Monday, August 8, 2016

Miste målet i processen - To loose the Goal in the Process

Forleden skrev jeg en sætning, som blev ved med at cirkulere i mit hoved.

At miste målet i processen.

Jeg tænker ofte på, hvorfor vi gør, som vi gør. Især hvad vi fylder ind i vores liv. Vores basale behov skal dækkes.Vi skal have mad, et hjem, et job osv. Det er klart.

Men så kører vi ellers der ud af. Vi starter ud med en plan, kører der ud af, det går godt. Men så fortsætter vi, selvom vi måske lige skulle have tænkt os om, kigget os omkring, taget farten af og drejet til højre eller venstre. Måske misser vi en afkørsel, fordi det går så hurtigt. Eller fordi der ikke er andre, der drejer den vej!

Måske er det dér, vi mister målet i vores personlige proces.

Men nu kører vi så ud af denne motorvej, og vi har fået bil og hus, og så må vi have en større bil og et større hus. For vi har fået børn, og selvfølgelig skal de have deres egne værelser - uanset hvor små de er. Og vi skal have et sommerhus eller endda et hus sydpå. En båd. Rejser til nær og fjern, især fjern (fordi vi har behov for at komme væk?). Flere ting at passe. Flere ting at holde øje med. Flere timer, der skal arbejdes for at eje og vedligeholde disse ting.

Alt sammen for at blive lykkelige og glade. Alt sammen for at have tid til at nyde tilværelsen og for at have en værdifuld fritid. Hvilken fritid? Man rejser langt væk hjemmefra på ferie med familien, men man er nødt til at arbejde for firmaet, fordi 'sådan er det i dag - og jeg er den eneste, der kan gøre det' - og får dårlig samvittighed overfor familien, fordi man ikke rigtig er nærværende alligevel. Eller omvendt koncentrerer sig om familien og føler dårlig samvittighed overfor firmaet.

Er vi så lykkelige? Er vi ikke bare splittede og stressede?

Men vi skal ikke BLIVE lykkelige og glade. Vi skal VÆRE lykkelige og glade. Midt i processen. For der er jo ikke noget resultat. Det er en løbende proces. Der er ingen afslutning, før vi ikke er her mere.

Derfor drejer det sig ikke om, hvad du har tænkt dig, at du har opnået om 10 eller 15 år og kan 'trække dig tilbage og nyde det'. Det drejer sig om, hvordan du har det undervejs. Om NU.

Selvfølgelig kan vi ikke være lykkelige og glade hele tiden, uanset om vi har meget eller lidt. Men vi bliver nødt til at overveje, om rotteræset er det hele værd. Hvad opnår vi? Hvad vil vi med det? Hvem servicerer vi? Os selv? Eller vores image? Vores firma? Vores familie? Hvem og hvad knokler vi for? Lægger vi indsatsen, hvor den skal lægges?

Det er værd at tage sig tid til at tænke over, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Vi skal allesammen have mad, et hjem og bidrage til samfundet, og dermed også til os selv. Men skal vi bidrage med de ting, vi gør nu? Eller kunne vi gøre det på anden måde, der giver mere mening og rum til os selv - og dermed mere overskud til andre.

Måske skal vi ikke køre derudaf på motorvejen. Måske skal vi vælge en smuk sti at gå på.The other day I wrote a sentence, which kept circulating in my head.

To loose the goal in the process.

I often think about, why we do, what we do. Especially what we put into our lives. Our basic needs must be met. We have to have food, a home, a job etc. That makes sense.

But then we start 'driving'. We start out with a plan, driving along. It goes well. But then we continue, even though we should have taken a break, looked around and gone a bit slower, gone to the left or to the right. But maybe we missed the exit, because we were going so fast. Or we missed it, because nobody else went that way!

Maybe at that point we loose our direction in our personal process.

But now we are driving on this highway, and we have had a car and a house, and then we have to have a bigger car and a bigger house. Because now we have children, and of course they should have theri own rooms - no matter how small they are. And we are going to have a summer cabin, or even a retreat somewhere, where the weather is better. A boat. Travels to near and far - mostly far (because we need to get away?). More things to look after. More things to take care of. More hours to work to maintain and pay for these things.

All of this to be happy and relaxed. All this to have more time to enjoy life and to have valuable time off. What time off? You go far away from home on holidays with the family, but you have to be on-line with the company, because 'that's how it is - and I am the only one, who can do it' - and you feel the bad conscience for the family, because you are not really there with them after all. Or the other way around you concentrate about the family, and you feel bad not being there for the company. Is that being happy? Aren't we just torn apart and stressed out?

But we should not BECOME happy. We should BE happy. In the middle of the process. Because there is no result. It is a running process. There is no ending, before we are not here anymore.

That is why it isn't all about what you achieve in 10 or 15 years, when you can 'retire and injoy life'. It is all about, how you are doing during the process. It's about NOW.

Of course we cannot be happy all the time, no matter if we have a lot or a little. But we have to think about, what the purpose of this rat race many of us end up in! What do we want with it? Who are we serving? Ourselves? Our image? Our company? Or our family? Who and what do we work so hard for? Do we make the effort, where it should be?

It is worth to take the time to think about, why we do, what we do. We all have to have food, a home, and contribute to society, and by that contributing to ourselves. But should we contribute with the things, we do now? Or could we do it in another way, which gives more meaning and space to ourselves - and by that also give more to others.

Maybe we shouldn't drive so fast on the highway. Maybe we should choose a beautiful path to walk.

No comments:

Post a Comment