Saturday, October 14, 2017

Jagten på lykken - The Pursuit of Happiness

Jeg har lige fået en invitation til en foredragsrække, hvor 25 kvinder taler om jagten på lykken. Jeg kommer ikke til at deltage!

Jeg vil ikke sige, at jeg ikke kunne blive inspireret, for det kunne jeg da sikkert. Men jeg tror på, at vi alle er unikke, og dermed skal vi finde svar i vores egne liv, og at det er bedre at gå ud og leve livet end at sidde på en stol og høre om, hvordan andre lever deres liv. Jeg har det på samme måde med tv-udsendelser, hvor vi er fluer på væggen. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor den slags er så succes-fulde, men det er nok, fordi vi så kan føle, at vi i hvert fald ikke er så dumme og uinteressante o.s.v., uden at at risikere noget.

Men det er spild af god tid, hvor vi  kan gøre så meget med vores egne liv.

Jeg vil gerne høre andre menneskers historie, men det skal være på samtale-plan. Det skal være en dialog. Jeg ønsker ikke envejs at høre om, hvor triste eller lykkelige ukendte (eller kendte for den sags skyld) mennesker er, eller hvad de mangler i deres liv, og jeg kunne som sagt sikkert godt lære noget af det, men generelt synes jeg, at vi vader rundt i følelser! Jeg synes ikke, at man hele tiden skal analysere, hvad man føler, men at det er ok, at der er morgener, hvor man bare skal spise sin morgenmad uden at checke, hvor man befinder sig på humørbarometeret.

Jeg synes heller ikke, at man skal jage efter lykke. "Mit liv ville være perfekt, hvis bare..."! Det kommer aldrig til at ske, for der er altid sten på vejen! Flyt en, og en anden triller ned. Det er ikke pessimistisk. Det er realistisk. Det gælder udelukkende om, hvordan vi tackler disse op- og nedgange.

For hvad er det lykkelige liv? Findes det?

Jeg ved det ikke. Men jeg ved, hvordan man føler stor glæde, og jeg tror, at 'lykken' findes i at glemme sig selv. At lade være med at føle efter hele tiden. I stedet for at sidde og gnaske i følelser, så gå ud og tag opvasken, slå græsplænen eller gå en tur med hunden. Gør noget!

Jeg vil hellere rette min opmærksomhed mod at give mit liv mening end at jage lykken, og jeg føler mig lykkelig, når jeg engagere mig i andre mennesker. Jeg føler meningen med mit liv  - 'lykken' - i de situationer, hvor jeg ikke har mig selv i fokus, men har opmærksomheden rettet udad. Jeg tror, at lykken kommer, når vi bliver lykkelige af at gøre andre lykkelige.

Så brug denne weekend til at kigge op fra navlen ;-)


I have just received an invitation to hear a series of lectures, where 25 women will talk about The Pursuit of Happiness. I will not participate!

I will not say, that I couldn't get inspired, because I probably could. But I believe, that we all are unique, and therefore we can find answers in our own lives, and that it is better to go out living your own life, than sitting on a chair hearing about how others live their lives. I feel the same thing about tv shows, where we are 'the fly on the wall'. I don't really know, why shows like that are such big successes, but it probably is, because then we can feel that we are not that stupid and uninteresting etc. without taking any risk for ourselves.

But it is waste of good time, when you can do so much in your own life.

I love to hear about other persons' stories, but it should be on a conversation level. It should be a dialog. I don't want to listen passively about, how sad or happy unknown (or celebrities for that matter) persons are, or what they are missing in their lives, and I am sure - as said before - that I could learn something, but I think that we are stomping around in emotions! I don't think, that you should analyze, what you feel all the time, and that it is ok, at there are mornings, you just eat your breakfast without checking, where you are on the mood barometer.

I don't think that you should go on a pursuit of happiness. "My life would be perfect, if just..."! That is never going to happen, because there will always be a stone on the road. Move one away, and another falls down. This is not being pessimistic. It is being realistic. The question is just, how we tackle these ups and downs.

Because what is the happy life? Does it exist?

I don't know. But I know, how to feel big joy, and I think, that 'happiness' is found in forgetting yourself. Not to feel all the time. Instead of analyzing what you are feeling right now, go do the dishes, mow the lawn, or take the dog for a walk. Do something!

I will rather turn my attention towards giving my life meaning than chasing happiness, and I feel happy, when I engage in other persons. I feel the meaning of my life - 'happiness' - in the situations, where my focus is not on me, but is directed outwards. I think, that happiness is, when we get happy making somebody else happy.

So use this weekend not focusing on your navel.

No comments:

Post a Comment