Friday, November 16, 2018

Julegaver - Christmas Gifts

Jo, jeg får også gaver. Normalt bliver jeg spurgt, om jeg ønsker mig noget, og jeg er et temmelig lavpraktisk menneske, så somme tider er der noget, der står til udskiftning, og tæt på jul og fødselsdag ønsker jeg mig så det. Charmerende, nej, måske ikke. Men jeg bliver super glad, og jeg får ikke noget ind i huset, som bare tager plads op, men noget som jeg virkelig ønsker og har brug for, og giveren ved, at gaven bliver brugt.

Jo, jeg giver også gaver. Til de mennesker, jeg holder af. Jeg ved, at for nogle af dem er det bedste, at jeg laver et 'gavekort' på at passe små favoritmennesker med regelmæssige mellemrum, så der  bliver luft til at være et par, der kan gå ud og være voksne for en aften. De synes, at det er skønt, men jeg ved nu ikke rigtig, om det er en gave til dem eller mig, for synes jeg, for jeg synes faktisk, at det er en gave til mig :-)

De små favoritmennesker får selvfølgelig også gaver, og det er ofte noget, som de kan 'gøre' noget med. Jeg kan ikke lide passivt legetøj. Legetøjet skal ikke lege for dem, de skal have mulighed for selv at kreere med det. Og så får de et beløb på deres opsparingskonto.

Der er også nære mennesker i mit liv, som jeg ikke giver gaver. Jeg har en veninde, som jeg har kendt i over 25 år. Hvis vi giver hinanden gaver, er det som regel uden anledning. Hvis jeg står et sted og ser noget, der 'lige er Ruth', så køber jeg det. Men ellers ikke. Det gør bestemt ikke venskabet ringere.

Nu er det jul og gave-ræs, og en virkelig god tid at se på, hvorfor vi giver gaver og ikke mindst hvordan. Gaver kan godt blive lidt tankeløse. Vi kender alle situationen, hvor vi står og er helt blanke i hovedet og slet ikke kan finde ud af, hvad vi kan give onkel Peter, og så køber vi noget, der koster penge, men ender med at være værdiløst, fordi det er tankeløst.

Så lad os tænke lidt på onkel Peter. Hvordan er hans liv skruet sammen? Kommer han ud? Kan han lide at læse? Har han nogen interesser? Skal vi give en invitation til suppe, hvis det er hans favoritmad? Købe en bog? Tage ham med i biografen? Eller hjælpe ham med at male en væg?

Måske skal vi slet ikke give ting, men tid og selskab. Det vil ikke gavne detailhandlen, men jeg er sikker på, at det vil gavne alle os andre - både giver og modtager.

For det er jo ikke noget, der bare skal overstås - vel?


De første gaver er i hus - The first gifts are in house

Yes, I do get presents. Normally I am asked, if I have a wish list, and since I am quite a low practical person, I sometimes want something, which I should have replaced anyway, so that is on my list. Charming? No, maybe not. But I am happy, and I don't get something into my house, which just takes up space, but something which I really want and need, and the giver knows, that the gift will be used.

And yes, I give gifts. To the ones I love. I know, that one of the best things I can do, is to give af'gift card' for taking care of the favorite kiddoes on a regular basis, so the favorite grown ups can have adult nights out. They think,, that it is awesome, but I don't know, if it is a gift for them or me, because I actually think, that the gift is mine.

The small favorite person get presents, of course. They get one each, and it is often something, they can create something with. I don't like passive toys. The toys shouldn't play for them, they should have the possibility to create something with them. And then they get money for their savings account.

There are also close relationships in my life, I don't give gifts to. I have a friend, whom I have known for more than 25 years. We rarely give each other gifts, and if we do, it is normally without any reason. If I am somewhere, where I see something, which is 'totally Ruth', then I buy it. Otherwise not. It doesn't make the friendship less precious.

Now it is Christmas and gift race, and it is a really good time to look at, why we give gifts and how. Gifts can become a bit thoughtless. We all know the situation standing in a shop, totally blank in our heads, not able to find anything to give uncle Peter, and then we buy something, which costs money, but ends up being totally worthless, because it is thoughtless.

So let's think of uncle Peter. How is his life designed? Does he go out dining? Does he like to read? Has he any hobbies? Can we give him an invitation for soup, if this is his favorite food? Buy a book? Take him to the movies? Paint a wall for him?

Maybe we should invest more in giving some of our time and interest instead of giving things. It will not benefit the retailers, but it will benefit all the rest of us - giver as well as receiver. 

Because it is not something, which just should be done with - is it?

No comments:

Post a Comment