Monday, October 15, 2018

Pligter, pligter, pligter! - Chores, Chores, Chores

Pligter! Pligter, som skal gøres!

Man skal selv vaskes og ordnes.
Opvasken skal klares - opvaskemaskine eller ej.
Vasketøj skal vaskes og måske stryges.
Hjemmet skal gøres rent.
Småreparationer rundt omkring på hjem og tøj.
Pudses sko (hvis man gør det), renses tøj osv.
Planter skal vandes.
Der er måske en græsplæne, der skal slås.
Grene, der skal klippes af
O.s.v - o.s.v.

En endeløs liste af pligter! Og man bliver næsten træt på forhånd.

Men måske er det lettere at se disse helt praktiske pligter som et frirum! Ja, også selv om man ikke synes, at det er spor spændende. Jeg har i mange år praktiseret en metode, hvor jeg kobler enhver følelse fra de ting, som jeg ikke kan lide at gøre, og bare gør dem! Jeg siger NU, rejser mig og går i gang. Så er det værste overstået. Bagefter kaster jeg mig over de ting, som ikke gør mig noget, og til sidst laver jeg det, jeg godt kan lide. Undervejs lytter jeg til podcasts og musik - det er der frirummet kommer ind - og så lover jeg mig selv en belønning, når jeg er færdig.

Jeg kan ikke lide at tørre støv af. Det er en endeløs historie for mig. Men jeg kan godt lide vasketøj! Både det beskidte og det rene. Det glatte og det, der skal stryges. Jeg ser langt mere resultat i vasketøj end i så meget anden rengøring, men gøres rent - det skal der! Det er en del af vores velbefindende og selvfølelse, at vi selv og vores hjem er velholdte. Min Far kaldte det mental hygiejne. At vi ved, at vi har gjort det bedste for os selv og vores omgivelser giver et fundament, der rækker langt ud over selve rengøringen.

Så næste gang du synes, at det er træls at skulle gøre rent, så bare se at få lettet dig, få det gjort svære først og kom videre til det, du synes er ok eller måske endda godt kan lide.

Og bagefter kan du føle dig som dagens helt!Chores! Chores, which have to be done!

You yourself should have a bath.
The dishes must be done - dishwasher or not.
The laundry has to be done and maybe ironed.
Your home must be cleaned.
Small repairs around house and on your clothes have to be done.
Shoes to be polished (if you do that), clothes to be sent for dry cleaning.
Plants to be watered.
Maybe a lawn to be cut.
Dead branches to be cut off.
Etc. etc.

And endless list of duties! And you are almost tired before starting.

But maybe it is easier to see all these practical deeds as clearances! Yes, even though you don't think, that it is one bit exciting. I have for many years used a method, where I disconnect any kind of emotion from the chores, I don't like to do, and then I just do them! I go NOW, get up and get going. Then the worst part is done. I 'throw' myself into the things, I don't like, afterwards I do the things, I really have no feelings about, and in the end I do the things, I like. While working I listen to podcasts or music - that is where the clearances comes in -  and I always promise myself a reward, for when I am done.

I don't like dusting. For me it it an endless story. But I like laundry. Both the dirty and the clean laundry. The smooth and the items, which have to ironed. I see much more result in doing the laundry than in many other kinds of cleaning, but cleaning has to be done! It is a part of our well being and self-esteem, that we ourselves and our homes are well maintained. My Father called it mental hygiene. The fact that we know, that we have done the best for our selves and our surroundings gives a foundation, which reach so much further that just the cleaning.

So the next time you feel, that it is annoying to have to clean, just get out of the chair, get it diffficult stuff done first, and get on with the stuff, which you think are OK or maybe even like.

And then you will feel like the hero of the day!

No comments:

Post a Comment