It will be smart to clear a dresser or a shelf for items, which cannot hang, but the system is the same. Put it there, only if you have used it. The 'leftovers' go into bags for 2 months more, and after this period they go.

In both scenarios you have just as much clothes as always - which is the clothes you actually use!

Unless you are the owner of clothes of very expensive brands, then give the clothes away. Give it to a charity shop, because it is such an ungrateful task to sell clothes, which you don't get a decent price for anyway.

This is quite a mouthful, no doubts, but enjoy - you can easily make it a very exciting process, which will bring you so many benefits. Nice clothes to wear every day without wasting time. No panic moments, when you don't have a rag to wear. No time wasted on endless shopping trips. No wasted money. I repeat: No wasted money! Because when you have found out, what kind of wardrobe you want to go for, you will save money. Not that you won't buy expensive stuff. But clothes which you never use, are always bought for wasted money!

Use your money well. Buy less, but better.

No comments:

Post a Comment