Monday, May 8, 2017

Hvordan ser der ud i dit hoved? - How does Your Head look in the Inside?

Det siges, at man bliver som dem, man omgås! At de mennesker, man søger selskab hos, 'farver' en. Og det er jo sandt. Hvis man er sammen med mennesker, der er positive og støtter deres omgivelser, bliver man selv positiv og støttende. Og hvis man omgås sure og negative mennesker, så bliver man selv sur og negativ. Det foregår alt sammen i ens hoved og følelser.

Men hvis man nu bor rodet og uoverskueligt, bliver ens hoved så rodet og uoverskueligt? Bliver ens tanker rodede og uoverskuelige?

Hvis man bliver overvældet af for mange ting i sit hjem, er man så også overvældet af for mange ting i sit hoved?

Det tror jeg!

Jeg oplevede, at jeg aldrig havde fred i mit eget hus, da jeg havde et hjem (over-)fyldt med ting. Der var altid noget, jeg skulle ordne, reparere, 'bare lige gøre noget ved - så ville det være brugbart'. Jeg havde lagre af projekter, som jeg virkelig gerne ville lave, men aldrig havde tid til. Jeg var altid i gang og fik aldrig et break. Jeg 'skulle' altid noget. Det var pligter ovenpå pligter. Jeg drønede forvirret rundt.

En dag orkede jeg det ikke mere. Mit liv skulle være lettere. Men det var svært, og det tog 10 år, før jeg følte, at det var mig, der havde kontrollen! Ti år, hvor jeg knoklede for at få bund i mine ting.

Resultatet af det blev, som nogen af jer ved, at jeg skrev en bog, Ryd Dig Op, for at hjælpe andre lettere igennem sådan en proces, for der er jo ingen grund til at lave alle de fodfejl, jeg lavede. Og det er derfor, at jeg skriver denne blog.

Den orden, jeg har i mit hjem, har givet mig mere ro i mit hoved til at prioritere min liv og min tid. Jeg har ikke mere så svært ved at sige nej, fordi jeg har en klar fornemmelse af, hvad der er mine prioriteter, og hvor meget jeg kan påtage mig. Uden at rende rundt med konstant dårlig samvittighed.

Jeg har fået ro i mit hoved (for det meste!).


It is said, that you become like the people, you're with. That the people, you keep company with 'color' you. And it is true. If you are with positive and supporting people, you become positive and supporting. And if you are with crupmy and negative people, you become crumpy and negative. Everything goes on in your head and in your feelings.

But if you live in a cluttered and unmanagable home, does your head then become cluttered and unmanagable? Does your thoughts become cluttered and unmanagable?

If you get overwhelmed by too much stuff in your home, are you then overwhelmed by too much stuff in your head?

I think so!

My experience was, that I never found peace in my own home, when it was (over-)stuffed with things. I always had something to fix, repair, 'just do this or that with - then it was usable'. I had piles and piles of projects, which I really wanted to do, but never found the time for. I was always on the go and never had a break. I always 'had to' do something. It was duties upon duties. I was confused.

One day I couldn't manage it anymore. My life just had to become simpler. But it was difficult, and it took 10 years, before I felt in control! Ten years, working like a beast to get to the buttom of things.

The result was, as some of you know, that I wrote a book, Wipe Your Slate, to guide others an easier way through such a process, so others shouldn't make the same mistakes, as I did. And it is also the reason I am writing this blog.

The order in my home has given me so much more calm and made it so much easy to prioritize my life and my time. I don't have much difficulty any more to say no, because I have a clear gut feeling about, what my priorites are, and how much I can get involved in. Without running around having a constant bad conscience.

I have peace in my head (most of the time!).

No comments:

Post a Comment