Tuesday, October 31, 2017

Tid på ting eller mennesker? - Time for Stuff or People?

Det er kun mandag, og nu vil jeg alligevel stille dig et spørgsmål om næste weekend:

Har du planlagt, hvordan du skal tilbringe din weekend? Spørgsmålet er faktisk, om hvordan du SKAL bruge din weekend - ikke hvordan du gerne VIL tilbringe din weekend!

Skal du gøre rent?
Har du en liste med ting, der skal fixes?
Har du en masse pligter, der skal indhentes?
Tilsidesætter du det, du gerne vil, fordi du er nødt til at gøre en masse praktiske ting?
Og vil du føle, at weekenden er gået, uden at du har haft et pusterum med familie, venner og fritidsinteresser?

Det er her, at minimalisme (også) kan ændre dit liv, så du ikke tilbringer tiden med at være fraværende, fordi der er så mange ting, der SKAL gøres.

Så hvis du har følelsen af, at du hver weekend skal indhente en masse, som du ikke nåede i løbet af ugen, så læg mærke til, hvad det er, der tager din tid over den næste måned. Stil dig selv følgende spørgsmål:

Hvad er det, jeg føler, at jeg bør gøre?
Hvilke ting går igen?
Kan det gøres på en anden og mere rationel måde?
Er det bare gammel vane (eller opdragelse) der kræver, at jeg gør det?
Er det noget, som kan 'aflives'?
Ryddes væk en gang for alle?
Gives væk?
Uddelegeres?
Sælges?

At rydde op, reparere og gøre rent skal vi alle gøre. Men vi kan indrette os, så disse opgaver ikke tager væsentlig tid fra de mennesker og opleveler, der virkelig betyder noget. Det kan vi gøre ved at minimere vores ejendele. Jo mindre der er at passe, jo mere tid får man til alt det væsentlige.

Hvad med en enkel picnic med en god ven, hvis vejret er til det?
How about a picnic with a good friend, if the weather is good?

It is only Monday, and now I will ask you a question about next weekend anyway:

Have you planned, what you are going to do next weekend? The question is actually, about how you HAVE TO spend the weekend - not about how you WOULD LIKE to spend it!

Are you going to clean your house?
Do you have a list of things, you have to fix?
Do you have a lot of duties, you have to catch up with?
Do you set aside, what you really want to do, because you have to do a lot of practical stuff?
And do you feel, that the weekend has gone, without you having a break with family, friends, and hobbies?

This is, where minimalism (also) can change your life, so you will not spend time with being absent, because there are so many things, which have to be done.

So if you get the feeling, that you every weekend have to play 'catch up' with all the stuff, you didn't have to time for during the week, then take note of what it is over the next month. Ask yourself following questions:

What is it, that I feel, I have to do?
Which things repeat themselves?
Can it be done in another, more rational way?
Is it just old habits (or upbringing) demanding, that I do it?
Is it something, which just could be stopped?
Something which can be decluttered?
Something which can be given away?
Something which could be delegated?
Something which could be sold?

To clean, repair, and declutter is something we all have to do. But we can decide, that these tasks don't take up time from the persons and experiences, which really means something to us. We do that  by minimizing our belongings. The less you have to attend to, the more time you get for the important things.

No comments:

Post a Comment