Wednesday, July 27, 2016

Jeg har ikke behov for en manicure! - I don't need a Manicure!

En fantastisk kvinde, jeg kender, har sagt: "Jeg har ikke behov for en manicure, hvis jeg føler, at jeg har en meningsfuld hverdag"!

Har hun fat i noget? Er det fordi al markedsføring i dag siger, at vi bliver lykkeligere, smukkere, rigere, mere elskelige, når vi køber ting? Er det derfor, at vi køber og køber? Eller er det for at lukke et tomrum, der råber, at vores hverdag ikke er meningsfuld?

Men at shoppe vil jo aldrig give mening.

Det er der kun to faktorer, der gør.
 • De mennesker, vi omgiver os med,
 • og det vi beskæftiger os med.
Lad os i stedet kigge indad og føle efter - også selv om det kan gøre ondt. Det er voldsomt at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan vi lever livet, fordi vi har knoklet for at komme til, hvor vi er nu, for hvis vi kommer til konklusionen, at der skal ændres noget, vil det ikke kun påvirke os selv.

Derfor er der så mange af os, der ikke kigger indad - ikke tør kigge indad. Men det gør også ondt at lade være, når vi finder ud af, at en høj løn, status og 60+ times arbejdsuge godt nok giver mulighed for at købe mange dejlige ting og 14 dages ferie et par gange om året (en flugt?), men at hverdagen ikke giver mening. Vi bliver nødt til at spørge os selv:
 • Trives vi i vores hverdage? - dem er der jo flest af!
 • Hvornår har vi det virkelig godt?
 • Hvor er vi, når vi har det virkelig godt?
 • Hvad laver vi, når vi har det virkelig godt?
 • Hvem er vi sammen med, når vi har det virkelig godt?
 • - og hvad kan vi gøre ved det?
Men det er dér, vi skal finde hen. Der, hvor vi har det virkelig godt. Og det er garanti ikke med en indkøbskurv over armen.

Nogle af svarene kunne være: Er det vigtigt at opretholde en bestemt levestandard? Er det vigtigt at følge med trenden? Kunne mindre/noget andet være en mulighed? Hvad ville give luft til andre ting? Mere tid med familie og venner? Mere fritid? Mere nærvær? Et andet job?

Vil vi leve et rigt liv, eller leve et liv, der ser rigt ud?


A fantastic woman, I know, once said: "I don't need a manicure, if I feel that I am living a meaningful everyday life."

Has she got a point? Is that, why we buy and buy? Is it because marketing people today feeds our heads with the feeling that we get more beautiful, more happy, more trendy, makes us feel more rich, more lovable, og is it to close a void, which yells, that our everyday lives are meaningless?

But shopping will never give any meaning. Only 2 factors do:
 • The people, we surrounds us with
 • and the thing we do.
Let us instead look inwards and feel - even though it might hurt. It is quite overwhelming to put a questionmark to, how we live our lives, because we have worked hard to get, where we are. Because if we come to the conclusion, that something has to change, it will not only have impact on ourselves.

That is why many of us don't look inwards - dare not look inwards. But it also hurt too much not to, when we find out, that a high salary, status and a 60+ hours work week maybe gives the possibily to buy a lot of nice stuff and holidays a couple of times a year (a flight?), but that our weekdays are a straightjacket. We have to ask ourselves:
 • Are we thriving in our everyday life? - because that is taking up most of our time!
 • When do we really feel good?
 • Where are we, when we really feel good?
 • What are we doing, when we feel really good?
 • Who are we together with, when we feel really good?
 • - and what can we do about it?
Because that is where we have to go. The 'place' where we feel really good. And that is guaranteed not pushing a shopping cart in front of us.

Some of the answers could be: Is it so important to maintain a certain living standard? Could we do with less or something else? Would it make space for something more important? More time with family and friends? More time off for experiences? More mindful days? A new job?

Do we want to live a rich life, or do we want to live a life, which looks rich?

No comments:

Post a Comment