Wednesday, September 21, 2016

Tid til et livs-check? - Time for a Life Check Up?

Hvis man er heldig, er man glad for sit job. God løn, søde kolleger, firmabil og firmagoder. Der er også nogle, der føler, at jobbet er ok, for man jo skal have et job for at opretholde en bekvem levestandard. Det er også fint.

Og så er der dem, der ønsker sig noget 'andet'! Det kan være en svær situation, for hvis man skal agere på 'andet', kræver det, at man må forlade sin komfort-zone, og hvis man har familie, river man den med. Det er hårdt at kvitte noget, der fungerer, som verden ser ud nu.

Men det er måske endnu hårdere at lade være. At bruge sit liv på at foretage sig noget, som ikke efterlader en uden glæde og engagement.

Men hvis et familiemedlem ikke trives, så trives familien ikke, og hvis man har en partner, må man altid være åben for at tale om at ændre ting. Intet i livet holder uændret, og justeringer er nødvendige hen ad vejen.

Måske kan man starte med at lave små justeringer og ændre mindre ting, så man kan få luft til at nytænke.

Men måske er store ændringer nødvendige.
  • At finde et andet job, selvom det måske betyder, at man ikke mere kan bo på 140 m2, men er nødt til at flytte til noget mindre og billigere.
  • At arbejde færre timer om ugen eller finde et job, der giver bedre balance i hverdagen.
  • At have mulighed for at holde mere fri og nyde børnene, mens de er små.
  • At tage den uddannelse, som man brænder for.
Vi kan ikke vente, til tingene bliver bedre eller ændrer sig automatisk. Men det gør de, hvis vi ikke selv tager aktion. Og så kan vi jo lige så godt gøre det selv.

Vi kan ikke vente, indtil vi 'lige kommer over det eller det'. Vi er her nu, og livet kan ikke udsættes, og det er ikke kun et spørgsmål om at arbejde.

Det tager som bekendt 10 år at lære at mestre noget, og vores levetid stiger. Så hvis man er 40 år, har man ca. 50-60 år tilbage at leve i = 5-6 nye ting at lære at mestre! Er det ikke en dejlig vild tanke!

Sæt tid af til at tænke hverdagen igennem - eventuelt at tænke 'højt' sammen med partneren.

Hvem ser du i spejlet?
Who do you see in your mirror?

If you are lucky, you love your job. You have a good salary, nice colleagues, a nice company car og benefits. Other feel that they have an ok job, because you have to earn a comfortable living. That's is fine, too.

And then there are those, who want 'something else'! This can be a very difficult situation, because if you are going to act on 'something else', it means that you have to leave your comfort zone, and if you have family, they will feel the impact too. With the world looking as it does now, it is difficult to leave something, that is already working.

But maybe it is even harder not to. To spend your life doing something, which doesn't make you happy and excited.

But if a family member doesn't thrive, then the family doesn't either, and as a couple you have to be open talking about changes. Nothing in life stays unchanged, and adjustments must be made along the way.

Maybe a start with making small changes and adjustment can make space for thinking of new ways to go forwards.

But maybe big changes are necessary.
  • To find a job, even though it means that you cannot go on living on 2000 sqr feet, but have to move to something smaller and cheaper.
  • To work less hours a week, which could give a better balance during the day.
  • To be able to take more time off to spend with your kids, while they are small.
  • To start the education you have always wanted.
We cannot wait until things get better or is changing automatically. But they do anyway, even if we don't take action ourselves. So you can just as well take action yourself.

We cannot wait, until we 'just get passed this or that'. We are here now, and life cannot be postphoned, and life isn't just about work.

As we have heard a lot of times, it takes 10 years to master something new, and we live longer. So if you are 40 years old, you have approx. 50-60 years yet to live = time to learn mastering 5-6 new things! Isn't that a wild, wonderful thought.

Set off some time to 're-think' your life – maybe sit down with your parter and think 'out loud'.

No comments:

Post a Comment